1415/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 3 päivänä elokuuta 1990 annetun kosmetiikka-asetuksen (671/90) 4 ja 7 §:n nojalla määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee kosmeettisten valmisteiden koostumusta ja merkintöjä.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

ammattikäyttöön tarkoitetulla valmisteella kosmeettista valmistetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan kampaamo-, parturi-, kosmetologi- tai muussa vastaavassa toimipaikassa;

galeenisella valmisteella eläin- tai kasvimateriaalista murskaamalla, saostamalla, suodattamalla, keittämällä, tislaamalla, uuttamalla tai muulla vastaavalla tavalla saatua tuotetta; sekä

kosmeettisen valmisteen säilyvyysajalla aikaa, jona valmiste asianmukaisesti säilytettynä säilyy kosmetiikka-asetuksen (671/90) 3 §:n 1 momentin säännöksen mukaisena ja täyttää alkuperäisen käyttötarkoituksensa.

3 §
Kiellot ja rajoitukset

Kosmeettisessa valmisteessa ei saa olla liitteessä 1 mainittuja tai tarkoitettuja aineita. Kielto ei kuitenkaan koske näiden aineiden teknisesti väistämättömiä jäämiä, joista ei aiheudu vaaraa terveydelle.

Liitteessä 2 mainittuja tai tarkoitettuja aineita saa käyttää kosmeettisiin valmisteisiin vain liitteessä mainituin rajoituksin.

Kosmeettisiin valmisteisiin saa käyttää väriaineena vain liitteessä 3 mainittuja aineita liitteessä mainituin rajoituksin. Määräys ei koske kosmeettisia valmisteita, joiden sisältämien väriaineiden ainoana tarkoituksena on hiusten ja muiden karvojen värjääminen.

Kosmeettisiin valmisteisiin saa käyttää säilöntäaineena vain liitteessä 4 mainittuja tai tarkoitettuja aineita liitteessä mainituin rajoituksin.

Kosmeettisiin valmisteisiin saa käyttää auringonsuoja-aineena vain liitteessä 5 mainittuja tai tarkoitettuja aineita liitteessä mainituin rajoituksin.

4 §
Varoitusmerkinnät

Liitteessä 2, 4 tai 5 mainittua tai tarkoitettua ainetta sisältävän valmisteen päällykseen on tehtävä kyseisen aineen kohdalla vaaditut varoitusmerkinnät. Merkinnät on tehtävä päällykseen muusta tekstistä selvästi erottuvina helposti havaittavaan paikkaan. Saman sisältöisiä varoitusmerkintöjä saa tarkoituksenmukaisella tavalla yhdistää.

5 §
Säilyvyysajan ilmoittaminen

Kosmetiikka-asetuksen (671/90) 4 §:n 3 kohdassa säädetty säilyvyysaika on merkittävä valmisteen päällykseen esimerkiksi seuraavasti:

Parasta ennen

Bäst före

sekä välittömästi merkinnän yhteyteen säilyvyysajan päättymisen ajankohta tai viittaus siihen, mihin ajankohta on pakkauksessa merkitty.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön 3 päivänä elokuuta 1990 antama päätös (672/90) kosmeettisista valmisteista. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

7 §
Siirtymäsäädökset

Kosmetiikka-asetuksen 4 §:n 1 kohdan tarkoittama elinkeinonharjoittaja saa luovuttaa markkinoille kosmeettisia valmisteita vuoden 1994 loppuun, vaikka niiden koostumus ja varoitusmerkinnät eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos ne ovat tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaiset.

Muu kuin 1 momentissa mainittu elinkeinonharjoittaja saa luovuttaa edelleen ennen vuoden 1994 loppua markkinoille luovutettuja kosmeettisia valmisteita, vaikka niiden koostumus ja varoitusmerkinnät eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos ne ovat tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaiset.

