1561/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus verotusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1959 annetun verotusasetuksen (530/59) 4 §:n 1 ja 2 momentti, 7 §, 12 §:n 3 ja 4 momentti, 18 ja 19 §, 24 §:n 1 momentin 6 kohta sekä 2 ja 3 momentti, 39 a §, 42 §:n 2 momentti, 57 ja 58 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 ja 2 momentti 12 päivänä helmikuuta 1993 annetussa asetuksessa (163/93), 7 § ja 24 §:n 1 momentin 6 kohta sekä 2 ja 3 momentti 21 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa (786/92), 18 § 26 päivänä elokuuta 1977 annetussa asetuksessa (646/77), 39 a § 13 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa (1443/91), 42 §:n 2 momentti 14 päivänä toukokuuta 1976 annetussa asetuksessa (397/76), 57 § osittain muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1974 annetulla asetuksella (1058/74) ja 58 § 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1245/88), sekä

muutetaan 2 luvun otsikko, 5, 6, 8 ja 9 §, 10 §:n 2 kohta, 11 §:n 2 kohta, 12 §:n 1 momentin johdantolause ja 2 momentti, 4 luvun otsikko, 22 §:n 2 momentti, 24 §:n 1 momentin johdantolause sekä 1, 3, 4 ja 7 kohta, 25, 26 ja 26 b §, 29 §:n 2 momentti, 29 c §:n 1 momentti, 33 §:n 2 momentti, 36 §, 39 §:n 1 ja 2 momentti, 43 §:n 1 momentti, 44 ja 55 § sekä 60 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 § mainitussa 26 päivänä elokuuta 1977 annetussa asetuksessa, 6 ja 55 § mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa, 8 § osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1988 annetulla asetuksessa (1114/88) sekä mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1974, 29 päivänä joulukuuta 1988, 13 päivänä joulukuuta 1991, 21 päivänä elokuuta 1992 ja 12 päivänä helmikuuta 1993 annetuilla asetuksilla, 9 § osittain muutettuna 30 päivänä tammikuuta 1987 annetulla asetuksella (75/87) sekä mainituilla 13 päivänä joulukuuta 1991 ja 29 päivänä joulukuuta 1988 annetuilla asetuksilla, 22 §:n 2 momentti, 24 §:n 1 momentin 7 kohta, 29 c §:n 1 momentti, 36 §, 39 §:n 1 momentti ja 44 § mainitussa 12 päivänä helmikuuta 1993 annetussa asetuksessa, 24 §:n 1 momentin johdantolause ja 3 kohta mainitussa 21 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa, 25 § muutettuna mainituilla 21 päivänä elokuuta 1992 ja 12 päivänä helmikuuta 1993 annetuilla asetuksilla, 26 § muutettuna 14 päivänä maaliskuuta 1969, 24 päivänä syyskuuta 1982 ja 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetuilla asetuksilla (175/69, 719/82 ja 522/85) sekä mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1974, 21 päivänä elokuuta 1992 ja 12 päivänä helmikuuta 1993 annetuilla asetuksilla, 26 b § 1 päivänä marraskuuta 1985 annetussa asetuksessa (833/85), 29 §:n 2 momentti muutettuna mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1974 ja 12 päivänä helmikuuta 1993 annetuilla asetuksilla, 33 §:n 2 momentti mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa asetuksessa ja 43 §:n 1 momentti mainitussa 13 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

2 luku

Verotoimisto

5 §

Kunnanvaltuuston toimittamasta verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja heidän varamiestensä vaalista on ilmoitettava lääninverovirastolle välittömästi sen jälkeen, kun asian- f omainen kunnanvaltuuston pöytäkirja on tarkastettu.

Kunnanhallituksen kunnanasiamiehelle ja hänen varamiehelleen antamasta määräyksestä on niin ikään ilmoitettava lääninverovirastolle.

6 §

Verohallituksen päätökset, jotka koskevat verotoimiston sijaintia ja huoneistoa, on saatettava lääninveroviraston ja asianomaisten kuntien tietoon. Samoin asianomaisten kuntien tietoon on saatettava lääninveroviraston päätökset, jotka koskevat verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten lukumäärää sekä verojohtajan nimittämistä tai tämän sijaisen määräämistä. Verotoimiston sijaintipaikan määräämisestä on ilmoitettava myös lääninhallitukselle.

