1519/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tuontimaksulaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Maahan tuoduista tuotteista on suoritettava tuontimaksua sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Tuontimaksuna kannetaan muuttuvaa ja kiinteää tuontimaksua.

2 §
Tuontimaksut

Tuontimaksun alaiset tuotteet on lueteltu lain liitteenä olevissa tuontimaksutaulukoissa I ja II.

Perustuotteille määrätään kotimarkkinahinnan ja maailmanmarkkinahinnan eroa (hinnanero) vastaavat tuontimaksut. Perustuotteet ja niiden hinnanerot ovat seuraavat:


Tullinimike       Tuote          Hinnanero mk/kg

        02.01  Naudanliha (ruholiha)       23,82
        02.03  Sianliha (ruholiha)        16,17
        02.07  Kananliha             12,16
        02.07  Muu siipikarjanliha        13,78
        04.02  Rasvaton maitojauhe        13,47
        04.02  Rasvainen maitojauhe       20,62
        04.04  Herajauhe             3,58
        04.04  Demineralisoitu herajauhe     5,06
        04.05  Voi                26,71
        04.06  Sinihomejuusto          30,39
        04.06  Edamjuusto            24,09
        04.06  Emmentaljuusto          22,60
        04.06  Kermajuusto            30,60
        04.07  Kananmunat             9,74
        10.01  Vehnä               2,11
        10.02  Ruis                2,80
        10.03  Ohra                1,54
        10.04  Kaura               1,25
        10.05  Maissi panimoteollisuuteen     2,72
        10.05  Maissi               1,54
        10.06  Riisi panimoteollisuuteen     2,72
        10.06  Riisi rehuteollisuuteen      1,54
        11.01  Vehnäjauho             2,95
        11.07  Maltaat              2,72
        11.08  Vehnätarkkelys           5,06
        11.08  Muu tärkkelys           4,15
15.07-15.14 ja 15.16  Kasviöljy jalosteessa       5,50
        15.17  Margariini             4,40
        17.01  Sokeri               1,47
        17.01  Sokeri jalosteessa         3,63
        17.02  Laktoosi              2,65
        17.02  Glukoosisiirappi          4,48

Valtioneuvosto päättää tuontimaksutaulukon I perusteella yksityiskohtaiset luettelot perustuotteista ja muista tuontimaksun alaisista maataloustuotteista, ensiasteen jalosteista ja puolivalmisteista (tuontimaksuluettelo A) sekä jalosteista (tuontimaksuluettelo B). Lisäksi valtioneuvosto määrää sanotuissa luetteloissa mainituille tuotteille raaka-aineen käyttöä ja käyttöarvoa kuvaavat kertoimet ja vakiot tuontimaksun laskemista varten.

Kasviöljyn ja margariinin hinnaneroa käytetään, kun tuote sisältyy tuontimaksuluettelossa B tarkoitettuun jalosteeseen tai elintarviketuotteiden valmisteverosta annetussa laissa (1520/93) tarkoitettuun tuotteeseen. Jalosteeseen sisältyvän sokerin hinnaneroa käytetään, kun sokeri sisältyy tuontimaksuluettelossa B tarkoitettuun jalosteeseen tai tuontimaksuluettelossa A tarkoitettuun tullitariffin 04. ryhmän tuotteeseen taikka elintarviketuotteiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettuun tuotteeseen.

Maa- ja metsätalousministeriö, jäljempänä ministeriö, määrää luetteloiden A ja B tuotteille tuontimaksut sanottujen hinnanerojen, kertoimien ja vakioiden avulla.

Milloin tuontituotetta vastaavan kotimaisen tuotteen valmistukseen voidaan käyttää raaka-ainetta, jonka hintaa alennetaan julkisin varoin, vastaava hinnanalennuskorvaus on otettava huomioon tuontimaksun määrässä.

3 §
Tuontimaksun muuttaminen

Ministeriön on muutettava perustuotteiden sekä muiden tuontimaksuluetteloiden A ja B tuotteiden hinnaneroja ja tuontimaksuja siten, kuin jäljempänä tässä pykälässä säädetään.