ETA-sopimuksen liite II, kohta XVI: komission direktiivi(82/147/ETY,83/191/ETY,83/341/ETY,83/496/ETY,84/415/ETY,85/391/ETY,86/179/ETY,86/199/ETY,87/137/ETY,88/233/ETY,89/174/ETY,90/121/ETY,91/184/ETY,92/8/ETY,92/86/ETY ja 93/47/ETY).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Toivonen

Liite 1

KIELLETYT AINEET

Nro Aine
 1 2-Asetamidi-5-klooribentsoksatsoli
   (N-5-Chlorobenzoxazol-2-ylacetamide)
 2 2-Asetoksietyylitrimetyyliammoniumhydroksidi
   (asetyylikoliini ja sen suolat)
 3 Deanoliaseglumaatti
 4 Spironolaktoni
 5 (4-(4-Hydroksi-3-jodofenoksi)-3,5-dijodofenyyli)
   etikkahappo ja sen suolat
 6 Metotreksaatti
 7 Aminokapronihappo ja sen suolat
 8 Kiinahappo ja sen suolat sekä johdannaiset ja
   johdannaisten suolat
 9 Tyropropiinihappo ja sen suolat
 10 Trikloorietikkahappo
 11 Aconitum napellus (ukonhatunyrtti), sen lehdet,
   juuret ja galeeniset valmisteet
 12 Akonitiini (Aconitum napelluksen perusalkaloidi) ja sen suolat
 13 Adonis vernalis (keväinen ruusuleinikki) ja siitä tehdyt
   valmisteet
 14 Epinefriini
 15 Rauwolfia serpentina, sen alkaloidit ja näiden suolat
 16 Alkyynialkoholit ja niiden esterit, eetterit ja suolat
 17 Isoprenaliini
 18 Allyyli-isotiosyanaatti
 19 Alloklamidi ja sen suolat
 20 Nalorfiini, sen suolat ja eetterit
 21 Adrenomimeettiset amiinit, keskushermostoon vaikuttavat, kuten
   Amfekloraali
   Amfepentoreksi
   Amfepramoni
   Amfetamiini
   Aminoreksi
   Bentsfetamiini
   Deksamfetamiini
   Difemetoksiini
   Dimefenopaani
   Doksapraami
   Etyyliamfetamiini
   Fasetoperaani
   Fenatiini
   Fenbutratsaatti
   Fendimetratsaani
   Fenetyliini
   Fenfluramiini
   Fenkamfamiini
   Fenmetramidi
   Fentermiini
   Fluminoreksi
   Kloforeksi
   Klominoreksi
   Klorfentermiini
   Ksylopropamiini
   Levamfetamiini
   Mefentermiini
   Meklofenoksaatti
   Metamfetamiini
   Metyylifenidaatti
   Ortetamiini
   Parametyyliamfetamiini
   Pentoreksi
   Prolintaani
   Trifluoreksi
 22 Aniliini ja sen suolat sekä aniliinin halogenoidut 
   ja sulfonoidut johdannaiset
 23 Betoksikaiini ja sen suolat
 24 Tsoksatsoliamiini
 25 Prokaiiniamidi ja sen suolat sekä johdannaiset
 26 Bentsidiini
 27 Tuaminoheptaani, sen isomeerit ja suolat
 28 Oktodriini ja sen suolat
 29 2-Amino-1,2-bis(4-metoksifenyyli)etanoli ja sen suolat
 30 1,3-Dimetyylipentyyliamiini ja sen suolat
 31 4-Aminosalisyylihappo ja sen suolat
 32 Toluidiinit, niiden suolat, isomeerit ja halogenoidut ja
   sulfonoidut johdannaiset
 33 Ksylidiinit, niiden isomeerit, suolat ja halogenoidu
   sekä sulfonoidut johdannaiset
 34 Imperatoriini (9-(3-Metyyli-2-butenyyli-oksi)furo(3,2-g)-7-kromenoni)
 35 Ammi majus (isonsuden porkkana) ja sen galeeniset valmisteet
 36 2,3-Dikloori-2-metyylibutaani
 37 Androgeenisen vaikutuksen omaavat aineet, kuten
	  Fluoksimesteroni
	  Mesteroloni
	  Metadieoni
	  Meteloni
	  Metyylitestosteroni
	  Nandroloni
	  Oksimetenoloni
	  Stanotsoloni
	  Testosteroni
	  Testosteroniketolauraatti
	  Testosteronipropionaatti
 38 Antraseeniöljy
 39 Antibiootit
 40 Antimoni ja sen yhdisteet
 41 Apocynum cannabinum ja siitä tehdyt valmisteet
 42 Apomorfiini (R5,6,6a,7-Tetrahydro-6-metyyli-4H-dibentso(de,g)kinoliini-10,
