1406/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikkuuta 1993 laissa (144/93):

Soveltamisala ja määritelmät
1 §

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä II oleva henkilönsuojaimia koskeva jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu direktiivi 89/686/ETY sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 93/95/ETY ja 93/68/ETY.

2 §

Tätä päätöstä sovelletaan sellaisiin henkilönsuojaimiin, jotka saatetaan markkinoille tai otetaan ensimmäisen kerran käyttöön tämän päätöksen voimaantulon jälkeen.

Tätä päätöstä ei sovelleta seuraaviin henkilönsuojaimiin:

1) henkilönsuojaimet, joihin sovelletaan jotain toista säännöstä, jolla on samat tavoitteet kuin tällä päätöksellä markkinoille saattamisen sekä tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja turvallisuuden osalta;

2) henkilönsuojaimet, jotka on suunniteltu ja valmistettu erityisesti sotilaskäyttöön tai käytettäväksi yleisen järjestyksen ylläpitämisessä, esimerkiksi kypärät ja kilvet;

3) itsepuolustukseen tarkoitetut henkilönsuojaimet, esimerkiksi aerosolipakkaukset ja henkilökohtaiset puolustusaseet;

4) henkilönsuojaimet, jotka on suunniteltu ja valmistettu yksityiskäyttöön suojaamaan:

a) haitallisilta ilmasto-oloilta, esimerkiksi päähineet, kausivaatetus, jalkineet ja sateenvarjot;

b) kosteudelta ja vedeltä, esimerkiksi astianpesukäsineet;

c) kuumuudelta, esimerkiksi käsineet;

5) henkilönsuojaimet, jotka on tarkoitettu ihmisten suojaamiseen tai pelastamiseen aluksilla tai lentokoneissa ja joita ei käytetä jatkuvasti;

6) kaksi- tai kolmipyöräisen moottoripyörän käyttäjän kypärät ja silmikot.

3 §

Tässä päätöksessä henkilönsuojaimella tarkoitetaan laitetta, välinettä tai suojavaatetusta, joka on suunniteltu henkilön käytettäväksi suojaamaan yhdeltä tai useammalta terveyttä tai turvallisuutta uhkaavalta vaaratekijältä.

Henkilönsuojaimella tarkoitetaan myös:

1) yhdistelmää, joka koostuu useista laitteista tai välineistä, jotka valmistaja on liittänyt yhteen henkilön suojaamiseksi yhdeltä tai useammalta mahdollisesti samanaikaiselta vaaralta;

2) suojavälinettä tai -laitetta, joka on liitetty pysyvästi tai tilapäisesti henkilön käyttämään tai pitämään henkilökohtaiseen tietyn toiminnan suorittamiseksi tarvittavaan laitteeseen, jonka tehtävänä ei ole suojata;

3) vaihdettavissa olevia henkilönsuojaimen osia, jotka ovat olennaisia suojaimen luotettavan toiminnan kannalta ja joita käytetään yksinomaan kyseisiin suojaimiin;

4) järjestelmää, joka saatetaan markkinoille yhdessä henkilönsuojaimen kanssa tämän kiinnittämiseksi ulkoiseen lisälaitteeseen, siinäkin tapauksessa, ettei järjestelmä ole tarkoitettu käyttäjän käytettäväksi tai pidettäväksi jatkuvasti koko sen ajan, jona käyttäjä on vaaralle altistuneena.

Tässä päätöksessä yhdenmukaistetulla standardilla tarkoitetaan sellaista standardia, jota koskeva viittaus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Ilmoitetulla laitoksella tarkoitetaan organisaatiota, joka on todettu päteväksi ja ilmoitettu tehtäväänsä, niin kuin siitä erikseen säädetään.

Yleiset määräykset
4 §

Henkilönsuojain voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, kun se on tämän päätöksen määräysten mukainen ja siihen on tehty EY-merkintä. EY-merkintää ei kuitenkaan vaadita suojaimen osilta, jotka on tarkoitettu yhdistettäviksi henkilönsuojaimeen, eivätkä ole olennaisia suojaimen tyydyttävän toiminnan kannalta.

Mikäli EY-merkinnällä varustettu henkilönsuojain, jota on käytetty suunnitellun tarkoituksen mukaisesti, saattaa vaarantaa henkilöiden, kotieläinten tai omaisuuden turvallisuuden, se on poistettava markkinoilta ja sen markkinoille saattaminen tai vapaa liikkuvuus on estettävä. Samoin on meneteltävä, jos EY-merkintää on käytetty virheellisesti, eikä valmistaja tai hänen valtuuttamansa Euroopan talousalueella toimiva edustaja korjaa tuotetta EY-merkintää koskevien säännösten mukaiseksi.

Henkilönsuojain, joka ei täytä tämän päätöksen vaatimuksia, saadaan asettaa näytteille messuilla, näyttelyissä ja muissa sellaisissa tilaisuuksissa, jos näkyvässä merkissä selvästi ilmoitetaan, että henkilönsuojain ei ole vaatimustenmukainen eikä ole myytävänä eikä käytettävissä henkilösuojaimena, ennen kuin valmistaja tai hänen valtuuttamansa Euroopan talousalueella toimiva edustaja on saattanut henkilönsuojaimen vaatimustenmukaiseksi.

5 §

Henkilönsuojaimen on täytettävä liitteessä 1 annetut terveyttä ja turvallisuutta koskevat perusvaatimukset.

Henkilönsuojain täyttää tässä päätöksessä annetut perusvaatimukset, kun se on suunniteltu, valmistettu ja varustettu sitä koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti.

Vastaava turvallisuustaso täyttyy myös muilla kuin 2 momentissa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisilla ratkaisuilla. Valmistajan tai hänen valtuuttamansa Euroopan talousalueella toimivan edustajan on tällöin toimivaltaisen valvontaviranomaisen vaatiessa osoitettava, että vaadittu turvallisuustaso täyttyy.

6 §

Henkilönsuojain, joka mainitaan 7 §:n 3 momentissa, täyttää tämän päätöksen vaatimukset, jos siinä on EY-merkintä ja jos valmistaja kykenee vaadittaessa esittämään 22 §:ssä tarkoitetun vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Muu kuin 7 §:n 3 momentissa mainittu henkilönsuojain täyttää tämän päätöksen vaatimukset, jos siinä on EY-merkintä ja valmistaja kykenee vaadittaessa esittämään 22 §:ssä tarkoitetun vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sekä ilmoitetun laitoksen antaman todistuksen henkilönsuojaimen vastaavuudesta asiaa koskevien kansallisiksi standardeiksi otettujen yhdenmukaistettujen standardien kanssa arvioituna 10 §:n 1 momentin ja 11 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti.

Jos valmistaja ei ole noudattanut yhdenmukaistettuja standardeja tai on noudattanut niitä vain osittain taikka jos sellaisia standardeja ei ole, ilmoitetun laitoksen antamassa tyyppitarkastustodistuksessa on todettava perusvaatimustenmukaisuus 10 §:n 2 momentin ja 11 §:n 1 ja 3 momentin mukaisesti.

Varmentamismenettelyt
7 §

Ennen henkilönsuojainmallin markkinoille saattamista valmistajan tai hänen valtuuttamansa Euroopan talousalueella toimivan edustajan on koottava liitteessä 2 esitetyt tekniset asiakirjat, jotta ne tarvittaessa voidaan esittää toimivaltaisille viranomaisille.

Ennen muiden kuin 3 momentissa tarkoitettujen henkilönsuojainten sarjavalmistusta valmistajan tai hänen valtuuttamansa Euroopan talousalueella toimivan edustajan on toimitettava suojainmalli 9 §:n mukaiseen EY-tyyppitarkastukseen.

