1653/1993

Annettu Helsingissä 21 päivinä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 3 §:n 1-kohdan tarkoittamista julkisoikeudellisista suoritteista sosiaali- ja terveysministeriö perii seuraavat kiinteät maksut:

1) ministeriön päätökset muutoksenhakuasioissa 1 000 markkaa;

2) lakisääteisen työeläkevakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset lukuunottamatta vakuutusmaksun ja vastuuvelan laskuperusteiden vahvistamispäätöksiä 2 000 markkaa;

3) lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusehtojen vahvistamispäätökset 2 000 markkaa;

4) maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehtojen vahvistamispäätökset 2 000 markkaa;

4) rekisteriotteet työttömyyskassarekisteristä 100 markkaa;

5) todistukset siitä, keillä on oikeus kirjoittaa liikennevakuutusyhdistyksen, potilasvakuutusyhdistyksen, vakuutuskassojen yhdistyksen, vakuutusyhdistystarkastuksen, merimieseläkekassan, eläketurvakeskuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nimi 100 markkaa;

6) tutkimusluvat 600 markkaa; ja

7) päätökset erivapauden antamiseksi asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista, mikäli niistä ei ole suoritettava leimaveroa, 1 000 markkaa.

Vakuutustarkastuksen, vakuutusvälitystoiminnan valvonnan, lääkekorvauslautakunnan ja kemikaalilain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta päätetään erikseen.

Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta aiheutuvat kulut korvataan ministeriölle raha-automaattiasetuksen 34 a §:n mukaisesti.

2 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sosiaali- ja terveysministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity ministeriön toimintaan;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset ja tulkkaukset;

3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut ministeriön omista tai sen käytössä olevista rekistereistä ja tietokannoista sekä liittymä tietokantoihin;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) ministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä ministeriön tuottamat virasto-, koulutus- ja toimistopalvelut;

6) ministeriön kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;

7) valokopiot ja muut jäljennökset;

8) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen ministeriön julkaisuissa; sekä

9) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vt. ylitarkastaja
Ismo Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.