   11-dioli ja sen suolat)
 43 Arseeni ja sen yhdisteet
 44 Atropa belladonna ja siitä tehdyt valmisteet
 45 Atropiini ja sen suolat sekä johdannaiset
 46 Bariumsuolat, paitsi bariumsulfaatti ja bariumsulfidi liitteessä 2 mainituin
   edellytyksin, sekä liitteessä 3 alaviitteellä 3 merkittyjen 
   väriaineiden bariumlakat, -suolat ja -pigmentit.
 47 Bentseeni
 48 Bentsimidatsoli-2(3H)-oni
 49 Bentsatsepiinit ja bentsodiatsepiinit, kuten
	  Diatsepaami
	  Dikaliumkloratsepaatti
	  Loratsepaami
	  Medatsepaami
	  Nitrotsepaami
	  Oksatsepaami
 50 1-Dimetyyliaminometyyli-1-metyylipropyylibentsoaatti (amylokaiini) ja sen suolat
 51 2,2,6-Trimetyyli-4-piperidyylibentsoaatti (bentsamiini) ja sen suolat
 52 Isokarboksatsidi
 53 Bendroflumetiatsidi ja sen johdannaiset
 54 Beryllium ja sen yhdisteet
 55 Bromi, alkuaine
 56 Bretyylitosylaatti
 57 Karbromaali
 58 Bromisovaali
 59 Bromifeniramiini ja sen suolat
 60 Bentsilonibromidi
 61 Tetryyliammoniumbromidi
 62 Brusiini
 63 Tetrakaiini ja sen suolat
 64 Mofebutatsoni
 65 Tolbutamidi
 66 Karbutamidi
 67 Fenyylibutatsoni
 68 Kadmium ja sen yhdisteet
 69 Kantaridit (Cantharis vesicatoria)
 70 (1R,2S)-Heksahydro-1,2-dimetyyli-3,6-epoksiftalaatin anhydridi (kantaridiini)
 71 Fenprobamaatti
 72 Karbatsolin typpijohdannaiset
 73 Rikkihiili
 74 Katalaasi
 75 Kefaeliini ja sen suolat
 76 Sitruunasavikka (Chenopodium ambrosioides), sen eteeriset öljyt
 77 2,2,2-Trikloorietaani-1,1-dioli
 78 Kloori, alkuaine
 79 Klorpropamidi
 80 Difenoksilaattihydrokloridi
 81 4-Fenyyliatsofenyleeni-1,3-diamiinisitraattihydrokloridi
   (krysoidiinisitraattihydrokloridi)
 82 Klortsoksatsoni
 83 2-Kloori-4-dimetyyliamino-6-metyylipyrimidiini (krimidiini)
 84 Klorprotikseeni ja sen suolat
 85 Klofenamidi
 86 N-Metyylibis(2-kloorietyyli)amiini-N-oksidi ja sen suolat
 87 Klormetiini ja sen suolat
 88 Syklofosfamidi ja sen suolat
 89 Mannomustiini ja sen suolat
 90 Butanilikaiini ja sen suolat
 91 Klormetsanoni
 92 Triparanoli
 93 2-(2-(-4-Kloorifenyyli)-2-fenyyliasetyyli)indan-1,3 -dioni (klorfasinoni)
 94 Klorfenoksamiini
 95 Fenaglykodoli
 96 Kloorietaani
 97 Kromi; kromihappo ja sen suolat
 98 Claviceps purpurea Tul. (torajyvä), sen alkaloidit ja galeeniset valmisteet
 99 Conium maculatum (katkoruoho), sen hedelmät, siitepöly ja galeeniset
   valmisteet
100 Glysyklamidi
101 Kobolttibentseenisulfonaatti
102 Kolkisiini, sen suolat ja johdannaiset
103 Kolkikosidi ja sen johdannaiset
104 Colchicum autumnale (myrkkylilja) ja sen galeeniset valmisteet
105 Konvallatoksiini
106 Anamirta cocculus, sen hedelmät
107 Croton tiglium, sen siemenistä saatava öljy
108 1-Butyyli-3-(N-krotonyylisulfanilyyli)urea
109 Curare (Kurare) ja Curariini (Kurariini)
110 Curaritsantit (Kuraren kaltaiset aineet)
111 Syaanivety ja sen suolat
112 2-α-Sykloheksyylibentsyyli-(N,N,N',N'-tetraetyyli) trimetyleenidiamiini
   (fenetamiini)
113 Syklomenoli ja sen suolat
114 Natriumheksasyklonaatti
115 Heksapropymaatti
116 Dekstropropoksifeeni
117 O,O'-Diasetyyli-N-allyyli-N-normorfiini
118 Pipatsetaatti ja sen suolat
119 5-(α, β-dibromfenetyyli)-5-metyylihydantoiini
120 N,N'-Pentametyleenibis(trimetyyliammonium)-suolat, esim.
