1700/1993

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1993

Tullihallituksen päätös Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolten sekä Suomen tasavallan ja Euroopan yhteisöjen välisessä kaupassa sovellettavien alkuperäsääntöjen muutokset

Tullihallitus on vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun lain (460/93) 1 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Euroopan yhteisöjen ja Suomen tasavallan välillä 22 päivänä joulukuuta 1993 tapahtuneella kirjeenvaihdolla Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 4 pöytäkirjaan, Suomen ja Euroopan talousyhteisön välillä 5 päivänä lokakuuta 1973 tehdyn sopimuksen pöytäkirjaan n:o 3 ja Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B liitteeseen*) tehtyjä muutoksia, jotka ovat tämän päätöksen liitteenä, sovelletaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolten sekä Suomen tasavallan ja Euroopan yhteisöjen välisessä kaupassa 1 päivästä tammikuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

*) Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B liitteen muutokset on pantu voimaan erillisellä tullihallituksen päätöksellä.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1993

Pääjohtaja
Jermu Laine

Tullineuvos
Seija Nuotio

Bryssel, 10 joulukuuta 1993

Arvoisa Herra Liikanen,

Asia: ETA-sopimus;

Alkuperäsäännöt - Sveitsi

Ehdotukset seuraavien asiakirjojen muutoksesta:

- ETA-sopimuksen pöytäkirja 4

- Euroopan talousyhteisön sekä Itävallan, Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Sveitsin välisten vapaakauppasopimusten pöytäkirjat N:o

3Ä Tukholman konvention B liite

Haluan täten ilmoittaa komission aikomuksesta ennakoida edellä mainittujen muutosten soveltamista hallinnollisella järjestelyllä ETA-sopimuksen voimaantulopäivästä.

Tämän järjestelyn edellytyksenä on, että:

- ETA-sopimus tulee voimaan;

- Euroopan unionin neuvosto hyväksyy periaatteessa edellä mainitun pöytäkirjan 4 (ETA) ja kyseisten vapaakauppasopimusten pöytäkirjojen N:o 3 muutokset

Käsitykseni on, että myös Suomi varmistaa tämän järjestelyn soveltamisen ETA-sopimuksen voimaantulopäivästä ja että kaikki osapuolet, joita asia koskee, ryhtyvät edellä mainittujen muutosten lopulliseen toteuttamiseen mahdollisimman nopeasti.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa olevanne yhtä mieltä tästä järjestelystä.

Samanlainen kirje lähetetään Itävaltaan, Islantiin, Norjaan, Ruotsiin ja Sveitsiin.

Kunnioittavasti Teidän,

Steffen Smidt

pääjohtaja

Suurlähettiläs Erkki Liikanen

Suomen tasavallan Euroopan yhteisöissä olevan edustuston päällikkö

(Suomennos)

Bryssel, 22 joulukuuta 1993

Arvoisa Herra Smidt,

Asia: ETA-sopimus;

Alkuperäsäännöt - Sveitsi

Ehdotukset seuraavien asiakirjojen muutoksesta:

- ETA-sopimuksen pöytäkirja 4

- Euroopan talousyhteisön sekä Islannin, Itävallan, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin välisten vapaakauppasopimusten pöytäkirjat N:o 3

- Tukholman konvention B liite (Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskeva konventio)

Viittaan 10 päivänä joulukuuta 1993 päivättyyn kirjeeseenne, jossa ilmoitetaan komission aikomuksesta ennakoida ETA-sopimuksen pöytäkirjan 4 ja Euroopan talousyhteisön sekä Islannin, Itävallan, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin välisten vapaakauppasopimusten pöytäkirjojen 3 muutosten soveltamista hallinnollisella järjestelyllä ETA-sopimuksen voimaantulopäivästä.

Minulla on tilaisuus vahvistaa, että Suomi varmistaa samoin tämän järjestelyn soveltamisen ETA-sopimuksen voimaantulopäivästä.

Kunnioittavasti Teidän,

(allekirjoitus)

Herra Steffen Smidt,

Pääjohtaja

Euroopan Yhteisön komissio

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o ,
tehty ,
alkuperäsäännöistä tehdyn pöytäkirjan 4 muuttamisesta

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Portossa 2 päivänä toukokuuta 1992 allekirjoitetun sopimuksen Euroopan talousalueesta ja erityisesti sen 98 artiklan,

ottaa huomioon alkuperäsäännöistä tehdyn pöytäkirjan 4, jäljempänä 'pöytäkirja 4',

sekä katsoo, että

on tarpeen ottaa huomioon, että Sveitsi ei ole tämän sopimuksen sopimuspuoli; nykyisen vapautumisen asteen säilyttäminen tämän sopimuksen sopimuspuolten ja Sveitsin välisessä etuuskohteluun oikeutetussa kaupassa on kaikkien osapuolten taloudellisen ja hallinnollisen edun mukaista, ja sen vuoksi on tarpeen muuttaa 4, 10, 13 ja 15 artiklaa alkuperäperusteiden määritelmästä, alueperiaatteesta ja suoran kuljetuksen periaatteesta sekä tullipalautuksen ja tullihelpotuksen kieltämisestä,

HS-nimikkeiden 3916:staÄ3921:stä additiohomopolymeereistä saatuihin puolivalmisteisiin ja muovitavaroihin sovellettavissa alkuperäsäännöissä määrätään 50 prosentin arvoraja kaikille käytetyille ei-alkuperäaineksille ja 20 prosentin arvoraja kaikille käytetyille 39 ryhmän ei-alkuperäaineksille tai vaihtoehtoisesti 25 prosentin arvoraja kaikille käytetyille ei-alkuperäaineksille; useiden tietynlaisten metalloitujen muovikalvojen osalta näitä sääntöjä ei voida täyttää, koska niiden valmistukseen vaadittavia puolivalmisteita ei ole saatavissa ETY:n/EFTA:n alueelta; näyttää tarkoituksenmukaiselta muuttaa mainittujen tuotteiden alkuperäsääntöjä tiettyjen erityisten ei-alkuperätuotteita olevien muovikalvojen käytön sallimiseksi,

pöytäkirjassa 4 olevan lisäyksen II alaviite, joka poikkeaa ydinpolttoaine-elementtien osalta harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän (HS) 84 ryhmään sovellettavasta alkuperäsäännöstä on voimassa vain 31 päivään joulukuuta 1993 asti; jonkin sopimuspuolen alueella rikastetusta ei-alkuperätuotetta olevasta uraanista valmistetut nimikkeen 8401 ydinpolttoaine-elementit eivät vielä täytä 84 ryhmään sovellettavien alkuperäsääntöjen perusedellytyksiä eivätkä todennäköisesti täytä niitä lähitulevaisuudessa; ydinpolttoaineteollisuutta koskevat sopimukset tehdään pitkiksi kausiksi ja hyvissä ajoin ennen toimitusten aloittamisajankohtaa; olisi tarkoituksenmukaista huolehtia oikeudellisesta varmuudesta tässä yhteydessä; näyttää tarpeelliselta pidentää poikkeuksen voimassaoloaikaa vielä viidellä vuodella, ja

yhteisön ja EFTA-maiden välisten sekä myös EFTA-maiden keskinäisten vapaakauppasopimusten sopimuspuolten kesken on sovittu HS-nimikkeen 2208:sta liköörien, HS-nimikkeen 2805:stä ''seosmetallin'' ja HS-nimikkeen 4303 turkisnahkojen alkuperäsääntöjen muutoksista; pöytäkirjan 4 lisäys II olisi muutettava vastaavasti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan pöytäkirjassa 4 oleva 4, 10, 13 ja 15 artikla tämän päätöksen liitteellä I.

2 artikla

Muutetaan pöytäkirjan 4 lisäys II tämän päätöksen liitteellä II.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1994.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ETA:N SEKAKOMITEAN PUOLESTA

PUHEENJOHTAJA

ETA:n sekakomitean sihteerit

Yhteinen julistus alkuperäsäännöistä

sopimuksen tultua voimaan

A. Tavaroiden, jotka on ennen tämän sopimuksen voimaantuloa viety sopimuspuolen alueelta toisen sopimuspuolen alueelle EFTA-konvention tai yhteisön Itävallan, Suomen, Islannin, Norjan sekä Ruotsin kanssa solmimien vastaavien kahdenvälisten vapaakauppasopimusten perusteella, katsotaan olevan ETA-alkuperätuotteita. Tämä ei koske tuotteita, joihin sovelletaan yhteisön ja EFTA-valtioiden välisten vapaakauppasopimusten pöytäkirjan 2 ja EFTA-konvention D liitteen mukaisia toimenpiteitä hinnanerojen korvaamiseksi.