8 §

Verotoimiston tulee sen lisäksi, mitä verotuslaissa on sen tehtäväksi määrätty:

1) valvoa, että kaikki, jotka ovat siihen velvollisia, antavat veroilmoituksensa sekä että verotuslain 44 ja 45 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja ilmoitukset toimitetaan verotoimistolle;

2) toimittaa tiedot, jotka verotoimisto verotuslain 45 ja 46 §:n nojalla taikka muulla tavoin on saanut muualla verotettavien verovelvollisten tulosta tai varoista, viivytyksettä asianomaiselle verotoimistolle;

3) antaa muiden verotoimistojen ja verotuksen oikaisulautakuntien sekä muidenkin viranomaisten pyytämät lausunnot sekä hankkia verotusta varten tarpeelliset lausunnot;

4) varata verovelvolliselle tilaisuus tutustua verotuksen julkisiin tietoihin ja tarvittaessa antaa hänelle nähtäväksi hänen verotustaan koskevat asiakirjat;

5) antaa jäljennöksiä ja otteita verotuksen oikaisulautakunnan pöytäkirjasta tai verotoimiston hallussa olevista muista asiakirjoista sekä tarpeellisia todistuksia;

6) antaa toimivaltansa rajoissa kunnanhallitukselle ja muille viranomaisille näiden tarvitsemia tietoja ja selvityksiä; sekä

7) huolehtia valtionasiamiehen ja kunnanasiamiehen toimistotehtävistä.

9 §

Verojohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä verotuslaissa määrätään:

1) johtaa verotoimiston toimintaa ja valvoa, että sen tehtävät tulevat asianmukaisesti ja aikanaan hoidetuiksi;

2) huolehtia siitä, että verotuksen päätyttyä verotuksen julkiset tiedot ovat nähtävillä; sekä

3) valvoa, etteivät veroilmoitukset ja muut verotusasiakirjat joudu asiattomien nähtäväksi.

Verojohtajan tai verotuslain 8 §:ssä tarkoitetun lääninveroviraston virkamiehen tehtävänä on huolehtia lisäksi verotuksen oikaisulautakunnan kokoonkutsumisesta sekä asioiden esittelystä ja pöytäkirjan pitämisestä lautakunnassa ja sen jaostoissa.

10 §

Valtionasiamiehen tulee hänelle verotuslain mukaan kuuluvia tehtäviä suorittaessaan:


2) pyytää, milloin siihen on syytä, verotuksen oikaisulautakunnassa vireillä olevassa asiassa verotuslain 140 §:ssä tarkoitettua todistajankuulustelua sekä edustaa valtiota lautakunnan myöntämässä todistajankuulustelussa;


11 §

Kunnanasiamiehen tulee hänelle verotuslain mukaan kuuluvia tehtäviä suorittaessaan:


2) pyytää, milloin siihen on syytä, verotuksen oikaisulautakunnassa vireillä olevassa asiassa verotuslain 140 §:ssä tarkoitettua todistajankuulustelua sekä edustaa kuntaa, seurakuntaa ja kansaneläkelaitosta lautakunnan myöntämässä todistajankuulustelussa;


12 §

Verotuksen oikaisulautakunnan ja sen jaoston kokouksissa pidettävään pöytäkirjaan on merkittävä:


Oikaisuvaatimus ja siihen annettu päätös perusteluineen muodostavat pöytäkirjan liitteen.


4 luku

Lääninoikeus

22 §

Veroilmoituslomakkeen edellyttämien tietojen lisäksi verovelvollisen on annettava muutkin täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen, jotta verotettava tulo ja varallisuus voidaan veroilmoituksen perusteella saada selville. Jos veroilmoituslomakkeella ei ole tällaisille tiedoille omaa kohtaa, tiedot on annettava eri liitteellä.