   pentametonibromidi
121 N,N'-((Metyyli-imino)dietyleeni))bis(etyylidimetyyliammonium)suolat,
   esim. atsametonibromidi
122 Syklarbamaatti
123 Klofenotaani; DDT
124 N,N'-Heksametyleenibis(trimetyyliammonium)-suolat, esim. heksametonibromidi
125 Dikloorietaanit (etyleenikloridit)
126 Dikloorietyleenit (asetyleenikloridit)
127 Lysergidi ja sen suolat
128 2-Dietyyliaminoetyyli-3-hydroksi-4-fenyylibentsoaatti ja sen suolat
129 Cinchocaini ja sen suolat
130 3-Dietyyliaminopropyylikinnamaatti
131 O,O'-Dietyyli-O-4-nitrofenyylifosforotioaatti (parationi)
132 (Oksalyylibis(iminoetyleeni))bis((o-klooribentsyyli)dietyyliammonium)-suolat,
   esim. ambenonikloridi
133 Metypryloni ja sen suolat
134 Digitaliini ja Digitalis purpurean kaikki heterosidit
135 7-(2-Hydroksi-3-(2-hydroksietyyli)-N-metyyliamino)propyyli)teofylliini
   (ksantinoli)
136 Dioksietedriini ja sen suolat
137 Piprokuraari
138 Propyfenatsoni
139 Tetrabenatsiini ja sen suolat
140 Kaptodiaami
141 Mefekloratsiini ja sen suolat
142 Dimetyyliamiini
143 1,1-Bis(dimetyyliaminometyyli) propyylibentsoaatti (alypiini
   ja amydrikaiini) ja sen suolat
144 Metapyrileeni ja sen suolat
145 Metamfepramoni ja sen suolat
146 Amitriptyliini ja sen suolat
147 Metformiini ja sen suolat
148 Isosorbididinitraatti
149 Malononitriili
150 Sukkinonitriili
151 Dinitrofenoli, kaikki isomeerit
152 Inprokoni
153 Dimevamidi ja sen suolat
154 Difenyylipyraliini ja sen suolat
155 Sulfiinipyratsoni
156 N-(3-Karbamoyyli-3,3-difenyylipropyyli)-N,N-di-isopropyylimetyyli-
   ammoniumsuolat, esim. isopropamidijodidi
157 Benaktytsiini
158 Bentsatropiini ja sen suolat
159 Syklitsiini ja sen suolat
160 5,5-Difenyyli-4-imidatsolidoni
161 Probenesidi
162 Disulfiraami
163 Emetiini ja sen suolat sekä johdannaiset
164 Efedriini ja sen suolat
165 Oksanamidi ja sen johdannaiset
166 Eseriini eli fysostigmiini ja sen suolat
167 4-Aminobentsoehapon esterit, joissa vapaa aminoryhmä paitsi
   liitteessä 5 mainittu poikkeus
168 Koliinin suolat ja niiden esterit, esim. koliinikloridi
169 Karamifeeni ja sen suolat
170 Dietyyli-4-nitrofenyylifosfaatti
171 Metetoheptatsiini ja sen suolat
172 Oksfeneridiini ja sen suolat
173 Etoheptatsiini ja sen suolat
174 Metheptatsiini ja sen suolat
175 Metyylifenidaatti ja sen suolat
176 Doksylamiini ja sen suolat
177 Tolboksaani
178 4-Bentsyylioksifenoli, 4-metoksifenoli ja 4-etoksifenoli
179 Paretoksikaiini ja sen suolat
180 Fenotsoloni
181 Glutetimidi ja sen suolat
182 Etyleenioksidi
183 Bemegridi ja sen suolat
184 Valnoktamidi
185 Haloperidoli
186 Parametasoni
187 Fluanisoni
188 Trifluperidoli
189 Fluoresoni
190 Fluorourasiili
191 Fluorivetyhappo, sen normaalit suolat, sen kompleksit ja hydrofluoridit,
   paitsi liitteessä 2 mainitut tai tarkoitetut fluoriyhdisteet
192 Furfuryylitrimetyyliammoniumsuolat, esim. furtretonijodidi
193 Galantamiini
194 Progesteronit
195 1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani, (lindaani)
196 (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Heksakloori-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-okta-
   hydro-1,4:5,8-dimetanonaftaleeni (endriini)
197 Heksakloorietaani
