1594/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki lukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 59 §, sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (147/91),

muutetaan 3 §:n 1 momentti, 15 §, 21 §:n 1 momentti ja 23 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 15 § 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (607/92), 21 §:n 1 momentti 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa (683/93) ja 23 §:n 4 momentti 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (172/91), sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

3 §

Lukio rakentuu peruskoulun oppimäärälle. Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen.

Lukio toimii luokallisena tai luokattomana. Lukio tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei lukion rehtori perustellusta syystä myönnä oppilaalle suoritusajan pidennystä.


15 §

Lukion lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Koulutyö voidaan järjestää siten, että opetusta annetaan osalle oppilaista myös lukuvuoden työpäivien ulkopuolella.

Luokallisena toimivan lukion ylimmän vuosiluokan työpäivien määrästä säädetään asetuksella.

Asetuksella voidaan myös säätää, että työpäivien määrästä saadaan erityisestä syystä poiketa.

21 §

Lukion käyttökustannusten valtionosuuden laskemisessa käytettävä lukion opetuksen sekä kerhotoiminnan ja opettajille määrättävien erityisten tehtävien laskennallinen tuntimäärä kunnassa on yhteensä 136 tuntia lisättynä 1,05 tunnilla jokaista oppilasta kohti, jolla oppilasmäärä ylittää 70 oppilasta. Jos oppilasmäärä on yli 481, tuntimäärä on edellä säädetystä poiketen kuitenkin 1,18 tuntia oppilasta kohti.


23 §

Oppilas, joka ei lukuvuoden koulutyön alkaessa ole kohtuullisessa ajassa aloittanut opintojaan eikä ole ilmoittanut pätevää syytä pois- saoloonsa, katsotaan eronneeksi lukiosta. Lukiosta katsotaan eronneeksi myös oppilas, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa lukiosta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa koulunkäyntiä. Samoin katsotaan eronneeksi oppilas, joka ei ole suorittanut lukion oppimäärää 3 §:n 2 momentin mukaisessa ajassa, sekä oppilas, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Tämän lain 23 §:n 4 momenttia ei sovelleta niihin oppilaisiin, jotka tämän lain voimaan tullessa ovat lukion oppilaina.

HE 176/93
SiVM 24/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.