1407/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (144/93):

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan henkilönsuojainten valintaan ja käyttöön työturvallisuuslaissa (299/58) tarkoitetussa työssä.

Sen lisäksi mitä tässä päätöksessä määrätään, on noudatettava, mitä henkilönsuojainten käytöstä on erikseen säädetty tai määrätty.

2 §
Määritelmä

Henkilönsuojaimella tarkoitetaan tässä päätöksessä kaikkia työntekijän käyttämiä henkilökohtaisia välineitä ja varusteita, jotka on suunniteltu suojaamaan työntekijää tapaturman tai sairastumisen vaaralta työssä.

Henkilönsuojaimella ei tässä päätöksessä kuitenkaan tarkoiteta:

1) tavanomaisia työvaatteita, joita ei ole suunniteltu erityisesti suojaamaan työntekijää tapaturman tai sairastumisen vaaralta;

2) tieliikennelainsäädännössä tarkoitettuja liikennetarvikkeita;

3) urheiluvarusteita;

4) itsepuolustus- tai karkotusvälineitä; eikä

5) kannettavia vaarojen ja häiriöiden havaitsemislaitteita.

3 §
Suojainten hankinta ja käyttö

Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisillä työolosuhteisiin kohdistettavilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava 4 §:ssä tarkoitetun arvioinnin perusteella työntekijän käyttöön henkilönsuojaimet. Suojainten on oltava kyseiseen työhön liittyvien vaarojen torjuntaan tarkoituksenmukaiset ja työolosuhteisiin soveltuvat, eikä niiden käyttö saa tarpeettomasti lisätä muuta vaaraa.

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työssä käytettäviksi hankitaan vain sellaisia suojaimia, jotka täyttävät niitä koskevat vaatimukset sen mukaan kuin niistä erikseen säädetään tai määrätään.

Työntekijän on käytettävä 1 momentissa tarkoitettuja henkilönsuojaimia.

4 §
Henkilönsuojainten arviointi ja valinta

Ennen suojainten valintaa työnantajan on arvioitava työssä esiintyvät vaarat, joiden välttämiseksi tai rajoittamiseksi on 3 §:n mukaan käytettävä henkilönsuojaimia. Arviointiin kuuluu henkilönsuojaimilta vaadittavien suojausominaisuuksien määrittely sekä saatavilla olevien suojainten vertailu vaadittaviin ominaisuuksiin. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös ne vaarat tai haitat, joita itse suojaimesta voi aiheutua.

Henkilönsuojainten arviointi on tehtävä uudelleen, jos olosuhteissa tai arviointiin vaikuttavissa muissa tekijöissä tapahtuu muutoksia.

Suojainten valinnassa on otettava huomioon ergonomian vaatimukset ja työntekijän terveydentila. Suojainten on tarvittavien säätöjen jälkeen oltava käyttäjälleen sopivat. Samanaikaisesti käytettävien suojainten on sovittava yhteen siten, että ne edelleen suojaavat kyseisiltä vaaroilta.

5 §
Henkilönsuojainten käytön määrittely

Työnantajan on huolehdittava siitä, että henkilönsuojainten käyttö, erityisesti niiden käyttöjakson pituus määritetään. Tällöin on otettava huomioon vaaran vakavuus, altistuksen toistuvuus, työntekijäin työskentelypaikan erityispiirteet sekä suojainten suojauskyky.

Henkilönsuojainten hankintaa ja käyttöä koskevia ohjeita annetaan tämän päätöksen liitteissä I-III.

6 §
Suojainten henkilökohtaisuus ja huolto

Suojaimet on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, jos olosuhteista ei muuta johdu. Jos henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua suojainta joutuu poikkeuksellisesti käyttämään useampi kuin yksi henkilö on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, ettei tällainen käyttö aiheuta eri käyttäjille terveys- tai hygieniaongelmia.

Työnantajan on varmistauduttava suojainten asianmukaisesta toimintakunnosta huoltojen ja korjausten avulla. Tarvittaessa suojaimet on uusittava.

Työntekijän tulee huolellisesti hoitaa hänen käyttöönsä annettua henkilönsuojainta sekä viipymättä ilmoittaa siinä ehkä ilmenneistä vioista ja puutteellisuuksista työnantajalle tai tämän edustajalle.

7 §
Opetus ja ohjeet

Henkilönsuojaimesta ja sen käytöstä on annettava työntekijälle riittävästi opetusta ja ohjausta.

8 §
Yhteistoiminta

Työnantajan ja työntekijöiden välisestä yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta on säädetty erikseen.

9 §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa työministeriö.