EY-tyyppitarkastusta ei vaadita, jos henkilönsuojain on niin yksinkertainen, että valmistaja voi olettaa käyttäjän kykenevän itse arvioimaan, suojaako se sellaisilta vähäisiltä vaaroilta, joiden asteittaiset vaikutukset käyttäjä voi havaita turvallisesti ja riittävän ajoissa.Tähän ryhmään kuuluvat henkilönsuojaimet, jotka suojaavat käyttäjää:

1) mekaanisesti syntyviltä pintavaikutuksilta, esimerkiksi puutarhakäsineet ja sormustimet;

2) heikkotehoisilta puhdistusaineilta, joiden vaikutukset ovat helposti palautuvia, esimerkiksi laimeilta pesuliuoksilta suojaavat käsineet;

3) vaaroilta, joita kohdataan käsiteltäessä kuumia esineitä, jotka eivät altista käyttäjää yli 50° C:n lämpötiloille tai vaarallisille iskuille, esimerkiksi käsineet ja ammattikäyttöön tarkoitetut suojaesiliinat;

4) sääoloilta, jotka eivät ole poikkeuksellisia eivätkä erityisen ankaria, esimerkiksi päähineet, kausivaatetus ja jalkineet;

5) vähäisiltä iskuilta tai tärinöiltä, jotka eivät kohdistu elintärkeisiin kehon osiin ja joiden vaikutukset eivät aiheuta palautumattomia vammoja, esimerkiksi päänahan suojaamiseen tarkoitetut kevyet päähineet, käsineet ja kevyet jalkineet;

6) auringon säteilyltä, esimerkiksi aurinkolasit.

8 §

Hengenvaaralta tai terveyttä vakavasti tai pysyvästi haittaavilta vaaroilta suojaamaan tarkoitettujen monimutkaisten henkilönsuojainten osalta edellytetään valmistajan valinnan mukaan joko 14-16 §:ssä tai 17-20 §:ssä kuvatun menettelyn noudattamista. Tässä tarkoitettuja henkilönsuojaimia ovat:

1) suodattavat hengityksensuojaimet, jotka suojaavat kiinteitä tai nestemäisiä hiukkasia sisältäviltä ilmaseoksilta (aerosoleilta) tai ärsyttäviltä, vaarallisilta, myrkyllisiltä tai radioaktiivisilta kaasuilta;

2) täysin eristävät hengityksensuojaimet mukaan lukien ne, joita käytetään sukeltamiseen;

3) henkilönsuojaimet, jotka antavat kemikaaleja tai ionisoivaa säteilyä vastaan vain ajallisesti rajoitetun suojan;

4) hätätilanteisiin tarkoitetut laitteet tai varusteet, joita käytetään sellaisissa kuumissa olosuhteissa, joiden vaikutukset ovat verrattavissa vähintään 100° C:isen ilman vaikutuksiin ja joissa saattaa esiintyä infrapunasäteilyä, liekkejä tai suuria määriä ympäristöön sinkoutuvaa sulaa materiaalia;

5) hätätilanteisiin tarkoitetut laitteet tai varusteet, joita käytetään sellaisissa kylmissä olosuhteissa, joiden vaikutukset ovat verrattavissa -50° C:isen tai sitä alhaisemman lämpötilan vaikutuksiin;

6) putoamissuojaimet; ja

7) henkilönsuojaimet, jotka suojaavat sähkön ja vaarallisen jännitteen aiheuttamilta vaaroilta tai henkilönsuojaimet, joita käytetään eristeenä suurjännitetyössä.

EY-tyyppitarkastus
9 §

EY-tyyppitarkastus on menettely, jolla ilmoitettu laitos toteaa ja varmentaa, että tietty henkilönsuojainmalli täyttää tämän päätöksen vaatimukset.

Valmistajan tai hänen valtuuttamansa edustajan, jonka toimipaikka on Euroopan talousalueella, on tehtävä kyseisen suojainmallin EY-tyyppitarkastusta koskeva hakemus yhdelle ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

1) valmistajan tai hänen valtuuttamansa edustajan sekä henkilönsuojaimen valmistaneen tuotantolaitoksen nimi ja osoite;

2) liitteessä 2 tarkoitettu valmistajan tekninen tiedosto.

Hakemuksen mukana on toimitettava riittävä määrä näytekappaleita hyväksyttävänä olevasta mallista.

Ilmoitetun laitoksen on tehtävä EY-tyyppitarkastus 10 ja 11 §:ssä kuvattua menettelyä noudattaen.

Valmistajan teknisen tiedoston tarkastaminen
10 §

Ilmoitetun laitoksen on tarkastettava valmistajan tekninen tiedosto todetakseen, onko valmistaja noudattanut 5 §:ssä tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja.

Jos valmistaja ei ole noudattanut yhdenmukaistettuja standardeja tai on noudattanut niitä vain osittain taikka jos sellaisia standardeja ei ole, ilmoitetun laitoksen on ensin tarkastettava, ovatko valmistajan käyttämät tekniset eritelmät perusvaatimusten mukaiset, ja tämän jälkeen tarkastettava, onko valmistajan tekninen tiedosto näiden teknisten eritelmien mukainen.

Henkilönsuojainmallin tarkastaminen
11 §

Henkilönsuojainmallia tarkastaessaan ilmoitetun laitoksen on todettava, että malli on valmistettu valmistajan teknisen tiedoston mukaisesti ja että sitä voidaan täysin turvallisesti käyttää aiottuun tarkoitukseen.

Ilmoitetun laitoksen on huolehdittava siitä, että tarvittavat tarkastukset ja testit tehdään, selvittääkseen, onko malli yhdenmukaistettujen standardien mukainen.

Jos valmistaja ei ole noudattanut yhdenmukaistettuja standardeja tai on noudattanut niitä vain osittain taikka jos sellaisia standardeja ei ole, ilmoitetun laitoksen on huolehdittava siitä, että tarpeelliset tarkastukset ja testit tehdään, selvittääkseen, onko suojainmalli valmistajan käyttämien perusvaatimukset täyttävien teknisten eritelmien mukainen.

EY-tyyppitarkastustodistus
12 §

Jos henkilönsuojainmalli täyttää sitä koskevat määräykset, ilmoitetun laitoksen on laadittava EY-tyyppitarkastustodistus ja ilmoitettava siitä hakijalle. Tässä todistuksessa on esitettävä tarkastuksen tulokset ja ilmoitettava todistuksen antamiseen liittyvät ehdot. Todistuksessa on lisäksi oltava hyväksytyn henkilönsuojainmallin tunnistamiseksi tarvittavat kuvaukset ja piirustukset.

Tarkastuslaitoksen, joka kieltäytyy antamasta EY-tyyppitarkastustodistusta, on ilmoitettava tästä muille ilmoitetuille laitoksille. Ilmoitetun laitoksen, joka peruuttaa EY-tyyppitarkastustodistuksen, on ilmoitettava siitä työministeriölle.

13 §

Ilmoitetun laitoksen on säilytettävä valmistajan toimittama tekninen tiedosto toimivaltaisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan henkilönsuojaimen markkinoille saattamisen jälkeen.

Valmiiden tuotteiden EY-laadunvarmistus- järjestelmä
14 §

Valmistajan on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että valmistusprosessi, mukaan lukien henkilönsuojaimen lopputarkastuksen ja testit, takaa tuotannon tasalaatuisuuden ja sen, että henkilönsuojain on EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin ja tässä päätöksessä esitettyjen perusvaatimusten mukainen.

15 §

Valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen on suoritettava tarpeelliset tarkastukset. Näitä tarkastuksia tehdään satunnaisesti, normaalisti vähintään kerran vuodessa.

Ilmoitetun laitoksen on otettava riittävä näyte-erä henkilönsuojaimia, tarkastettava suojaimet ja huolehdittava siitä, että yhdenmukaistetuissa standardeissa määritetyt tai tässä päätöksessä esitettyjen perusvaatimusten mukaisuuden osoittamiseksi välttämättömät testit henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi tehdään.

Jos ilmoitettu laitos ei ole sama kuin EY-tyyppitarkastustodistuksen antanut ilmoitettu laitos, sen on otettava yhteys jälkimmäiseen, jos näytteeseen sisältyvien henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa on vaikeuksia.

