1471/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1317/90) 11 §:n 1 ja 2 kohta, 35 §, 36 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti sekä 37-39 §, ja

lisätään 11 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

11 §

Sukupolvenvaihdoseläkkeen saamisen edellytyksenä on, että:

1) luovutettava maatila ei alita maatilan vähimmäiskokoa, jona pidetään kahta hehtaaria peltoa;

2) maatila on jatkamiskelpoinen siten, että se täyttää maksuvalmiudelle asetetut vaatimukset siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään; ja


Luovutettavan maatilan enimmäiskoosta voidaan säätää asetuksella.

35 §

Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtivat maa- ja metsätalousministeriö, maaseutuelinkeinopiirit, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset sekä maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoitettu maatalousyrittäjien eläkelaitos, jäljempänä eläkelaitos.

Tämän lain mukaan kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille kuuluvista tehtävistä huolehtivat maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetussa laissa (1558/91) tarkoitetut monijäseniset toimielimet taikka ne viranhaltijat tai luottamushenkilöt, joiden suoritettaviksi sanotun lain mukaiset tehtävät on annettu. Mitä tämän lain nojalla annetuissa säännöksissä säädetään maataloussihteeristä, koskee tällöin vastaavaa muuta henkilöä tai toimielintä.

Tämän lain mukaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, maaseutuelinkeinopiirille sekä maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään asetuksella.

36 §

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on annettava eläkelaitokselle lausuntonsa siitä:


Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, antaa eläkelaitokselle lausunnon sukupolvenvaihdoseläkkeen saamisen edellytyksistä maaseutuelinkeinopiiri niissä tapauksissa, joiden osalta maa- ja metsätalousministeriö on niin määrännyt.

37 §

Jos eläkelaitos katsoo, että kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tai maaseutuelinkeinopiiri on lausunnossaan 36 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitettujen eläkkeen saamisen edellytysten tai 4 kohdassa tarkoitetun suhdeluvun osalta soveltanut lakia ilmeisen väärin tai että asia on sanotulta osin selvästi tulkinnanvarainen, eläkelaitoksen tulee alistaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen eläkehakemuksesta antama lausunto maaseutuelinkeinopiirille ja vastaavasti maaseutuelinkeinopiirin lausunto maa- ja metsätalousministeriölle.

Eläkelaitoksella, eläkelautakunnalla ja vakuutusoikeudella ei ole oikeutta poiketa ratkaisussaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen, maaseutuelinkeinopiirin tai maa- ja metsätalousministeriön lausunnosta siltä osin kuin se koskee 36 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä tai 4 kohdassa tarkoitettua suhdelukua.

38 §

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen ja maaseutuelinkeinopiirin tehtävänä on eläkelai- toksen ohella valvoa, että sukupolvenvaihdoseläkkeen saaja pidättäytyy tässä laissa edellytetyllä tavalla maatalouden, ammattimaisen kalastuksen ja poronhoidon harjoittamisesta ja että jatkaja täyttää 10 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun jatkamissitoumuksensa.

39 §

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen ja maaseutuelinkeinopiirin lausuntoon sisältyvään ratkaisuun, jonka mukaan 36 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitettuja eläkkeen saamisen edellytyksiä ei ole olemassa, samoin kuin ratkaisuun, joka koskee 4 kohdassa tarkoitettua suhdelukua, milloin suhdeluku on 1,01 tai sitä suurempi, haetaan muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valitus voidaan määräajan kuluessa toimittaa myös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai, milloin kysymyksessä on maaseutuelinkeinopiirin ratkaisu, myös maaseutuelinkeinopiirille. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tai maaseutuelinkeinopiirin tulee tällöin toimittaa valitus lausuntonsa ohella maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 1 momentissa tarkoitetussa asiassa antamaan ratkaisuun haetaan muutosta siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

Muuhun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen, maaseutuelinkeinopiirin tai maa- ja metsätalousministeriön tämän lain nojalla antamaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tämän lain 11 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtaa sovelletaan, jos maatilan luovutus tapahtuu tai, kun eläke perustuu maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 18 §:ään, siinä tarkoitettu ehdollinen päätös annetaan tämän lain tultua voimaan.

HE 276/93
StVM 41/93

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.