1619/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki eräistä opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 1994 rahoitusta koskevista järjestelyistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sen estämättä, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) sekä valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetussa laissa (801/92) säädetään valtionosuuden laskennallisen perusteen määräytymisestä, vuoden 1994 yksikköhintojen keskimääräiset markkamäärät ja yksikköhinnat vahvistetaan, ammatillisia oppilaitoksia lukuun ottamatta, keskimäärin 8,5 prosenttia alemmiksi kuin vuodelle 1993 vahvistetut markkamäärät vuoden 1994 arvioituun kustannustasoon muutettuina.

Ammatillisten oppilaitosten osalta 1 momentissa säädettyä valtionosuuden laskennallisen perusteen alentamista suuruudeltaan vastaava alennus tehdään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (718/93) mukaan lasketuista ja vuoden 1994 arvioituun kustannustasoon muutetuista yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä, yksikköhinnoista ja mainitun lain voimaantulosäännöksen 2 ja 3 momentin mukaisista yksikköhinnan sijasta sovellettavista markkamääristä. Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhinta vahvistetaan vuoden 1994 arvioituun kustannustasoon muutettuna 8,5 prosenttia alemmaksi kuin mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetussa laissa (1454/93) säädetään.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske kuitenkaan ammatillisia erityisoppilaitoksia eikä sitä osaa yksikköhinnasta, joka perustuu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 14 §:n 2 momenttiin ja 16 §:n 2 momenttiin sekä 2 momentissa mainitun lain voimaantulosäännöksen 6 momenttiin.

Kansanopistoissa järjestettävän koulutuksen yksikköhinta vahvistetaan vuoden 1994 arvioituun kustannustasoon muutettuna 10,5 prosenttia alemmaksi kuin mitä valtionosuutta saavista kansanopistoista annetussa laissa (1218/93) säädetään ja opintokeskuksissa järjestettävän koulutuksen yksikköhinta vastaavasti 8,5 prosenttia alemmaksi kuin mitä opintokeskuslaissa (1215/93) säädetään.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuihin markkamääriin tehdään pykälässä mainituissa laeissa säädetyt varainhoitovuoden aikana ja sen jälkeen tehtävät kustannustason muutoksista johtuvat tarkistukset.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 151/93
SiVM 27/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.