B. Alkuperäsääntöjen V ja VI osaston määräyksiä sovelletaan tämän pöytäkirjan mukaisesti annettuihin alkuperäselvityksiin, joissa ETA-alkuperän lisäksi viitataan yhteisön ja Sveitsin välisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa 3 tai EFTA-konvention B liitteessä tarkoitettuun yhteisön, Itävallan, Suomen, Islannin, Norjan tai Ruotsin alkuperään.

C. Yhteisön sekä Itävallan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisten vapaakauppasopimusten pöytäkirjan 3 soveltamista koskevia julkaisemattomia päätöksiä sovelletaan soveltuvin osin tämän sopimuksen pöytäkirjaan 4.

D. Koska Sveitsi ei ole ETAn sopimuspuoli, todetaan että yhteisön ja EFTA-valtioiden välisten vapaakauppasopimusten pöytäkirjoissa 3 olevaa V ja VI osastoa sekä EFTA-konvention B liitteessä olevaa V ja VI osastoa sovelletaan edelleen näissä sopimuksissa tarkoitettuihin Sveitsin alkuperätuotteisiin.

Liite I

II OSASTO

KÄSITTEEN 'ALKUPERÄTUOTTEET' MÄÄRITELMÄ

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavalla:

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, yhteisön ja Sveitsin välisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa 3 ja EFTA-konvention B liitteessä tarkoitettuja Sveitsin alkuperäaineksia pidetään alkuperäaineksina.

3. Entinen 4 artiklan 2 kohta siirtyy 4 artiklan 3 kohdaksi.

4. Entinen 4 artiklan 3 kohta siirtyy 4 artiklan 4 kohdaksi ja sitä muutetaan seuraavasti:

Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan, jollei 5 artiklassa toisin määrätä.

III OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

Korvataan 10 artikla seuraavalla:

Alueperiaate

1. Edellä II osastossa alkuperäaseman saavuttamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä Euroopan talousalueella. Tästä seuraa, että alkuperäaseman saavuttaminen katsotaan keskeytyneeksi, kun tavarat, joita on valmistettu tai käsitelty Euroopan talousalueella, ovat lähteneet kyseiseltä alueelta, riippumatta siitä onko niille suoritettu toimenpiteitä tämän alueen ulkopuolella, jollei 11 ja 12 artiklassa toisin määrätä.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, alkuperäaseman saavuttamista ei katsota keskeytyneeksi, jos ETA-alkuperätuotteet on viety jonkin sopimuspuolen alueelta Sveitsiin ja jälleenviety sieltä sopimuspuolen alueelle, jollei tuotteille ole Sveitsissä suoritettu 5 artiklassa lueteltuja riittämättömiä toimia ylittävää valmistusta tai käsittelyä.

Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavalla:

Suora kuljetus

1. Sopimuksen mukaista etuuskohtelua sovelletaan vain tämän pöytäkirjan vaatimukset täyttäviin tuotteisiin, joiden kuljetus tapahtuu Euroopan talousalueella tai Sveitsissä. Yhden lähetyksen muodostavat tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvien alueiden tai Sveitsin alueen kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden tällaisilla alueilla, jos tuotteet pysyvät kauttakuljetus- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaus tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Muutetaan 15 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Ei-alkuperäaineksille tai Sveitsin alkuperäaineksille sellaisina, kuin niitä tarkoitetaan yhteisön ja Sveitsin välisessä vapaakauppasopimuksessa tai EFTA-konventiossa tarkoitetussa merkityksessä, joita on käytetty tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen ETA-alkuperätuotteiden valmistuksessa ja joille on annettu tai laadittu alkuperäselvitys V osaston määräysten mukaisesti, ei myönnetä minkään sopimuspuolen alueella tullinpalautusta tai tullihelpotusta missään muodossa.

LISÄYS II

Luettelo valmistuksesta tai käsittelystä, joka on suoritettava ei-alkuperäaineksille, jotta valmis tuote saa alkuperäaseman

Muutetaan lisäys II seuraavasti:

LISÄYS II
SUOMI-EEC VAPAAKAUPPASOPIMUKSEN
PÖYTÄKIRJAN N:o 3 MUUTOS
SUOMI-EEC -SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o ,
tehty ,
''alkuperätuotteet''-käsitteen määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön muodoista tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välisen sopimuksen,

ottaa huomioon pöytäkirjan N:o 3 alkuperätuotteet-käsitteen määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön muodoista, jäljempänä 'pöytäkirja 3', ja erityisesti sen 28 artiklan,

sekä katsoo, että

sopimuksen pöytäkirjan 3 alkuperäsäännöt perustuvat sopimuspuolten sekä Itävallan, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Sveitsin väliseen alkuperän ''diagonaaliseen'' kasautumiseen; sopimus Euroopan talousalueesta, jäljempänä 'ETA', vaikuttaisi näihin kasautumista koskeviin määräyksiin, koska sopimukseen sisältyvät alkuperäsäännöt perustuvat ETA:n sisäisten toimien täydelliseen kasautumiseen, jonka tuloksena on yhtenäinen käsite, 'ETA-alkuperä', siksi on välttämätöntä muuttaa alkuperäperusteita voimassaolevien kasautumismääräysten jatkumisen varmistamiseksi,

koska ETA:n voimaantulo vaikuttaisi myös tuotteiden suoraa kauppaa koskeviin määräyksiin, on välttämätöntä muuttaa alkuperäsääntöjä, jotta sopimuspuolten välinen kauppa ja sopimuspuolten ja Itävallan, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Sveitsin välinen kauppa ei vaikeutuisi,

alkuperäsäännöissä ilmoitetaan valmistus- tai käsittelytoimet, jotka on suoritettava sopimuspuolten ja Itävallan, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Sveitsin alueella tai alueilla, jotta tuotteita voidaan pitää sopimuksessa tarkoitettuina alkuperätuotteina; kaupan helpottamiseksi näyttää tarpeelliselta ottaa käyttöön poikkeus näistä vaatimuksista tiettyjen ainesten osalta, joiden arvo ei ylitä 10 prosenttia kyseisen tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

alkuperäsäännöt perustuvat alueperiaatteelle, jonka mukaan alkuperäaseman saavuttamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä sopimuspuolten ja Itävallan, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Sveitsin alueella tai alueilla; kaupan helpottamiseksi näyttää tarpeelliselta ottaa käyttöön rajoitettu poikkeus alueperiaatteesta, jos tällaisilla toimilla yhteensä saavutettu arvonlisäys on enintään 10 prosenttia kyseisten tuotteiden vapaasti tehtaalla -hinnasta,

Euroopan valuuttayksikön vasta-arvot joidenkin maiden kansallisina valuuttoina olivat 1 päivänä lokakuuta 1992 alhaisemmat kuin vastaavat arvot 1 päivänä lokakuuta 1990; tässä pöytäkirjassa määrätyn perustepäivämäärän automaattisen muutoksen johdosta tästä seuraisi asianomaiseksi kansalliseksi valuuttaksi muunnettaessa, että voimassa olevat rajat laskisivat yksinkertaistettujen asiakirjavaatimusten osalta; tämän välttämiseksi näyttää tarpeelliselta korottaa Euroopan valuuttayksikkönä ilmaistavia rajoja,

ETA-sopimuksen määräyksiä sovelletaan tämän sopimuksen määräyksien asemesta siltä osin, kuin niissä käsitellään samoja asioita, sen vuoksi ei ole tarpeen antaa erityissäännöksiä ei-alkuperäainesten valmistuksesta tai käsittelystä, joka antaa valmiille tuotteelle alkuperäaseman, muiden kuin tämän sopimuksen pöytäkirjaan 2 sisältyvien tuotteiden ja ETA-sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävien tuotteiden osalta, jotka on lueteltu ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 2; näyttää olevan tarpeen muuttaa säännöksiä sen mukaisesti, ja

tämän sopimuksen moitteettoman toiminnan vuoksi on näin ollen tarpeen yhdistää yhtenäiseksi tekstiksi kaikki asiaa koskevat määräykset käyttäjien ja tullihallintojen työn helpottamiseksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan pöytäkirja 3 tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1994.