24 §

Ammattitoimintaa harjoittavan verovelvollisen, joka pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) tiedot verovuotta koskevasta tuloslaskelmasta;


3) tieto vaihto-omaisuuden arvosta verovuoden päättyessä ja vaihto-omaisuuden hankintamenosta verovuonna kuluksi kirjatusta arvonalenemisesta sekä selvitys arvonalenemisen kuluksi kirjaamisessa noudatetuista periaatteista;

4) selvitys käyttöomaisuuden verotuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa, hankintamenon lisäyksistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta verovuonna tehdyistä poistoista, hankintamenon kattamisesta varauksella ja hankintamenosta verovuoden lopussa poistamatta olevasta määrästä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin eriteltynä sekä vastaava selvitys pitkävaikutteisten menojen poistamatta olevista määristä ja verovuonna tehdyistä poistoista;


7) selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä ammatissa sekä heidän osuuksistaan ammattitoiminnan nettovarallisuuteen sekä selvitys tuloverolain 38 §:n 2 momentissa tarkoitetuista luovutusvoitoista ja niiden jakautumisesta puolisoiden kesken;


25 §

Liiketoimintaa harjoittavan verovelvollisen, kahdenkertaista kirjanpitoa pitävän ammattitoimintaa harjoittavan verovelvollisen ja kirjapitolain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun muun kirjapitovelvollisen kuin aatteellisen yhteisön tai säätiön on annettava 22 ja 23 §:ssä säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) jäljennös verovuotta koskevasta tuloslaskelmasta ja taseesta sekä kirjanpitolain 21 §:n 2-8 kohdissa tarkoitetut tiedot, jos niitä ei ole ilmoitettu tuloslaskelmassa tai taseessa;

2) tieto myyntisaamisten verovuonna kuluksi kirjatusta arvonalenemisesta ja selvitys arvonalenemisen kuluksi kirjaamisessa noudatetuista periaatteista;

3) tieto muiden saamisten kuin myyntisaamisten verovuonna kuluksi kirjatusta arvonalenemisesta tulolähteittäin eriteltynä ja selvitys arvonalenemisen kuluksi kirjaamisessa noudatetuista periaatteista;

4) tieto talletuspankkien ja luottolaitosten saamisten arvonalenemisena verovuonna kuluksi kirjatusta määrästä eriteltynä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitettuihin lopulliseksi todettuihin menetyksiin ja todennäköisinä menetyksinä kuluksi kirjattuun määrään;

5) tieto vaihto-omaisuuden arvosta verovuoden päättyessä ja vaihto-omaisuuden hankintamenosta verovuonna kuluksi kirjatusta arvonalenemisesta sekä selvitys arvonalenemisen kuluksi kirjaamisessa noudatetuista periaatteista;

6) tieto turvavarastolaissa (970/82) tarkoitetun turvavaraston sekä tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilaissa (303/83) ja lääkkeiden velvoitevarastointilaissa (402/84) tarkoitetun velvoitevaraston hankintamenosta 5 kohdan lisäksi verovuonna kuluksi kirjatusta määrästä;

7) tiedot muun sijoitusomaisuuden kuin sijoitusomaisuuteen kuuluvien rakennuksien hankintamenoista ja arvonkorotuksista verovuoden päättyessä, sijoitusomaisuuden hankintamenosta ja arvonkorotuksista verovuonna tehdyistä kulukirjauksista sekä selvitys kuluksi kirjaamisessa noudatetuista periaatteista;

8) selvitys käyttöomaisuuden verotuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa, hankintamenon lisäyksistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta verovuonna tehdyistä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja veronhuojennuslakien mukaisista poistoista, hankintamenon kattamisesta varauksella sekä hankintamenosta verovuoden lopussa poistamatta olevasta määrästä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin ja tulolähteittäin eriteltynä;

9) vastaava selvitys kuin 8 kohdassa säädetään sijoitusomaisuuteen kuuluvien rakennusten hankintamenoista ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 45 §:ssä tarkoitetuista hankintamenoista ja hankintamenoista verovuonna tehdyistä poistoista sekä pitkävaikutteisten menojen poistamatta olevista määristä ja verovuonna tehdyistä poistoista;

