1637/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus liikevaihtoverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan liikevaihtoverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetun asetuksen (485/85) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti sekä 5 ja 6 § seuraavasti:

2 §

Palautusliikkeen harjoittaminen edellyttää kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämää toimilupaa. Lupa voidaan myöntää kauppa- ja teollisuusministeriön määräämin ehdoin oikeushenkilölle tai Suomessa sivuliikkeen rekisteröineelle ulkomaiselle yhteisölle tai säätiölle taikka sellaiselle itseään ja omaisuuttaan hallitsevalle luonnolliselle henkilölle, jolla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa. Luvan myöntäminen edellyttää vakavaraisuutta. Lisäksi edellytetään, että toimintaa harjoitetaan vastaavan hoitajan johdolla.


3 §

Toimilupaa tarkoittavassa hakemuksessa on:

1) esitettävä lausunto hakijan vakavaraisuudesta;

2) selvitettävä hakijan suunnittelema liikevaihtoveron palautusjärjestelmä, erityisesti sen antamat verotarkastusmahdollisuudet ja matkustajalle annettavan palvelun luotettavuus;

3) jos hakija on luonnollinen henkilö, selvitettävä, että hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa;

4) selvitettävä, että hakija tai hakijana olevan oikeushenkilön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja tai vastuunalaiset yhtiömiehet sekä vastaavaksi hoitajaksi esitetty henkilö hallitsevat itseään ja omaisuuttaan;

5) selvitettävä, että hakijana oleva luonnollinen henkilö tai vastaavaksi hoitajaksi esitetty henkilö ei ole aikaisemman toimintansa perusteella tai muusta syystä ilmeisen sopimaton toimimaan asemassaan; sekä

6) esitettävä muu kauppa- ja teollisuusministeriön vaatima selvitys.


5 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön tulee peruuttaa myöntämänsä toimilupa, jos luvan saanut luonnollinen henkilö ei enää täytä luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä.

Voimassa oleva toimilupa voidaan peruuttaa, jos palautusliike tai 7 §:ssä tarkoitettu asiamies taikka palautusliikettä harjoittavan yhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai vastaava hoitaja on rikkonut tämän asetuksen säännöksiä, toimiluvan ehtoja tai hyviä kauppatapoja taikka muuten toiminut sopimattomalla tavalla eikä annetusta huomautuksesta huolimatta kauppa- ja teollisuusministeriön asettamassa määräajassa korjaa epäkohtaa. Sama on voimassa, jos palautusliikettä harjoittavan oikeushenkilön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai vastaava hoitaja asetetaan holhouksen alaiseksi.

6 §

Jos luvan palautusliikkeen harjoittamiseen saanut luonnollinen henkilö kuolee tai asetetaan konkurssiin, lupa raukeaa. Kuolin- tai konkurssipesällä on kuitenkin oikeus pesänselvitystä varten jatkaa entisen luvan nojalla liikettä enintään kuuden kuukauden ajan kuolemasta tai konkurssiin asettamispäivästä lukien.

Jos luvan saanut oikeushenkilö tai Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhteisö tai säätiö asetetaan konkurssiin, on vastaavasti noudatettava, mitä 1 momentissa säädetään luonnollisesta henkilöstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Mitä 2 §:n 1 momentissa säädetään vastaavasta hoitajasta, ei kuitenkaan koske niitä palautusliikkeitä, joille on tämän asetuksen voimaan tullessa myönnetty elinkeinolupa.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.