Tehty

SEKAKOMITEAN PUOLESTA

PUHEENJOHTAJA

YHTEINEN JULISTUS

SIIRTYMÄKAUDESTA ALKUPERÄSELVITYKSEEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN

ANTAMISEN TAI LAATIMISEN OSALTA

a) Kahden vuoden ajan tämän päätöksen voimaantulosta sopimuspuolten toimivaltaisten tulliviranomaisten on hyväksyttävä tässä pöytäkirjassa tarkoitettuna voimassaolevana alkuperäselvityksenä seuraavat edellisessä pöytäkirjassa 3 olevan 13 artiklan, sellaisena kuin se oli sekakomitean päätöksessä 1/88, mukaiset asiakirjat:

i) EUR.1-tavaratodistus, myös LT-todistus, joka on varustettu etukäteen viejävaltion toimivaltaisen tullitoimipaikan leimalla,

ii) EUR.1-tavaratodistus, myös LT-todistus, joka on varustettu viejävaltion tulliviranomaisten hyväksymällä valtuutetun viejän erikoisleimalla, ja

iii) kauppalasku, jossa on viittaus LT-todistukseen.

b) Kuuden kuukauden ajan tämän päätöksen voimaantulosta sopimuspuolten toimivaltaisten tulliviranomaisten on hyväksyttävä tässä pöytäkirjassa tarkoitettuna voimassaolevana alkuperäselvityksenä seuraavat edellisessä pöytäkirjassa 3 olevan 8 artiklan, sellaisena kuin se oli sekakomitean päätöksessä 1/88, mukaiset asiakirjat:

i) edellisessä pöytäkirjassa 3 olevan liitteen V, sellaisena kuin se oli sekakomitean päätöksessä 1/88, mukaisen viejän ilmoituksen sisältävä kauppalasku, joka on laadittu mainitussa pöytäkirjassa olevan 13 artiklan mukaisesti, ja

ii) edellisessä pöytäkirjassa 3 olevan liitteen V, sellaisena kuin se oli sekakomitean päätöksessä 1/88, mukaisen viejän ilmoituksen sisältävä kauppalasku, joka on kenen tahansa viejän laatima.

c) Sopimuspuolten toimivaltaisten tulliviranomaisten on hyväksyttävä a ja b kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen jälkitodentamispyynnöt kahden vuoden ajan kyseisen alkuperäselvityksen antamisesta tai laatimisesta. Tällainen todentaminen on suoritettava tässä pöytäkirjassa olevan VI osaston mukaisesti.

LIITE

I OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Määritelmät

Tätä pöytäkirjaa sovellettaessa tarkoitetaan:

a) 'valmistuksella' kaikenlaista valmistusta tai käsittelyä, myös kokoamista tai erityistoimia,

b) 'aineksella' kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja, osia jne., joita käytetään tuotteen valmistuksessa,

c) 'tuotteella' valmista tuotetta, vaikka se olisikin tarkoitettu käytettäväksi myöhemmin toisessa valmistustoimessa,

d) 'tavaroilla' sekä aineksia että tuotteita,

e) 'tullausarvolla' tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VII artiklan soveltamisesta Genevessä 12 päivänä huhtikuuta 1979 tehdyn sopimuksen mukaista arvoa,

f) 'vapaasti tehtaalla -hinnalla' sille sopimuspuolen alueella olevalle valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu (tai sille sopimuspuolen alueella olevalle henkilölle, joka on järjestänyt viimeisen tämän sopimuspuolen alueen ulkopuolella suoritetun valmistuksen tai käsittelyn, tuotteesta vapaasti tehtaalla maksettua hintaa, johon sisältyy kaikkien valmistuksessa käytettyjen ainesten arvo ja josta on vähennetty sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa valmista tuotetta vietäessä,

g) 'ainesten arvolla' valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvoa maahantuontihetkellä tai, jos sitä ei tiedetä eikä sitä voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa aineksista kyseisen sopimuspuolen alueella maksettua hintaa,

h) 'alkuperäainesten arvolla' tällaisten ainesten arvoa määriteltynä soveltuvin osin sovelletun g alakohdan mukaisesti,

i) 'ryhmillä' ja 'nimikkeillä' harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, jäljempänä tässä pöytäkirjassa 'harmonoidun järjestelmän' tai 'HS':n, muodostavan nimikkeistön ryhmiä ja nimikkeitä (nelinumeroiset koodit),

j) 'tariffoinnilla' tuotteen tai aineksen tariffoimista tiettyyn nimikkeeseen,

k) 'lähetyksellä' tuotteita, jotka lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle tai yhdellä kuljetusasiakirjalla taikka, jos tällaista asiakirjaa ei ole, yhdellä kauppalaskulla viejältä vastaanottajalle,

l) 'ETA:lla' Euroopan talousaluetta,

m) 'alueilla' myös aluevesiä,

II OSASTO

KÄSITTEEN 'ALKUPERÄTUOTTEET' MÄÄRITELMÄ

2 artikla

Alkuperäperusteet

Sopimusta sovellettaessa katsotaan:

1. yhteisön alkuperätuotteiksi:

a) tässä pöytäkirjassa olevassa 3 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä yhteisössä kokonaan tuotetut tuotteet,

b) yhteisössä tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty aineksia, jotka eivät ole kokonaan siellä tuotettuja, edellyttäen että:

i) tällaisia aineksia on riittävästi valmistettu tai käsitelty yhteisössä tässä pöytäkirjassa olevassa 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla, tai että

ii) tällaiset ainekset ovat Suomen alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä tai Itävallan, Islannin, Norjan, Sveitsin tai Ruotsin alkuperätuotteita yhteisön kunkin mainitun maan kanssa solmiman sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan 3 määräysten mukaisesti ja sikäli kuin mainitut määräykset ovat samanlaiset kuin tämän pöytäkirjan määräykset,

2. Suomen alkuperätuotteiksi:

a) tässä pöytäkirjassa olevassa 3 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä Suomessa kokonaan tuotetut tuotteet,

b) Suomessa tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty aineksia, jotka eivät ole kokonaan siellä tuotettuja, edellyttäen että:

i) tällaisia aineksia on riittävästi valmistettu tai käsitelty Suomessa tässä pöytäkirjassa olevassa 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla, tai että

ii) tällaiset ainekset ovat Suomen alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä tai Itävallan, Islannin, Norjan, Sveitsin tai Ruotsin alkuperätuotteita yhteisön kunkin mainitun maan kanssa solmiman sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan 3 määräysten mukaisesti tai Suomen ja näiden maiden välisestä kaupasta määräävän sopimuksen alkuperämääräysten mukaisesti, sikäli kuin mainitut määräykset ovat samanlaiset kuin tämän pöytäkirjan määräykset,

3. Sen estämättä, mitä 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa määrätään, tuotteet, jotka ovat Suomen alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä tai Itävallan, Islannin, Norjan, Ruotsin tai Sveitsin alkuperätuotteita tässä artiklassa mainittujen alkuperämääräysten mukaisesti ja sikäli kuin nämä määräykset ovat samanlaiset kuin tämän pöytäkirjan määräykset, ja jotka viedään yhteisöstä Suomeen samassa tilassa tai ei enempää kuin 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla yhteisössä valmistettuina tai käsiteltyinä, säilyttävät alkuperänsä.

4. Sen estämättä, mitä 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa määrätään, tuotteet, jotka ovat yhteisön alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä tai Itävallan, Islannin, Norjan, Ruotsin tai Sveitsin alkuperätuotteita tässä artiklassa mainittujen alkuperämääräysten mukaisesti ja sikäli kuin nämä määräykset ovat samanlaiset kuin tämän pöytäkirjan määräykset, ja jotka viedään Suomesta yhteisöön samassa tilassa tai ei enempää kuin 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla yhteisössä valmistettuina tai käsiteltyinä, säilyttävät alkuperänsä.

5. Sovellettaessa 3 ja 4 kohtaa, kun käytetään yhteisön ja yhden tai useamman tässä artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita tai kahden tai useamman siinä mainitun maan alkuperätuotteita eikä näitä tuotteita ole yhteisössä tai Suomessa valmistettu tai käsitelty enempää kuin 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla, alkuperän määrää tuote, jonka tullausarvo on suurin, tai, jos sitä ei tiedetä eikä sitä voida todeta, josta ensimmäinen todettavissa oleva yhteisössä tai Suomessa maksettu hinta on korkein.

3 artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

1. Seuraavien tuotteiden katsotaan olevan jonkin sopimuspuolen alueella kokonaan tuotettuja:

a) sen maaperästä tai sen merenpohjasta saadut kivennäistuotteet,

b) siellä korjatut kasvituotteet,

c) siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet,

d) siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet,

e) siellä metsästämällä tai kalastamalla saadut tuotteet,

f) sopimuspuolten alusten niiden aluevesien ulkopuolelta pyydystämät merikalastustuotteet ja niiden muut merestä saamat tuotteet,

g) sopimuspuolten tehdasaluksilla ainoastaan f alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tuotteet,

h) siellä kerätyt yksinomaan raaka-aineiksi soveltuvat käytetyt tavarat, myös yksinomaan uudelleen pinnoitettaviksi tai jätekäyttöön soveltuvat käytetyt ulkorenkaat,

i) siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneet jätteet ja romu,

j) siellä yksinomaan aÄi alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tavarat.

