1708/1993

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja hävittämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriö on 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun huumausainelain (1289/93) 9 ja 12 §:n nojalla päättänyt:

1 luku

Yleiset määräykset

1 §
Määritelmät

Huumausaineena pidetään tässä päätöksessä, sen mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä erikseen määrätään huumausainelain (1289/93) 2 §:n 1 momentin nojalla, vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksessa (SopS 43/65) ja psykotrooppisia aineita koskevassa yleissopimuksessa (SopS 60/76) tarkoitettuja aineita ja valmisteita, jotka sisältyvät mainittujen sopimusten voimassaoleviin listoihin.

Huumausaineen valmistuksessa käytettävinä aineina pidetään tässä päätöksessä, sen mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä erikseen määrätään huumausainelain 2 §:n 2 momentin nojalla, niitä aineita ja tällaisia aineita sisältäviä valmisteita, jotka sisältyvät Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimassaoleviin listoihin.

2 luku

Kirjanpito ja määräajoin tehtävät ilmoitukset

2 §
Apteekit

Apteekissa on pidettävä kirjaa vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listojen I-IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listojen I-III aineista sekä luetteloihin kuuluvista valmisteista. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

1) huumausaineen tai valmisteen nimi;

2) varastoon tullut tai varastosta otettu määrä;

3) varaston määrä;

4) potilaan ja lääkärin nimi;

5) reseptipäiväkirjan tai valmistuseräkortin numero; sekä

6) muutoksista merkintöjä tehneen henkilön

nimikirjaimet ja päiväys.

Huumausainekirjanpito tulee säilyttää apteekissa kymmenen vuotta.

Apteekin tulee vuosittain ennen tammikuun loppua ilmoittaa lääkelaitokselle tiedot apteekissa valmistetuista, varastoon hankituista, varastossa olevista ja sieltä luovutetuista huumausainemääristä sekä niistä määristä, jotka on käytetty lääkkeiden valmistukseen. Ilmoituksessa tulee olla myös tiedot vuoden aikana hävitetyistä huumausaineista. Tiedot tulee antaa lääkelaitoksen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

Apteekkien tulee suorittaa huumausaineseurantaa vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listojen I-IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listojen 1 ja II aineista ja valmisteista sekä pentatsosiinista, jotka on toimitettu apteekista. Tiedot tulee antaa lääkelaitokselle kuukausittain sen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

3 §
Sairaalat ja terveyskeskukset

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen on pidettävä varastokirjaa vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listojen I-IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listojen I-III aineista sekä niihin luettavista valmisteista. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi vastaavat tiedot kuin 2 §:n 1 momentissa määrätään. Potilaan ja lääkärin nimen sijasta tulee näkyä osasto tai toimintayksikkö, johon huumausaine tai valmiste on toimitettu.

Kun sairaala-apteekki tai lääkekeskus toimittaa osaston tai toimintayksikön lääkekaappiin vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listojen I-IV tai psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listojen I-III ainetta tai valmistetta, mukana tulee olla pakkauskohtainen kulutuskortti. Kulutuskortissa tulee olla valmisteen nimi, määrä, toimituspäivä sekä osaston tai toimintayksikön nimi. Kulutuskorttiin tulee merkitä potilaan nimi, otettu annos, lääkärin nimi sekä lääkkeenä käytetyn valmisteen antajan nimikirjoitus ja päiväys.

Kun valmiste on käytetty loppuun, kulutuskortti on merkintöineen mahdollisesta mittatappiosta palautettava sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen osaston taikka toimintayksikön vastaavan lääkärinallekirjoittamana.

Kirjanpito ja kulutuskortit on säilytettävä kymmenen vuotta.

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen tulee toimittaa vuosittain ennen tammikuun loppua lääkelaitokselle vastaavat tiedot kuin 2 §:n 3 momentissa määrätään apteekkien osalta.

4 §
Lääketukkukaupat ja lääketehtaat

Lääketukkukaupassa ja lääketehtaassa on pidettävä huumausainekirjaa vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listojen I-IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listojen 1-111 aineista sekä niihin luettavista valmisteista. Lääketehtaan on lisäksi pidettävä psykotrooppisten aineiden listan IV aineista kirjaa, josta tulee käydä ilmi valmistukseen käytetyt huumausainemäärät. Lääketehtaan tulee pitää kirjaa myös niistä huumausaineasetuksen (1603/93) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuista psykotrooppisia aineita sisältävistä valmisteista, jotka on lääkelaitoksen päätöksellä vapautettu luvanvaraisuudesta.

Huumausainekirjanpidosta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

1) huumausaineen tai valmisteen nimi;

2) varastoon tullut määrä ja hankintapaikka;

3) varastosta otettu määrä ja lähetyspaikka;

4) varaston määrä; sekä

5) muutoksista merkintöjä tehneen henkilön nimikirjaimet ja päiväys.

Huumausainekirjanpito on säilytettävä kymmenen vuotta.

