1537/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 20 ja 21 §,

sellaisina kuin ne ovat, 20 § 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussalaissa (226/87) ja 21 § osittain muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1990 ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (1365/90 ja 1651/92),

muutetaan 17-19 §,

sellaisina kuin niistä ovat, 18 § osittain muutettuna mainitulla 27 päivänä helmikuuta 1987 annetulla lailla ja 20 päivänä tammikuuta1989 annetulla lailla (69/89) ja 19 § osittain muutettuna viimeeksi mainitulla lailla ja mainitulla 28 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla, sekä

lisätään 23 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

5 luku

Soviteltu työttömyyspäiväraha

17 §
Oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan

Soviteltuun työttömyyspäivärahaan on oikeus tämän lain 1ja 2 §:ssä sekä 2-6 luvussa säädetyin edellytyksin henkilöllä,

1) jonka työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta;

2) jonka työsuhde on työsopimuslain 39 a §:n mukaisesti muutettu osa-aikaiseksi;

3) joka on valtion virkamieslain (755/86) mukaisesti siirretty osa-aikaiseen virkaan;

4) joka on työttömänä vastaanottanut osa-aikatyön;

5) joka on työttömänä vastaanottanut vähemmän kuin kuukauden kestävän kokoaikatyön;

6) joka työttömänä ollessaan on aloittanut muun kuin 5 §:n 5 momentissa tarkoitetun yritystoiminnan sekä

7) joka päätoimesta työttömäksi jäätyään jatkaa hänellä päätyön ohella ollutta sivutyötä tai jolla on tuloa ennen työttömyyttä alkaneesta yritystoiminnasta (sivutyö).

Henkilöllä ei ole oikeutta soviteltuun työttömyyspäivärahaan, jos hänen työaikansa 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa viikon tarkastelujakson aikana ja 1 momentin 2-5 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa kuukauden tarkastelujakson aikana ylittää neljä viidesosaa alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Työntekijällä ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, jos hänen työsopimuksen mukainen säännöllinen työaikansa 1 momentin 1-5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ylittää neljä viidesosaa alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta tasoittumisjakson aikana.

18 §
Sovitellun työttömyyspäivärahan suuruus

Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan siten, että päiväraha ja 80 prosenttia saadun tulon siitä osasta, joka ylittää 750 markkaa, voivat kuukaudessa tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana (tarkastelujakso) yhteensä nousta määrään, joka päivärahana muutoin olisi voitu maksaa.

Ansioon suhteutettua päivärahaa voidaan maksaa niin paljon, että se mahdollisine lapsikorotuksineen ja työstä saatu tulo tarkastelujakson aikana yhteensä ovat enintään 90 prosenttia ansioon suhteutetun päivärahan perusteena olevasta palkasta, kuitenkin vähintään niin paljon kuin henkilöllä olisi oikeus saada peruspäivärahana.

Päivärahaa määrättäessä tarkastelujaksona käytetään kuukautta tai neljää peräkkäistä kalenteriviikkoa. Tarkastelujakso alkaa 17 §:n 1 momentin 1-7 kohdissa tarkoitetusta muutoksesta.

Tarkastelujaksona päivärahaa määrättäessä voidaan 17 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun muutoksen alkaessa tai päättyessä pitää myös edellä tarkoitettua lyhyempää aikaa, mikäli muutos alkaa tai päättyy kesken kuukautta. Tällöin soviteltu päiväraha määrätään laskennallisen työtulon perusteella.

Laskennallinen työtulo saadaan kertomalla päiväpalkka luvulla 21,5. Päiväpalkka saadaan jakamalla työstä saatu tulo ajanjaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä.

Työtuloksi katsotaan palkkatulo veronalaisine luontoisetuineen ja yritystoiminnan osalta myös verotuksessa todettu työtuloksi katsottu osa liike- ja ammattitulosta tai maatilataloudesta taikka muusta ansiotoiminnasta saadusta tulosta. Tuloksi voidaan kuitenkin vahvistaa työttömyyspäivärahan maksamisajankohdan tilannetta vastaava arvioitu tai muutoin todettavissa oleva markkamäärä.

19 §
Sovitellun päivärahan kesto

Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 150 täyden työttömyyspäivärahan suuruinen määrä ja vähintään 18 kuukaudelta.

Soviteltua päivärahaa ei kuitenkaan makseta pidemmältä kuin 24 kuukauden ajalta, vaikka 150 päivän enimmäismäärä ei olisikaan täyttynyt.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainittuihin enimmäismääriin ei kuitenkaan lueta soviteltua päivärahaa, joka määräytyy 17 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisesti.

Laskettaessa 26 §:n mukaisia enimmäisaikoja otetaan soviteltuna työttömyyspäivärahana maksettu määrä huomioon muunnettuna täysiksi työttömyyspäivärahapäiviksi lukuun ottamatta soviteltua päivärahaa, joka määräytyy 17 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisesti.

Jos henkilö on työskennellyt yhdenjaksoisesti vähintään kuuden kuukauden ajan työssä, jossa työaika on alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajan pituinen, työttömyyspäivien sekä 18 ja 24 kuukauden laskentajaksot aloitetaan alusta.

Henkilö voi sen jälkeen, kun 1 momentissa tarkoitettu työttömyyspäivärahan enimmäismäärä on tullut täyteen, päivärahaoikeuttaan menettämättä irtisanoutua työstään.

23 §
Ansioon suhteutetun päivärahan suuruus

Jos henkilöllä on ollut sivutyö, siitä saatua palkkaa tai muuta tuloa ei oteta huomioon ansioon suhteutetun päivärahan suuruutta määriteltäessä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Lakia sovelletaan, jos oikeus soviteltuun päivärahaan alkaa lain tultua voimaan. Lain 19 §:n 2 momenttia sovelletaan niihin päivärahoihin, jotka on maksettu lain voimassa ollessa.

HE 237/93
StVM 48/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.