2. Edellä 1 kohdan f ja g alakohdassa ilmaisuilla 'niiden alukset' ja 'sopimuspuolten tehdasalukset' tarkoitetaan ainoastaan aluksia ja tehdasaluksia:

a) jotka on rekisteröity EY:n jäsenvaltiossa tai Suomessa;

b) jotka purjehtivat EY:n jäsenvaltion tai Suomen lipun alla;

c) joista ainakin 50 prosenttia on EY:n jäsenvaltioiden tai Suomen kansalaisten tai sellaisen yhtiön omistuksessa, jonka kotipaikka sijaitsee jossakin näistä valtioista ja jonka johtaja tai johtajat, hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtaja ja näiden elinten jäsenten enemmistö ovat EY:n jäsenvaltioiden tai Suomen kansalaisia ja lisäksi, henkilöyhtiöiden ja sellaisten pääomayhtiöiden osalta, joiden vastuu on rajoitettu, jonka pääomasta ainakin puolet kuuluu näille valtioille taikka näiden valtioiden julkisille laitoksille tai kansalaisille;

d) joiden päällikkö ja päällystö on EY:n jäsenvaltioiden tai Suomen kansalaisia; ja

e) joiden miehistöstä vähintään 75 prosenttia on EY:n jäsenvaltioiden tai Suomen kansalaisia.

4 artikla

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

1. Edellä 2 artiklaa sovellettaessa katsotaan tuotteiden, jotka eivät ole jonkin sopimuspuolen alueella kokonaan tuotettuja, olevan siellä riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä, jos tämän pöytäkirjan lisäyksessä II olevassa luettelossa määrätyt edellytykset täyttyvät.

Edellä tarkoitetuissa edellytyksissä ilmoitetaan kaikkien tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta valmistus tai käsittely, joka on suoritettava näiden tuotteiden valmistuksessa käytetyille ei-alkuperäaineksille, ja niitä sovelletaan ainoastaan tällaisiin aineksiin. Siten jos tuotetta, joka on saavuttanut alkuperäaseman siten, että se täyttää luettelon kyseistä tuotetta koskevat edellytykset, käytetään toisen tuotteen valmistuksessa, siihen ei sovelleta sitä tuotetta koskevia edellytyksiä, jonka valmistuksessa sitä käytetään, eikä sen valmistuksessa mahdollisesti käytettyjä ei-alkuperäaineksia oteta huomioon.

2. Sen estämättä, mitä edellä 1 kohdassa määrätään, ja jollei 11 artiklan 4 kohdassa toisin määrätä, ei-alkuperäaineksia, joita tiettyä tuotetta koskevien luettelon edellytysten mukaan ei saisi käyttää tämän tuotteen valmistuksessa, saa kuitenkin käyttää, jos:

a) niiden yhteisarvo on enintään 10 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

b) luettelossa annetaan yksi tai useampi prosenttimäärä ei-alkuperäainesten enimmäisarvoksi eikä näitä prosenttimääriä ylitetä tätä kohtaa sovellettaessa.

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa sovelletaan, jollei 5 artiklassa toisin määrätä.

5 artikla

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

1. Seuraavat valmistus- tai käsittelytoimet katsotaan riittämättömiksi antamaan alkuperäasema riippumatta siitä, ovatko 4 artiklan vaatimukset täyttyneet vai eivät:

a) toimenpiteet tuotteiden kunnon säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana (tuuletus, ripustaminen, kuivaaminen, jäähdyttäminen, suolaveteen, rikkihapokkeeseen tai muuhun liuokseen upottaminen, vahingoittuneiden osien poistaminen ja vastaavanlaiset toimet),

b) yksinkertaiset toimet kuten pölyn poistaminen, seulominen, lajittelu, laatuluokittelu, yhteensovittaminen (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi), peseminen, maalaaminen, paloittelu,

c) i) uudelleen pakkaaminen ja kollien jakaminen ja yhdistäminen,

ii) pelkkä pullotus, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille, laudoille jne. kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet,

d) merkkien, nimilappujen ja muiden vastaavanlaisten tunnusten kiinnittäminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin,

e) erilaistenkin tuotteiden pelkkä sekoittaminen, jos seosten ainesosista yksi tai useampi ei täytä tässä pöytäkirjassa jonkin sopimuspuolen alkuperän saavuttamista varten määrättyjä edellytyksiä,

f) osien pelkkä yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi,

g) kahden tai useamman aÄf alakohdassa eritellyn toimenpiteen toteuttaminen,

h) eläinten teurastus.

2. Kaikki tietylle tuotteelle jonkin sopimuspuolen alueella suoritetut toimenpiteet on otettava kokonaisuutena huomioon määritettäessä, katsotaanko tälle tuotteelle suoritetun valmistuksen tai käsittelyn olevan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla riittämätön.

6 artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

1. Kelpuuttamisen yksikkö tämän pöytäkirjan määräyksiä sovellettaessa on se tuote, jota pidetään perusyksikkönä tariffoinnissa harmonoidun järjestelmän nimikkeistön mukaan.

Tästä seuraa, että:

a) kun tavararyhmästä tai -yhdistelmästä koostuva tuote tariffoidaan harmonoidun järjestelmän mukaan yhteen ainoaan nimikkeeseen, tämä kokonaisuus muodostaa kelpuuttamisen yksikön;

b) kun lähetys koostuu useasta samanlaisesta tuotteesta, jotka tariffoidaan samaan harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen, tämän pöytäkirjan määräyksiä sovellettaessa on jokainen tuote katsottava erilliseksi.

2. Jos harmonoidun järjestelmän 5 yleisen tulkintasäännön mukaan pakkauksen katsotaan kuuluvan tuotteeseen tariffoitaessa, sen katsotaan kuuluvan tuotteeseen myös alkuperää määritettäessä.

7 artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen, jotka toimitetaan yhdessä laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa, katsotaan muodostavan näiden kanssa yhden kokonaisuuden, kun ne normaalivarustuksena sisältyvät tämän laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon hintaan tai kun niistä ei laskuteta erikseen.

8 artikla

Sarjat

Harmonoidun järjestelmän 3 yleisen tulkintasäännön mukaiset sarjat katsotaan alkuperätuotteiksi, jos kaikki sarjaan kuuluvat tuotteet ovat alkuperätuotteita. Jos sarja koostuu sekä alkuperätuotteista että ei-alkuperätuotteista, se on kokonaisuutena kuitenkin katsottava alkuperätuotteeksi kun ei-alkuperätuotteiden arvo on enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta.

9 artikla

Neutraalit tekijät

Määritettäessä, onko tuote jonkin sopimuspuolen alkuperää, ei ole tarpeellista todeta ovatko tuotteen valmistuksessa käytetyt energia, laitokset ja laitteistot sekä koneet ja työkalut taikka valmistuksen kuluessa käytetyt tavarat, jotka eivät sisälly ja joiden ei ollut tarkoitus sisältyä tuotteen lopulliseen koostumukseen, alkuperätuotteita.

III OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

10 artikla

Alueperiaate

1. Edellä II osastossa alkuperäaseman saavuttamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä jonkin sopimuspuolen alueella, jollei 11 ja 12 artiklassa toisin määrätä.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa alkuperäaseman saavuttaminen katsotaan keskeytyneeksi kun tavarat, jotka on valmistettu tai käsitelty kyseisen sopimuspuolen alueella, ovat lähteneet tämän sopimuspuolen alueelta, jollei 11 ja 12 artiklassa toisin määrätä, riippumatta siitä onko niille suoritettu toimenpiteitä tämän alueen ulkopuolella.

