1458/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Laki ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta 29 päivänä toukokuuta 1981 annetun lain (379/81) 3 §:n 1 momentti,

muutetaan 5 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 4 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla (927/87), sekä

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

5 §

Opetusministeriö myöntää koulun ylläpitäjälle valtionosuutta, joka lasketaan kertomalla koulun oppilasmäärä oppilasta kohden ennalta seuraavaa vuotta varten määrätyllä yksikköhinnalla. Oikeuden tässä momentissa tarkoitetun valtionosuuden saamiseen myöntää opetusministeriö toistaiseksi tai määräajaksi.

Opetusministeriö määrää edellä 1 momentissa tarkoitetun yksikköhinnan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 10 §:n nojalla peruskoulun oppilasta kohden vahvistetun yksikköhintojen keskimääräisen markkamäärän perusteella. Yksikköhintaa laskettaessa mainittua markkamäärää porrastetaan opetusministeriön määräämissä maissa siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Erityisestä syystä opetusministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää koululle ylimääräistä avustusta.

5 a §

Valtionosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen erä helmikuun ja toinen erä syyskuun loppuun mennessä.

Oppilasmäärien laskemisesta, oppilasmäärien laskentapäivän soveltamisesta, oppilasmäärien ilmoittamisesta ja tietojen toimittamisesta säädetään asetuksella.

Valtionosuudesta on lisäksi voimassa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 §:n 1 momentissa säädetään saamatta jääneen etuuden suorittamisesta, perusteettoman edun palauttamisesta, suoritusvelvollisuuden raukeamisesta ja uhkasakosta. Uhkasakosta päättää Uudenmaan lääninhallitus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä valtionosuuden perusteena olevia yksikköhintoja ja myönnettäessä valtionosuutta vuodelle 1994.

Sen estämättä, mitä 5 a §:ssä säädetään, syksyllä 1993 oppilasmäärät voidaan ilmoittaa ja tiedot toimittaa siten kuin siitä koulun ylläpitäjän kanssa tarvittaessa erikseen sovitaan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 224/93
SiVM 26/93

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.