Perustuotteiden hinnaneroja tarkistetaan siten, että:

1) tavoitehintatuotteiden ja niistä valmistettujen perustuotteiden hinnaneroja muutetaan tavoitehintojen muutoksen ja vastaavien tuotteiden maailmanmarkkinahintojen muutoksen perusteella;

2) kananlihan ja muun siipikarjanlihan hinnaneroja muutetaan ohran tavoitehinnan muutoksen ja kyseisten lihojen maailmanmarkkinahintojen muutoksen perusteella;

3) panimoteollisuudessa käytettävän maissin ja riisin hinnaneroja muutetaan maltaiden hinnaneron muutosta vastaavasti;

4) maissin ja rehuteollisuudessa käytettävän riisin hinnaneroja muutetaan ohran hinnaneron muutosta vastaavasti;

5) kasviöljyn hinnaneroa muutetaan ravintorasvaveron muutosta vastaavasti;

6) margariinin hinnaneroa muutetaan siten, että muutos on 80 prosenttia kasviöljyn tuontimaksun muutoksesta;

7) sokerijuurikkaan tuotannon turvaamiseksi asetettavaa tuontimaksua ja sen perusteena olevaa hinnaneroa muutettaessa otetaan huomioon sokerilain (673/92) soveltamisesta aiheutuva muutos sokerin raaka-ainehintaan;

8) sokeria sisältäville jalosteille asetettavaa tuotteen sokerisisältöön kohdistuvaa sokerin tuontimaksua ja sen perusteena olevaa hinnaneroa muutetaan kotimarkkinahinnan ja valkosokerin maailmanmarkkinahinnan muutosta vastaavasti; sekä

9) nimikkeen 11.08 tärkkelysten ja nimikkeen 17.02 glukoosisiirapin hinnaneroa muutetaan ohran hinnaneron muutoksen perusteella.

Valtioneuvosto vahvistaa tämän pykälän 2 momentin kohdissa 1, 2, 7 ja 9 tarkoitettujen hinnanerojen muuttamisessa tarvittavat kertoimet.

Ministeriön on muutettava perustuotteen ja kyseistä perustuotetta sisältävien tuontimaksuluettelon A tuotteiden tuontimaksuja hinnaneron muutosta vastaavasti, jos tämän pykälän 2 momentin perusteella määräytyvä hinnaneron muutos on vähintään viisi prosenttia verrattuna voimassa olevan tuontimaksun perusteena olevaan hinnaneroon. Jos muutos on edellä mainittua pienempi, ministeriön on muutettava tuontimaksua, mikäli se markkinatilanteen kannalta on tarpeellista.

Milloin tuontimaksuluettelon B jalosteen tuontimaksun perusteena oleva hinnanero on 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä toukokuuta, 1 päivästä elokuuta tai 1 päivästä marraskuuta laskettavan kolmen kuukauden jakson kahden ensimmäisen kuukauden ja kolmannen kuukauden kymmenen ensimmäisen päivän aikana keskimäärin korkeampi tai alempi kuin sovellettavan tuontimaksun perusteena oleva hinnanero, ministeriön on muutettava tuontimaksua hinnaneron muutosta vastaavasti vertailuaikaa seuraavan kalenterikuukauden alusta. Ministeriön on muutettava tuontimaksuja myös muuna ajankohtana, jos tuontimaksun perusteena olevat hinnat ovat muuttuneet merkittävästi.

4 §
Kiinteä tuontimaksu

Tämän lain liitteenä olevassa tuontimaksutaulukossa II mainituista tuotteista on suoritettava kiinteää tuontimaksua taulukon mukaisesti.

5 §
Vähimmäistuontihinta

Valtioneuvoston on määrättävä 2 §:n perustuotteelle, tuontimaksuluettelon A tuotteelle ja tuontimaksutaulukon II tuotteelle vähimmäistuontihinta, joka vastaa edustavaa maailmanmarkkinahintaa, jos tuonti muutoin tapahtuisi hinnalla, joka alittaa selvästi kotimaisen hintatason. Milloin tuotteen tullausarvolain (906/80) mukainen tullausarvo alittaa kulloinkin sovellettavan vähimmäistuontihinnan, tuontimaksua on korotettava alitusta vastaavalla määrällä.

6 §
Tuonti tuontimaksutta tai alennetulla tuontimaksulla

Tämän lain liitteenä olevassa etuluettelossa mainituista tuotteista kannetaan tuontimaksua luettelon mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriön on asetettava teollisuuden tuontiraaka-ainetarvetta vastaavat kiintiöt tullitariffin 07. ja 08. ryhmiin kuuluville tuotteille mansikoita ja vadelmia lukuun ottamatta sekä kiintiö tullitariffin 10. ryhmään kuuluvalle erikoisvehnälle ja rukiille.

Viljan alennettua tuontimaksua on muutettava tavoitehintojen muutoksen yhteydessä 3 §:n mukaisesti.