11 artikla

Valmistus tai käsittely sopimuspuolen alueen ulkopuolella

1. Jonkin sopimuspuolen alkuperäaseman saavuttamiseen II osastossa määrättyjen edellytysten mukaisesti ei vaikuta tämän sopimuspuolen alueelta vietyjen ja sinne jälleentuotujen ainesten valmistus tai käsittely tämän sopimuspuolen alueen ulkopuolella, jos:

a) tällaiset ainekset ovat kyseisen sopimuspuolen alueella kokonaan tuotettuja tai niille on siellä suoritettu 5 artiklassa luetellut riittämättömät toimenpiteet ylittävä valmistus tai käsittely ennen vientiä; ja

b) tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voidaan osoittaa, että:

i) jälleentuodut tavarat ovat syntyneet vietyjen ainesten valmistuksen tai käsittelyn tuloksena; ja

ii) tämän artiklan mukaisesti kyseisen sopimuspuolen alueen ulkopuolella yhteensä saavutettu arvonlisäys on enintään 10 prosenttia sen valmiin tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, jolle alkuperäasemaa vaaditaan.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa II osastossa alkuperäaseman saavuttamista varten määrättyjä edellytyksiä ei sovelleta kyseisen sopimuspuolen alueen ulkopuolella suoritettuun valmistukseen tai käsittelyyn. Kuitenkin jos sovelletaan valmiin tuotteen alkuperän määrittämiseen lisäyksessä II tarkoitetun luettelon sääntöä, jossa ilmoitetaan kaikkien valmistuksessa käytettävien ei-alkuperäainesten enimmäisarvo, kyseisen sopimuspuolen alueella käytettyjen ei-alkuperäainesten yhteisarvo ja tämän artiklan mukaisesti sopimuspuolen alueen ulkopuolella yhteensä saavutettu arvonlisäys eivät saa yhdessä olla ilmoitettua prosenttimäärää suurempi.

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa 'yhteensä saavutetulla arvonlisäyksellä' tarkoitetaan kaikkia asianomaisen sopimuspuolen alueen ulkopuolella kertyneitä kustannuksia, kaikkien siellä lisättyjen ainesten arvo mukaan lukien.

4. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta tuotteisiin, jotka eivät täytä luettelon säännössä vahvistettuja edellytyksiä ja joiden voidaan katsoa olevan riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä vain soveltamalla 4 artiklan 2 kohdan yleistä poikkeusta.

12 artikla

Tavaroiden jälleentuonti

Jonkin sopimuspuolen alueelta kolmanteen maahan vietyjen ja sen jälkeen sieltä muulla tavoin kuin 11 artiklassa määrätyin edellytyksin palautettujen tavaroiden ei katsota lähteneen kyseisen sopimuspuolen alueelta, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voidaan osoittaa, että:

a) palautetut tavarat ovat samoja kuin maastaviedyt tavarat, ja

b) niille ei ole suoritettu viennin aikana tai kyseisessä maassa muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

13 artikla

Suora kuljetus

1. Sopimuksen mukaista etuuskohtelua sovelletaan vain tämän pöytäkirjan vaatimukset täyttäviin tuotteisiin, joiden kuljetus tapahtuu suoraan sopimuspuolten alueen välillä tai 2 artiklassa mainittujen muiden maiden alueen kautta. Yhden lähetyksen muodostavat tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden alueiden kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden tällaisilla alueilla, jos tuotteet pysyvät kauttakuljetus- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaus tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

2. Edellä 1 kohdassa määrättyjen edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä:

a) viejämaassa annettu kauttakuljetusrahtikirja kauttakuljetusmaassa tapahtuneen matkan osalta, tai

b) kauttakuljetusmaan tulliviranomaisten antama todistus, jossa:

i) on tarkka kuvaus tuotteista,

ii) ilmoitetaan tuotteiden purkamisen ja uudelleenlastauksen päivämäärät ja tarvittaessa käytettyjen alusten nimet, ja

iii) vahvistetaan ne olosuhteet, joissa tuotteita on pidetty kauttakuljetusmaassa, tai

c) jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta oleellisia asiakirjoja.

14 artikla

Näyttelyt

1. Tuotteille, jotka on lähetetty jonkin sopimuspuolen alueelta muussa kuin 2 artiklassa mainitussa maassa pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen toisen sopimuspuolen alueelle tuotaviksi, myönnetään maahan tuotaessa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, jos ne täyttävät tämän pöytäkirjan vaatimukset, siten että niiden voidaan katsoa olevan ensin mainitun sopimuspuolen alkuperätuotteita, ja kun tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että:

a) viejä on lähettänyt nämä tuotteet jonkin sopimuspuolen alueelta näyttelymaahan ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b) kyseinen viejä on myynyt tai muuten luovuttanut nämä tuotteet toisen sopimuspuolen alueella olevalle vastaanottajalle;

c) tuotteet on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen jälkimmäisen sopimuspuolen alueelle siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyä varten;

d) sen jälkeen kun tuotteet on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2. Alkuperäselvitys on annettava tai laadittava V osaston määräysten mukaisesti ja esitettävä tavanomaisella tavalla tuojamaan tulliviranomaisille. Siinä on ilmoitettava näyttelyn nimi ja osoite. Tuotteiden luonteesta ja olosuhteista, joissa niitä on pidetty näytteillä, voidaan tarvittaessa vaatia kirjallinen lisäselvitys.

3. Mitä 1 kohdassa määrätään, sovelletaan kaikkiin sellaisiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joissa tuotteet näyttelyn aikana pysyvät tullivalvonnan alaisina, lukuun ottamatta tilaisuuksia, jotka on järjestetty yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa ulkomaisten tuotteiden myymiseksi.

IV OSASTO

TULLINPALAUTUS TAI TULLI-HELPOTUS

15 artikla

Tullinpalautuksen tai tullihelpotuksen kieltäminen

1. Aineksille, jotka eivät ole jonkin sopimuspuolen tai jonkin muun 2 artiklassa mainitun maan alkuperää ja joita on käytetty sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka ovat jonkin sopimuspuolen alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä ja joille on annettu tai laadittu alkuperäselvitys V osaston määräysten mukaisesti, ei myönnetä tämän sopimuspuolen alueella tullinpalautusta tai tullihelpotusta missään muodossa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa sovelletaan kaikkiin tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaista tai täydellistä takaisin maksamista tai perimättä jättämistä tai niistä vapauttamista koskeviin järjestelyihin, joita asianomainen sopimuspuoli soveltaa valmistuksessa käytettyihin aineksiin, nimenomaisen tai tosiasiallisen tällaisen takaisin maksamisen, perimättä jättämisen tai vapauttamisen osalta, siinä tapauksessa, että näistä aineksista valmistetut tuotteet viedään maasta, mutta ei siinä tapauksessa, että ne on tarkoitettu kotimaiseen käyttöön tämän sopimuspuolen alueella.

3. Alkuperäselvityksessä tarkoitettujen tuotteiden viejän on oltava valmis milloin tahansa tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan, että tuotteiden valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista ei ole saatu tullinpalautusta ja että kaikki tällaisiin aineksiin sovellettavat tullit tai vaikutukseltaan niitä vastaavat maksut on tosiasiallisesti maksettu.

4. Edellä 1-3 kohdan määräyksiä sovelletaan ei-alkuperätuotteiden osalta myös pakkauksiin niiden 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä, tarvikkeisiin, varaosiin ja työkaluihin niiden 7 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, sekä sarjaan kuuluviin tuotteisiin niiden 8 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

5. Edellä 1-4 kohdan määräykset koskevat vain aineksia, joihin pöytäkirjaa 2 sovelletaan, ja harmonoidun järjestelmän 25-97 ryhmään luokiteltuihin tuotteisiin. Nämä määräykset eivät liioin estä sopimuspuolia soveltamasta maataloustuotteisiin viennin yhteydessä pöytäkirjan 2 määräysten mukaisia toimenpiteitä hinnanerojen korvaamiseksi.

V OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS

16 artikla

Yleiset vaatimukset

1. Tässä pöytäkirjassa tarkoitetut alkuperätuotteet saavat sopimuspuolen alueelle tuotaessa sopimuksen mukaiset etuudet, jos niistä esitetään joko:

a) lisäyksessä III esitetyn mallin mukainen EUR.1-tavaratodistus, tai

b) jäljempänä 21 artiklan 1 kohdassa eritellyissä tapauksissa lisäyksessä IV esitetyn mallin mukainen ilmoitus, jonka viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi (jäljempänä 'kauppalaskuilmoitus').

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tässä pöytäkirjassa tarkoitetut alkuperätuotteet saavat 26 artiklassa eritellyissä tapauksissa sopimuksen mukaiset etuudet ilman, että on tarpeen esittää mitään edellä tarkoitetuista asiakirjoista.

17 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely

1. Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen viejän tai tämän valtuuttaman edustajan viejän vastuulla tekemästä kirjallisesta hakemuksesta.

2. Tätä varten viejä tai tämän valtuuttama edustaja täyttää lisäyksessä III esitettyjen mallien mukaiset EUR.1-tavaratodistuksen ja hakemuslomakkeen.

