1707/1993

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeriön päätös eräistä arkkitehdin ja rakennusarkkitehdin kelpoisuuden tuottavista tutkinnoista

Opetusministeriö on Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta annetun lain (1597/92) 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tämä päätös koskee arkkitehtuurin alan tutkintojen tuottamaa kelpoisuutta virkaan tai tehtävään Suomessa, kun tutkinnon on suorittanut Euroopan talousalueen valtion kansalainen. Tämä päätös ei koske Suomessa eikä muualla kuin Euroopan talousalueen valtioissa suoritettujen tutkintojen tuottamaa kelpoisuutta.

2 §

Suoritettu tutkinto tuottaa kelpoisuuden virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin tutkinto, kun ennen lukuvuotta 1988-89 aloitetut arkkitehtuurin alan opinnot ovat johtaneet 10 päivänä kesäkuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin (85/384/ETY) 11 artiklassa, 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin (85/614/ETY) 1 artiklassa tai 27 päivänä tammikuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin (86/17/ETY) 1 artiklassa mainittuun tutkintoon.

Suoritettu tutkinto tuottaa kelpoisuuden virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin tutkinto, kun aikaisintaan lukuvuonna 1988-89 aloitetut arkkitehtuurin alan opinnot ovat johtaneet tutkintoon, joka mainitaan neuvoston direktiivin (85/384/ETY) 7 artiklan perusteella laaditussa luettelossa.

Kelpoisuuden osoittamiseksi on esitettävä tutkintotodistuksen lisäksi ne muut asiakirjat, jotka 1 momentissa mainittujen direktiivien ja 2 momentissa mainitun luettelon mukaan eräissä tapauksissa vaaditaan muodolliseen kelpoisuuten arkkitehtuurin alalla.

Tutkintotodistusten ja asiakirjojen tunnustamisessa noudatetaan myös, mitä neuvoston direktiivin (85/384/ETY) 5, 12 ja 14 artiklassa määrätään ja mitä Islantia, Itävaltaa, Liechtensteinia, Norjaa ja Ruotsia koskevista alakohtaisista mukautuksista on voimassa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 30 artiklassa määrätyn, tutkintotodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta laaditun luettelon mukaan.

3 §

Tämän päätöksen liitteenä on luettelo, johon sisältyvät 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut tutkinnot sekä 2 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa alakohtaisissa mukautuksissa tarkoitetut tutkinnot. Luettelo on laadittu Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteen VII perusteella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Markku Linna

LIITE

Luettelo tutkinnoista, jotka tuottavat kelpoisuuden arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin tutkintoa edellyttävään virkaan tai tehtävään tämän päätöksen 2 §:n 2 momentin mukaan ja 2 §:n 4 momentissa tarkoitettujen alakohtaisten mukautusten mukaan:
ALANKOMAAT

Todistus Delftin teknillisen korkeakoulun arkkitehtuuriosastossa (studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur) menestyksellisesti suoritetusta arkkitehdin tutkinnosta,

todistus Eindhovenin teknillisen korkeakoulun arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnitteluosastossa menestyksellisesti suoritetusta arkkitehdin tutkinnosta (studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek),

todistus ammatillisesta korkea-asteen tutkinnosta, jota varten asianomainen on menestyksellisesti suorittanut valtion tutkintolautakunnan järjestämän kokeen arkkitehtuurialan ylempien ammattiopintojen kurssin jälkeen seuraavissa oppilaitoksissa:

- Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam,

- Hogeschool Rotterdam en omstreken in Rotterdam,

- Hogeschool Katholieke Leergangen in Tilburg,

- Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem,

- Rijkshogeschool Groningen in Groningen,

- Rijkshogeschool Maastricht in Maastricht.

Todistuksesta tai sen liitetteestä tulee käydä ilmi, että koulutus vastaa Euroopan talousyhteisön neuvoston direktiivin 85/384/ETY 3 ja 4 artiklan vaatimuksia.

BELGIA

Valtakunnallisissa arkkitehtikorkeakouluissa tai -instituuteissa suoritetut tutkinnot (architecte - architect),

Hasseltin maakunnallisessa arkkitehtikorkeakoulussa suoritetut tutkinnot (architect),

kuninkaallisissa taideakatemioissa suoritetut tutkinnot (architecte - architect),

École Saint-Luc -oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot (architecte - architect),

yliopistojen soveltavien luonnontieteiden tiedekunnissa ja Monsin teknillisessä tiedekunnassa suoritetut insinöörin/arkkitehdin ja arkkitehdin/insinöörin tutkinnot (ingnieur-architecte, ingnieur-architect).

