1690/1993

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1993

Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Poliisilla tarkoitetaan tässä päätöksessä paikallispoliisia sekä poliisin valtakunnallisia yksiköitä. Poliisin ylijohdon ja poliisin lääninjohdon suoritteiden maksullisuudesta säädetään erikseen.

Erikseen on myös säädetty julkisen notaarin, ulosottomiehen ja julkisen kaupanvahvistajan suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 5 §:n mukaan maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät suoritteet;

2) esitutkintalain mukaiset suoritteet sekä asiakirjat jotka annetaan ensimmäistä kertaa asianosaiselle, syyttäjälle tai tuomioistuimelle rikosasiassa sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille, kuluttaja-asiamiehelle, tasa-arvovaltuutetulle, tietosuojavaltuutetulle ja ulkomaalaisvaltuutetulle ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat näiden tehtäviin kuuluvissa oikeudenhoitoon liittyvissä rikosasioissa;

3) syyttäjätoimintaan liittyvät suoritteet sekä ensimmäistä kertaa asianosaiselle tai tuomioistuimelle annetut syyteasiakirjat;

4) muu säädöksissä poliisille määrätty tutkinta, lukuunottamatta jäljempänä 5 §:n 2 ja 3 -kohdissa mainittuja suoritteita;

5) yhteistyöviranomaisille poliisin tehtävien suorittamiseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet;

6) poliisin aloitteesta tapahtuva opastus, ohjaus ja neuvonta sekä

7) valvontatehtävät.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista suoritteista:

1) tiedoksiannot rikosasioissa;

2) päätös ja muu toimituskirja hallintokanteluasiassa;

3) lausunnot;

4) päihtyneiden käsittely sekä

5) luvan peruuttaminen

3 §
Tiedoksiantomaksut

Haastemieslain (505/86) 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa mainittujen tiedoksiantoon oikeutettujen virkamiesten suorittamista tiedoksiannoista perittävistä maksuista on säädetty erikseen.

Sen estämättä mitä edellä 1 momentissa on määrätty peritään käräjäoikeudelta toimeksiannosta suoritetusta haastetiedoksiannosta riita- tai hakemusasiassa 125 markan suuruinen julkisoikeudellinen maksu.

4 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii tämän päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat hakemuksesta annettavat päätökset, pyynnöstä annettavat todistukset, ilmoitusten käsittely, henkilörekisterilain 11 §:n mukainen tarkastusoikeuden käyttäminen sekä pelikasinon tarkastuskäynti.

5 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) poliisin toimitiloihin liitetyn rikosilmoitinlaitteen välittämän aiheettoman hälytyksen johdosta suoritetut toimenpiteet;

2) petoeläinvahingon tutkinta ja siihen liittyvät toimenpiteet;

3) eläinten lääkinnästä annetun lain mukainen tutkinta;

4) käräjäpäivystys;

5) ampumaradan tarkastaminen;

6) bingohuoneiston hyväksyminen;

7) tavara-arpajaisten arvonnan valvonta;

8) virka-apu poliisihallinnon ulkopuolisille viranomaisille, lukuunottamatta ulosottoasioita sekä rangaistuksen täytäntöönpanoasioita;

9) pyynnöstä tehtävät lentoliikenteen erityiset turvallisuustoimenpiteet, jotka ylittävät toimenpiteistä lentoliikenteen turvaamiseksi eräissä tapauksissa annetun lain ja asianomaisten viranomaisten kulloisenkin turvallisuustilanteen perusteella määrittelemän turvallisuustason;

10) eläinsuojelulain mukainen katselmus, eläimen hoito ja myynti sekä irtokoiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet;

11) säädöksiin perustuva tietopalvelu sekä

12) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset viranomaisessa säilytettävistä asiakirjoista sekä

13) muut näihin verrattavat suoritteet

6 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka poliisi hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat toimeksiantoon perustuvat:

1) yleisötilaisuuksien vuoksi tehtävät toimenpiteet, kun kyse ei ole yleisestä kokouksesta tai mielenosoituksesta;

2) automaattisen rikosilmoitinlaitteiston liittäminen poliisin toimitiloihin;

3) tilauksesta annettavat julkaisut;

4) tilauksesta tehtävät suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut;

5) tilauksesta tehtävät tilastot ja selvitykset;

6) poliisin hallitsemien toimitilojen, kaluston ja välineiden tilapäinen käyttö;

7) muut kuin 5 §:ssä mainitut jäljennökset, postituspalvelut sekä pyynnöstä hankittavat asiakirjat;

8) rikosmuseon esittely;

9) poliisihallinnon ulkopuolisille tarjottavat koulutuspalvelut sekä koulutuspalvelut poliisihallinnossa, jos niitä on saatavissa myös ulkopuolisilta sekä opetuksen liitännäispalvelut;

10) muu kuin säädöksiin perustuva tietopalvelu;

11) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tuotekehityspalvelut;

12) seuraavat poliisivarikon palvelut:

tilaukseen perustuvat varustelu-, kunnossapito-, korjaamo- ja varastointipalvelut, lukuunottamatta poliisin viestijärjestelmiin, virka-aseisiin, ampumatarvikkeisiin ja suojavälineisiin liittyviä palveluja ja toimitus-, välitys- ja hankintapalvelut;