198 (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Heksakloori-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-
   dimetanonaftaleeni (isodriini)
199 Hydrastiini, hydrastiniini ja niiden suolat
200 Hydratsidit ja niiden suolat
201 Hydratsiini, sen johdannaiset ja näiden suolat
202 Oktamoksiini ja sen suolat
203 Warfariini (varfariini) ja sen suolat
204 Etyylibis(4-hydroksi-2-okso-1-bentsopyran-3-yyli)asetaatti ja hapon suolat
205 Metokarbamoli
206 Propatyylinitraatti
207 4,4'-Dihydroksi-3,3'-(3-metyylitiopropylideeni)dikumariini
208 Fenadiatsoli
209 Nitroksoliini ja sen suolat
210 Hyosyamiini ja sen suolat sekä johdannaiset (pekakuana)
211 Hyoscyamus niger (villikaali), sen lehdet, siemenet, siitepöly ja galeeniset
   valmisteet
212 Pemoliini ja sen suolat
213 Jodi, alkuaine
214 Dekametyleenibis(trimetyyliammonium) suolat, esim. dekametonibromidi
215 Ipecacuanha (cephaelis ipecacuanha Brot. ja lähisukuiset lajit) (juuret,
   siitepöly ja galeeniset valmisteet)
216 2-Isopropyyli-4-pentenoyyliurea (apronaliidi)
217 α-Santoniini ((3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-Heksahydro-3,5a,9-trimetyylinaf-
   to(1,2-b)furan-2,8-dioni)
218 Lobelia inflata (lobeliayrtti) ja sen galeeniset valmisteet
219 Lobeliini ja sen suolat
220 Barbituraatit, kuten
	  Barbituurihappo
	  Fenemaali
	  Heptamaali
	  Mebumaali
	  Pentymaali
	  Vinymaali
221 Elohopea ja sen yhdisteet, paitsi liitteessä 4 mainittu fenyylielohopea
   ja sen suolat sekä tiomersaali
222 3,4,5-Trimetoksifenetyyliamiini ja sen suolat
223 Metaldehydi
224 N,N-Dietyyli-2-(4-allyyli-2-metoksifenoksi)asetamidi ja sen suolat
225 Kumetaroli
226 Dekstrometorfaani ja sen suolat
227 2-Metyyliheptyyliamiini ja sen suolat
228 Isomethepteeni ja sen suolat
229 Mekamyyliamiini
230 Guaifenesiini
231 Dikumaroli
232 Fenmetratsiini, sen suolat ja johdannaiset
233 Tiamatsoli
234 3,4-Dihydro-2-metoksi-2-metyyli-4-fenyyli-2H,5H-pyrano(3,2-c)-(1)bentso-
   pyran-5-oni (syklokumaroli)
235 Karisoprodoli
236 Meprobamaatti
237 Tefatsoliini ja sen suolat
238 Arekoliini
239 Poldiinimetilsulfaatti
240 Hydroksitsiini
241 2-Naftoli (β-Naftoli)
242 1- ja 2-Naftyyliamiinit ja niiden suolat
243 3-(1-Naftyyli)-4-hydroksikumariini
244 Nafatsoliini ja sen suolat
245 Neostigmiini ja sen suolat
246 Nikotiini ja sen suolat
247 Amyylinitriitit
248 Nitriitit (epäorgaaniset), paitsi natriumnitriitti
249 Nitrobentseeni
250 Nitrokresolit ja niiden alkalimetallisuolat
251 Nitrofurantoiini
252 Furatsolidoni
253 Propaani-1,2,3-triyylitrinitraatti
254 Asenokumaroli
255 Pentasyanonitrosyyliferraatti (2-), alkalinen
256 Nitrostilbeenit, niiden homologit ja niiden johdannaiset
257 Noradrenaliini ja sen suolat
258 Noskapiini ja sen suolat
259 Guanetidiini ja sen suolat
260 Estrogeenit
261 Oleandriini
262 Klortalidoni
263 Pelletieriini ja sen suolat
264 Pentakloorietaani
265 Pentaeritrityylitetranitraatti
266 Petrikloraali
267 Oktamylamiini ja sen suolat
268 Pikriinihappo
269 Fenasemidi
270 Difenkloksatsiini
271 2-Fenyyli-indan-1,3-dioni (fenindioni)
272 Etyylifenasemidi
273 Fenprokumoni
274 Fenyramidoli
275 Triamtereeni ja sen suolat
276 Tetraetyylipyrofosfaatti, TEPP
277 Tritolyylifosfaatti
278 Psilosybiini
279 Fosfori ja metallifosfidit
