1414/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus kosmetiikka-asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 3 päivänä elokuuta 1990 annetun kosmetiikka-asetuksen (671/90) 2, 4, 5 ja 6 §, näistä 4 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 15 päivänä maaliskuuta 1991 annetulla asetuksella (541/91), seuraavasti:

2 §
Määritelmä

Kosmeettisella valmisteella tarkoitetaan ainetta tai valmistetta, jonka tarkoituksena on ulkoisesti käytettynä puhdistaa tai suojata ihmisen kehon ulkoisia osia, kuten ihoa, tukkaa ja ihokarvoja, kynsiä, huulia ja ulkoisia sukupuolielimiä, sekä hampaita tai suun limakalvoja taikka muuttaa niiden tuoksua tai ulkonäköä taikka estää hajuhaittoja.

4 §
Päällyksiin tehtävät merkinnät

Kosmeettisen valmisteen myynti- ja käyttöpäällyksessä tulee olla, sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään tai sen nojalla määrätään, sekä ottaen huomioon säädetyt tai määrätyt poikkeukset, ainakin seuraavat merkinnät:

1) Euroopan talousalueella toimivan valmistajan tai siellä kosmeettisen valmisteen markkinoille luovuttaneen muun elinkeinonharjoittajan nimi tai aputoiminimi ja osoite;

2) sisällön määrä Suomessa yleisesti käytetyin paino- tai tilavuusyksiköin sen suuruisena kuin se on pakkaushetkellä;

3) tieto valmisteen säilyvyysajasta, jos se on enintään 30 kuukautta;

4) valmisteen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet ja varotoimenpiteet sekä ne merkinnät, joista kosmeettisista valmisteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä määrätään;

5) valmistuserätunnus.

5 §
Merkintöjen kielimääräykset ja havaittavuus

Edellä 4 §:n 2-4 kohdassa säädetyt tiedot on annettava suomen ja ruotsin kielellä. Muiden kuin rajoitusten ja varoitusmerkintöjen osalta ruotsinkielisten merkintöjen sijasta voidaan käyttää norjan- tai tanskankielisiä merkintöjä.

Tässä asetuksessa säädetyt ja sen nojalla määrätyt merkinnät on tehtävä siten, että ne ovat pysyviä sekä helposti havaittavia ja luettavia.

6 §
Merkintöjä koskevat helpotukset

Edellä 4 §:n 1 kohdassa tarkoitetut, elinkeinonharjoittajia koskevat tiedot voidaan ilmoittaa lyhentein, jos elinkeinonharjoittaja voidaan niiden avulla yleisesti tunnistaa.

Sisällön määrää ei tarvitse merkitä päällykseen, joka sisältää ilmaisnäytteen tai kertakäyttömäärän, eikä päällykseen, jonka sisällön määrä on pienempi kuin 5 grammaa tai 5 millilitraa. Valmisteisiin, jotka tavanomaisesti myydään kappaleittain ja joiden osalta sisällön painolla tai tilavuudella ei ole ostajan valinnan kannalta merkitystä, ei sisällön määrää tarvitse merkitä 4 §:n 2 kohdassa vaaditulla tavalla, edellyttäen että kappalemäärä ilmoitetaan valmisteen myyntipäällyksessä tai kappalemäärä on päällystä avaamatta helposti nähtävissä taikka valmistetta tavanomaisesti myydään vain yksin kappalein.

Jos kosmeettisen valmisteen päällyksiin ei voida käytännön syistä tehdä 4 §:n 4 kohdassa säädettyjä merkintöjä, voidaan mainitut merkinnät tehdä erilliselle lipukkeelle tai muuhun vastaavaan selosteeseen, joka on liitettävä myyntipäällykseen. Tällöin on sekä myynti- että käyttöpäällyksessä ilmoitettava kuluttajalle edellä tarkoitettujen merkintöjen sijainnista tarkoituksenmukaisella tavalla.

Edellä 4 §:n 5 kohdassa säädetty merkintä valmistuserätunnuksesta voidaan tehdä yksinomaan myyntipäällykseen, jos käyttöpäällys on tähän tarkoitukseen liian pieni.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tämän asetuksen 4 §:n 1 kohdan tarkoittama elinkeinonharjoittaja saa luovuttaa markkinoille kosmeettisia valmisteita vuoden 1994 loppuun, vaikka niiden päällysmerkinnät eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä, jos päällysmerkinnät ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset.

Muu kuin 2 momentissa mainittu elinkeinonharjoittaja saa luovuttaa edelleen ennen vuoden 1994 loppua markkinoille luovutettuja kosmeettisia valmisteita, vaikka niiden päällysmerkinnät eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä, jos päällysmerkinnät ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

ETA-sopimuksen liite II, osa XVI: neuvoston direktiivit (76/768/ETY, 79/661/ETY, 82/368/ETY, 83/754/ETY, 88/667/ETY ja 89/697/ETY)

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.