16 §

Ilmoitetun laitoksen on toimitettava valmistajalle testausseloste. Jos selosteessa todetaan, että tuotanto ei ole tasalaatuista tai että tarkastettu henkilönsuojain ei ole EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun henkilönsuojainmallin tai asiaa koskevien perusvaatimusten mukainen, ilmoitetun laitoksen on ryhdyttävä niihin toimiin, joihin havaittu virhe tai virheet antavat aihetta. Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava tästä työministeriölle.

Valmistajan on kyettävä vaadittaessa esittämään ilmoitetun laitoksen laatima testausseloste.

Tuotannon EY-laadunvarmistusjärjestelmä
17 §

Valmistajan on jätettävä valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle hakemus laatujärjestelmänsä hyväksymisestä.

Hakemuksessa on oltava:

1) kaikki kyseiseen henkilönsuojaintyyppiin liittyvät tiedot ja tarvittaessa hyväksyttyä mallia koskevat asiakirjat;

2) laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

3) sitoumus täyttää laatujärjestelmästä aiheutuvat velvoitteet ja taata järjestelmän sopivuus ja tehokkuus.

Laatujärjestelmää koskevissa asiakirjoissa on erityisesti oltava riittävä kuvaus:

1) laatutavoitteista, organisaatiosta, johdon laadunvalvontaan liittyvistä vastuista ja valtuuksista;

2) valmistuksen jälkeen suoritettavista tarkastuksista ja testeistä;

3) laatujärjestelmän tehokkaan toiminnan tarkistamiseen käytettävistä keinoista.

18 §

Valmistajan on tarkastettava jokainen henkilönsuojain ja tehtävä 15 §:n 2 momentissa tarkoitetut tarvittavat testit tässä päätöksessä annettujen perusvaatimusten mukaisuuden tarkastamiseksi.

19 §

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä päättääkseen, onko se 18 §:n ja 17 §:n 3 momentin vaatimusten mukainen. Ilmoitetun laitoksen on pidettävä yhdenmukaistettujen standardien mukaista laatujärjestelmää hyväksyttävänä.

Laatujärjestelmää tarkastaessaan (auditoidessaan) ilmoitetun laitoksen on arvioitava puolueettomasti kaikki järjestelmän osat ja tarkistettava erityisesti, että järjestelmä takaa valmistettujen suojainten yhdenmukaisuuden hyväksytyn mallin kanssa.

20 §

Ilmoitetun laitoksen on toimitettava laatujärjestelmän hyväksymispäätös valmistajalle. Siinä on oltava tarkastuksen tulokset ja johtopäätökset perusteluineen.

Valmistajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle tarkastuslaitokselle kaikista laatujärjestelmää koskevista muutossuunnitelmista.

Ilmoitetun laitoksen on tarkastettava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö näin muutettu laatujärjestelmä asiaa koskevat määräykset. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava päätöksensä valmistajalle. Siinä on oltava tarkastuksen tulokset ja johtopäätökset perusteluineen.

Laatujärjestelmän valvonta
21 §

Laatujärjestelmän valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja oikealla tavalla täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvoitteet.

Valmistajan on päästettävä ilmoitettu laitos tekemään tarkastuksia henkilönsuojainten tarkastus-, testaus- ja varastotiloihin ja annettava sille kaikki tarpeelliset tiedot, erityisesti:

1) laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

2) tekniset asiakirjat;

3) laadunvalvontakäsikirjat.

Ilmoitetun laitoksen on määräajoin suoritettava tarkastuksia (auditointeja) varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa hyväksyttyä laatujärjestelmää, sekä annettava valmistajalle jäljennös tarkastuskertomuksesta eli auditointiraportista.

Lisäksi ilmoitettu laitos voi ennalta ilmoittamatta tehdä tarkastuskäyntejä. Sen on pidettävä tarkastuksesta pöytäkirjaa ja annettava tästä jäljennös valmistajalle sekä laadittava tarvittaessa tarkastuskertomus.

Valmistajan on vaadittaessa kyettävä esittämään ilmoitetun laitoksen laatimat asiakirjat.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
22 §

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on menettely, jossa valmistaja tai hänen valtuuttamansa Euroopan talousalueella toimivan edustajansa:

1) laatii toimivaltaisia viranomaisia varten liitteessä 3 annetun mallin mukaisen vakuutuksen siitä, että markkinoille saatetut henkilönsuojaimet ovat tämän päätöksen määräysten mukaisia;

2) kiinnittää jokaiseen suojaimeen EY-merkinnän 23 §:n mukaisesti.

EY-merkintä
23 §

EY-vaatimustenmukaisuusmerkintä muodostuu kirjaimista ''CE'' liitteessä 4 esitetyn mallin mukaisesti. Mikäli ilmoitettu laitos osallistuu valmiiden tuotteiden tai tuotannon laadunvarmistukseen 14-21 §:ssä tarkoitetulla tavalla on sen tunnusnumero lisättävä merkintään.

EY-merkintä on kiinnitettävä jokaiseen valmistettuun henkilönsuojaimeen näkyvästi, helposti luettavasti ja niin ettei sitä voi irroittaa henkilönsuojaimen ennakoitavana käyttöaikana. Jos tämä ei kuitenkaan tuotteen ominaisuudet huomioon ottaen ole mahdollista, EY-merkintä voidaan kiinittää pakkaukseen.

Henkilönsuojaimeen ei saa kiinnittää sellaisia merkkejä tai tehdä merkintöjä, jotka voitaisiin sekoittaa EY-merkintää. Muita merkintöjä saa kiinnittää henkilönsuojaimiin tai niiden pakkauksiin, jos ne eivät vähennä EY-merkinnän näkyvyyttä ja luettavutta.

Jos henkilönsuojain kuuluu muita asioita käsittelevien ja EY-merkinnän kiinnittämistä koskevien säädösten tai määräysten soveltamisalaan, EY-merkinnällä osoitetaan, että suojain on myös näiden säädösten tai määräysten mukainen.

Jos yksi tai useampi 4 momentissa tarkoitettu säädös tai määräys antaa valmistajalle oikeuden valita siirtymäkauden aikana sovellettavan järjestelmän, EY-merkintä osoittaa ainoastaan valmistajan soveltamien säännösten mukaisuutta. Tällöin henkilönsuojaimen mukana seuraaviin asiakirjoihin, ilmoituksiin tai ohjeisiin on merkittävä sellaisina, kuin ne on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, niiden direktiivien tai kansallisten säädösten ja määräysten viitetiedot, joita on sovellettu.

Toimivaltaiset viranomaiset
24 §

Tämän päätöksen noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset jäljempänä tässä pykälässä esitetyin poikkeuksin.

Kulutustavaroina käytettävien henkilönsuojainten osalta tämän päätöksen noudattamista valvovat osaltaan tuoteturvallisuuslaissa (914/86) tarkoitetut viranomaiset.

25 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa työministeriö. Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa kuitenkin tarvittaessa tarkemmat määräykset kulutustavaroina käytettävistä henkilönsuojaimista.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
26 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Sen estämättä, mitä tässä päätöksessä on määrätty, valmistaja, maahantuoja, myyjä tai muu työturvallisuuslain 40 §:ssä tarkoitettu henkilö voi 30 päivään kesäkuuta 1995 saakka saattaa henkilönsuojaimen markkinoille samoin kuin tarkastuttaa ja hyväksyttää sen 31 päivänä joulukuuta 1993 voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisesti.

ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi (89/686/ETY)

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

Liite 1

TERVEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA KOSKEVAT PERUSVAATIMUKSET

1. KAIKKIIN HENKILÖNSUOJAIMIIN SOVELLETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET

Henkilönsuojaimen on suojattava riittävästi kaikkia esiintyviä vaaroja vastaan.

1.1. Suunnitteluperiaatteet

1.1.1. Ergonomia

Henkilönsuojain on suunniteltava ja valmistettava siten, että käyttötarkoituksen mukaisissa ennakoitavissa käyttöolosuhteissa käyttäjä voi suorittaa tavanomaisesti tehtävää, johon liittyy vaara, suojauksen ollessa oikean ja suojaustason mahdollisimman korkean.