280 Talidomidi ja sen suolat
281 Physostigma venenosum Balf.
282 Pikrotoksiini
283 Pilokarpiini ja sen suolat
284 α-Piperidin-2-yylibentsyyliasetaatti, sen vasemmalle kiertävä
   treomuoto suoloineen
285 Pipradroli ja sen suolat
286 Atsasyklonoli ja sen suolat
287 Bietamiveriini
288 Butopipriini ja sen suolat
289 Lyijy ja sen yhdisteet, paitsi lyijyasetaatti liitteessä 2 mainituin ehdoin
290 Koniini
291 Prunus laurocerasus, sen lehdistä veteen uuttuva osa
292 Metyraponi
293 Radioaktiiviset aineet, lukuun ottamatta valmistusaineiden luontaisesti
   sisältämiä radionuklideja, joista ei aiheudu vaaraa kosmeettisen
   valmisteen käyttäjälle
294 Juniperus sabina L. (sabiinin kataja), sen lehdet, eteerinen öljy ja
   galeeniset valmisteet
295 Hyoskiini ja sen suolat sekä johdannaiset
296 Kultasuolat
297 Seleeni ja sen yhdisteet paitsi seleenidisulfidi liitteessä 2 mainituin ehdoin
298 Solanum nigrum (mustakoiso) ja sen galeeniset valmisteet
299 Sparteiini ja sen suolat
300 Glukokortikoidit
301 Datura stramonium (hulluruoho) ja sen galeeniset valmisteet
302 Strofantiinit, niiden aglukonit ja näiden johdannaiset
303 Strophantus-lajit ja niiden galeeniset valmisteet
304 Strykniini ja sen suolat
305 Strychnos-lajit ja niiden galeeniset valmisteet
306 Narkoottiset aineet, luontaiset ja synteettiset
307 Sulfonamidit (sulfaniiliamidi ja sen johdannaiset, jotka on saatu substituoi-
   malla yksi tai useampi vetyatomi NH2-ryhmistä) ja niiden suolat
308 Sultiaami
309 Neodymium ja sen suolat
310 Tiotepa
311 Pilocarbus jaborandi Holmes ja sen galeeniset valmisteet
312 Telluuri ja sen yhdisteet
313 Ksylometatsoliini ja sen suolat
314 Tetrakloorietyleeni
315 Hiilitetrakloridi
316 Heksaetyylitetrafosfaatti
317 Tallium ja sen yhdisteet
318 Thevetia neriifolia Juss. ja sen glykosidit
319 Etionamidi
320 Fentiatsiini ja sen yhdisteet
321 Tiourea ja sen johdannaiset, paitsi liitteessä 2 mainitut tai tarkoitetut
322 Mefenesiini ja sen esterit
323 Rokotteet ja seerumit
324 Tranyylisypromiini ja sen suolat
325 Trikloorinitrometaani (klooripikriini)
326 2,2,2-Tribrometanoli (tribromoetyylialkoholi)
327 Triklormetiini ja sen suolat
328 Tretamiini
329 Gallaminiumtrietjodidi (gallamiinijodidi)
330 Urginea scilla Stern. ja sen galeeniset valmisteet
331 Veratriini ja sen suolat sekä galeeniset valmisteet
332 Schoenocaulon officinale Lind., sen siemenet ja galeeniset valmisteet
333 Veratrum album (valkopärskäjuuri), sen juuret ja galeeniset valmisteet
334 Vinyylikloridimonomeeri
335 Ergokalsiferoli ja kolekalsiferoli (D2- ja D3-vitamiinit)
336 O-Alkyyliditiohiilihappojen suolat
337 Johimbiini ja sen suolat
338 Dimetyylisulfoksidi
339 Difenhydramiini ja sen suolat
340 4-tert-Butyylifenoli
341 4-tert-Butyylipyrokatekoli
342 Dihydrotakysteroli
343 Dioksaani
344 Morfoliini ja sen suolat
345 Pyrethrum album ja sen galeeniset valmisteet
346 2-(4-Metoksibentsyyli-N-(2-pyridyyli)amino)etyylidimetyyliamiinimaleaatti
347 Tripelenamiini
348 Tetrakloorisalisyylianilidit
349 Dikloorisalisyylianilidit
350 Tetrabromsalisyylianilidit
351 Dibromisalisyylianilidit
352 Bitionoli
353 Tiuraamimonosulfidit
354 Tiuraamidisulfidit
355 N,N-Dimetyyliformamidi
