1696/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 6 §:n sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1067/90), sekä 36 §:n ja 39 §:n sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (142/93), nojalla päättänyt.

Soveltamisala
1 §

Tätä päätöstä sovelletaan sähkölaitteisiin ja -laitteistoihin, jotka ovat omiaan aiheuttamaan sähkömagneettisia häiriöitä tai joiden toimintaan sellainen häiriö on omiaan vaikuttamaan.

Tämä päätös ei koske tele-, telepääte- eikä radiolaitteita, joiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta määrätään erikseen teletoimintalain (183/87) tai radiolain (517/88) nojalla.

Yleistä
2 §

Tässä päätöksessä määrätään sähkölaitteille ja -laitteistoille asetettavista sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevista vaatimuksista ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvistä menettelyistä.

Näiden laitteiden ja laitteistojen muiden ominaisuuksien suhteen on noudatettava mitä niistä erikseen säädetään tai määrätään.

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1 laitteella kaikkia sähkölaitteita ja niihin rinnastettavia sähkölaitteistoja sekä niiden osia, jotka sisältävät sähkö- tai elektronisia komponentteja;

2 sähkömagneettisella häiriöllä mitä tahansa sähkömagneettista ilmiötä, joka voi heikentää laitteen toimintaa, kuten sähkömagneettista kohinaa tai ei-toivottua signaalia tai muutosta itse etenemisympäristössä;

3 häiriön siedolla laitteen tai järjestelmän kykyä toimia tarkoitetulla tavalla sähkömagneettisen häiriön vaikutuksen alaisena;

4 sähkömagneettisella yhteensopivuudella

laitteen tai järjestelmän kykyä toimia tyydyttävästi sähkömagneettisessa ympäristössään aiheuttamatta itse kohtuuttomia sähkömagneettisia häiriöitä millekään muulle samassa ympäristössä olevalle laitteella; sekä

5 toimivaltaisella tarkastuslaitoksella sellaista valvottua tarkastuslaitosta, joka on nimetty ETA-sopimuksen mukaisesti tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien vaatimustenmukaisuuden varmentamiseen liittyvien toimenpiteiden suorittajaksi.

Yhteensopivuutta koskevat vaatimukset
4 §

Tässä päätöksessä tarkoitetut laitteet on suunniteltava ja valmistettava siten, että silloin, kun ne on asianmukaisesti asennettu ja kunnossapidetty ja niitä käytetetään siinä ympäristössä ja siihen tarkoitukseen, mihin ne on valmistettu:

1) niiden synnyttämät sähkömagneettiset häiriöt eivät ylitä tasoa, joka estäisi tele-, telepääte- ja radiolaitteita sekä muiden laitteiden toimimisen tarkoitetulla tavalla, ja

2) ne sietävät riittävästi sähkömagneettisia häiriöitä toimiakseen tarkoitetulla tavalla siinä sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa ne on tarkoitettu toimimaan.

5 §

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat tarkemmat vaatimukset 4 §:ssä tarkoitettujen vaatimusten täyttämiseksi ovat :

1) Laitteen synnyttämä sähkömagneettinen häiriö ei suurimmillaan saa estää erityisesti seuraavien laitteiden käyttöä:

a) radio- ja tv-vastaanottimet

b) teollisuustuotantolaitteet

c) autoradiot

d) matkapuhelimet ja kaupalliset radiopuhelimet

e) lääketieteelliset ja tieteelliset laitteet

f) tietotekniikan laitteet

g) kodinkoneet ja kotitalouskäyttöön tarkoitetut elektroniset laitteet

h) ilmailu- ja meriradiolaitteet

i) opetuskäyttöön tarkoitetut elektroniset laitteet

j) televerkot ja -laitteet

k) radio ja TV-lähettimet

l) valaisimet ja loistevalaisimet

2) Laitteet on rakennettava siten, että niiden sähkömagneettinen häiriönsietotaso on riittävä siinä tavallisessa sähkömagneettisen yhteensopivuuden ympäristössä, jossa laiteet on tarkoitettu toimimaan, jotta niiden häiriötön toiminta olisi mahdollista, ottaen huomioon 7 §:ssä tarkoitettujen standardien mukaisten laitteiden synnyttämät häiriötasot.

6 §

Laitteen mukana tulevissa ohjeissa on oltava laitteen aiotussa tarkoituksessa käyttämiseksi tarpeelliset ohjeet.

