1485/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista

Sisäasiainministeriö on helmikuun 21 päivänä 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista sisäasiainministeriö perii tämän päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) tulisijojen ja palovaarallisten laitteiden, palo- ja pelastuskaluston ja väestönsuojien laitteiden sekä eräiden asennus- ja suunnitteluliikkeiden hyväksymispäätökset;

2) ampuma-aseiden maahantuonti- ja maastavientiluvat sekä ampuma-aseasetuksen (34/33) 46 §:n mukainen lupa;

3) vartijan koulutuksesta annetun sisäasiainministeriön päätöksen (745/83) 7 §:n mukainen lupa, vartijan asusta annetun sisäasiainministeriön päätöksen (821/84) 1 §:n mukainen lupa ja vartioimisliikelautakunnan toimeenpanema koe;

4) poliisivaltuuksien myöntäminen ja lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön;

5) sisäasiainministeriön päätös valitusasiassa, jonka korkein hallinto-oikeus on siirtänyt tarkoituksenmukaisuusperusteella hallituksen ratkaistavaksi; sekä

6) muun kuin Euroopan talousalueen valtion kansalaista koskeva oleskelulupapäätös.

2 §

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista sisäasiainministeriö perii lähinnä sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä tämän päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) kansalaisuuspäätös ilmoituksen perusteella;

2) Euroopan talousalueen valtion kansalaista koskeva oleskelulupapäätös;

3) viisumipäätös ja työlupapäätös; sekä

4) muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja; kuitenkin siten, että kadotetun tilalle annetusta uudesta asiakirjasta peritään omakustannusarvon mukainen kiinteä maksu.

Maksua oleskelulupapäätöksestä ei kuitenkaan peritä pakolaiselta, oleskeluluvan suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä saaneelta henkilöltä taikka henkilöltä, joka on otettu Suomeen tilapäisen suojeluntarpeen vuoksi. Maksua ei peritä myöskään edellä mainittujen henkilöiden perheenjäseniltä.

3 §

Maksu peritään myös silloin, kun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

4 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sisäasiainministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat seuraavat suoritteet:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö virka-aikana ministeriön ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee ministeriön maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;

4) julkaisut ja kustannuspalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet ministeriön julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet;

7) ministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, mikäli nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä päätöksellä kumotaan 19 päivänä toukokuuta 1993 annettu sisäasiainministeriön päätös eräistä sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista (456/93).

Sellaisen asian käsittelystä, joka on tullut vireille ennen päätöksen voimaantuloa, peritään maksu enintään sen suuruisena kuin siitä perittävä maksu tai leimavero määräytyi asian vireille tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Ismo Atosuo

Liite

SISÄASIAINMINISTERIÖN MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
OMAKUSTANNUSHINTAISET SUORITTEET
Suorite                       Maksu
Pelastusosasto
Tulisijat, palovaaralliset laitteet sekä palo- ja
pelastuskalusto
Käsisammutin, paloletku tai muu sammutus-,
torjunta- tai pelastusväline             1 260 mk
Öljylämmitteinen kiinteä tai siirrettävä
lämminilmakehitin                  2 100 mk
Automaattinen paloilmoitin, ilmoitinkeskus ja
savunpoistolaitteiston laukaisukeskus        1 990 mk
Automaattisen paloilmaisimen tai savunpoisto-
laitteiston osa                   1 260 mk
Asennus- ja suunnitteluliikkeet
Automaattisen paloilmoitinlaitteiston asennus-
tai suunnitteluliikkeen hyväksyminen          820 mk
Asennuksesta tai suunnittelusta vastaavan
henkilön nimeäminen                  420 mk
Väestönsuojat
Ilmanvaihtolaitteisto kokonaan            4 210 mk
Suojaovet ja -luukut sekä hätäpoistumisluukut    1 680 mk
Ilmanvaihtolaitteiston erityissuodatin,
ilmanpuhallin, tuloilmaventtiili ja paineventtiili  1 260 mk
Muu ilmanvaihtolaitteiston osa tai väestönsuojan
väline tai varuste                   840 mk
Luvan muutos tai siirto
Luvan muutos                  50 % maksusta,
                  kuitenkin vähintään 420 mk
Luvan siirtäminen uudelle toiminimelle
tai tuotteelle                     420 mk
Poliisiosasto
Ampuma-aseiden maahantuontilupa            880 mk
Ampuma-aseiden maastavientilupa            660 mk
Ampuma-aseasetuksen (34/33) 46 §:n mukainen lupa    440 mk
Vartijan koulutuksesta annetun sisäasiainministeriön
päätöksen (745/83) 7 §:n mukainen lupa         440 mk
Vartijan asusta annetun sisäasiainministeriön
päätöksen (821/84) 1 §:n mukainen lupa         660 mk
Vartioimisliikelautakunnan toimeenpanemaan
kokeeseen osallistuminen                600 mk
Poliisivaltuuksien myöntäminen             220 mk
Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön           220 mk
Sisäasiainministeriön päätös valitusasiassa,
jonka korkein hallinto-oikeus on siirtänyt
tarkoituksenmukaisuusperusteella hallituksen
ratkaistavaksi                    1 000 mk
Ulkomaalaiskeskus
Muun kuin Euroopan talousalueen valtion kansalaista
koskeva oleskelulupapäätös               500 mk
Kadotetun tilalle annettu uusi muukalaispassi tai
pakolaisen matkustusasiakirja             460 mk
SUORITTEET, JOISTA PERITÄÄN ALENNETTU OMAKUSTANNUSHINTA
Ulkomaalaiskeskus
Kansalaisuuspäätös ilmoituksen perusteella       400 mk
Euroopan talousalueen valtion kansalaista koskeva
oleskelulupapäätös                   130 mk
Viisumipäätös                     180 mk
Työlupapäätös                     200 mk
Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja    200 mk
Päätös olla myöntämättä muukalaispassia tai
pakolaisen matkustusasiakirjaa             130 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.