1526/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta 5 päivänä syyskuuta 1952 annetun lain (315/52) 6 §:n nojalla:

Organisaatio ja henkilöstö
1 §

Maatalouden taloudellisessa tutkimuslaitoksessa voi olla toimintayksiköitä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

2 §

Tutkimuslaitoksessa on osastonjohtajan ja tutkimusjohtajan virkoja sekä muuta virkasuhteista tai työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Osastonjohtajalla ja tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

Virkamiesten tehtävät
3 §

Johtajan tehtävänä on johtaa tutkimuslaitoksen toimintaa ja vastata siitä, että sen tehtävät hoidetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti. Osastonjohtajan ja tutkimusjohtajan tehtävistä määrätään työjärjestyksellä.

4 §

Tutkimuslaitoksen muut esimiehet vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toimintayksikölle asetetut tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

5 §

Johtajan apuna voi olla johtoryhmä, jonka tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään työjärjestyksellä.

Virkojen täyttäminen
6 §

Osastonjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Tutkimuslaitoksen johtajaksi maa- ja metsätalousministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan toisen osastonjohtajista. Johtajan tehtävien suorittamisesta maksetaan hänelle palkkiota sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö määrää.

7 §

Tutkimusjohtajan nimittää valtioneuvosto johtajan annettua asiasta lausunnon.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Asioiden ratkaiseminen
8 §

Tutkimuslaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee johtaja, osastonjohtaja, tutkimusjohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu.

Kelpoisuusvaatimukset ja virkavapaus
9 §

Johtajalta, osastonjohtajalta ja tutkimusjohtajalta vaaditaan tehtävien edellyttämää johtamistaitoa.

Lisäksi vaaditaan:

1) johtajalta tehtävään soveltuva tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, hyvä perehtyneisyys maatilatalouteen ja sen taloudelliseen tutkimukseen sekä hyvä hallinnon tuntemus; sekä

2) osastonjohtajalta ja tutkimusjohtajalta virkaan soveltuva tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet sekä hyvä perehtyneisyys tutkimuslaitoksen alan tutkimustoimintaan ja tutkimusmenetelmiin.

10 §

Virkavapauden osastonjohtajalle myöntää maa- ja metsätalousministeriö.

Virkavapauden, joka kestää yli vuoden eikä perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen, myöntää osastonjohtajalle kuitenkin valtioneuvosto.

Virkavapauden muille virkamiehille myöntää johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

11 §

Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna päättää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää siitä virkavapautta, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

12 §

Johtajan sijaisen määrää maa- ja metsätalousministeriö.

Erinäiset säännökset
13 §

Tutkimuslaitoksen palveluksessa oleva henkilö ei saa toimeksiantajan luvatta ilmaista sivulliselle, mitä hän toimeksiannon suorittamisen yhteydessä on saanut tietoonsa liike- tai ammattisalaisuudesta taikka muusta salassa pidettävästä asiasta.

14 §

Tutkimustoiminnan suuntaamista ja yhteensovittamista varten voidaan asettaa neuvottelukunta.

15 §

Tarkemmat määräykset tutkimuslaitoksen organisaatiosta, sisäisestä työnjaosta ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen vahvistaa johtaja.

Voimaantulo
16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta 22 päivänä helmikuuta 1974 annettu asetus (189/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.