1456/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 31 d §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n väliaikaisesta muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1686/92) 31 d §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:

31 d §
Ammatillisen koulutuksen rahoitus eräissä tapauksissa

Opiskelijan kotikunta on velvollinen suorittamaan valtiolle 1 momentissa tarkoitettua ammatillista perus- ja jatkokoulutusta saavasta opiskelijasta maksuosuuden, joka vastaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) ammatillista koulutusta saavasta oppilaasta säädettyä kotikunnan maksuosuutta. Maksuosuudesta on lisäksi voimassa, mitä mainitun lain 40 §:n 1-3 momentissa säädetään.

Edellä 2 momentissa säädettyä maksuosuutta määrättäessä opiskelijan kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, jossa syyskuun 20 päivänä tai tammikuun 20 päivänä (laskentapäivä) koulutuksessa olevalla opiskelijalla on väestötietolain (507/93) mukainen kotipaikka laskentapäivää edeltävän elokuun 1 päivänä. Jos koulutusta ei sen lyhyyden vuoksi järjestetä laskentapäivänä, maksuvelvollisuus määräytyy koulutuksen päättymistä seuraavan laskentapäivän mukaan. Oppilasmäärien ilmoittamisesta on voimassa, mitä siitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lakia sovelletaan valtion opetusviranomaisen ostamaan, vuonna 1993 aloitettuun koulutukseen.

Sen estämättä, mitä tämän lain 31 d §:n 3 momentissa säädetään, määrättäessä oppilaan kotikunnan maksuosuuksia syksyllä 1993 sovelletaan syyskuun 10 päivän 1993 oppilasmäärätietoja.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 224/93
SiVM 26/93

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.