ESPANJA

Seuraavien oppilaitosten rehtorien antamat viralliset arkkitehdin arvot (título oficial de Arquitecto):

Katalonian teknillinen korkeakoulu, Barcelonan ja Del Vallsin arkkitehtikorkeakoulut,

Madridin teknillinen korkeakoulu, Madridin arkkitehtikorkeakoulu,

Las Palmasin teknillinen korkeakoulu, Las Palmasin arkkitehtikorkeakoulu,

Valencian teknillinen korkeakoulu, Valencian arkkitehtikorkeakoulu,

Sevillan yliopisto, Sevillan arkkitehtikorkeakoulu,

Valladolidin yliopisto, Valladolidin arkkitehtikorkeakoulu,

Santiago de Compostelan yliopisto, La Coruñan arkkitehtikorkeakoulu,

Baskimaan yliopisto, San Sebastianin arkkitehti-korkeakoulu,

Navarran yliopisto, Pamplonan arkkitehtikorkeakoulu.

IRLANTI

Irlannin valtionyliopiston Bachelor of Architecture - tutkinto (B. Arch. NUI), jota edeltää Dublinin University Collegessa suoritettu arkkitehtitutkinto,

College of Technology, Bolton Street, Dublin -oppilaitoksessa suoritettu korkeakoulututkinnon tasoinen arkkitehtitutkinto (Dip. Arch.),

todistus Irlannin Kuninkaallisen Arkkitehti-instituutin ulkojäsenyydestä (ARIAI),

todistus Irlannin Kuninkaallisen Arkkitehti-instituutin jäsenyydestä (MRIAI).

ISLANTI

Toisessa Euroopan talousyhteisön alueen valtiossa annetut ja tässä päätöksessä luetellut tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjat, joiden liitteenä on toimivaltaisten viranomaisten antama todistus vaaditun käytännön harjoittelun suorittamisesta.

ITALIA

Chietin, Firenzen, Genovan, Napolin, Palermon, Reggio Calabrian ja Rooman La Sapienza -yliopistossa, Milanon ja Torinon teknillisessä korkeakoulussa Venetsian arkkitehtikorkeakoulussa suoritettu arkkitehdin tutkinto (laurea in architettura).

Kaikkiin näihin tutkintotodistuksiin on liitettävä todistus oikeudesta itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, jonka todistuksen antaa Italian opetusministeriö sen jälkeen, kun hakija on suorittanut toimivaltaisen tutkintolautakunnan järjestämän valtiontutkinnon.

ITÄVALTA

Teknillisten korkeakoulujen arkkitehtuurin (Architektur), rakennustekniikan (Bauingenieurwesen) tai rakentamisen (Hochbau), Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) alalla suoritetut tutkinnot,

Wienin taideakatemiassa suoritetut arkkitehdin tutkinnot (Meisterschule fur Architektur);

Wienin taideteollisessa korkeakoulussa suoritetut arkkitehdin tutkinnot (Meisterklasse fur Architektur);

Linzin taideteollisessa korkeakoulussa suoritetut arkkitehdin tutkinnot (Meisterklasse fur Architektur);

teknillisissä oppilaitoksissa tai rakennusalan teknillisissä oppilaitoksissa suoritetut insinöörin tutkinnot (Ing.) sekä Baumeister-toimilupa vähintään kuuden vuoden ammatillisesta kokemuksesta Itävallassa sekä asianomaisen kokeen suorittaminen;

insinöörilain (Ziviltechnikergesetz, Itävallan virallinen lehti N:o 146/1957) tarkoittaman rakennusalainsinöörin tai konsultti-insinöörin pätevyydestä (Hochbau, Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen.

KREIKKA

Ethnikon Metsovion Polytechnion -korkeakoulun (EMP) insinööri-arkkitehtuuriosastossa suoriteut insinöörin/arkkitehdin tutkinnot, joiden lisäksi vaaditaan Kreikan tekniikkakamarin (TEE) antama todistus oikeudesta toimintaan arkkitehtuurin alalla,

Thessalonikin Aristotelion Panepistimion -korkeakoulun (APT) insinööri-arkkitehtuuriosastossa suoritetut insinöörin/arkkitehdin tutkinnot, joiden lisäksi vaaditaan Kreikan tekniikkakamarin (TEE) antama todistus oikeudesta toimintaan arkkitehtuurin alalla.

