1454/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 6 §:n 3 momentti, 21 §:n 2 momentin 3 kohta sekä 48 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 3 momentti ja 48 §:n 3 momentti 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa (718/93),

muutetaan 6 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentin 2 kohta, 24 §, 39 §:n 1 momentin 2 kohta ja 49 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 2 momentti ja 39 §:n 1 momentin 2 kohta mainitussa 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa sekä 49 §:n 2 momentti 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1680/92), sekä

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6 momentti siirtyy 7 momentiksi, sekä lakiin uusi 16 a ja 40 a § seuraavasti:

6 §
Yleissäännös

Valtionosuus ja kotikunnan maksuosuus määräytyvät laskennallisten perusteiden mukaisesti. Valtionosuus ja kotikunnan maksuosuus määräytyvät peruskoulussa, lukiossa, iltalukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammatillisessa erityisoppilaitoksessa oppilasta kohden. Valtionosuus määräytyy ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa opetustuntia tai opintoviikkoa kohden, kansalaisopistossa opetustuntia kohden sekä taiteen perusopetuksessa kunnan asukasta kohden. Musiikkioppilaitoksessa valtionosuus määräytyy opetustuntia kohden ja kotikunnan maksuosuus oppilasta kohden.

8 §
Opetustoimen valtionosuus

Ammatillisen erikoisoppilaitoksen valtionosuus lasketaan siten, että opetusministeriön oppilaitokselle valtionosuuden laskemisen perusteeksi vahvistamalla opetustunti- tai opintoviikkomäärällä kerrotaan opetustuntia tai opintoviikkoa kohden vahvistettu yksikköhinta.


16 a §
Ammatillisen erikoisoppilaitoksen yksikköhinta

Opetusministeriö vahvistaa vuosittain ammatillisen erikoisoppilaitoksen opetustunti- tai opintoviikkokohtaiseksi yksikköhinnaksi edelliselle vuodelle vahvistetun yksikköhinnan tarkistettuna yksikköhinnan soveltamisvuoden arvioituun kustannustasoon. Yksikköhintoja porrastetaan oppilaitoksen kustannuksiin olennaisesti vaikuttavan rakenteellisen syyn perusteella siten kuin asetuksella säädetään.

Opetusministeriö määrää oppilaitokset, joiden yksikköhinta vahvistetaan opintoviikkoa kohden.

21 §
Valtionosuuden laskennallinen peruste

Kantokykyluokituksen mukainen kunnan muun kulttuuritoimen valtionosuus määräytyy markkamäärästä, joka saadaan, kun lasketaan yhteen:


2) kunnan asukasmäärän sekä liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä varten vahvistetun yksikköhinnan tulo;


24 §
Kulttuuritoiminnan sekä liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat

Opetusministeriö vahvistaa kulttuuritoiminnan yksikköhinnan sekä liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnan kunnan asukasta kohden vuosittain valtion talousarvion rajoissa.

39 §
Valtionosuuden myöntäminen

Käyttökustannusten valtionosuus myönnetään hakemuksetta:


2) kansalaisopiston, musiikkioppilaitoksen, peruskoulua vastaavaksi järjestetyn yksityisen koulun, ammatillisen erityisoppilaitoksen ja ammatillisen erikoisoppilaitoksen sekä yksityisen lukion, iltalukion ja ammatillisen oppilaitoksen osalta oppilaitoksen ylläpitäjälle.


40 a §
Rahoitus toiminnan käynnistyessä

Jollei oppilaiden kotikunnille tai oppilaitoksen ylläpitäjälle voida oppilaitoksen toiminnan käynnistyessä tämän lain nojalla myöntää valtionosuutta ja maksaa kotikuntien maksuosuuksia, maksetaan oppilaitoksen ylläpitäjälle rahoituksen ennakkona kuukausittain arvioitua valtionosuutta ja arvioituja kotikuntien maksuosuuksia vastaava markkamäärä siihen saakka, kunnes valtionosuus voidaan myöntää ja kotikuntien maksuosuudet maksaa tämän lain mukaisesti.

49 §
Käyttökustannukset

Vuoden 1994 alussa maksamatta olevat ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatillisten erikoisoppilaitosten ja peruskoulua vastaavaksi järjestetyn yksityisen koulun valtionavut ja -avustukset sekä vuoden 1993 alussa maksamatta olleet muut tässä laissa tarkoitetut valtionosuudet maksetaan vuosina 1994-1999 siten kuin tässä momentissa säädetään. Alle 10 000 markan suuruista valtionosuutta, -apua tai avustusta ei makseta. Maksettava markkamäärä lasketaan siten, että ennalta vahvistettujen perusteiden mukaisesti haetun valtionosuuden, -avun tai -avustuksen ja maksettujen ennakoiden ja osasuoritusten erotuksesta vähennetään 5 prosenttia. Näin lasketusta markkamäärästä maksetaan vuonna 1994 yksi kahdeskymmenesosa, vuosina 1995-1998 vuosittain yksi viidesosa ja loppuosa vuonna 1999. Muissa kuin ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa ja peruskoulua vastaavaksi järjestetyssä yksityisessä koulussa yhdelle viidesosalle mainitusta markkamäärästä lasketaan viiden vuoden ajalta kuuden prosentin vuotuinen korko, joka maksetaan vuoden 1998 erän yhteydessä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatillisten erikoisoppilaitosten ja peruskoulua vastaavaksi järjestetyn yksityisen koulun ennen tämän lain voimaantuloa syntyneiden käyttökustannusten rahoittamiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei tämän lain 49 §:n 2 momentista muuta johdu.

Tämän lain 16 a §:ssä tarkoitettu ammatillisen erikoisoppilaitoksen yksikköhinta opetustuntia ja opintoviikkoa kohden vuonna 1994 lasketaan vuosina 1990-1992 opetustuntia tai vuosina 1991 ja 1992 opintoviikkoa kohden keskimäärin lasketun valtionavustuksen perusteella. Yksikköhinta tarkistetaan vastaamaan vuoden 1994 arvioitua kustannustasoa.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 55 §:ssä tarkoitettuun työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen myönnetään valtionosuutta tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 224/93
SiVM 26/93

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.