1.1.2. Suojaustasot ja -luokat

1.1.2.1. Korkein mahdollinen suojaustaso

Suunnittelussa huomioon otettava paras mahdollinen (optimaalinen) suojaustaso on sellainen, että henkilönsuojaimen käytön aiheuttamat rajoitukset eivät estä suojaimen tehokasta käyttöä vaaralle altistumisen aikana tai toiminnan tavanomaisen suorituksen aikana.

1.1.2.2. Eri asteisia vaaroja vastaavat suojausluokat

Jos ennakoitavissa käyttöolosuhteissa esiintyy eri asteisia vaaratasoja, henkilönsuojaimen suunnittelussa on otettava huomioon vastaavat suojausluokat.

1.2. Henkilönsuojaimen haitattomuus

1.2.1. Henkilönsuojaimen vaaralliset ja haitalliset ominaisuudet

Henkilönsuojain on suunniteltava ja valmistettava siten, ettei se aiheuta vaaraa tai muita haittoja sen ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

1.2.1.1. Sopivat suojainmateriaalit

Suojainmateriaalit ja suojaimen rakenneosat, mukaan lukien niiden mahdolliset hajoamistuotteet, eivät saa haitata käyttäjän hygieniaa tai terveyttä.

1.2.1.2. Käyttäjään kosketuksissa olevien suojaimen osien pintojen hyvä kunto

Kaikkien käyttäjään kosketuksissa olevien tai mahdollisesti kosketukseen joutuvien henkilönsuojaimen osien pintojen on oltava sileitä, eikä niissä saa olla teräviä kulmia tai ulokkeita tai vastaavia, jotka saattavat aiheuttaa liiallista ärsytystä tai vammoja.

1.2.1.3. Käyttäjän liikkumisvapauden mahdollisimman vähäinen haittaaminen

Henkilönsuojain saa mahdollisimman vähän haitata tarvittavia liikkeitä, asentoja sekä tuntoherkkyyttä; sen käyttö ei myöskään saa aiheuttaa liikkeitä, jotka vaarantavat käyttäjää tai muita ihmisiä.

1.3. Käyttömukavuus ja tehokkuus

1.3.1. Henkilönsuojaimen sopivuus käyttäjälle

Henkilönsuojain on suunniteltava ja valmistettava siten, että käyttäjän on mahdollisimman helppo pukea se oikein päälle ja että se ulkoiset tekijät kuten työliikkeet ja työasennot huomioon ottaen pysyy päällä ennakoitavan käyttöajan. Tätä varten on optimoitava henkilönsuojaimen sopivuus käyttäjälle kaikilla soveltuvilla tavoilla kuten riittävillä säätö- ja kiinnitysmekanismeilla tai riittävällä kokovalikoimalla.

1.3.2. Keveys ja rakenteen kestävyys

Henkilönsuojaimen on oltava mahdollisimman kevyt, kuitenkin siten, ettei keveys heikennä rakenteen kestävyyttä eikä suojaimen suojaustehoa.

Sen lisäksi, että henkilönsuojaimen on täytettävä kohdassa 3 mainitut erityiset lisävaatimukset antaakseen riittävän suojan kyseisiä vaaroja vastaan, suojaimen on kestettävä ennakoitavissa käyttöolosuhteissa esiintyvien ulkoisten tekijöiden vaikutukset.

1.3.3. Samanaikaisesti käytettävien henkilönsuojainten yhteensopivuus

Jos sama valmistaja saattaa markkinoille useita rakenteeltaan tai tyypiltään erilaisia henkilönsuojainmalleja vierekkäisten ruumiinosien samanaikaiseen suojaamiseen, henkilönsuojainten on oltava keskenään yhteensopivia.

1.4. Käyttöohjeet

Valmistajan laatimassa käyttöohjeessa, joka on toimitettava suojainta markkinoille saatettaessa, on valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan, jolla on toimipaikka Euroopan talousalueella, nimen ja osoitteen lisäksi oltava kaikki tarvittavat tiedot:

a) henkilönsuojaimen varastoinnista, käytöstä, puhdistuksesta, huollosta ja desinfioinnista. Valmistajan suosittelemat puhdistus-, kunnossapito- tai desinfiointiaineet eivät saa vaikuttaa haitallisesti henkilönsuojaimeen tai sen käyttäjään, kun niitä on käytetty annettujen ohjeiden mukaisesti;

b) suojaustehokkuudesta teknisissä testeissä, joissa on tarkistettu kyseisen suojaimen antama suojaustaso tai -luokka;

c) henkilönsuojaimeen sopivista lisävarusteista ja sopivien varaosien ominaisuuksista;

d) eri asteisia vaaroja vastaavista suojausluokista ja vastaavista käyttörajoituksista;

e) henkilönsuojaimen tai sen tietyn osan vanhenemisajankohdasta tai vanhenemisajasta;

f) kuljetukseen soveltuvasta pakkaustavasta;

g) merkintöjen merkityksistä (katso kohta 2.12);

h) tarvittaessa 23 § 5 momentissa tarkoitettujen, sovellettujen direktiivien ja säädösten sekä määräysten viitetiedot;

i) henkilösuojaimen valmistusvaiheeseen osallistuvan ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnimero.

Käyttöohjeen on oltava täsmällinen ja ymmärrettävä ja se on laadittava suomeksi ja ruotsiksi tai sen Euroopan talousalueella olevan valtion virallisella kielellä, johon suojain viedään.

2. ERÄITÄ HENKILÖNSUOJAINRYHMIÄ TAI -TYYPPEJÄ KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET

2.1. Säätömekanismeja sisältävät henkilönsuojaimet

Jos henkilönsuojain sisältää säätömekanismeja, nämä on suunniteltava ja valmistettava siten, etteivät ne tahattomasti säädy väärin ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

2.2. Suojattavia kehonosia ympäröivät henkilönsuojaimet

Suojattavaa kehonosaa ympäröivän suojaimen on oltava riittävästi ilmastoitu käytön aiheuttaman hienmuodostuksen rajoittamiseksi; muussa tapauksessa suojain on, jos mahdollista, varustettava hikeä sitovaksi.

2.3. Kasvojen-, silmien- ja hengityksensuojaimet

Kasvojen-, silmien- ja hengityksensuojainten tulee mahdollisimman vähän rajoittaa käyttäjän näkökenttää ja näkemistä.

Näiden suojainten linssien ja silmikoiden muodostaman järjestelmän on oltava optisesti riittävän neutraali, jotta järjestelmää voidaan käyttää tarkkuutta vaativissa ja pitkäkestoisissa töissä.

Tarpeen vaatiessa on suojain käsiteltävä aineilla tai varustettava laitteilla, jotka estävät kosteuden tiivistymisen.

Henkilönsuojainmallien, jotka on tarkoitettu näön korjausta tarvitseville käyttäjille, on sovittava yhteen käyttäjän omien silmälasien tai piilolasien kanssa.

2.4. Vanhenevat henkilönsuojaimet

Jos vanheneminen saattaa vaikuttaa huomattavasti henkilönsuojaimen suojaustehokkuuteen, jokaiseen markkinoille saatettavaan henkilönsuojaimeen tai sen vaihdettavaan osaan on merkittävä valmistuspäivämäärä ja, jos mahdollista, vanhenemispäivämäärä siten, ettei väärinkäsityksen mahdollisuutta ole; tämä tieto on merkittävä pysyvällä tavalla myös pakkaukseen.

Jos valmistaja ei kykene määrittelemään henkilönsuojaimen todellista käyttöikää, käyttöohjeessa on oltava kaikki tarpeelliset tiedot, jotta suojaimen ostaja tai käyttäjä kykenee määrittelemään todennäköisen vanhenemispäivän ottaen huomioon suojaimen laatutason ja todelliset varastointi-, käyttö-, puhdistus-, huolto- ja kunnossapito-olosuhteet.

