1411/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisteriasetuksen (208/79) 17 §,

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 12 §:n 2 ja 3 momentti, 13, 14, 16, 18, 23, 24 ja 27-29 §,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentti ja 9 §:n 2 momentti 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa asetuksessa (392/88), 13 § osittain muutettuna 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa asetuksessa (899/82), 27 § 9 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa asetuksessa (234/90) ja 28 ja 29 § 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa asetuksessa (835/81), sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

1 §

Patentti- ja rekisterihallituksen, jäljempänä rekisteriviranomainen, sekä kihlakunnan rekisteritoimiston, jäljempänä paikallisviranomainen, on pidettävä 1 momentissa tarkoitettuja lomakkeita yleisön saatavissa.

2 §

Rekisteriviranomainen pitää päiväkirjaa saapuneista ilmoituksista ja tiedonannoista. Päiväkirjaan, joka on julkinen, on merkittävä toiminimi, diaarinumero, saapumispäivä, välipäätökset tai muut välitoimenpiteet sekä rekisteröinnin päivämäärä.

Paikallisviranomainen merkitsee kaupparekisterilain 19 a §:n nojalla käsittelemänsä ilmoitukset rekisteriviranomaisen automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävään päiväkirja- ja rekisterijärjestelmään.

7 a §

Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja on elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/19) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, on perusilmoitukseen liitettävä selvitys kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämästä luvasta harjoittaa elinkeinoa.

8 §

Jos kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan elinkeinon harjoittamiseen avoimen yhtiön yhtiömiehenä, on perusilmoitukseen liitettävä selvitys luvan antamisesta.

9 §

Jos kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan elinkeinon harjoittamiseen kommandiittiyhtiön yhtiömiehenä, on perusilmoitukseen liitettävä selvitys luvan antamisesta.

12 §

Jos osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen on saatava asianomaisen viranomaisen vahvistus, perusilmoitukseen on myös liitettävä alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä yhtiöjärjestyksen vahvistamista koskeva päätös. Vakuutusyhtiön perusilmoitukseen on myös liitettävä vakuutusyhtiölain (1062/79) 2 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut yhtiön hallituksen vakuutus ja tilintarkastajien todistus.

Jos kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut osakeyhtiölain 2 luvun 1 §:n 2 momentissa tai 8 luvun 4 §:n 1 momentissa ja 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan, on ilmoitukseen liitettävä selvitys luvan antamisesta.

13 §

Osuuskunnan perusilmoitukseen on liitettävä perustamiskirja alkuperäisenä, erillinen jäljennös säännöistä, selvitys toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta sekä tarvittaessa selvitys hallituksen sekä hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajan vaalista. Jos kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut osuuskuntalain (247/54) 69 §:n 1 momentissa, 76 §:n 1 momentissa tai 80 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan, on ilmoitukseen liitettävä selvitys luvan antamisesta.

Jos osuuskunnan säännöille on saatava asianomaisen viranomaisen vahvistus, perusilmoitukseen on myös liitettävä alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sääntöjen vahvistamista koskeva päätös. Lainausliikettä harjoittavan osuuskunnan perusilmoitukseen on liitettävä selvitys siitä, ettei valtiovarainministeriöllä ole sääntöjen suhteen muistuttamista.

14 §

Säästöpankin perusilmoitukseen on liitettävä säännöt alkuperäisinä, selvitys hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalista ja tarvittaessa toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta.

Ilmoitukseen on liitettävä säästöpankkilain (1270/90) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu hallituksen vakuutus.

16 §

Vakuutusyhdistyksen perusilmoitukseen on liitettävä perustamiskirja alkuperäisenä, erillinen jäljennös yhdistysjärjestyksestä, oikeaksi todistettu jäljennös perustamiskokouksen pöytäkirjasta ja tarvittaessa selvitys hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenen ja puheenjohtajan sekä toimitusjohtajan vaalista kuin myös toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta.

Ilmoitukseen on myös liitettävä alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä yhdistysjärjestyksen vahvistamista koskeva päätös sekä vakuutusyhdistyslain (1250/87) 2 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut yhdistyksen hallituksen vakuutus ja tilintarkastajien todistus.

