1615/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (41/78) 1, 6 b ja 6 c §, 7 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti sekä 7 b §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § 3 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1063/93), 6 b § 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa laissa (749/93), 6 c § sekä 7 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1276/90) ja 7 b § 26 päivänä toukokuuta 1989 annetussa laissa (496/89), seuraavasti:

1 §

Markkinatuomioistuin käsittelee ja ratkaisee erikoistuomioistuimena sille kuluttajansuojalain (38/78), kuluttaja-asiamiehestä annetun lain (40/78), arvopaperimarkkinalain (495/89), luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93) ja elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain (1062/93) mukaan kuuluvat markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntelyyn liittyvät asiat sekä sille sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnasta annetun lain (1061/78) mukaan kuuluvat asiat.

6 b §

Arvopaperimarkkinalain ja sijoitusrahastolain nojalla käsiteltävä asia tulee markkinatuomioistuimessa vireille rahoitustarkastuksen hakemuksella. Jos rahoitustarkastus päättää olla saattamatta arvopaperien markkinoinnissa tai hankinnassa noudatettua menettelyä, ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen sijoitusrahastolain 4 §:n vastaisesti osuuksiensa markkinoinnissa käyttämää vieraskielistä toiminimeä tai sopimusehdon kieltämistä koskevaa asiaa markkinatuomioistuimen käsiteltäväksi, sijoittajien etujen valvomiseksi toimivalla rekisteröidyllä yhdistyksellä on oikeus saattaa asia vireille markkinatuomioistuimessa.

6 c §

Luottolaitostoiminnasta annetun lain nojalla käsiteltävä asia tulee markkinatuomioistuimessa vireille luottolaitoksen hakemuksella. Rahoitustarkastuksen antaman kiellon tehostamiseksi asetetun uhkasakon tuomitsemista koskeva asia tulee kuitenkin vireille rahoitustarkastuksen hakemuksella.

7 §

Hakemusasiakirjassa on ilmoitettava:

1) sen elinkeinonharjoittajan tai muun henkilön nimi, kotipaikka ja postiosoite, johon vaatimus kohdistuu, tai, jos on kysymys 6 c §:ssä tarkoitetusta luottolaitoksen tekemästä hakemuksesta, rahoitustarkastuksen päätös;


Luottolaitoksen tekemään 6 c §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä rahoitustarkastuksen päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus tiedoksisaantipäivästä.

7 b §

Markkinatuomioistuimen puheenjohtajan on heti annettava rahoitustarkastukselle tiedoksi 6 b §:ssä tarkoitetun yhdistyksen saman pykälän nojalla tekemä hakemus.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 295/92
TaVM 50/93
ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivit 73/183/ETY, 77/780/ETY, 86/524/ETY, 89/646/ETY, 89/299/ETY, 89/647/ETY, 91/31/ETY, 83/350/ETY, 86/635/ETY, 89/117/ETY ja 91/308/ETY

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.