Jos on todennäköistä, että valmistajan suosittelema puhdistusmenetelmä heikentää henkilönsuojaimen suojaustehokkuutta nopeasti ja merkittävästi, valmistajan on varustettava jokainen suojain merkinnällä, joka osoittaa sallittavien puhdistuskertojen enimmäismäärän ennen kuin laite on tarkastettava tai hylättävä; jos tämä ei ole mahdollista, valmistajan on annettava kyseiset tiedot käyttöohjeessa.

2.5. Henkilönsuojaimet, jotka saattavat takertua käytön aikana

Jos henkilönsuojaimen ennakoitavissa käyttöolosuhteissa on erityinen vaara, että suojain saattaa takertua johonkin liikkuvaan osaan ja aiheuttaa käyttäjälle vaaraa, henkilönsuojaimen oleellisilla rakenneosilla on oltava sellainen lujuus, että sen ylittyessä olennainen rakenneosa murtuu jolloin vaara poistuu.

2.6. Räjähdysvaarallisessa ympäristössä käytettäviksi tarkoitetut henkilönsuojaimet

Räjähdysvaarallisissa ympäristöissä käytettäväksi tarkoitetut henkilönsuojaimet on suunniteltava ja valmistettava siten, etteivät ne aiheuta sähkön, staattisen sähkön tai iskun seurauksena valokaarta tai kipinää, joka voisi sytyttää räjähdysvaarallisen seoksen.

2.7. Hätätilanteisiin tarkoitetut tai nopeasti käyttöön otettavat tai riisuttavat henkilönsuojaimet

Tällaiset henkilönsuojaimet on suunniteltava ja valmistettava siten, että niiden käyttöönottamiseen ja riisumiseen kuluva aika on mahdollisimman lyhyt.

Suojaimen paikoilleen asettamiseen tai sen poistamiseen käytettävien laitteiden on oltava nopea- ja helppokäyttöisiä.

2.8. Hyvin vaarallisissa tilanteissa käytettävät henkilönsuojaimet

Erittäin vaarallisissa tilanteissa käytettävien henkilönsuojainten (katso 8 §) mukana toimitettavissa käyttöohjeissa on oltava erityisesti ohjeet sellaisten pätevien, koulutettujen henkilöiden yksinomaiseen käyttöön, jotka osaavat tulkita niitä ja varmistavat käyttäjien soveltavan näitä ohjeita.

Käyttöohjeessa on myös kuvattava menettely, jolla käytön aikana voidaan tarkastaa, että henkilönsuojain on oikein kiinnitetty ja toimintakunnossa.

Jos henkilönsuojaimessa on hälytin, joka toimii, jos tavanomaista suojaustasoa ei saavuteta, se on suunniteltava ja varustettava siten, että käyttäjä kykenee havaitsemaan hälytyksen sen niissä käyttöolosuhteissa, joihin suojain on tarkoitettu.

2.9. Henkilönsuojaimet, joiden osia käyttäjä voi säätää tai irrottaa

Kaikki henkilönsuojaimen osat, joita käyttäjä itse voi säätää tai jotka käyttäjä voi irrottaa vaihtaakseen ne uusiin, on suunniteltava ja valmistettava siten, että niiden säätäminen, kiinnittäminen ja irrottaminen käy helposti ilman työkaluja.

2.10. Muuhun, erilliseen lisälaitteeseen kiinnitettävät henkilönsuojaimet

Jos henkilönsuojaimeen kuuluu järjestelmä, jolla se voidaan liittää toiseen, sitä täydentävään laitteeseen, kiinnitysmekanismi on suunniteltava ja valmistettava siten, että asennus voidaan suorittaa vain tähän tarkoitettuun laitteeseen.

2.11. Nestekiertojärjestelmällä varustetut henkilönsuojaimet

Jos henkilönsuojain sisältää nestekiertojärjestelmän, tämä on valittava taikka suunniteltava ja liitettävä siten, että neste vaihtuu riittävästi koko suojattavan kehonosan alueella käyttäjän asennosta tai liikkeistä riippumatta ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

2.12. Henkilönsuojaimet, joissa on yksi tai useampi suoraan tai epäsuorasti terveyttä ja turvallisuutta koskeva merkintä tai tunnus

Tällaisiin henkilönsuojaimiin kiinnitettyjen suoraan tai epäsuorasti terveyttä ja turvallisuutta koskevien merkintöjen tai tunnusten on mieluimmin oltava yhdenmukaistettuja piirros- tai käsitemerkkejä ja niiden on säilyttävä täysin luettavina koko suojaimen ennakoitavan käyttöiän. Lisäksi näiden merkintöjen on oltava täydellisiä, täsmällisiä ja helposti ymmärrettäviä väärinkäsitysten välttämiseksi; erityisesti silloin kun tällaiset merkinnät sisältävät sanoja tai virkkeitä, niiden on oltava suomen ja ruotsin kielellä tai sen Euroopan talousalueella olevan valtion virallisella kielellä, johon suojain viedään.

Jos henkilönsuojaimen tai sen osan pieni koko estää tarpeellisen merkinnän kokonaan tai osittain, vastaavat tiedot on mainittava pakkauksessa tai käyttöohjeessa.

2.13. Suojavaatteet, jotka ilmaisevat käyttäjän olemassaolon

Suojavaatteessa, joka on tarkoitettu sellaisiin ennakoitaviin käyttöolosuhteisiin, joissa käyttäjän täytyy näkyä ja erottua, on oltava yksi tai useampi valaiseva tai heijastava osa sijoitettuna tarkoituksenmukaisella tavalla. Osan tulee säteillä näkyvää, suoraa tai heijastuvaa valoa, jonka luminanssin sekä fotometristen ja kolorimetristen ominaisuuksien tulee olla tarkoituksenmukaiset.

2.14. Henkilönsuojaimet useita vaaroja vastaan

Useilta, mahdollisesti samanaikaisesti esiintyviltä vaaroilta suojaavat henkilönsuojaimet on suunniteltava ja valmistettava siten, että ne erityisesti täyttävät jokaiselta yksittäiseltä vaaralta suojautumiselle asetetut perusvaatimukset (katso kohta 3).

3. LISÄVAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT SUOJAUTUMISTA TIETYILTÄ VAAROILTA

3.1. Suojaus mekaanisilta iskuilta

3.1.1. Putoavien tai sinkoavien esineiden aiheuttama isku ja kehonosien osuminen esteeseen

Tällaisilta vaaroilta suojaavan henkilönsuojaimen on vaimennettava riittävästi iskuja suojatakseen kehonosan erityisesti ruhje- tai pistovammalta ainakin sellaiseen iskuenergiatasoon asti, jonka ylittyessä vaimentavan laitteen suuri koko tai massa haittaisi henkilönsuojaimen tehokasta käyttöä sen ennakoitavana käyttöaikana.

3.1.2. Kaatumiset ja putoamiset

3.1.2.1. Liukastumisten torjuminen

Liukastumisia torjumaan suunniteltujen jalkineiden ulkopohjat on suunniteltava, valmistettava tai varustettava lisäosin siten, että varmistetaan pohjan riittävä tarttuminen ja kitka kävelypinnan laatu ja kunto huomioon ottaen.

3.1.2.2. Putoamisten torjuminen

Putoamisia torjumaan tai niiden aiheuttamia vaikutuksia estämään suunniteltuihin henkilönsuojaimiin on kuuluttava vyöt tai valjaat ja kiinnitysmekanismi, joka voidaan liittää varmaan kiinnityspisteeseen. Suojain on suunniteltava siten, että ennakoitavissa käyttöolosuhteissa käyttäjän putoamismatka on mahdollisimman lyhyt, jotta vältetään esteisiin iskeytyminen, mutta jarrutusvoima ei kuitenkaan saavuta raja-arvoa, jolla käyttäjän voidaan odottaa vammautuvan tai jolla jonkin suojaimen osan voidaan olettaa repeytyvän tai katkeavan ja siten aiheuttavan käyttäjän putoamisen.