13) erikoiskuljetusten ja arvokuljetusten avustaminen ja varmistus- ja turvatehtävät sekä kuljettajapalvelut poliisihallinnon ulkopuolisille sekä

14) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

Mitä edellä 7 sekä 10 -kohdissa on säädetty ei koske poliisihallinnon sisäisiä suoritteita.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sellaisen tämän päätöksen 4 §:n mukaisen asian käsittelystä, joka on tullut vireille ennen päätöksen voimaantuloa, peritään maksu enintään sen suuruisena kuin siitä perittävä maksu tai leimavero määräytyi asian vireille tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1993

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Kirsti Vihermaa

Liite

MAKSUTAULUKKO

1. PÄÄTÖKSET
Ajokorttilupapäätös
ajokorttiluvan myöntäminen (I ja II vaihe yhdessä)300 mk
väliaikainen ajokortti90 mk
tilapäinen ajokortti110 mk
kansainvälinen ajokortti70 mk
kaksoiskappale130 mk
hylkäävä päätös150 mk
Ajanvieteautomaatti
lupapäätös140 mk
Alkoholijuomien säilyttäminen ja nauttiminen yleisessä huoneistossa
lupapäätös180 mk
Arpajaiset
lupapäätös240 mk
Bingo
lupapäätös200 mk
Henkilöauton ammattiajolupa
lupapäätös140 mk
henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale80 mk
Ampuma-aseet
lupa tilapäiseen valmistukseen160 mk
ostolupa80 mk
hallussapitolupa80 mk
kaksoiskappale80 mk
lupa aseen muuntamiseen160 mk
Ampumatarvikkeet
lupapäätös80 mk
Hirvieläin
luvallisessa metsästyksessä kaadetun vahingoittuneen
tai sairaan hirven luvan tilalle myönnetty lupa80 mk
Huvitusten järjestäminen
lupa, joka annetaan huveihin luvan hankkimisesta
eräiden huvitusten ja peliautomaattien pitämiseen
3.12.1937 annetun asetuksen perusteella100 mk
Peliautomaattien pitäminen
lupa, joka annetaan peliautomaatin pitämiseen luvan
hankkimisesta eräiden huvitusten ja peliautomaattien
pitämiseen 3.12.1937 annetun asetuksen perusteella140 mk
Huvitilaisuus
lupa, joka annetaan huvitilaisuuksista annetun lain
perusteella140 mk
Elinkeinot
- lupa huutokaupan toimittamiseen liikeajan
ulkopuolella100 mk
- lupa sunnuntainäyttelyn pitämiseen100 mk
- lupa kulkukaupan harjoittamiseen100 mk
- lupa tilapäiseen kiertokauppaan100 mk
- lupa kalakaupan yms. harjoittamiseen maaseudulla100 mk
- lupa yhtiölle tai yksityiselle huutokaupan
harjoittamista varten100 mk
- käytettyjen tavaroiden liikkeen väliaikaiseksi
vastuunalaiseksi hoitajaksi hyväksyminen liikkeen
harjoittajan kuoltua100 mk
- lupa majoitus- ja ravitsemisliikkeelle poiketa
aukioloajoista140 mk
Erikoiskuljetuslupa
lupapäätös140 mk
Harjoituslupa
lupapäätös140 mk
Henkilökortti
väliaikainen150 mk
pysyvä130 mk
Järjestysmieskortti
myöntäminen90 mk
Kunnallisen järjestyssäännön perusteella annettu lupa
lupapäätös80 mk
Liikenneopettajalupa
lupapäätös120 mk
kaksoiskappale120 mk
Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa
lupapäätös80 mk
Opetuslupa
lupapäätös140 mk
Oleskelulupa
lupapäätös (muut kuin ETA-kansalaiset)500 mk
lupapäätös (ETA-kansalaiset)130 mk
Tarkastuspassi
myöntäminen100 mk
Työlupa
lupapäätös200 mk
Passi
vuoden passi220 mk
yli vuoden passi200 mk
merimiespassi200 mk
seuruepassi260 mk
muukalaispassi200 mk
muukalaispassin pidentäminen140 mk
hylkäävä päätös130 mk
Rahankeräys
lupapäätös140 mk
Vammaisen pysäköintilupa
lupapäätös90 mk
Vartijakortti
myöntäminen90 mk
Viisumi
kertaviisumi180 mk
kauttakulkuviisumi140 mk
paluuviisumi140 mk
viisumin pidentäminen140 mk
Yksityisetsivän hyväksyminen100 mk
Yksityisetsivätodistus50 mk
Muut hakemuksesta annettavat päätökset80 mk
2. TODISTUKSET
Pyynnöstä annettava todistus50 mk
3. ILMOITUKSET
Elinkeinoilmoituksen käsittely100 mk
Pelilaitetta koskevan ilmoituksen käsittely50 mk
4. HENKILÖREKISTERILAIN 11 §:n MUKAISEN TARKASTUS-
OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN80 mk
5. PELIKASINON TARKASTUSKÄYNTI1000 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.