10) luettelo arvopapereiden, maa-alueiden ja muun kulumattoman omaisuuden hankintamenoista ja niistä verovuonna ja aikaisempina vuosina tehdyistä poistoista omaisuusryhmittäin ja tulolähteittäin eriteltynä;

11) selvitys elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 a §:ssä tarkoitetuista veronalaisista oikaisueristä ja niiden kirjaamisesta;

12) selvitys muista veloista kuin ostoveloista ja niihin kohdistuvista koroista ja muista rahoituskuluista sekä kuluksi kirjatuista indeksi- ja kurssitappioista tulolähteittäin eriteltynä;

13) erittely elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja veronhuojennuslakien mukaisista varauksista verovuoden päättyessä ja selvitys varausten muutoksista verovuoden aikana varauksittain eriteltynä;

14) selvitys verovuonna kuluksi kirjatuista kirjanpitolain 16 a §:ssä tarkoitetuista pakollisista varauksista;

15) tieto verovuonna kuluksi kirjattujen edustuskulujen määrästä;

16) tieto verovuonna kuluksi kirjattujen vuokrien määrästä;

17) tieto verovuonna kuluksi kirjattujen henkilöstömenojen määrästä jaoteltuna palkkojen ja palkkioiden määrään sekä niihin liittyvien sosiaalikulujen määrään;

18) tieto verovuonna vähennetyn kehitysalueiden veronhuojennuksista annetun lain (290/82) mukaisen investointivähennyksen määrästä ja merenkulun veronhuojennuksista annetun lain 6 §:n mukaisen jäämaksuluokkavähennyksen määrästä;

19) selvitys yhtiöveron hyvityksestä annetun lain mukaisista osinko- ja korkotuloista sekä voitto-osuuksista sekä niihin liittyvistä yhtiöveron hyvityksistä eriteltynä tulolähteittäin;

20) selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä elinkeinotoiminnassa sekä heidän osuuksistaan elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen;

21) selvitys tuloverolain 38 §:n 2 momentissa tarkoitetuista luovutusvoitoista ja niiden jakaantumisesta puolisoiden kesken;

22) erittely verovelvollisen perheenjäsenille maksettujen palkkojen ja muiden etuuksien määristä sekä selvitys verovelvollisen liikkeestään ottamasta rahoitus-, vaihto- ja käyttöomaisuuden tai muun omaisuuden, palveluksen ja muun etuuden tahi oikeuden markkamääristä sekä niiden alkuperäisistä hankintamenoista tai hankintamenoja alhaisemmista todennäköisistä luovutushinnoista;

23) erittely verovelvollisen omista ja yli kolmen kuukauden ajaksi vuokralle ottamista kulkuneuvoista, lukuun ottamatta linja-autoja, kuorma-autoja ja omalta painoltaan yli 1 800 kilon pakettiautoja, ja selvitys niistä perusteista, joiden mukaan niistä johtuneet menot on jaettu liikkeen kuluiksi, palkanluontoisiksi etuuksiksi ja verovelvollisen yksityismenoiksi.

Kirjanpitolaissa (655/73) tarkoitetun aatteellisen yhteisön ja säätiön on noudatettava soveltuvin osin, mitä edellä tässä pykälässä säädetään.

26 §

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin, keskinäisen vakuutusyhtiön, yhdistyksen, laitoksen ja säätiön sekä avoimen-, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiön on veroilmoituksessaan 22, 23 ja 25 §:ssä mainittujen tietojen ja selvitysten lisäksi annettava verotoimistolle seuraavat asiakirjat, tiedot ja selvitykset:

1) jäljennös tilintarkastuskertomuksesta;

2) selvitys voitonjaosta; jos voitonjaosta on päätetty veroilmoituksen jättämisen jälkeen, selvitys tulee antaa välittömästi voitonjakoa koskevan päätöksen antamisen jälkeen yhteisön kokouksen pöytäkirjanotteella;