On myös varmistettava, että jarruttamisen jälkeen käyttäjä jää sellaiseen oikeaan asentoon, jossa hän tarvittaessa voi odottaa apua.

Valmistajan laatimassa käyttöohjeessa on annettava oleelliset tiedot erityisesti seuraavista asioista:

- varmalta kiinnityspisteeltä vaadittavista ominaisuuksista ja lyhimmästä tarvittavasta vapaasta matkasta käyttäjän alapuolella;

- vyön tai valjaiden oikeasta pukemisesta ja kiinnitysmekanismin liittämisestä varmaan kiinnityspisteeseen.

3.1.3. Mekaaninen tärinä

Mekaanisen tärinän vaikutuksia estämään suunnitellun henkilönsuojaimen on varmistettava vaaranalaiseen ruumiinosaan kohdistuvien haitallisten tärinätaajuksien riittävä vaimennus.

Käyttäjään kohdistuvan tärinän teholliset kiihtyvyysarvot eivät missään olosuhteissa saa ylittää suurimpia vaaranalaisille kehonosille suositeltavia päivittäisiä raja-arvoja.

3.2. Kehonosan suojaaminen staattiselta puristukselta

Kehonosaa staattiselta puristukselta suojaamaan suunnitellun henkilönsuojaimen on lievennettävä puristumisen vaikutuksia riittävästi niin, ettei vakavia tai pysyviä vaurioita synny.

3.3. Suojaaminen mekaanisilta vaurioilta (hankaus, lävistys, viillot, pistot)

Henkilönsuojainten, jotka on suunniteltu suojaamaan koko kehoa tai sen osaa koneiden aiheuttamilta pintavaurioilta kuten hankaukselta, lävistykseltä, viilloilta tai pistoilta, materiaalit ja muut osat on valittava tai suunniteltava ja yhdistettävä niin, että varmistetaan riittävä suojaus hankausta, lävistystä ja haavautumista vastaan (katso myös kohta 3.1) ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

3.4. Hukkumisen torjuminen (kellunta-, uima- ja pelastusliivit)

Hukkumisen torjuntaan suunniteltujen henkilönsuojainten on mahdollisimman nopeasti kyettävä nostamaan pintaan nesteeseen joutunut, uupunut tai tajuton käyttäjä vaarantamatta hänen terveyttään, ja pitämään hänet pinnalla sellaisessa asennossa, jossa hän pystyy hengittämään apua odottaessaan.

Henkilönsuojain voi olla kokonaan tai osittain kelluvaa materiaalia tai se voidaan täyttää kaasulla manuaalisesti (käsin) tai automaattisesti taikka puhaltamalla.

Ennakoitavissa käyttöolosuhteissa:

- henkilönsuojaimen on kestettävä nestemäiseen aineeseen iskeytymisen vaikutukset sekä aineen vaikutukset sen toimintakyvyn heikkenemättä.

- kaasulla täytettävän henkilönsuojaimen on täytyttävä nopeasti ja kokonaan.

Erityisiin ennakoitaviin käyttöolosuhteisiin tarkoitettujen henkilönsuojainten on täytettävä yksi tai useampi seuraavista lisävaatimuksista:

- suojaimessa on oltava kaikki tämän kohdan toisessa kappaleessa mainitut täyttölaitteet sekä valo- tai äänihälytin;

- suojaimessa on oltava laite tarttumista ja kiinnittämistä varten, jotta käyttäjä voidaan nostaa nesteestä;

- suojaimen on sovelluttava pitkäaikaiseen käyttöön, koko sen ajan, kun mahdollisesti vaatetettu käyttäjä altistuu vaaralle pudota nesteeseen tai kun työskennellään siinä.

3.4.1. Kellunta-apuvälineet

Vaatetus, joka varmistaa tehokkaan kellumisen ennakoitavan käyttötarkoituksen mukaan ja joka on turvallinen käyttää ja tukee käyttäjää vedessä. Tämä henkilönsuojain ei saa rajoittaa käyttäjän liikkumisvapautta ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, vaan käyttäjän on erityisesti kyettävä uimaan tai toimimaan vaaratilanteesta pakenemiseksi tai muiden ihmisten pelastamiseksi.

3.5. Suojaaminen melun haitallisilta vaikutuksilta

Melun haitallisilta vaikutuksilta suojaamaan suunniteltujen henkilönsuojainten on vaimennettava melua siten, että ekvivalentit melutasot, joille käyttäjä altistuu, eivät missään olosuhteissa ylitä erikseen määrättyjä päivittäisiä raja-arvoja.

Kaikissa henkilönsuojaimissa on oltava merkintä, joka osoittaa vaimennuskyvyn ja suojaimen käyttömukavuutta osoittavan indeksin arvon; jos tämä ei ole mahdollista, merkintä on kiinnitettävä pakkaukseen.

3.6. Suojaaminen kuumuudelta ja tulelta

Koko kehoa tai jotakin sen osaa kuumuudelta ja tulelta suojaamaan suunnitelluilla henkilönsuojaimilla on oltava ennakoitavien käyttöolosuhteiden edellyttämä lämmöneristävyys ja mekaaninen kestävyys.

3.6.1. Suojainmateriaalit ja muut osat

Lämpösäteilyltä tai konvektiolämmöltä suojaamaan sopivilla suojainmateriaaleilla ja muilla osilla on oltava sopiva lämmönläpäisykerroin ja niiden on oltava riittävän vaikeasti syttyviä, jotta äkillinen syttyminen ennakoitavissa käyttöolosuhteissa vältetään.

Jos näiden materiaalien ja osien ulkopinnan on oltava heijastavia, heijastavuuden on vastattava infrapunasäteilystä aiheutuvaa lämpövuotoa.

Lyhytaikaisesti korkeissa lämpötiloissa käytettäväksi tarkoitetuilla materiaaleilla ja muilla laitteen osilla ja henkilönsuojaimilla, joihin saattaa osua kuumia roiskeita, kuten suuria määriä sulaa ainetta, on oltava myös riittävä lämpökapasiteetti sitoakseen suurimman osan varastoituneesta lämmöstä, jotta käyttäjä ehtii poistua vaara-alueelta ja riisua henkilönsuojaimensa.

Suojainmateriaaleilla ja muilla osilla, joihin saattaa roiskua suuria määriä kuumia aineita, on oltava myös riittävä mekaanisten iskujen vaimennuskyky (katso kohta 3.1).

Sellaisten suojainmateriaalien ja muiden osien, jotka saattavat satunnaisesti joutua kosketuksiin liekkien kanssa tai joita käytetään palontorjunnassa, on syttyvyysominaisuuksiltaan vastattava ennakoitavissa käyttöolosuhteissa esiintyviä vaaroja. Ne eivät saa sulaa liekkien vaikutuksesta eivätkä edistää osaltaan tulen leviämistä.

3.6.2. Käyttövalmiit henkilönsuojaimet

Ennakoitavissa käyttöolosuhteissa:

1. Henkilönsuojaimen kautta käyttäjään siirtyvän lämpömäärän on oltava niin pieni, ettei suojattavaan kehonosaan käytön aikana varastoituva lämpö missään olosuhteissa aiheuta kipua tai heikennä terveyttä.

2. Henkilönsuojaimen on tarvittaessa estettävä nesteen tai höyryn läpäisy, eikä se saa aiheuttaa palovammoja, jotka johtuvat käyttäjän kosketuksesta sen suojaavaan pintaan.

Jos henkilönsuojain on varustettu jäähdytyslaitteella, joka voi sitoa nesteen haihtuessa tai kiinteän aineen sublimoitumisessa syntyvän lämmön, laite on suunniteltava siten, että vapautuvat aineet johdetaan suojaavan pinnan ulkopuolelle, ei käyttäjään päin.