Huumausaineita sisältävistä aineista tai valmisteista on vuosittain ennen tammikuun loppua annettava tiedot ja arviot seuraavan vuoden tarpeesta lääkelaitokselle lääkelaitoksen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

5 §
Viranomaiset ja tieteelliset tutkimuslaitokset

Viranomaisten ja tieteellisten tutkimuslaitosten, joilla on oikeus pitää varastossa huumausaineita, on pidettävä huumausainekirjaa niin kuin lääketukkukaupan osalta määrätään 4 §:ssä. Lähetyspaikan sijaan merkitään kuitenkin tieto käyttötarkoituksesta.

Huumausainekirjanpito on säilytettävä kymmenen vuotta.

Tiedot ja arviot seuraavan vuoden huumausainetarpeesta lääkelaitokselle tulee antaa niin kuin 4 §:ssä määrätään.

6 §
Huumausaineiden maahantuojat ja maastaviejät

Huumausaineita maahantuovan ja maastavievän on pidettävä kirjaa vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listojen I-IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listojen I-IV aineista. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi myös huumausaine-määrät, jotka sisältyvät sellaisiin valmisteisiin, joiden maahantuontiin tai maastavientiin ei tarvita lupaa tai ilmoitusta.

Huumausainekirjanpito on säilytettävä kymmenen vuotta.

Maahantuoduista ja maastaviedyistä vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listojen IIV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listojen I-III aineista tulee antaa lääkelaitokselle ilmoitus neljännesvuosittain. Ilmoitus tulee antaa viimeistään huhti-, heinä-, loka- ja tammikuun 5 päivänä.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

1) huumausaineen nimi ja määrä;

2) mihin maihin vienti tai mistä maista tuonti on tapahtunut; sekä

3) tuonti- tai vientiluvan numero.

Lääkelaitoksen myöntämät tuonti- ja vientiluvat ja psykotrooppisten aineiden listan IV aineiden tavaralähetysten mukana tulevat vienti-ilmoitukset on lähetettävä lääkelaitokselle. Tuonti- ja vientilupapäätökset on palautettava heti kun luvassa oleva määrä on tuotu tai viety taikka luvan voimassaoloaika on päättynyt. Luvissa tulee olla tullin merkintä määrästä sekä muut tullausmerkinnät päivämäärineen. Tullauspäivämäärä ratkaisee, minä neljänneksenä aine katsotaan maahantuoduksi tai viedyksi.

7 §
Huumausaineen valmistuksessa käytettävien aineiden maahantuojat ja maastaviejät

Maahantuojan ja maastaviejän on pidettävä kirjaa huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen listoihin f ja II kuuluvista aineista. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi:

1) aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu mainituissa luetteloissa I tai II;

2) varastoon tulleen aineen määrä ja paino sekä hankintapaikka;

3) varastosta otetun aineen määrä ja paino sekä lähetyspaikka;

4) varaston määrä; sekä

5) muutoksista merkintöjä tehneen henkilön nimikirjaimet ja päiväys.

Huumausaineen valmistuksessa käytettäviä aineita koskeva kirjanpito on säilytettävä viisi vuotta. Kirjanpidosta on annettava pyynnöstä tietoja lääkelaitokselle.

Luetteloon 1 kuuluvien aineiden maastaviennistä on viejän tehtävä vähintään 30 päivää ennen vientiä ilmoitus lääkelaitokselle. Ilmoituksessa on mainittava:

1) viejän, tuojan ja muun vientitoimitukseen mahdollisesti osallistuvan nimi ja osoite samoin kuin lähetyksen lopullisen vastaanottajan nimi ja osoite, jos lopullinen vastaanottaja on tiedossa;

2) aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu luettelossa I;

3) aineen määrä ja paino; sekä

4) aineen lähtöajankohta ja -paikka sekä oletettu saapumispaikka siinä maassa, johon aine tuodaan.

3 luku

Huumausaineiden käsittely ja hävittäminen

8 §
Tilaaminen

Sairaala-apteekin, lääkekeskuksen, sotilasapteekin ja eläinlääkärin on tilattava vuoden '1961 huumausaineyleissopimuksen listoissa I, Il ja IV sekä psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoissa I ja II tarkoitetut huumausaineet ja valmisteet erillisellä kirjallisella tilauksella lääketukkukaupasta tai lääketehtaasta.

9 §
Säilyttäminen

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoihin I-IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoihin 1 ja II kuuluvat aineet ja pentatsosiini sekä niitä sisältävät valmisteet säilytetään erillisessä, lukitussa paikassa, johon sivullisten pääsy on mahdollisimman tehokkaasti estetty.

10 §
Hävittäminen

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoihin I-IV sekä psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoihin I-III kuuluvien aineiden ja valmisteiden hävittämisestä laaditaan pöytäkirja, johon merkitään huumausaineen nimi, määrä ja eränumero tai valmistuseräkortin numero. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaksi henkilöä, joista toisen tulee olla huumausaineista vastaava henkilö.

Pöytäkirja tulee säilyttää kymmenen vuotta. Hävittämisestä on tehtävä merkintä huumausainekirjanpitoon.

4 luku

Voimaan tulo

11 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Nuorempi hallitussihteeri
Pentti Wavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.