3) tieto yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksestä, joka koskee osakepääoman korottamista, osakepääoman tai vararahaston alentamista, osakkeen nimellisarvon muuttamista, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamista, yhtiön sulautumista toiseen yhtiöön, yhtiön purkamista tai omien osakkeiden lunastamista; ilmoitus muutoksesta on tehtävä yhtiön kotikunnan verotoimistolle ennen sen kalenterivuoden marraskuun loppua, jonka aikana uusmerkinnässä merkittävien osakkeiden merkintäaika on päättynyt tai muu edellä mainittu muutos on merkitty kaupparekisteriin; ilmoitukseen on liitettävä pöytäkirjanote, josta käy ilmi yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen asiasta tekemä päätös sekä selvitys muutoksen merkitsemisestä kaupparekisteriin;

4) tiedot yhtiön verovuoden aikana kultakin osakkeenomistajalta lunastamien osakkeiden lukumäärästä ja lunastushinnasta;

5) selvitys sellaiselle osakkeenomistajalle, joka omistaa vähintään kymmenennen osan yhtiön osakekannasta, tai jos yhtiössä on osakkeenomistajia enintään kymmenen, kullekin osakkeenomistajalle ja hänen puolisolleen, lapselleen, vanhemmilleen ja muulle omaiselleen maksetuista palkoista, lahjapalkkioista, osapalkkioista, vuokrista, koroista, heidän puolestaan suoritetuista vakuutusmaksuista, heille annetuista asunto- ja autoeduista sekä muista eduista ja hyvityksistä samoin kuin mainituille henkilöille annetuista lainoista ja niistä suoritetuista koroista sekä yhtiön ja edellä tarkoitettujen henkilöiden välisistä kaupoista ja vaihdoista;

6) selvitys yhtymän elinkeinotoiminnan varoihin tai osakeyhtiön varoihin kuuluvasta tuloverolain 41 §:n 4 momentissa ja 42 §:n 2 momentissa tarkoitetusta asunnosta;

7) tieto avoimen yhtiön, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiön osakkaiden nimistä, henkilötunnuksista tai syntymäajoista taikka liike- ja yhteisötunnuksista, osoitteista sekä kunkin osakkaan osuudesta yhtiössä;

8) tieto 7 kohdassa tarkoitetun yhtiön osakkailleen suorittamista palkoista, palkkioista, voitto-osuuksista, vuokrista, koroista ja muista osakkaiden saamista eduista sekä osakkaan yhtymästä ottaman vaihto- ja käyttöomaisuuden, muun omaisuuden, palveluksen tai muun etuuden tahi oikeuden markkamääristä sekä otetun omaisuuden tai muun etuuden alkuperäisestä hankintamenosta tai sitä alhaisemmasta todennäköisestä luovutushinnasta;

9) laskelma yhtymän käyttöomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja kiinteistöjen luovutusvoitoista.

Yhteisöjen sulauduttua vastaanottaneen yhteisön on annettava selvitys:

1) vastaanottaneen yhteisön tulosta vähennettävistä sulautuneen yhteisön menoista, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 §:n 2 momentissa tarkoitetusta veronalaisesta määrästä ja saman pykälän 3 momentissa tarkoitetusta sulautuvan yhteisön osakkeiden tai osuuksien hankintamenon verotuksessa vähennyskelpoisesta osasta sekä fuusioerotuksen käsittelystä kirjanpidossa;

2) tuloverolain 123 §:ssä tarkoitetut tiedot, jos sulautuneen yhteisön tappiota vaaditaan vähennettäväksi vastaanottaneen yhteisön tulosta; sekä

3) yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a ja 10 §:ssä tarkoitetut tiedot.

Kirjanpitolain 22 a §:ssä tarkoitetun konsernin emoyrityksen on ilmoitettava konserniin kuuluvien tytäryritysten nimet, liike- ja yhteisötunnukset ja kotipaikat. Konserniin kuuluvan tytäryrityksen on annettava edellä tarkoitetut tiedot konsernin emoyrityksestä. Konserniyrityksen on annettava selvitys toiselle konserniyritykselle luovuttamiensa muuhun omaisuuteen kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja kiinteistöjen luovutuksista sekä elinkeinotoiminnan osien luovutuksista.