Tämän päätöksen lisäksi sisäasiainministeriö voi kuitenkin määrätä poliisin, palo- ja pelastustoimen sekä väestönsuojelun alan henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite XVIII: neuvoston direktiivi (89/656/ETY)

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

Liite 1

Mallitaulukko vaaratekijöiden kartoittamiseksi henkilösuojainten käyttöä varten.

Mallitaulukko
II LIITE
VIITTEELLINEN HENKILÖKOHTAISIA SUOJAIMIA ESITTELEVÄ LUETTELO

PÄÄN SUOJAUS

- Suojakypärät teollisuuskäyttöön (kaivoksissa, rakennustyömaalla, muussa teollisuudessa)

- Päälaen suojaus (lipalliset tai lipattomat lakit, myssyt, hiusverkot

- Suojapäähineet (käsitellystä tai käsittelemättömästä tms. kankaasta valmistetut myssyt, lakit, syydvestit jne.).

KUULON SUOJAUS

- Tulppasuojaimet

- Kuulonsuojauskypärät

- Kupusuojaimet

- Kupusuojaimet, jotka voidaan kiinnittää teollisuuskypärään

- Kuulonsuojaimet, joissa on vastaanotin matala taajuudella toimivaa induktiosilmukkaa varten

- Viestintävälineillä varustetut kuulonsuojaimet.

SILMIEN JA KASVOJEN SUOJAUS

- Sangalliset suojalasit

- Naamiomalliset suojalasit

- Röntgensäteiltä, lasersäteiltä, ultravioletti- ja infrapunasäteilyltä sekä näkyvältä säteilyltä suojaavat suojasilmälasit

- Kasvojensuojaimet

- Kaarihitsaussuojaimet ja -kypärät (kädessä pideltävät hitsaussuojukset, otsapannalla varustetut tai suojakypäriin kiinnitettävät suojaimet).

HENGITYKSEN SUOJAUS

- Pölynsuodattimet, kaasunsuodattimet ja radioaktiivisen pölyn suodattimet

- Ilmansyötöllä varustetut eristävät suojaimet

- Hengityksensuojaimet, joissa on irrotettava hitsausnaamari

- Sukelluslaitteet

- Sukelluspuvut.KÄDEN JA KÄSIVARREN SUOJAUS

- Käsineet, jotka suojaavat:

- koneilta (pistoilta, viilloilta, tärinältä jne.)

- kemikaaleilta

- sähkötöissä ja kuumuudelta

- Kintaat

- Sormisuojukset

- Suojahihat

- Ranteen suojaus raskaassa työssä

- Sormettomat käsineet

- Suojakäsineet.JALKOJEN JA SÄÄRIEN SUOJAUS

- Puolikengät, varsikengät, pitkävartiset saappaat, turvasaappaat

- Nopeasti riisuttavat kengät

- Varvassuojuksella varustetut kengät

- Kuumuutta kestävällä pohjalla varustetut kengät ja päällyskengät

- Kuumuuden kestävät kengät, saappaat ja päällyssaappaat

- Lämpökengät, -saappaat ja -päällyssaappaat

- Tärinää vaimentavat kengät, saappaat ja päällyssaappaat

- Antistaattiset kengät, saappaat ja päällyssaappaat

- Sähköä eristävät kengät, saappaat ja päällyssaappaat

- Moottorisahan käyttäjien turvasaappaat

- Puukengät

- Polvensuojukset

- Irrotettavat jalkapöydän suojukset

- Säärystimet

- Irtopohjalliset (lämpöä eristävät, piston kestävät tai hikoilua estävät)

- Irtopiikit jään, lumen tai liukkaan lattianpäällysteen varalta.

IHON SUOJAUS

- Suojavoiteet ja -öljyt.

VARTALON JA VATSAN SUOJAUS

- Suojaliivit, -takit ja -esiliinat koneilta suojaamiseksi (pistolta, viillolta, valumetalliroiskeilta jne.)

- Suojaliivit, -takit ja -esiliinat kemikaaleilta suojaamiseksi

- Lämpöliivit

- Pelastusliivit

- Suojaavat röntgenesiliinat

- Turvavyöt

- Tukiliivit.

KOKO KEHON SUOJAUS

Putoamissuojaimet

- Putoamisenestovarusteet (täysi varustus tarvittavine lisälaitteineen)

- Jarrutuslaitteet pidättämään kineettistä energiaa (täysi varustus tarvittavine lisälaitteineen)

- Kehoa tukevat varusteet.

Suojavaatetus

- Kaksi- taiyksiosainen suojavaatetus

- Mekaanisilta vaaroilta (pistoilta, viilloilta jne. suojaavat vaatteet)

- Kemikaaleilta suojaavat vaatteet

- Valumetalliroiskeilta ja infrapunasäteilyltä suojaavat vaatteet

- Kuumuudelta suojaavat vaatteet

- Lämpöpuvut

- Radioaktiiviselta saasteelta suojaavat vaatteet

- Pölyltä suojaava vaatetus

- Kaasulta suojaava vaatetus

- Fluorisoiva ja heijastava vaatetus lisävarusteineen (käsinauhat, käsineet jne.)