356 4-Fenyyli-3-buten-2-oni
357 4-Hydroksi-3-metoksikinnamyylialkoholin bentsoaatit, paitsi valmistusaineina
   käytettyjen luontaisten aromivalmisteiden normaaliin sisältöön kuuluva
358 Furo (3,2 g)-kromen-7-oni ja sen alkyylisubstituoidut johdannaiset paitsi
   valmistusaineina käytettyjen luontaisten aromiaineiden normaaliin
   sisältöön kuuluvat
359 Laurus nobilis (laakerinlehti), sen siemenistä saatava öljy
360 Safroli, paitsi luontaisten aromivalmisteiden normaaliin sisältöön kuulu-
   vana. Enimmäispitoisuus lopputuotteessa 100 ppm. Suun ja hampaiden hoitoon
	 tarkoitetuissa valmisteissa 50 ppm. Lasten hammastahnoissa ei
	 safrolia saa olla havaittavia määriä.
361 5,5'-Di-isopropyyli-2,2'-dimetyylibifenyyli-4,4'-diyylidihypojodiitti
362 3'-Etyyli-5',6',7,8'-tetrahydro-5',6',8',8'-tetrametyyli-2'-asetonaftaleeni
   ( asetyylietyylitetrametyylitetralini, AETT)
363 Väriaine CI 76010 (o-Fenyleenidiamiini ja sen suolat)
364 Väriaine CI 76035 (2,4-Diaminotolueeni ja sen suolat)
365 Aristolokkiahappo ja sen suolat
366 Kloroformi
367 2,3,7,8-Tetraklooridibentso-p-dioksiini
368 Dimetoksaani
369 Natriumpyritioni
370 N-(Trikloorimetyylitio)-4-syklohekseeni-1,2-dikarboksimidi (kaptaani)
371 2,2'-Dihydroksi-3,3',5,5',6,6'-heksaklooridifenyylimetaani (heksaklorofeeni)
372 6-(Piperidinyyli)-2,4-pyrimidiinidiamiini-3-oksidi (minoksidiili) sekä sen
   suolat ja johdannaiset
373 3,4',5 Tribromosalisyylianilidi (tribromsalaani)
374 Phytolacca ssp. ja niistä tehdyt valmisteet
375 Tretinoiini (retinoiinihappo) ja sen suolat
376 1-Metoksi-2,4-diaminobentseeni -CI 76050 (2,4 Diaminoanisoli) ja sen suolat
377 1-Metoksi-2,5-diaminobentseeni (2,5-Diaminoanisoli) ja sen suolat
378 Väriaine CI 12140
379 Väriaine CI 26105
380 Väriaine CI 42555, 42555Ä1 ja 42555Ä2
381 Amyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti, isomeeriseos (Padimaatti A)
382 Bentsoyyliperoksidi
383 2-Amino-4-nitrofenoli
384 2-Amino-5-nitrofenoli
385 11-α-Hydroksipregn-4-eeni-3,20-dioni ja sen esterit
386 Väriaine CI 42640
387 Väriaine CI 13065
388 Väriaine CI 42535
389 Väriaine CI 61554
390 Antiandrogeenit, steroidirakenteen omaavat
391 Zirkonium ja sen yhdisteet, paitsi liitteessä 2 kohdassa 50 tarkoitetut
   zirkoniumalumiinikloridihydroksidi- ja zirkoniumalumiinikloridi-
   hydroksidiglysiinikompleksit sekä liitteessä 3 alaviitteellä 3 merkittyjen
	 väriaineiden zirkoniumlakat, -suolat ja -pigmentit
392 Tyrotrisiini
393 Asetonitriili
394 Tetrahydrotsoliini ja sen suolat
395 Hydroksi-8-kinoliini ja sen sulfaatti, lukuun ottamatta liitteessä 2 hyväksyt-
   tyä käyttöä
396 Ditio-2,2'-bispyridiini-1,1'-dioksidi (additiotuote magnesiumsulfaattitrihyd-
   raatin kanssa) - (pyritionidisulfidi + magnesiumsulfaatti)
397 Väriaine CI 12075 ja sen lakat, pigmentit ja suolat
398 Väriaine CI 45170 ja 45170:1
399 Lidokaiini
400 1,2-Epoksibutaani
401 Väriaine CI 15585
402 Strontiumlaktaatti
403 Strontiumnitraatti
404 Strontiumpolykarboksylaatti
405 Pramokaiini
406 4-Etoksi-m-fenyleenidiamiini ja sen suolat
407 2-Diamino-fenyylietanoli ja sen suolat
408 Katekoli
409 Pyrogalloli
410 Nitrosoamiinit
411 Sekundääriset alkanoliamiinit
412 4-Amino-2-nitrofenoli