Valtioneuvosto voi satovaihteluiden vuoksi tai muista erityisistä syistä lisätä taulukossa mainittuja kiintiöiden määriä ja pidentää alennetulla tuontimaksulla tapahtuvan tuonnin aikaa edellyttäen, että toimenpiteistä ei aiheudu haittaa kotimaiselle tuotannolle.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyjen kansainvälisten kauppasopimusten yleisinä liha- ja meijerituotteiden tuontimaksuina pidetään vuoden 1993 toukokuun tuontimaksutasoa. Lisäksi tullitariffin nimikkeeseen 04.06 kuuluvia juustoja voidaan tuoda maahan yhteensä 350 tonnia vuodessa alennetulla tuontimaksulla, joka on 23,59 markkaa kilolta.

Tullitariffin nimikkeeseen 02.02 kuuluvaa biisoninlihaa, puhvelinlihaa ja visentinlihaa, nimikkeeseen 02.03 kuuluvaa villisianlihaa sekä nimikkeeseen 02.08 kuuluvaa riistaa voidaan tuoda maahan yhteensä 70 tonnia vuodessa tuontimaksulla, joka on kaksi kolmasosaa voimassa olevasta tuontimaksusta.

7 §
Kotimaisen raaka-aineen tuontimaksuttomuus

Milloin maahan tuotava tuote on kokonaan tai osaksi valmistettu kotimaisesta raaka-aineesta, tuontimaksu voidaan poistaa tai sitä voidaan alentaa siltä osin kuin se tulisi kannettavaksi kotimaiselta raaka-aineelta. Edellytyksenä tuontimaksun poistamiselle tai alentamiselle on, että kotimaisesta raaka-aineesta ei viennin yhteydessä ole maksettu hinnanerokorvausta.

Tuontimaksun alentaminen tai poistaminen tapahtuu hakemuksesta ja siitä päättää ministeriö.

8 §
Vientietu

Maahan tuotavaan tuotteeseen, joka käytetään vientituotteen valmistukseen, sovelletaan, mitä vientiedusta on tulliverolaissa säädetty. Ennen vientiedun myöntämistä on kuultava maa- ja metsätalousministeriötä, jonka on otettava huomioon kotimaiselle tuotannolle aiheutuvan haitan lisäksi myös käytettävissä olevien hinnanerokorvausvarojen riittävyys.

9 §
Kansainväliset sopimukset

Milloin kansainvälisellä sopimuksella on sovittu muista kuin edellä tarkoitetuista tuontimaksun määräytymisperusteista tai muista tuontiin sovellettavista ehdoista, noudatetaan sanotun sopimuksen määräyksiä.

10 §
Päätösten julkaiseminen

Edellä 2 §:ssä tarkoitetut luettelot ja tuontimaksut, 3 §:ssä tarkoitetut tuontimaksujen muutokset, 5 §:n mukaiset vähimmäistuontihinnat, 6 §:n mukaiset tuontimaksun poistamista ja alentamista koskevat yleispäätökset sekä 8 §:n 1 momentin mukaiset vientietua koskevat päätökset on julkaistava Tullihallituksen tiedotuksia -julkaisussa.

11 §
Maksuunpano ja kanto

Tullilaitos toimittaa tuontimaksun määräämisen, maksuunpanon ja kannon.

12 §
Lain muuttaminen

Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että tuontimaksu kannetaan esityksen mukaisesti.

Jos 1 momentin mukaisesti kannettu tuontimaksu on korkeampi kuin eduskunnan hyväksymä maksu, piiritullikamarin on hakemuksesta palautettava liikaa kannettu maksu maksuvelvolliselle.

13 §
Muiden säännösten soveltaminen

Tuontimaksusta on, ellei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä tullin määräämisestä, tullittomuudesta, tullin palauttamisesta, ennakkotiedosta, muutoksenhausta, huojentamisesta, tullin maksamisen lykkäyksestä sekä muutoinkin, mitä tulliverotuksen toimittamisesta ja tullista on säädetty tai määrätty. Liitteenä olevassa etuluettelossa määriteltyihin teollisiin käyttötarkoituksiin käytettäville tuotteille myönnetään mainitun luettelon mukainen tuontimaksu noudattaen, mitä tulliverolain (1386/92) 22 §:ssä sekä tulliveroasetuksen (1387/92) 9-11 §:ssä säädetään vienti- ja alusrakennusedun myöntämismenettelystä ja käytön selvittämisestä.

14 §
Rangaistussäännös

Rangaistus tuontimaksun lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 29 luvun 1-3 §:ssä.

15 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa asetuksella.

16 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Sitä sovelletaan tuotteisiin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta 1 päivänä maaliskuuta 1994 ja sen jälkeen.

Tällä lailla kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1977 annettu tuontimaksulaki (1008/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Helmikuun 1994 loppuun mennessä tullivalvonnasta luovutettuihin tuotteisiin sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 271/93
VaVM 76/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Liite

TUONTIMAKSUTAULUKKO I TUONTIMAKSUTAULUKKO II ETULUETTELO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.