1522/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmisteverotuslain (558/74) 1 §:n 2 momentti, 9 §:n 4 momentti ja 15 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti ja 15 §:n 4 momentti 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1287/88) sekä 9 §:n 4 momentti 15 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (469/84), sekä

muutetaan 3 §, 6 §:n 1 momentti, 4 luvun otsikko, 9 §:n 1-3 momentti, 10, 12, 13 ja 15 c §, 19 §:n 3 momentti, 20 §:n 1-3 momentti, 21 §:n 1 momentti, 22 §:n 1 momentti, 25 §, 26 §:n 2 momentti, 29 §, 31 §:n 1 momentti, 39 §:n 1 momentti, 42 §:n 1 momentti ja 42 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 luvun otsikko ja 9 §:n 1-3 momentti mainitussa 15 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa, 10 ja 13 §, 19 §:n 3 momentti, 20 §:n 1 ja 2 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 42 a § 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1021/82), 12 ja 15 c §, 20 §:n 3 momentti, 22 §:n 1 momentti, 25 § ja 26 §:n 2 momentti mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa, 39 §:n 1 momentti 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (782/90) sekä 42 §:n 1 momentti 1 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1329/91), näin kuuluviksi:

3 §

Valmisteverojen määräämisestä, maksuunpanosta ja kannosta huolehtii tullilaitos.

6 §

Verovelvollisen on annettava veroilmoitus kultakin kalenterikuukaudelta (verokausi). Veroilmoituksessa, joka verovelvollisen on allekirjoitettava, on ilmoitettava valmisteveron ja hinnanerovähennyksen määräämistä varten tarvittavat tiedot.


4 luku

Valmisteveron ja hinnanerovähennyksen määrääminen

9 §

Valmistevero ja hinnanerovähennys vahvistetaan, jollei asianomaisessa valmisteverolaissa tai sen nojalla ole toisin säädetty, sinä päivänä voimassa olevien säännösten mukaan, jona tuote on viety valmistuspaikalta.

Valmistevero ja hinnanerovähennys kultakin verokaudelta määrätään niistä tuotteista, jotka sen verokauden aikana on viety valmistuspaikalta.

Valmistevero ja hinnanerovähennys määrätään tuoteryhmittäin valmisteveron perusteena olevalta yksiköltä jättämällä täyden yksikön yli menevät osat huomioon ottamatta.

10 §

Piiritullikamarin on veroilmoituksen ja saamansa muun selvityksen perusteella viivytyksettä verotuspäätöksellä vahvistettava verokaudelta suoritettavan valmisteveron määrä.

12 §

Jos valmistevero laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi taikka sen johdosta, ettei piiritullikamari ole asiaa joltakin osin tutkinut, on verovelvollisen sitä aiheuttamatta jäänyt joltakin verokaudelta kokonaan tai osaksi määräämättä tai sitä on samanlaisesta syystä palautettu liikaa, piiritullikamarin on, jollei asia muutoin ole vireillä tai valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu, oikaistava antamaansa päätöstä (veronoikaisu veronsaajan hyväksi). Oikaisu on tehtävä vuoden kuluessa valmisteveron tai veronpalautuksen määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

13 §

Jos sen johdosta, että verovelvollinen on kokonaan tai osittain laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa tai antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen taikka muun tiedon tai asiakirjan, valmistevero on jäänyt kokonaan tai osaksi määräämättä tai sitä on palautettu liikaa joltakin kuluvan tai kolmen edellisen kalenterivuoden verokaudelta, piiritullikamarin on määrättävä verovelvollisen suoritettavaksi mainitusta syystä määräämättä jäänyt valmistevero (jälkiverotus).

15 c §

Mitä tässä laissa on säädetty veronoikaisusta, jälkiverotuksesta, veronkorotuksesta ja virhemaksusta, koskee soveltuvin osin myös muulle kuin verovelvolliselle hakemuksesta suoritettuja veronpalautuksia.

19 §

Veronoikaisuin tai jälkiverotuksin verovelvollisen suoritettavaksi määrätty valmistevero, veronkorotus, virhemaksu ja veronlisäys on niin ikään mainituin tavoin maksuunpantava.

20 §

Piiritullikamarin on ilman hakemusta viipymättä suoritettava verovelvolliselle tämän liikaa suorittama valmistevero.

Milloin veronoikaisun tai valituksen johdosta valmisteveroa on palautettu lisää, palautusmäärälle suoritetaan asetuksella säädettävä korko. Korko lasketaan verokautta lähinnä seuraavan kalenterikuukauden lopusta tai, jos on kysymys määrästä, jonka verovelvollinen on maksanut vasta mainitun ajankohdan jälkeen, maksupäivästä. Korkoa ei makseta valmisteveronpalautuksen määrälle, joka on asetuksella säädettävää määrää pienempi.

Takaisin perittävälle, hakemuksesta liikaa palautetulle valmisteverolle peritään asetuksella säädettävä korko. Korko lasketaan liikaa suoritetun valmisteveron maksamista seuraavan kalenterikuukauden alusta takaisin perinnälle määrättävää eräpäivää edeltävän kuukauden loppuun. Korkoa ei peritä määrästä, joka on asetuksella säädettävää määrää pienempi.


21 §

Valmistevero kunkin tuoteryhmän osalta sekä veronkorotus, virhemaksu ja veronlisäys kukin erikseen, määrätään täysin markoin jättämällä yli menevät pennit lukuun ottamatta.


22 §

Tullihallitus voi antaa hakemuksesta ennakkotiedon hakijan maassa valmistamaan tuotteeseen tai sellaiseen tuotteeseen, jota hakija aikoo ryhtyä valmistamaan, sovellettavasta valmisteverosta.


25 §

Jos piiritullikamari oikaisuvaatimuksesta, valituksen johdosta tai muutoin toteaa, että veroa on määrätty liikaa tai palautettu liian vähän, piiritullikamarin on oikaistava antamaansa päätöstä, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu (veronoikaisu verovelvollisen hyväksi). Oikaisu voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa valmisteveron tai veronpalautuksen määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta tai sanotun ajan kuluessa tehdyn vaatimuksen perusteella myöhemminkin.

26 §

Valitusaika valmisteveron tai veronpalautuksen määräämistä koskevassa asiassa on kolme vuotta niiden määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Piiritullikamarin muuta asiaa koskevasta päätöksestä valitettaessa valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tulliasiamiehen valitusaika on 30 päivää päätöksen tekemisestä.


29 §

Milloin valmistevero on tullihallituksen päätöksellä poistettu tai sitä on alennettu, piiritullikamarin on suoritettava liikaa maksettu vero muutoksenhausta huolimatta verovelvolliselle.

31 §

Verovelvollisen on pidettävä valmisteverotusta varten sellaista kirjanpitoa, josta käyvät ilmi valmistettujen ja valmistuspaikalta vietyjen tuotteiden määrät sekä muut valmisteveron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot.


39 §

Rangaistus valmisteveron lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 29 luvun 1-3 §:ssä.


42 §

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa suoritettua tai suoritettavaa valmisteveroa, veronlisäystä, viivästyskorkoa, jäämämaksua sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa taikka poistaa ne kokonaan. Tullihallitus ratkaisee asian, jos poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.


42 a §

Tullilaitoksesta annetun lain (228/91) 5 §:ssä tarkoitetun tulliasiain neuvottelukunnan tehtävänä on antaa valtiovarainministeriön pyynnöstä lausuntoja sekä tehdä esityksiä valmisteverotukseen liittyvistä kysymyksistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

HE 271/93
VaVM 76/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.