Jos henkilönsuojaimessa on hengityksensuojain, tämän on annettava riittävä suoja ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

Jokaisen lyhytaikaisesti korkeissa lämpötiloissa käytettäväksi tarkoitetun henkilönsuojaimen mukana tulevassa valmistajan käyttöohjeessa on erityisesti oltava kaikki asiaa koskevat tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida pisin sallittava altistumisaika laitteen kautta siirtyvälle lämmölle, kun laitetta käytetään suunniteltuun tarkoitukseen.

3.7. Suojaaminen kylmyydeltä

Koko kehoa tai joitain sen osaa kylmyydeltä suojaamaan suunnitellun henkilönsuojaimen on oltava lämmöneristävyydeltään ja mekaaniselta kestävyydeltään riittävä niihin ennakoitaviin käyttöolosuhteisiin, joihin se on tarkoitettu.

3.7.1. Suojainmateriaalit ja muut osat

Kylmyydeltä suojaamiseen sopivilla materiaaleilla ja muilla suojaimen osilla on oltava niin pieni lämmönsiirtokerroin kuin ennakoitavat käyttöolosuhteet edellyttävät. Joustavien materiaalien ja muiden alhaisissa lämpötiloissa käytettäväksi tarkoitettujen henkilönsuojaimen osien on säilytettävä sellainen joustavuus, joka mahdollistaa käyttäjän tarpeelliset liikkeet ja asennot.

Suojainmateriaaleilla ja muilla suojaimen osilla, joihin saattaa roiskua suuria määriä kylmää ainetta, on oltava myös riittävä mekaanisten iskujen vaimennuskyky (katso kohta 3.1).

3.7.2. Käyttövalmiit henkilönsuojaimet

Ennakoitavissa käyttöolosuhteissa:

1. Käyttäjän henkilönsuojaimen kautta tapahtuvan jäähtymisen on oltava niin vähäistä, ettei käytön aikana mikään suojattava kehon osa, sormen päät ja varpaat mukaan lukien, missään olosuhteissa jäähdy niin paljon, että se aiheuttaa kipua tai heikentää terveyttä.

2. Henkilönsuojaimen on mahdollisuuksien mukaan estettävä nesteiden kuten sadeveden läpäisy, eikä se saa aiheuttaa vaurioita, jotka johtuvat käyttäjän kosketuksesta sen kylmältä suojaavaan pintaan.

Jos henkilönsuojaimessa on hengityksen suojain, tämän on annettava riittävä suoja ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

Jokaisen lyhytaikaisesti alhaisissa lämpötiloissa käytettäväksi tarkoitetun henkilönsuojaimen mukana tulevassa valmistajan käyttöohjeessa on oltava kaikki asiaa koskevat tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida pisin sallittava altistumisaika laitteen kautta tapahtuvalle jäähtymiselle.

3.8. Suojaaminen sähköiskuilta

Henkilönsuojaimilla, jotka on suunniteltu suojaamaan koko kehoa tai jotain sen osaa sähkövirran vaikutuksilta, on oltava riittävä eristyskyky suojaamaan niiltä jännitteiltä, joille käyttäjä todennäköisesti altistuu epäedullisimmissa ennakoitavissa olosuhteissa.

Näiden henkilönsuojaintyyppien suojainmateriaalit ja muut osat on sen vuoksi valittava tai suunniteltava ja yhdistettävä siten, että vuotovirta, joka mitataan suojaavan pinnan läpi koeolosuhteissa käyttäen käyttöolosuhteissa todennäköisiä jännitteitä, on mahdollisimman pieni ja kaikissa olosuhteissa pienempi, kuin sietorajaan liittyvä enimmäisarvo.

Yksinomaan jännitteisissä tai mahdollisesti jännitteisissä sähkölaitteistoissa tehtäviin töihin tai käyttötoimenpiteisiin tarkoitetuissa henkilönsuojaimissa ja niiden pakkauksissa on oltava merkintä erityisesti niiden luokasta ja vastaavasta käyttöjännitteestä, sarjanumero ja valmistuspäivämäärä; sellaisen henkilönsuojaimen suojaavan kuoren ulkopinnalle on myös varattava tila myöhemmille merkinnöille kuten käyttöönottopäivämäärälle ja suoritettujen määräaikaistestien ja -tarkastusten ajankohdille.

Valmistajan käyttöohjeessa on ilmoitettava erityisesti näiden henkilönsuojaintyyppien erityinen käyttötarkoitus ja niille käyttöaikana tehtävien eristystestien suoritustapa ja taajuus.

3.9. Suojaaminen säteilyltä

3.9.1. Ionisoimaton säteily

Henkilönsuojainten, jotka on suunniteltu suojaamaan silmiä ionisoimattoman säteilyn aiheuttamilta akuuteilta tai kroonisilta vaurioilta, on absorboitava tai heijastettava suurin osa haitallisten aallonpituuksien säteilyenergiasta vaikuttamatta tarpeettomasti näkyvän spektrin vaarattoman osan läpäisyyn, kontrastien erottamiseen ja värien erottelukykyyn, kun ennakoitavat käyttöolosuhteet sitä edellyttävät.

Silmiensuojaimet on siten suunniteltava ja valmistettava niin, että niillä on kaikilla haitallisilla aallonpituuksilla sellainen spektrinen läpäisy, että suodattimen läpi käyttäjän silmään kohdistuva säteilyenergia on mahdollisimman vähäistä eikä missään olosuhteissa ylitä sallittua enimmäisaltistusarvoa.

Lisäksi suojalasit eivät saa heikentyä eivätkä menettää ominaisuuksiaan säteilyn vaikutuksesta ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Valmistajan tulee merkitä jokaiseen markkinoille saatettavaan suodattavaan suojaimeen sen spektristä läpäisyä vastaavan suojausluokan ilmaiseva tunnusnumero.

Samantyyppisiltä säteilylähteiltä suojautumiseen tarkoitetut silmiensuojaimet on luokiteltava suojauskertoimen mukaan nousevaan järjestykseen, ja valmistajan käyttöohjeessa on oltava läpäisykäyrä, jonka perusteella voidaan valita todellisiin käyttötilanteisiin parhaiten soveltuva suojain ottamalla huomioon säteilylähteen etäisyys ja säteilyenergian spektrinen jakauma kyseisellä etäisyydellä.

Valmistajan on merkittävä jokaiseen suodattavaan suojaimeen suojauskertoimen numero.

3.9.2. Ionisoiva säteily

3.9.2.1. Suojaus ulkoiselta radioaktiiviselta saasteelta

Koko kehoa tai jotain sen osaa radioaktiiviselta pölyltä, kaasuilta, nesteiltä tai niiden seoksilta suojaamaan suunnitellun henkilönsuojaimen materiaalit ja osat on valittava tai suunniteltava ja yhdistettävä siten, että ne estävät tehokkaasti saasteiden läpäisyn ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

Saasteiden luonteesta ja laadusta riippuen suojaimelta vaadittava tiiveys voidaan saavuttaa joko suojaavan pinnan läpäisemättömyydellä tai muilla tavoilla, kuten tuuletus- ja paineistusjärjestelmillä, jotka estävät saasteiden sisäänpääsyn.

Tämän tyyppisiä laitteita on voitava käyttää uudelleen puhdistuksen jälkeen niiden ennakoitavana käyttöaikana.

3.9.2.2. Rajoitettu suojaus ulkoiselta säteilyltä

Henkilönsuojaimet, jotka on tarkoitettu suojaamaan käyttäjä täydellisesti ulkoiselta säteilyltä tai vaimentamaan sen vaikutuksia, voidaan suunnitella vain heikkoa elektronisäteilyä (esimerkiksi beta-säteilyä) tai heikkoa fotonisäteilyä (esimerkiksi röntgen- ja gammasäteilyä) vastaan.

Näiden henkilönsuojainten materiaalit ja muut osat on valittava tai suunniteltava ja yhdistettävä niin, että ne suojaavat käyttäjää niin tehokkaasti, kuin ennakoitavat käyttöolosuhteet vaativat aiheuttamatta käyttäjän liikkeistä, asennosta tai liikkumisesta johtuvan altistumisajan lisääntymistä (katso kohta 1.3.2).