- Suojapeitteet.

III LIITE
VIITTEELLINEN SELLAISIA TOIMINTOJA JA TOIMINNAN ALUEITA ESITTELEVÄ LUETTELO, JOTKA SAATTAVAT EDELLYTTÄÄ HENKILÖKOHTAISTEN SUOJAINTEN HANKKIMISTA

1. PÄÄN SUOJAUS (KALLON SUOJAUS)

Suojakypärät

- Rakennustyö, varsinkin rakennustelineillä ja korkealle sijoitetuissa työpisteissä sekä niiden alapuolella tai lähellä tehtävä työ, valukehysten rakentaminen ja purku, kokoamis- ja asennustyö, telineiden pystytys sekä purkutyö

- Työ terässilloilla, teräsrunkorakenteilla, mastoissa, torneissa, teräksisillä vesirakenteilla, masuuneilla, terästehtaissa, valssaamoissa, kattilalaitoksilla ja voimalaitoksilla sekä suuriin säiliöihin ja suuriin putkilinjoihin liittyvä työ

- Työ kaivoksissa, kaivannoissa, kuiluissa ja tunneleissa

- Maaperän ja kiven käsittely

- Työ maanalaisissa louhoksissa, avolouhoksissa ja avokaivauksissa sekä soranotto ja siihen verrattava työ

- Koneellisten mutterinruuvinvääntimien käyttö

- Räjäytystyö

- Työ hissien, nostolaitteiden, nostureiden ja kuljettimien lähellä

- Masuuni-, rikastamo-, terästehdas-, valssaamo- ja metallitehdastyö avo- ja muottiintaonta sekä valutyö

- Teollisuusuuneissa, säiliöissä, laitteistojen ja putkistojen sisällä sekä siiloissa tehtävä työ

- Laivanrakennus

- Junien järjestelytyö

- Teurastamot

- Puunkorjuutyö

- Pulttipistoolin käyttö

- Palo- ja pelastustyö.

2. JALKOJEN SUOJAUS

Suojajalkineet, joissa on pistonkestävä pohja

- Rakennusten perustus- ja runkotyöt sekä teiden rakennus

- Työ rakennustelineillä

- Rakennusaikaisen rungon purkutyöt

- Betoni- ja elementtityö, ml. muottien pystytys ja purku

- Työt rakennustyömaalla ja varastoissa

- Kattotyö

- Palo- ja pelastustyö.

Suojajalkineet, joissa ei ole pistonkestävääpohjaa

- Työ terässilloilla, teräsrakennusten runkorakenteilla mastoissa, torneissa, hisseissä, teräksisillä vesirakenteilla, masuuneilla, terästehtaissa ja valssaamoissa, nostureilla, kattilalaitoksilla ja voimalaitoksilla sekä suuriin säiliöihin ja suuriin putkilinjoihin liittyvä työ.

- Uunien rakentaminen, lämmityksen ja ilmanvaihtojärjestelmien asennustyöt sekä metalliosien kokoamistyö.

- Korjaus ja kunnossapitotyöt

- Masuuni-, rikastamo-, terästehdas-, valssaamo-, metallitehdas- ja takomotyö sekä työ kuumapuristus- ja kylmävetolaitoksissa

- Työ avolouhoksissa ja avokaivauksissa, soranotto ja siihen verrattava työ

- Kiven työstäminen ja jalostus

- Tasolasin ja lasiastioiden valmistaminen, työstäminen ja jatkojalostus

- Muottien käsittelykeraamisessa teollisuudessa

- Polttouunien vuoraaminen keraamisessa teollisuudessa

- Muottiin valaminen keraamisessa ja rakennusmateriaaleja valmistavassa teollisuudessa

- Kuljetus ja varastointi

- Pakastetun lihan ja säilykepakkausten käsittely

- Laivanrakennus

- Junien järjestelytyö

- Puunkorjuutyö

- Poraus- ja rusnaustyö.

Suojajalkineet, joissa on kannat tai kiilakorot ja pistonkestävät pohjat

- Kattotyö.

Suojajalkineet, joissa on eristävät pohjat

- Työ, jossa käsitellään hyvin kuumia tai hyvin kylmiä materiaaleja ja työ sellaisten materiaalien päällä.

Helposti riisuttavat suojajalkineet

- Jos on olemassa vaara, että sulat aineet pääsevät tunkeutumaan kenkään.