Vaatimusten täyttäminen
7 §

Laitteen katsotaan täyttävän 4 ja 5 §:ssä tarkoitetut vaatimukset, jos laite on yhdenmukainen:

1) sellaisten asiaa koskevien eurooppalaisten yhdenmukaistettujen standardien kanssa, joihin on viitattu Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä;

2) sellaisten asiaa koskevien suomalaisten standardien kanssa, jotka vastaavat 1 kohdassa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja; tai

3) niiltä osin kuin 1 kohdassa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja ei ole, sellaisten Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisten standardien kanssa, joihin on viitattu Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä.

Sähkötarkastuskeskus pitää luetteloa 1 momentissa tarkoitetuista standardeista.

Markkinoille saattamista varten vaadittava osoitus
8 §

Osoituksena siitä, että sähkölaite täyttää 7 §:ssä esitetyt vaatimukset markkinoille saattamista varten, siihen tai vaihtoehtoisesti sen pakkaukseen, käyttöohjeisiin tai takuutodistukseen on oltava kiinnitettynä liitteen mukainen merkki.

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
9 §

Jos laitetta suunniteltaessa ja valmistettaessa on noudatettu 7 §:ssä tarkoitettuja standardeja, on tämä Sähkötarkastuskeskuksen pyynnöstä osoitettava valmistajan tai tämän edustajan antamalla vaatimustenmukaisuusvakuutuksella.

Jos valmistaja ei ole noudattanut tai on noudattanut vain osittain 7 §:ssä tarkoitettua standardia tai jos sellainen puuttuu, on valmistajan tai maahantuojan pidettävä Sähkötarkastuskeskuksen saatavilla lisäksi tekninen rakennetiedosto.

10 §

Edellä 9 §:ssä tarkoitettu vakuutus tai rakennetiedosto on pidettävä Sähkötarkastuskeskuksen käytettävissä 10 vuoden ajan siitä alkaen kun laite saatettiin markkinoille.

Jos valmistajalla tai valmistajan edustajalla ei ole toimipaikkaa Euroopan talousalueella, laitteen Euroopan talousalueella markkinoille saattanut henkilö on vastuussa edellä 1 momentissa säädetystä velvollisuudesta.

11 §

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) valmistajan nimi ja osoite,

2) kuvaus laitteesta, jota se koskee,

3) viittaus niihin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu, ja tarvittaessa viittaukset niihin kansallisiin toimenpiteisiin, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että laite on tämän päätöksen määräysten mukainen.

4) sen henkilön yksilöinti, jolla on valtuutus allekirjoittajana vastata velvoitteista valmistajan tai valmistajan edustajan puolesta

12 §

Rakennetiedoston tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) valmistajan nimi ja osoite,

2) kuvaus laitteesta, jota se koskee,

3) selvitys menettelyistä, joita on käytetty varmistamaan, että laite on 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen vaatimusten mukainen, sekä

4) toimivaltaisen tarkastuslaitoksen antama tekninen raportti tai vaatimustenmukaisuustodistus.

Valvonta
13 §

Sähkötarkastuskeskus valvoo tämän päätöksen noudattamista.

Voimaantulo
14 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja sitä sovelletaan laitteisiin, jotka asetetaan markkinoille voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Tällä päätöksellä kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön 11 päivänä joulukuuta 1965 antama päätös (646/65) sähkölaitosten aiheuttaman sähkömagneettisen häiriösäteilyn rajoittamisesta.

Siirtymäsäännökset
15 §

Tämän päätöksen estämättä voidaan kuitenkin 31.12.1995 saakka asettaa Suomessa markkinoille myös laitteita, jotka täyttävät 31.12 1993 voimassa olleet määräykset sähkölaitteiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Tällaisessa laitteessa ei saa käyttää 8 §:ssä tarkoitettua merkkiä. Osoituksena tällaisen laitteen vaatimuksenmukaisuudesta on pyydettäessä esitettävä koti- tai ulkomaisen valvotun tarkastuslaitoksen antama vaatimustenmukaisuustodistus.

Sähkötarkastuskeskus pitää luetteloa 1 momentissa tarkoitetuista määräyksistä.

ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi (89/336/ETY)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vt. ylitarkastaja
Pentti Puhakka

LIITE

EY:n vaatimustenmukaisuusmerkki

EY:n vaatimustenmukaisuusmerkissä on oltava kirjaimet CE alla esitetyllä tavalla

Jos laite kuuluu muiden sellaisten direktiivien soveltamisalaan, jotka edellyttävät EY:n vaatimustenmukaisuusmerkkiä, EY-merkin kiinnittämisen on osoitettava myös se, että laite on näiden muiden direktiivien asiaa koskevien vaatimusten mukainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.