LIECHTENSTEIN

Teknillisissä oppilaitoksissa suoritetut arkkitehdin tutkinnot (Höhere Technische Lehranstalt: Architekt HTL).

NORJA

Trondheimin yliopistossa olevan Norjan teknillisen korkeakoulun, Oslon arkkitehtikorkeakoulun ja Bergenin arkkitehtikorkeakoulussa suoritetut tutkinnot (sivilararkitekt),

todistus Norjan arkkitehtiliiton ''Norske Arkitekters Landsforbund'', (NAL) jäsenyydestä, jos asianomainen on saanut koulutuksensa jossain Euroopan talousyhteisön jäsenvaltiossa.

PORTUGALI

Lissabonin teknillisen korkeakoulun ja Porton yliopiston arkkitehtuuriosastossa suoritettu arkkitehdin tutkinto (carta de curso de licenciatura em Arquitectura).

RANSKA

Arkkitehtuurista vastaavan ministerin antamat valtion todistukset arkkitehdin tutkinnosta (diplôme d'architecte DPLG),

Pariisin arkkitehtikoulussa suoritetut tutkinnot (diplôme d'architecte ESA),

Strasbourgin taideteollisen korkeakoulun arkkitehtuuriosastossa suoritetut tutkinnot (diplôme d'architecte ENSAIS).

RUOTSI

Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun, Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Lundin yliopiston teknillisen korkeakoulun arkkitehtuuriosastossa suoritetut tutkinnot (arkitekt),

Ruotsin arkkitehtiliiton ''Svenska Arkitekters Riksförbund'' (SAR) jäsenyydestä, jos asianomainen on saanut koulutuksensa jossain Euroopan talousyhteisön jäsenvaltiossa.

SAKSA

Yliopistojen arkkitehtuuriosastossa (Architektur/Hochbau), teknillisten korkeakoulujen arkkitehtuuriosastossa (Architektur/Hochbau), Gesamthochschule-oppilaitosten arkkitehtuuriosastossa (Architektur/Hochbau) ja taidekorkeakouluissa suoritetut tutkinnot (Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ.),

ammattikorkeakoulujen arkkitehtuuriosastossa (Architektur/Hochbau) ja Gesamthochschule-oppilaitosten arkkitehtuuri-osastossa (Architektur/Hochbau) suoritetut tutkinnot, jos koulutus vastaa ammattikorkeakoulussa annettua koulutusta.

TANSKA

Kööpenhaminan taideakatemian arkkitehtuuriosastossa ja Århusin arkkitehtikoulussa suoritetut tutkinnot (arkitekt cand.arch).

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Seuraavissa oppilaitoksissa suoritetut arkkitehdin tutkinnot: Polytechnic of Central London, Polytechnic of North London, Polytechnic of North East London, Polytechnic of South Bank, Polytechnic of Thames, Polytechnic of Birmingham, Polytechnic of Brighton, Polytechnic of Huddersfield, Polytechnic of Kingston, Polytechnic of Leeds, Polytechnic of Leicester, Polytechnic of Liverpool, Polytechnic of Manchester, Polytechnic of Oxford, Polytechnic of Plymouth ja Polytecnic of Portsmouth; Lontoon, Cambridgen, Sheffieldin, Heriot-Wattin, Edinburghin, Belfastin, Aberdeenin ja Glasgowin yliopisto, Canterbury College of Art, Humberside College of Higher Education, Robert Gordon's Institute of Technology ja Glasgow School of Art; sekä

Bathin, Liverpoolin, Manchesterin, Newcastlen, Nottinghamin, Walesin, Dundeen, Stratchclyden ja Glasgowin yliopistossa suoritetut arkkitehdin tutkinnot; Arkkitehtiliiton päättötutkinto; ja Kuninkaallisen taidekoulun arkkitehtuuritutkinto, tai

Royal Institute of British Architects -oppilaitoksen tutkinnon 2. osa;

Ensin suoritettava joko arkkitehdin perustutkinto, joka käsittää vähintään kolme vuotta päätoimista tai neljä vuotta osa-aikaista opiskelua jossakin edellä mainitussa teknillisessä korkeakoulussa, yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa, tai Arkkitehtiliiton välitutkinto taikka Royal Institute of British Architects -oppilaitoksen tutkinnon 1.osa.

Jos perustutkinto-opinnot käsittävät neljä vuotta osa-aikaista opiskelua, sitä seuraavien arkkitehdin pätevyyteen johtavien osa-aikaisten tai päätoimisten opintojen tulee kestoltaan olla vähintään kolme vuotta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.