Liite 2

A. RAJOITUKSIN SALLITUT AINEET

TAULUKKO PUUTTUU

B. TILAPÄISESTI RAJOITUKSIN SALLITUT AINEET

TAULUKKO PUUTTUU

Liite 3

VÄRIAINEET (1)
KÄYTTÖALUE

TAULUKKO PUUTTUU

Liite 4

SÄILÖNTÄAINEET

Johdanto

1. Säilöntäaineet ovat aineita, joiden tarkoituksena on kosmeettisiin valmisteisiin lisättyinä estää mikro-organismien lisääntymistä valmisteissa.

2. Merkinnällä (x) varustettuja aineita saa lisätä kosmeettisiin valmisteisiin suurempina pitoisuuksina muuhun tarkoitukseen, joka käy ilmi valmisteen esittelystä, esim. deodoranttina saippuassa tai hilseenestoaineena shampoossa.

3. Tässä liitteessä tarkoitetaan

- Suolalla asetaatti-, bromidi-, kloridi- ja sulfaattianionien sekä ammonium-, kalium-, kalsium-, magnesium-, natrium- ja etanoliamiinikationien suoloja.

- Estereillä metyyli-, etyyli-, propyyli-, isopropyyli-, butyyli-, isobutyyli- ja fenyyliestereitä.

4. Kaikkiin valmisteisiin, jotka sisältävät formaldehydiä tai tässä liitteessä mainittuja aineita, joista vapautuu formaldehydiä, on tehtävä varoitusmerkintä ''sisältää formaldehydiä'', jos formaldehydin määrä valmisteessa ylittää 0,05 %.

5. Jos sarakkeessa ''Valmiste'' on erikseen mainittu tietty valmiste tai tietyt valmisteet, saa vastaavaa ainetta käyttää vain näihin valmisteisiin.

6. Kosmeettiset valmisteet voivat sisältää aineita, joilla on mikrobien toimintaa estäviä ominaisuuksia ja jotka siten helpottavat valmisteiden säilyttämistä, kuten esimerkiksi monet eteeriset öljyt ja jotkut alkoholit. Näitä aineita ei ole mainittu liitteessä.

A. SALLITUT SÄILÖNTÄAINEET

TAULUKKO PUUTTUU

B. TILAPÄISESTI SALLITUT SÄILÖNTÄAINEET

TAULUKKO PUUTTUU

Liite 5

AURINGONSUOJA-AINEET

Johdanto

1. Auringonsuoja-aineella tarkoitetaan aineita, jotka lisätään kosmeettisiin auringonsuojavalmisteisiin tarkoituksella suodattaa tiettyjä ultraviolettisäteitä ihon suojaamiseksi säteiden haitallisilta vaikutuksilta.

2. Näitä auringonsuoja-aineita saa lisätä myös muihin kosmeettisiin valmisteisiin liitteessä mainituin rajoituksin ja ehdoin.

3. Muita auringonsuoja-aineita, joita lisätään kosmeettisiin valmisteisiin yksinomaan valmisteen suojaamiseksi ultraviolettisäteilyjä vastaan, ei ole otettu tähän luetteloon.

A. SALLITUT AURINGONSUOJA-AINEET

TAULUKKO PUUTTUU

B. TILAPÄISESTI SALLITUT AURINGONSUOJA-AINEET

TAULUKKO PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.