Nämä lomakkeet täytetään viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti jollakin niistä kielistä, joilla tämä sopimus on tehty, tai ruotsin kielellä. Jos ne täytetään käsin, ne on täytettävä musteella painokirjaimin. Tuotekuvaus on merkittävä sille varattuun kohtaan jättämättä väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja tyhjä tila suljettava viivalla.

3. EUR.1-tavaratodistuksen antamista hakevan viejän on oltava valmis milloin tahansa sen viejävaltion tulliviranomaisten pyynnöstä, jossa EUR.1-tavaratodistus annetaan, esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema sekä tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

4. EY:n jäsenvaltion tai Suomen tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, jos tuotteiden voidaan katsoa olevan jonkin sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita ja täyttävän tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

5. Todistuksen antavien tulliviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen todentamiseksi. Ne voivat vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.

Todistuksen antavien tulliviranomaisten on valvottava myös että 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet täytetään asianmukaisesti. Ne tarkastavat erityisesti, että tuotekuvaukselle varattu kohta on täytetty siten, että siihen on mahdotonta tehdä vilpillisiä lisäyksiä.

6. EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivä ilmoitetaan todistuksen tulliviranomaisille varatussa osassa.

7. Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen kun siinä mainitut tuotteet viedään maasta. Se annetaan viejän käytettäväksi heti, kun tosiasiallinen vienti on tapahtunut tai varmistunut.

18 artikla

Jälkikäteen annetut EUR.1-tavaratodistukset

1. Sen estämättä, mitä edellä 17 artiklan 7 kohdassa määrätään, EUR.1-tavaratodistus voidaan poikkeuksellisesti antaa siinä mainittavien tuotteiden viennin jälkeen, jos:

a) sitä ei ole annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi, tai

b) tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväksytty teknisistä syistä.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa viejän on ilmoitettava hakemuksessaan EUR.1-tavaratodistuksessa mainittavien tuotteiden vientipaikka ja -päivä sekä perusteet pyynnölleen.

3. Tulliviranomaiset voivat antaa EUR.1-tavaratodistuksen jälkikäteen vasta todettuaan viejän hakemuksessa annettujen tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaisia.

4. Jälkikäteen annettuihin EUR.1-tavaratodistuksiin on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä:

''EXPEDIDO A POSTERIORI'', ''UDSTEDT EFTERFILGENDE'', ''NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT'', '' ''EKΛOΦEN EK TΟN YΣTEPΟN'', ''ISSUED RETROSPECTIVELY'', ''DELIVRE A POSTERIORI'', ''RILASCIATO A POSTERIORI'', ''AFGEGEVEN A POSTERIORI'', ''EMITIDO A POSTERIORI'', ''UTGEFID- EFTIR A'', ''UTSTEDT SENERE'', ''ANNETTU JÄLKIKÄTEEN'', ''UTFÄRDAT I EFTERHAND''.

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan ''Huomautuksia''.

19 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

1. Jos EUR.1-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai turmeltuu, viejä voi pyytää sen antaneilta tulliviranomaisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

2. Täten annettuun kaksoiskappaleeseen on merkittävä jokin seuraavista ilmaisuista:

''DUPLICADO'', ''DUPLIKAT'', ''DUPLIKAT'', ''ANTIΓPAΦO'', ''DUPLICATE'', ''DUPLICATA'', ''DUPLICATO'', ''DUPLICAAT'', ''SEGUNDA VIA'', ''EFTIRRIT'', ''DUPLIKAT'', ''KAKSOISKAPPALE'', ''DUPLIKAT''.

3. Edellä 2 kohdassa mainittu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen kohtaan ''Huomautuksia''.

4. Kaksoiskappale, johon on merkittävä alkuperäisen EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivä, on voimassa mainitusta päivästä alkaen.

20 artikla

EUR.1-tavaratodistusten antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperä- selvityksen perusteella

Kun yhden lähetyksen muodostavat tuotteet, joille on annettu EUR.1-tavaratodistus tai laadittu kauppalaskuilmoitus, asetetaan EY:n jäsenvaltiossa tai Suomessa tullitoimipaikan valvontaan, alkuperäinen alkuperäselvitys voidaan korvata yhdellä tai useammalla EUR.1-tavaratodistuksella, jonka tämä tullitoimipaikka antaa kaikkien näiden tuotteiden tai niistä osan lähettämiseksi sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan muihin tullitoimipaikkoihin riippumatta siitä, ovatko ne samassa EY:n jäsenvaltiossa tai Suomessa tai jossakin 2 artiklassa mainitussa maassa.

21 artikla

Kauppalaskuilmoituksen laatimista koskevat edellytykset

1. Edellä 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kauppalaskuilmoituksen voi laatia:

a) jäljempänä 22 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä,

b) kuka tahansa viejä mille tahansa yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle, yhteensä enintään ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 4 olevan 21 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitusta ecuina ilmaistusta arvosta alkuperätuotteita sisältävälle lähetykselle.

2. Kauppalaskuilmoitus voidaan laatia, jos tuotteiden voidaan katsoa olevan sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita ja täyttävän tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

3. Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on oltava valmis milloin tahansa viejämaan tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

4. Viejä laatii kauppalaskuilmoituksen koneella kirjoittamalla, leimaamalla tai painamalla kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan lisäyksessä IV olevan tekstin mukaisen ilmoituksen viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti, yhtä kyseisessä lisäyksessä annetuista erikielisistä toisinnoista käyttäen. Ilmoitus voidaan myös kirjoittaa käsin; siinä tapauksessa se on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

5. Kauppalaskuilmoituksissa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus.

Jäljempänä 22 artiklassa tarkoitettua valtuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan tällaisia ilmoituksia, jos hän antaa viejämaan tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen, että hän ottaa jokaisesta kauppalaskuilmoituksesta, josta hänet voidaan tunnistaa, täyden vastuun, niin kuin hän olisi allekirjoittanut sen käsin.

6. Viejä voi laatia kauppalaskuilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai myöhemmin. Jos kauppalaskuilmoitus tehdään sen jälkeen, kun siinä mainittavat tuotteet on ilmoitettu tuojamaan tulliviranomaisille, tässä kauppalaskuilmoituksessa on viitattava näille viranomaisille jo esitettyihin asiakirjoihin.

22 artikla

Valtuutettu viejä

1. Viejävaltion tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, jäljempänä 'valtuutettu viejä', joka harjoittaa usein tapahtuvaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vientiä ja joka antaa kaikki tulliviranomaisten tarpeellisiksi katsomat takeet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen todentamiseksi, luvan laatia kauppalaskuilmoituksia näiden tuotteiden arvosta riippumatta.

2. Tulliviranomaiset voivat myöntää valtuutetun viejän aseman tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla.

3. Tulliviranomaiset antavat valtuutetulle viejälle tullin lupanumeron, joka on merkittävä kauppalaskuilmoitukseen.

4. Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvankäyttöä.

5. Tulliviranomaiset voivat koska tahansa peruuttaa luvan. Niiden on peruutettava se, jos valtuutettu viejä ei enää anna 1 kohdassa tarkoitettuja takeita tai täytä 2 kohdassa tarkoitettuja ehtoja taikka muutoin käyttää lupaa väärin.

23 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

1. EUR.1-tavaratodistus on voimassa neljä kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu viejämaassa, ja se on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille mainitun ajan kuluessa.

Kauppalaskuilmoitus on voimassa neljä kuukautta siitä päivästä, jona viejä on sen laatinut, ja se on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille mainitun ajan kuluessa.

2. EUR.1-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille 1 kohdassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä etuuskohtelun soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä määräajan kuluessa ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

3. Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tulliviranomaiset voivat hyväksyä EUR.1-tavaratodistukset tai kauppalaskuilmoitukset, jos tuotteet on esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

24 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

EUR.1-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset esitetään tuojamaan tulliviranomaisille siinä maassa sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Mainitut viranomaiset voivat vaatia EUR.1-tavaratodistuksen tai kauppalaskuilmoituksen käännöksen. Ne voivat lisäksi vaatia, että tuontitavarailmoitusta täydennetään maahantuojan vakuutuksella siitä, että tuotteet täyttävät sopimuksen soveltamiseksi vaadittavat edellytykset.

25 artikla

Tässä pöytäkirjassa ei ole 25 artiklaa.

