1567/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 87 a ja 94 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 87 a § muutettuna 22 päivänä tammikuuta 1988, 19 päivänä toukokuuta 1989 ja 19 päivänä tammikuuta 1990 annetuilla laeilla (58/88, 449/89 ja 60/90) ja 94 a § mainituilla 22 päivänä tammikuuta 1988 ja 19 päivänä toukokuuta 1989 annetuilla laeilla, ja

lisätään lakiin uusi 94 b § seuraavasti:

87 a §
Ajopiirturin käyttö

Kuljettajan on käytettävä ajopiirturia niissä ajoneuvoissa, joissa se tieliikenteen valvontalaitteista annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 3 artiklan 1 kohdan mukaan on pakollista. Artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksista sekä 3 kohdassa tarkoitetuista poikkeusluvista säädetään asetuksella. Asetuksella säädetään myös tarkemmin siitä, millä tavalla kuljettajan on käytettävä ajopiirturia, sekä ajopiirturin korjaamisesta.

Ajoneuvon omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvossa on riittävästi tyhjiä ajopiirturin levyjä. Kuljettajan on säilytettävä ajoneuvossa levyt tai niiden jäljennökset kuluvalta viikolta ja edellisen ajoviikon viimeiseltä ajopäivältä.

94 a §
Ajopiirturin käytön valvonta

Ajoneuvon kuljettajan, omistajan tai haltijan on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle hallussaan oleva ajopiirturin levy tai sen jäljennös.

Ajoneuvon omistajan tai haltijan on säilytettävä käytettyjä ajopiirturin levyjä, kuljettajantutkinnossa käytettyjä lukuun ottamatta, yksi vuosi ja vaadittaessa luovutettava ne tai niiden jäljennökset, siten kuin liikenneministeriö siitä määrää, tutkimustarkoituksiin käytettäviksi. Näin kerättyjä tietoja ei saa luvatta ilmaista sivulliselle.

94 b §
Ajopiirturin levyjen etsintä

Jos on todennäköisiä syitä epäillä, että on tehty Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (1504/93) 8 §:ssä tarkoitettu rikkomus, poliisi voi toimittaa pakkokeinolaissa (450/87) tarkoitetun kotietsinnän ajoneuvossa taikka ajopiirturin levyjen tai ajopäiväkirjan todennäköisessä säilytyspaikassa levyn tai ajopäiväkirjan löytämiseksi sen estämättä, mitä pakkokeinolain 5 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 335/92
LiVM 3/93
ETA-sopimuksen liite XIII: neuvoston asetus (85/3821/ETY)

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.