1663/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisesta vakuutusmaksusta vuonna 1994

Sosiaali- ja terveysministeriö on työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta sekä yrittäjiltä perittävästä vakuutusmaksusta vuonna 1994 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1536/93) nojalla päättänyt:

1 §

Työntekijäin eläkelain (395/61), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/62) sekä eräiden työsuhteessa ole- vien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain (662/85) mukaista toimintaa harjoittavat eläkelaitokset kirjaavat vuoden 1994 tilinpäätöksessä vastuuvajauksena määrän, joka on 2 prosenttia eläkelaitoksessa vakuutettujen työntekijöiden mainittujen lakien alaisista palkoista vuonna 1994. Vastuuvajaukselle lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden mukainen korko 1 päivästä heinäkuuta 1994 alkaen.

Eläkelaitos on vastuussa vastuuvajauksen kuolettamisesta ja vastuuvajaukselle lasketusta laskuperusteiden mukaisesta korosta vuosina 1995-1997 määrällä, joka kunakin vuonna vastaa sosiaali- ja terveysministeriön erikseen vahvistamaa prosenttimäärää eläkelaitoksessa vakuutettujen työntekijöiden 1 momentissa mainittujen lakien alaisista palkoista. Vastuuvajaus kuoletetaan kunkin eläkelaitoksen osalta samassa suhteessa. Vuonna 1997 ylite tai alite otetaan huomioon selvitettäessä eläkelaitosten keskinäistä vastuuta vuoden 1997 eläkekustannuksista. Eläkelaitosten vastuun selvittelyn vuosilta 1995-1997 suorittaa eläketurvakeskus noudattaen soveltuvin osin sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia vastuunjakoperusteita.

2 §

Työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavat vakuutusyhtiöt noudattavat vuodelle 1994 määrättävien vakuutusmaksujen osalta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia työntekijäin eläkelain mukaisen perusvakuutuksen erityisperusteita seuraavin poikkeuksin:

1) erityisperusteiden mukaan laskettua vuoden 1994 vakuutusmaksua alennetaan määrällä, joka on 2 prosenttia vakuutusmaksun perusteena olevista palkoista vuodelta 1994;

2) edellä sanottu alennus otetaan huomioon vuoden 1994 ennakkovakuutusmaksuissa kertomalla erityisperusteiden mukaan laskettu ennakkovakuutusmaksu luvulla 18,6/20,6; ja

3) jos vakuutuksenottaja suorittaa vuoden 1994 vakuutusmaksun tai ennakkovakuutusmaksun takaisinlainausta käyttäen, edellä tarkoitettu alennus kohdistuu ensisijaisesti erityisperusteiden mukaan takaisin lainattavissa olevaan osaan.

Vastuuvajauksen kuolettamiseksi peritään vuosina 1995-1997 vakuutuksenottajilta lisämaksu, jonka suuruus on sosiaali- ja terveysministeriön kullekin vuodelle erikseen vahvis-tama prosenttimäärä yhtiössä vakuutettujen työntekijöiden työntekijäin eläkelain alaisista palkoista. Lisämaksu ja sen ennakkoerät peritään kokonaan käteismaksuna. Lisämaksusta ja sen ennakkoerien perimisestä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä erityisperusteissa ja vakuutusehdoissa määrätään vakuutusmaksuista, kuitenkin siten, että vakuutuksenottajan vakuutusyhtiölle ilmoittamiin työntekijöiden työsuhteita koskeviin tietoihin vuoden 1997 jälkeen tehtäviä korjauksia ei oteta alennuksen ja lisämaksun osalta huomioon.

3 §

Perittäessä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaista vakuutusmaksua vuonna 1994 sanotun lain piiriin kuuluvilla aloilla maksettavista palkoista sosiaali- ja terveysministeriön mainitulle vuodelle vahvistamaa vakuutusmaksuprosenttia alennetaan kahdella prosenttiyksiköllä. Vastaavasti vuosille 1995-1997 vahvistettavaa vakuutusmaksuprosenttia korotetaan 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla määrällä.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Hallitusneuvos toimistopäällikkönä
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.