Yhteisön tai yhtymän, joka vaatii verovuoden tulostaan vähennettäväksi tuloverolaissa tarkoitettua aikaisemmilta verovuosilta vahvistettua tappiota, on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa tapahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta.

Yhtiöveron hyvityksestä annetussa laissa (1232/88) tarkoitetun osinkoa jakavan yhtiön on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko yhtiön omistussuhteissa tapahtunut mainitun lain 8 §:n 3 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta.

Osakeyhtiön on ilmoitettava osakkeen matemaattisen arvon ja verotusarvon laskemiseksi tarvittavat tiedot.

26 b §

Verovelvollisen, joka harjoittaa ammattimaista henkilötilausliikennettä muulla autolla kuin linja-autolla tai sairasautolla, on pidettävä kultakin kuukaudelta ajovuoroittain, tai jos ajovuoroa ei ole vahvistettu, vuorokausittain ajopäiväkirjaa, johon on merkittävä seuraava erittely:

1) ajotulot, jotka on jaettava käteisajotuloihin, luottoajotuloihin ja muihin tuloihin; sekä

2) verovuoden alusta yhteenlasketut tiedot ajokilometreistä, jotka on jaettava ammattiajoihin, tuloa tuottamattomiin ammattiajoihin, yksityisajoihin ja muihin ajoihin.

Verovelvollinen, jolla on käytössään kuitinantolaitteeseen perustuva taksamittari, voi pitää ajopäiväkirjaa kuitinantolaitteen perusteella.

Ajopäiväkirja on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien.

29 §

Maataloutta harjoittavan verovelvollisen on veroilmoituslomakkeilla annettavien tietojen lisäksi muistiinpanokirjassa erikseen selvitettävä seuraavat asiat:

1) verovuoden aikana myytyjen maatalous- ja puutarhatuotteiden sekä kotieläinten ja tilalla olevan tuotantolaitoksen tuotteiden ostajat;

2) maataloudesta johtuneet saamiset sekä maataloudesta johtuneet pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset velat, joista on mainittava velkojain nimet ja osoitteet, kunkin velkojan osalta selvitys velan määrästä ja velan kohdistumisesta maatalouteen ja muuhun kuin maatalouteen sekä velasta verovuodelta suoritettu korko ja velasta johtuneet indeksi- ja kurssitappiot;

3) verovuoden päättyessä tilalla olleet kotieläimet;

4) rakennusten ja rakennelmien hankintamenot, menojäännökset sekä menojäännöksistä tehdyt poistot;

5) koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenot ja menojäännökset sekä erikseen salaojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten hyödykkeiden hankintamenot ja menojäännökset sekä näistä menojäännöksistä tehdyt poistot;

6) maataloudessa työskennelleille henkilöille, ennen verovuoden alkua 14 vuotta täyttäneet perheenjäsenet mukaan luettuina, rahana maksetut palkat, niistä pidätetyt ennakot ja suoritetut sosiaaliturvamaksut ja muut työnantajasuoritukset;

7) verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentely maataloudessa sekä heidän osuutensa maatalouden nettovarallisuuteen sekä tuloverolain 38 §:n 2 momentissa tarkoitetut luovutusvoitot ja niiden jakaantuminen puolisoiden kesken;

8) maataloudessa vähennyskelvottomat osuudet maatilalla olevien rakennusten, rakennelmien tai niiden osien käytöstä yksityistaloudessa, metsätaloudessa tai muussa elinkeinotoiminnassa sekä laskentaperusteet, joiden mukaan menot on eroteltu maatalouden kuluista;

9) maataloudessa vähennyskelvottomat osuudet maataloutta varten palkattujen työntekijöiden sekä maatalouteen kuuluvien koneiden sekä muun 5 kohdassa mainitun omaisuuden ja muun omaisuuden käytöstä yksityistaloudessa, metsätaloudessa tai muussa elinkeinotoiminnassa sekä laskentaperusteet, joiden mukaan menot on eroteltu maatalouden kuluista; sekä

10) verovelvollisen kulkuneuvot sekä laskentaperusteet, joiden mukaan kulkuneuvoista johtuneet menot on jaettu maatalouden kuluiksi ja maataloudessa vähennyskelvottomaksi menoksi.