18 §

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen perusilmoitukseen on liitettävä selvitys sivuliikkeen perustamisesta, elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun edustajan asettamisesta, elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä edustamiseen kelpoisista henkilöistä sekä toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta. Lisäksi ilmoitukseen on liitettävä ote rekisteristä, johon ulkomainen elinkeinonharjoittaja on kotimaassaan merkitty taikka muu selvitys elinkeinonharjoittajan olemassaolosta sekä jäljennös elinkeinonharjoittajan yhtiöjärjestyksestä, säännöistä tai muista vastaavista asiakirjoista.

Jos ulkomainen elinkeinonharjoittaja on elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu ulkomainen yhteisö tai säätiö, on perusilmoitukseen liitettävä selvitys siitä, että tämä on saanut kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämän luvan harjoittaa elinkeinoa.

23 §

Selvitys- tai suoritustilaan asettamista koskevassa ilmoituksessa on mainittava selvitystä tai suoritusta toimittamaan valittujen tai määrättyjen henkilöiden henkilötiedot. Niin ikään on mainittava, kuka tai ketkä kirjoittavat toiminimen selvitys- tai suoritustilan aikana.

24 §

Prokuraa koskevassa ilmoituksessa on mainittava prokuristin henkilötiedot sekä kirjoittaako prokuristi toiminimen yksin vai jonkun toisen kanssa. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys prokuran antamisesta. Jos kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut prokuralain (130/79) 4 §:ssä tarkoitetun luvan, on ilmoitukseen liitettävä selvitys luvan antamisesta.

Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettua edustajaa koskevassa ilmoituksessa on mainittava edustajan henkilötiedot. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys edustajan vaalista.

Ilmoitukseen, joka koskee luvasta riippuvaiseksi säädettyyn elinkeinotoimintaan myönnettyä lupaa, on liitettävä selvitys luvan antamisesta.

27 §

Paikallisviranomaisen on viipymättä lähetettävä sille jätetty ilmoitus kaksoiskappaleineen ja kumpaankin kappaleeseen kuuluvine liitteineen rekisteriviranomaiselle, jollei ilmoitus ole kaupparekisterilain 19 a §:n nojalla kihlakunnan rekisteritoimiston käsiteltävä.

Kihlakunnan rekisteritoimiston on tehtyään kaupparekisterilain 19 a §:n nojalla päätöksen asunto-osakeyhtiötä koskevan ilmoituksen rekisteriin merkitsemisestä lähetettävä viipymättä päätös ja ilmoituksen kaksoiskappale liitteineen rekisteriviranomaiselle.

28 §

Rekisteriviranomaisen on toimitettava säädettyä maksua vastaan mikrofilmijäljennökset kaupparekisteristä ja siihen myöhemmin tehtävistä merkinnöistä sekä 6 §:n 1 momentissa mainitusta hakemistosta jokaiselle paikallisviranomaiselle. Ilmoituksen tultua merkityksi rekisteriin rekisteriviranomaisen on lähetettävä ilmoituksen kaksoiskappale liitteineen sille paikallisviranomaiselle, jonka toimialueeseen kuuluvasta kunnasta johdetaan yksityisen elinkeinonharjoittajan, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toimintaa tai jonka toimialueeseen kuuluva kunta on muun elinkeinonharjoittajan kotikunta. Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen paikallisviranomaisena toimii se kihlakunnan rekisteritoimisto, jonka toimialueella olevassa kunnassa sivuliikkeellä on postiosoite. Ilmoitusten kaksoiskappaleista liitteineen muodostetaan paikallisviranomaisen luona säilytettävä asiakirjavihko.

29 §

Rekisteriviranomainen ja paikallisviranomaiset antavat säädettyä maksua vastaan todistuksia ja otteita kaupparekisteristä sekä jäljennöksiä siihen liittyvistä, hallussaan olevista asiakirjoista.

Rekisteriviranomainen voi luovuttaa tietoja kaupparekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja siihen kuuluvista hallussaan olevista asiakirjoista myös kirjallisena poimintana, teknisen käyttöyhteyden avulla tai muussa koneellisesti käsiteltävässä muodossa.

Kaupparekisteristä annettava automaattisen tietojenkäsittelyn avulla valmistettu asiakirja voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Tästä on oltava maininta asiakirjassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994, kuitenkin niin, että asetuksen 2 §:n 2 momentti ja 27 § tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite XXII: neuvoston direktiivi (89/666/ETY)

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.