26 artikla

Poikkeukset säännönmukaisen alkuperä- selvityksen esittämisestä

1. Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pikkulähetyksinä lähettämät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet voidaan tuoda maahan alkuperätuotteina ilman, että säännönmukaisen alkuperäselvityksen esittämistä vaaditaan, jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tässä pöytäkirjassa määrätyt vaatimukset ja kun ei ole syytä epäillä annetun ilmoituksen todenmukaisuutta. Jos tuotteet lähetetään postitse, tämä ilmoitus voidaan tehdä tulliluetteloon C2/CP3 tai tähän asiakirjaan liitettävälle erilliselle paperille.

2. Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos näiden tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

3. Näiden tuotteiden yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittää ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 4 olevan 26 artiklan 3 kohdassa mainittua ecuina ilmaistua määrää pikkulähetysten osalta ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

27 artikla

Todistusasiakirjat

Edellä 17 artiklan 3 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, joita käytetään todisteena siitä, että EUR.1-tavaratodistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa tarkoitettujen tuotteiden voidaan katsoa olevan sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita ja täyttävän tämän pöytäkirjan muut vaatimukset, voivat olla muun muassa seuraavia:

a) esimerkiksi viejän tai hankkijan tileihin tai sisäiseen kirjanpitoon sisältyvät välittömät todisteet toimista, jotka tämä on suorittanut tavaroiden tuottamiseksi,

b) asiakirjat, joilla osoitetaan tavaroiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu sen sopimuspuolen alueella, jossa näitä asiakirjoja käytetään, tämän sopimuspuolen sisäisen lainsäädännön mukaisesti,

c) asiakirjat, joilla osoitetaan tavaroiden valmistuksessa käytettyjen ainesten valmistus tai käsittely kyseisen sopimuspuolen alueella ja jotka on annettu tai laadittu sen sopimuspuolen alueella, jonka alueella näitä asiakirjoja käytetään, tämän sopimuspuolen sisäisen lainsäädännön mukaisesti,

d) EUR.1-tavaratodistukset tai kauppalaskuilmoitukset, joilla osoitetaan tavaroiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alueella yhteisön sekä Itävallan, Islannin, Norjan, Sveitsin ja Ruotsin kahdenvälisten sopimusten pöytäkirjan 3 tai EFTA-konvention B liitteen mukaisesti,

e) sopimuspuolten alueen ulkopuolella 11 artiklan mukaisesti tapahtunutta valmistusta tai käsittelyä koskevat tarvittavat todisteet, joilla osoitetaan, että tämän artiklan vaatimukset on täytetty.

28 artikla

Alkuperäselvitysten ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

1. Viejän, joka hakee EUR.1-tavaratodistusta, on säilytettävä 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kaksi vuotta.

2. Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on säilytettävä tämän kauppalaskuilmoituksen jäljennös ja 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kaksi vuotta.

3. Viejämaan tulliviranomaisten, jotka antavat EUR.1-tavaratodistuksen, on säilytettävä 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake vähintään kaksi vuotta.

4. Tuojamaan tulliviranomaisten on säilytettävä niille esitetyt EUR.1-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset vähintään kaksi vuotta.

29 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

1. Pienet poikkeavuudet EUR.1-tavaratodistuksen tai kauppalaskuilmoituksen merkintöjen ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät sinänsä tee EUR.1-tavaratodistuksesta tai kauppalaskuilmoituksesta mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että tämä asiakirja vastaa tulliselvitettäväksi esitettyjä tuotteita.

2. EUR.1-tavaratodistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa olevien selvien muotovirheiden kuten lyöntivirheiden ei tulisi johtaa tämän asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä kyseisessä asiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuutta.

30 artikla

Ecuina ilmaistut määrät

1. Ecuina tai viejämaan kansallisena valuuttana ilmaistuja määriä sovelletaan ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 4 olevan 31 artiklan mukaisesti.

VI OSASTO

HALLINNOLLISTA YHTEISTYÖTÄKOSKEVAT JÄRJESTELYT

31 artikla

Keskinäinen avunanto

Sen varmistamiseksi, että tätä pöytäkirjaa sovelletaan oikein, sopimuspuolet avustavat toisiaan toimivaltaisten tullihallintojen välityksellä EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten aitouden ja näissä asiakirjoissa annettujen tietojen oikeellisuuden tarkastamisessa.

32 artikla

Alkuperäselvitysten todentaminen

1. EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten jälkitodentaminen suoritetaan pistokokein tai aina kun tuojamaan tulliviranomaisilla on aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä pöytäkirjassa määrättyjen vaatimusten täyttymistä.

2. Edellä 1 kohdan määräyksiä sovellettaessa tuojamaan tulliviranomaiset palauttavat viejämaan tulliviranomaisille EUR.1-tavaratodistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, tai kauppalaskuilmoituksen tai näiden asiakirjojen jäljennökset ja esittävät mahdolliset sisältöä tai muotoa koskevat perusteet tiedustelun tekemiseen.

Ne toimittavat jälkitarkastuspyynnön tueksi kaikki asiakirjat ja ilmoittavat kaikki tiedot, jotka on saatu ja joiden perusteella EUR.1-tavaratodistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

3. Todentamisen suorittavat viejämaan tulliviranomaiset. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.

4. Jos tuojamaan tulliviranomaiset päättävät pidättyä myöntämästä kyseisille tuotteille etuuskohtelua siihen saakka kunnes todentamisen tulokset on saatu, ne voivat luovuttaa tuotteet tuojalle, jos tarpeellisiksi katsotut varmuustoimenpiteet toteutetaan.

5. Todentamisen tulokset ilmoitetaan todentamista pyytäneille tulliviranomaisille niin pian kuin mahdollista. Näistä tuloksista on käytävä selvästi ilmi, ovatko asiakirjat aitoja ja voidaanko kyseisten tuotteiden katsoa olevan sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita ja täyttävän tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

33 artikla

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos 32 artiklassa määrätyistä todentamismenettelyistä syntyy riitaisuus, jota todentamista pyytävät ja sen suorittamisesta vastuussa olevat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, tai jos ilmenee kysymys tämän pöytäkirjan tulkinnasta, asia annetaan tullikomitean ratkaistavaksi.

34 artikla

Seuraamukset

Seuraamuksia määrätään jokaiselle, joka laatii tai laadituttaa vääriä tietoja sisältävän asiakirjan saadakseen tuotteille etuuskohtelun.

VII OSASTO

CEUTA JA MELILLA

35 artikla

Ceutaan ja Melillaan sovellettavat määräykset

1. Tässä pöytäkirjassa käytetty käsite 'yhteisö' ei sisällä Ceutaa ja Melillaa. Käsite 'yhteisön alkuperätuotteet' ei sisällä Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita.

2. Sovellettaessa mitä lisäpöytäkirjassa Ceutan ja Melillan alkuperätuotteista määrätään, tätä pöytäkirjaa sovelletaan soveltuvin osin, jollei 36 artiklassa määrätyistä erityisedellytyksistä muuta johdu.

36 artikla

Erityisedellytykset

1. Seuraavien tuotteiden katsotaan olevan:

a) Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita:

i) Ceutassa ja Melillassa kokonaan tuotetut tuotteet,

ii) Ceutassa ja Melillassa tuotetut tuotteet, joihin sisältyy aineksia, jotka eivät ole siellä kokonaan tuotettuja, jos nämä tuotteet ovat riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä Ceutassa tai Melillassa. Tämä edellytys ei kuitenkaan koske aineksia, jotka ovat jonkin sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä.

b) Suomen alkuperätuotteita:

i) Suomessa kokonaan tuotetut tuotteet,

ii) Suomessa tuotetut tuotteet, joihin sisältyy aineksia, jotka eivät ole siellä kokonaan tuotettuja, jos nämä tuotteet ovat riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä Suomessa. Tämä edellytys ei kuitenkaan koske aineksia, jotka ovat Ceutan ja Melillan, jonkin sopimuspuolen tai jonkin 2 artiklassa mainitun maan alkuperätuotteita tässä pöytäkirjassa tarkoitetussa merkityksessä.

2. Ceutan ja Melillan katsotaan olevan yksi ainoa alue.

3. Kun tämän pöytäkirjan mukaisesti annettu tai laadittu alkuperäselvitys liittyy Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ''CM''.

EUR.1-tavaratodistuksen osalta tämä merkintä on tehtävä todistuksen 4 kohtaan.

Kauppalaskuilmoituksen osalta tämä merkintä on tehtävä asiakirjaan, jossa ilmoitus annetaan.