3. SILMIEN TAI KASVOJEN SUOJAUS

Suojasilmälasit, kasvosuojukset

- Hitsaus-, hionta- ja leikkaustyö

- Tilkitseminen ja talttaus

- Kiven työstö ja jalostus

- Koneellisten mutterin-/ruuvinvääntimien käyttö

- Työ lastuavilla työstökoneilla

- Muottiintaonta

- Sirpaleiden murskaus ja poisto

- Suihkupuhdistus

- Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita

- Työ, jossa ruiskutetaan nesteitä

- Työ, jossa käytetään sulia aineita tai joka tehdään sulan aineen lähellä

- Työ, jossa esiintyy säteilylämpöä

- Työ, jossa käytetään laseria.

- Puunkorjuutyö

- Pulttipistoolin käyttö

- Räjäytys- ja louhintatyö

- Palo- ja pelastustyö.

4. HENGITYKSEN SUOJAUS

Hengityksensuojaimet

- Työ säiliöissä, ahtaissa tiloissa ja kaasulämmitteisissä teollisuusuuneissa, joissa voi olla kaasua tai liian vähän happea

- Työ masuunipanoksen lähellä

- Työ konverttereiden tai masuunien kaasuputkien lähellä

- Työ masuunien laskuhanojen lähellä, missä voi olla raskasmetallisavua/-höyryä

- Uunien vuokraukseen ja valusankoihin liittyvä työ, jossa voi olla pölyä

- Ruiskumaalaus, jossa on riittämätön ilmanvaihto

- Työ kuiluissa, viemäreissä ja viemäröintiin liittyvissä muissa maanalaisissa tiloissa.

- Työ jäähdytyslaitoksissa, joissa on vaara, että jäähdytysaine saattaa päästä vuotamaan.

- Asbestityö

- Lyijyn käsittely

- Bentseenin käsittely

- Syöpävaarallisten aineiden käsittely

- Tietyt rakennustyöt

- Torjunta-aineiden käsittely ja levitys

- Palo- ja pelastustyöt.

5. KUULON SUOJAUS

Kuulonsuojaimet

- Metallipuristimilla tehtävä työ

- Paineilmaporilla tehtävä työ

- Huoltohenkilöstön työ lentokentillä

- Paalunjunttaustyö

- Puu- ja tekstiilityö

- Puunkorjuutyö

- Työskentely liikkuvilla työkoneilla

- Pulttipistoolin käyttö

- Tainnutus

- Räjäytys- ja louhintatyöt

- Muu työ, jossa melutaso ylittää 85 dB(A).

6. VARTALON, KÄSIVARREN JAKÄDEN SUOJAUS

Suojavaatetus

- Työ, jossa käsitellään happoja ja emäksiä, desinfiointiaineita ja ruosteenpoistoaineita.

- Työ, jossa käsitellään kuumia materiaaleja tai jota tehdään niiden lähellä, ja jossa työntekijä tuntee kuumuuden.

- Tasolasin käsittely

- Raepuhallustyö

- Työ syväjäädytystiloissa

- Asbestityö

- Torjunta-aineiden käsittely ja levitys

- Puunkorjuutyö.

Paloturvallinen suojavaatetus

- Hitsaaminen ahtaissa tiloissa.

Pistonkestävät esiliinat

- Luunerotus- ja paloittelutyö

- Sellainen käsiveitsin tehtävä työ, jossa veistä vedetään itseä kohti.

Nahkaesiliinat

- Hitsaaminen

- Takominen

- Valaminen.

Kyynärvarren suojaus

- Luunerotus- ja paloittelutyö.

Käsineet

- Hitsaaminen

- Teräväreunaisten esineiden, lukuunottamatta koneita, joihin käsine voi työskennellessä tarttua, käsittely

- Happojen ja emästen käsittely avoimissa astioissa.

Metallineuloskintaat

- Luunerottelu ja paloittelu

- Säännöllinen käsiveitsen käyttö lihankäsittelyssä ja teurastuksessa

- Leikkaavien terien vaihto.

7. SÄÄLTÄ SUOJAAVA VAATETUS

- Ulkotyö sateella ja kylmässä.

8. HEIJASTAVA VAATETUS

- Työ, jossa työntekijän täytyy näkyä hyvin.

9. TURVAVYÖT JA -VALJAAT

- Telineillä tehtävä työ

- Tehdasvalmisteisten elementtien asennus

- Työ mastoissa

- Kattotyöt

- Riipputelinetyöt

- Henkilönostokorissa työskentely

- Laivatyö

- Palo- ja pelastustyö.

10. PELASTAUTUMIS- JA PELASTUSKÖYDET

- Työ korkeiden nosturien hytissä

- Työ korkealla varastojen pinoamis- ja siirtolaitteiden hytissä

- Työ poraustornien korkeissa osissa

- Työ kuiluissa ja viemäreissä.

11. IHON SUOJAUS

- Pinnoitteiden käsittely

- Parkitus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.