29 c §

Sellaisen metsätaloutta harjoittavan verovelvollisen, jota verotetaan maatilatalouden tuloverolain 11 §:n mukaan arvioidusta metsätalouden puhtaasta tulosta, on selvitettävä veroilmoituksessaan metsätaloudesta johtuneet velat sekä niistä suoritetut korot.


33 §

Mitä 1 momentissa säädetään velasta ja siitä suoritettavasta korosta annettavasta selvityksestä ei kuitenkaan koske verovelvollista, joka on lain mukaan kirjanpitovelvollinen eikä maatalouden tai metsätalouden muistiinpanovelvollista.

36 §

Veroilmoituksen tai siihen liitettävien asiakirjojen antamisajan pitennystä koskeva pyyntö, joka on perusteltava, on tehtävä verovelvollisen kotikunnan verotoimistolle ennen veroilmoituksen tai, jos kysymys on siihen liitettävistä asiakirjoista, niiden antamista varten säädetyn tai määrätyn määräajan päättymistä. Verotuslain 34 §:n 5 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on veroilmoituksen antamisajan pitennystä pyydettävä sen veropiirin verotoimistolta, jonka alueella verotus toimitetaan.

39 §

Verotoimiston on tarvittaessa vaadittava verovelvolliselta tai muutoin hankittava ne täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka verotusta varten saattavat olla tarpeen. Verotusasiakirjoista tulee käydä myös selville verotuslain 3 §:n mukaan veron koko määrästä vastuussa olevat henkilöt.

Perustelut, laskelmat ja muut merkinnät on veroilmoitukseen tai muihin verotuksen perusteena oleviin asiakirjoihin taikka erillisiin liitteisiin tehtävä selvästi ja ymmärrettävästi. Jos verotuksessa on sovellettu verotuslain 56 tai 57 §:n, 72 §:n 1 momentin 3 kohdan tahi 73, 74 tai 77 §:n säännöksiä ja muulloinkin tarvittaessa, on syy poikkeamiseen tai veronkorotuksen määräämiseen sekä lainkohta, johon päätös perustuu, merkittävä asiakirjoihin. Vastaavasti on meneteltävä, jos veroilmoituksen puuttuessa sovelletaan mainittujen lainkohtien säännöksiä.


43 §

Kun verovelvolliselle verotuslain 72 §:n 1 momentin 3 kohdan, 73 §:n 1 momentin tai 74 §:n mukaan on annettava tilaisuus selvityksen esittämiseen, on tätä koskeva viranomaisen ilmoitus tarpeellisesti yksilöitynä annettava kirjallisesti ja toimitettava verovelvolliselle siten kuin tiedoksiannosta hallintoasioista säädetään.


44 §

Verotuksen julkisten tietojen tulee sisältää kunkin kunnan osalta verotusta varten tarpeelliset tiedot verovelvollisista, heidän verotettavasta pääomatulostaan, valtionverotuksen verotettavasta ansiotulostaan ja varallisuudestaan sekä maksuunpannusta valtionverosta. Julkisten tietojen tulee sisältää tiedot myös kunnallisverotuksen verotettavasta tulosta sekä maksuunpannusta kunnallisverosta, kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta ja kirkollisverosta.

Yhteisöjen verotettava tulo ja yhteisöjen tulovero merkitään erikseen.

Verotuksen julkisiin tietoihin merkitään lisäksi tiedot edellä 1 momentissa mainittujen verojen ja maksujen sekä veronkorotuksen yhteismäärästä sekä näiden hyväksi käytettävistä ennakoista, veronkannossa maksettavasta ja palautettavasta määrästä ja veron koko määrästä vastuussa olevista henkilöistä.

55 §

Verotuslaissa tarkoitetuilla kuntien keskusjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Kuntaliittoa.

60 §

Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten samoin kuin valtionasiamiehen, verotusasiamiehen sekä tarkastusasiamiehen ja asiantuntijoiden palkkioiden sekä matkakustannusten korvauksen perusteet määrää valtiovarainministeriö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.