4. Espanjan tulliviranomaiset vastaavat tämän liitteen soveltamisesta Ceutassa ja Melillassa.

5. Edellä 15 artiklaa ei sovelleta toisaalta Ceutan ja Melillan ja toisaalta Suomen väliseen kauppaan.

VIII OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

37 artikla

Pöytäkirjaan tehtävät muutokset

Sekakomitea voi päättää tämän pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

LISÄYS I

ALKUHUOMAUTUKSET 4 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTUUN LUETTELOON

Huomautus 1:

Luettelossa määrätään kaikilta sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilta tuotteilta vaadittavat edellytykset, jotka niiden on täytettävä, jotta niiden katsotaan olevan riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä siten kuin tämän pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan.

Huomautus 2:

2.1. Luettelon kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa kuvaillaan valmis tuote. Ensimmäisessä sarakkeessa on harmonoidussa järjestelmässä käytetty nimikkeen tai ryhmän numero ja toisessa sarakkeessa harmonoidussa järjestelmässä tästä nimikkeestä tai ryhmästä käytetty tavarankuvaus. Jokaisen kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnän osalta eritellään sääntö sarakkeessa 3 tai 4. Ensimmäisen sarakkeen merkinnän jäljessä eräissä tapauksissa oleva pääte '':sta'' tai '':stä'' tarkoittaa, että sarakkeen 3 tai 4 sääntö koskee ainoastaan sarakkeessa 2 mainittua osaa nimikkeestä tai ryhmästä.

2.2. Kun sarakkeessa 1 on koottu yhteen useita nimikkeitä tai mainittu ryhmän numero ja sarakkeessa 2 on sen vuoksi yleisluonteinen tavarankuvaus, viereiset sarakkeessa 3 tai 4 olevat säännöt koskevat kaikkia niitä tuotteita, jotka harmonoidussa järjestelmässä tariffoidaan sarakkeessa 1 mainitun ryhmän nimikkeisiin tai johonkin nimikkeistä, jotka on koottu tähän sarakkeeseen.

2.3. Kun luettelossa on eri sääntöjä, joita sovelletaan saman nimikkeen eri tuotteisiin, nimikkeen kussakin alakohdassa on nimikkeen sen osan tavarankuvaus, jota viereinen sarakkeessa 3 tai 4 oleva sääntö koskee.

2.4. Kun kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnälle on sääntö sekä sarakkeessa 3 että 4, viejä voi valintansa mukaan soveltaa joko sarakkeessa 3 tai 4 olevaa sääntöä. Jos sarakkeessa 4 ei ole alkuperäsääntöä, on sovellettava sarakkeen 3 sääntöä.

Huomautus 3:

3.1. Tämän pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan määräyksiä alkuperäaseman saavuttaneista, muiden tuotteiden valmistuksessa käytettävistä tuotteista, sovelletaan riippumatta siitä, onko tämä asema saavutettu siinä tehtaassa, jossa näitä tuotteita käytetään, jossakin muussa tehtaassa samassa maassa tai jossakin muussa tämän pöytäkirjan 2 artiklassa mainitussa maassa.

3.2. Luettelon sääntö määrittää vaaditun vähimmäisvalmistuksen tai -käsittelyn, ja sen ylittävä valmistus tai käsittely antaa myös alkuperäaseman; sitä vähempi valmistus tai käsittely taas ei anna alkuperäasemaa. Näin ollen jos säännössä määrätään, että tietyllä valmistusasteella olevaa ei-alkuperäainesta saa käyttää, on sitä aiemmalla valmistusasteella olevan tällaisen aineksen käyttö sallittua mutta sitä myöhemmällä valmistusasteella olevan ei.

3.3. Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote voidaan valmistaa useammasta kuin yhdestä aineksesta, tämä tarkoittaa, että yhtä tai useampaa näistä aineksista saa käyttää. Säännössä ei vaadita, että niitä kaikkia käytetään.

3.4. Kun luettelon sääntö edellyttää, että tuote on valmistettava tietystä aineksesta, tämä edellytys ei luonnollisesti estä käyttämästä muita aineksia, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, etteivät ne voi täyttää sääntöä.

Tätä ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, joita, vaikkei niitä voida valmistaa luettelossa nimenomaisesti mainitusta aineksesta, voidaan valmistaa luonteeltaan samanlaisesta, aiemmalla valmistusasteella olevasta aineksesta.

3.5. Jos luettelon säännössä on kaksi prosenttimäärää enimmäisarvoksi ei-alkuperäaineksille, joita voidaan käyttää, näitä prosenttimääriä ei saa laskea yhteen. Toisin sanoen kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvo ei saa koskaan ylittää korkeinta määrätyistä prosenttimääristä. Lisäksi yksittäisiä prosenttimääriä ei saa ylittää niiden nimenomaisten ainesten osalta, joita ne koskevat.

LISÄYS II

Luettelo valmistuksesta tai käsittelystä, joka on suoritettava ei-alkuperäaineksille, jotta valmis tuote saa alkuperäaseman

LISÄYS II
LISÄYS III

EUR.1-TAVARATODISTUS JA EUR.1-TAVARATODISTUKSEN HAKEMUS

Paino-ohjeet:

1. Kummankin lomakkeen koon on oltava 210 x 297 mm; lomakkeen pituus voi kuitenkin olla enintään 5 millimetriä määrämittaa pienempi tai enintään 8 millimetriä suurempi. Käytettävän paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä, hiokkeetonta kirjoituspaperia, joka painaa vähintään 25 g/m2. Siinä on oltava vihreä painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee kaikki mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehdyt väärennykset silmin havaittaviksi.

2. EY:n jäsenvaltioiden ja Suomen viranomaiset voivat pidättää itselleen lomakkeiden paino-oikeuden tai antaa niiden painamisen hyväksymiensä kirjapainojen tehtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa lomakkeessa on oltava merkintä tästä hyväksymisestä. Jokaisessa lomakkeessa on oltava kirjapainon nimi ja osoite, tai merkki, josta kirjapaino voidaan tunnistaa. Siinä on myös oltava painettu tai muulla tavoin tehty sarjanumero, josta se voidaan tunnistaa.

Tavaratodistus Tavaratodistushakemus Viejän ilmoitus
LISÄYS IV

KAUPPALASKUILMOITUS

Kauppalaskuilmoitus, jonka teksti on seuraavalla sivulla, on laadittava alaviitteiden mukaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.

Englanninkielinen toisinto

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2a) preferential origin (3)

Espanjankielinen toisinto

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos son de origen preferencial ... (2b) (3)

Tanskankielinen toisinto

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2c) (3)

Saksankielinen toisinto

Der Ausführer (Ermächtigter Ausfóhrer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Waren mit Ursprung in ... sind (2d) (3)

Kreikankielinen toisinto

PUUTTUU (1)(2e) (3)

Ranskankielinen toisinto

L'exportateur des produits couverts par le prsent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2f) (3)

Italiankielinen toisinto

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2g) (3)

Hollanninkielinen toisinto

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong ... zijn (2h) (3)

Portugalinkielinen toisinto

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autoriçãao aduaneira n°- ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2i) (3)

Islanninkielinen toisinto

Utflytjandi varanna, sem skjal etta tekur til (haimild tollyfirvalda nr. ... (1)), lýsir vi yfir að s eigi annars greinilega getið eru bær af ... 2j) fríðindauppruna (3)

Norjankielinen toisinto

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har preferanseopprinnelse i ... (2k) (3)

Suomenkielinen toisinto

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ... (2l) (3) alkuperää

Ruotsinkielinen toisinto

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i ... (2m) (3)

....... (4)

(Paikka ja päiväys)

.......(5)

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

1) Kun kauppalaskuilmoituksen laatii tämän pöytäkirjan 22 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun kauppalaskuilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.

2) a: EC, Austrian, Icelandic, Finnish, Norwegian, Swedish

b: CE, Austriaco, Islands, Finlands, Noruego, Sueco

c: EF, Østrig, Island, Finland, Norge, Sverige

d: der EG, Österreich, Island, Finnland, Norwegen, Schweden

e:

f: CE, autrichienne, islandaise, finlandaise, norvgienne, sudoise

g:

h: EG, Oostenrijks, Ijslands, Fins, Noors, Zweeds

i:

j: EES, austurriskum, islenskum, finnskum, norskum, sænskum

k: EF, Isterrike, Island, Finland, Norge, Sverige

l :itävaltalaista, islantilaista, suomalaista,norjalaista, ruotsalaista, sveitsiläistä

m: EG, Österrike, Island, Finland, Norge, Sverige, Schweiz

3) Kun kauppalaskuilmoitus liittyy kokonaan tai osittain tämän pöytäkirjan 35 artiklassa tarkoitettuihin Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ''CM'' asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.

4) Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

5) Katso tämän pöytäkirjan 21 artiklan 5 kohtaa. Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.