Henkilönsuojaimissa on oltava merkintä, joka osoittaa ennakoitaviin käyttöolosuhteisiin sopivan materiaalin laadun ja paksuuden.

3.10. Suojautuminen vaarallisilta aineilta ja tartunnan aiheuttajilta

3.10.1. Hengityksensuojaimet

Hengitysteiden suojaamiseen tarkoitettujen henkilönsuojainten on mahdollistettava käyttäjälle hengityskelpoisen ilman saanti, milloin käyttäjä altistuu saastuneelle ilmalle tai ympäristön happipitoisuus ei ole riittävä.

Hengitysilma on saatava aikaan sopivilla tavoilla, esimerkiksi suodattamalla epäpuhdasta ilmaa suojaimen läpi tai johtamalla ilmaa puhtaasta ilmalähteestä.

Näiden henkilönsuojainten materiaalit ja muut osat on valittava tai suunniteltava ja yhdistettävä niin, että varmistetaan käyttäjälle sopivat hengitystoiminnot ja hengityshygienia käyttöjakson ajaksi ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

Kasvo-osan tiiveyden ja sisäänhengitysvaiheessa esiintyvän painehäviön sekä suodattavien laitteiden osalta puhdistustehokkuuden on oltava sellainen, että saastuneesta ympäröivästä ilmasta sisään pääsevät epäpuhtaudet ovat niin vähäisiä, etteivät ne haittaa käyttäjän terveyttä tai hygieniaa.

Henkilönsuojaimissa on oltava valmistajan tunnus ja sellaiset erityiset kyseisen laitetyypin tunnistetiedot, että niiden ja käyttöohjeen avulla koulutettu ja pätevä käyttäjä kykenee käyttämään henkilönsuojainta oikein.

Suodattavien laitteiden valmistajan käyttöohjeessa on ilmoitettava uusien, alkuperäisissä pakkauksissa säilytettävien suodattimien viimeinen käyttöönottopäivämäärä.

3.10.2. Ihon ja silmien suojaaminen

Henkilönsuojainten, jotka on tarkoitettu estämään kehoa tai jotain sen osaa vaarallisten aineiden ja tartunnan aiheuttajien kosketukselta, on estettävä niiden läpäisy tai leviäminen suojaavan kerroksen läpi niissä ennakoitavissa olosuhteissa, joihin henkilönsuojain on tarkoitettu.

Tämäntyyppisten henkilönsuojainten materiaalit ja muut osat on sen vuoksi valittava tai suunniteltava ja yhdistettävä niin, että varmistetaan mikäli mahdollista täydellinen tiiveys, joka mahdollistaa tarvittaessa pitkän päivittäisen käyttöajan tai muussa tapauksessa rajoitettu tiiveys, jolloin käyttöaikaa on rajoitettava.

Jos tietyillä vaarallisilla aineilla tai tartunnan aiheuttajalle on niiden luonteesta tai ennakoitavista käyttöolosuhteista johtuen niin suuri läpäisykyky, että se rajoittaa kyseisen henkilönsuojaimen antamaa suojausaikaa, henkilönsuojaimet on testattava standardisoituja testejä käyttämällä niiden luokittelemiseksi suojaustehokkuuden mukaan. Testausvaatimusten mukaisissa henkilönsuojaimissa on oltava merkki, joka osoittaa erityisesti testeissä käytettyjen aineiden nimet, tai jos se ei ole mahdollista, niiden koodit ja vastaavan suojausajan. Valmistajan käyttöohjeeseen on sisällytettävä erityisesti myös koodien selitys (jos tarpeen), yksityiskohtainen kuvaus standardisoiduista testeistä ja kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan määritellä sallittu enimmäiskäyttöaika erilaisissa ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

3.11. Sukelluslaitteiden turvalaitteet

1. Hengityslaite

Hengityslaitteen on kyettävä syöttämään käyttäjälle hengityskelpoinen kaasuseos ennakoitavissa käyttöolosuhteissa ja erityisesti suurin sukellussyvyys huomioon ottaen.

2. Jos ennakoitavat käyttöolosuhteet niin vaativat, laitteeseen on kuuluttava:

a) puku, joka suojaa käyttäjää sukellussyvyydestä johtuvalta paineelta (katso kohta 3.2) ja kylmältä (katso kohta 3.7)

b) hälytin, joka on suunniteltu varoittamaan käyttäjää lähestyvästä hengitettävän kaasuseoksen syötön loppumisesta (katso kohta 2.8)

c) nostoliivi, jonka avulla käyttäjä kykenee palaamaan pintaan (katso kohta 3.4.1).

Liite 2

VALMISTAJAN TOIMITTAMAT TEKNISET ASIAKIRJAT

7 §:n 1 momentissa tarkoitettujen asiakirjojen on sisällettävä kaikki asiaa koskevat tiedot niistä tavoista, joilla valmistaja on varmistanut, että henkilönsuojain täyttää sitä koskevat perusvaatimukset.

7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen henkilönsuojainmallien osalta asiakirjoihin on erityisesti sisällyttävä:

1) valmistajan tekninen tiedosto:

a) henkilönsuojaimen yleispiirustukset ja yksityiskohtia koskevat piirustukset oheistettuina laskelmilla ja prototyyppien testituloksilla, jos ne ovat tarpeen osoitettaessa perusvaatimusten mukaisuutta;

b) täydellinen luettelo mallin suunnittelussa huomioon otetuista 5 §:ssä tarkoitetuista perusturvallisuusvaatimuksista ja 5 §:ssä tarkoitetuista yhdenmukaistetuista standardeista tai muista teknisistä eritelmistä;

2) kuvaus valmistajan tuotantolaitoksessa käytettävistä valvonta- ja testausvalmiuksista, joilla tarkastetaan, että henkilönsuojaimen tuotanto on yhdenmukaistettujen standardien tai muiden teknisten eritelmien mukaista ja että laatutaso säilyy;

3) jäljennös liitteen 1 kohdassa 1.4 tarkoitetusta käyttöohjeesta.

Liite 3

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja tai valmistajan valtuuttama edustaja, jolla on toimipaikka Euroopan talousalueella (1):


vakuuttaa, että jäljempänä kuvattu uusi henkilönsuojain (2)


1) on .... päivänä .......kuuta 1993 henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen (..../93) määräysten mukainen ja mikäli niin on vastaa yhdenmukaistettua standardia nro ....... (7 §:n 3 momentin tarkoittamien henkilönsuojainten osalta)

2) on yhdenmukainen sen henkilönsuojaimen kanssa, josta (3)

(4) ........................................................................................................... on antanut 12 §:ssä tarkoitetun EY-tyyppitarkastustodistuksen nro .......

3) on 1416 §:ssä tai 1721 §:ssä (4)määrätyn menettelyn alainen ja alla mainitun ilmoitetun laitoksen(3) valvonnassa.


.........................ssä ...... päivänä .......... kuuta

Allekirjoitus (5)

(1) yrityksen nimi ja täydellinen osoite; valtuutettujen edustajien ja ilmoitettava myös valmistajan nimi ja osoite

(2) henkilönsuojaimen kuvaus (esimerkiksi merkki, tyyppi, sarjanumero)

(3) ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite

(4) poistakaa se mikä ei sovellu

(5) valmistajan tai valmistajan edustajan allekirjoittamaan valtuuttaman henkilön nimi ja asema

Liite 4

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSMERKINTÄ JA LISÄTIEDOT

- EY-vaatimustenmukaisuusmerkintä muodostuu kirjaimista ''CE'' seuraavalla tavalla kirjoitettuna:

- Jos EY-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava edellä esitetyn piirroksen mittasuhteita.

- EY-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa suurinpiirtein samankorkuiset, ei kuitenkaan alle 5 mm. Tästä vähimmäiskoosta voidaan poiketa pienten henkilönsuojaimien osalta.

Lisätiedot

- EY-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa; tämä tieto ei ole tarpeen 7 §:n 3 momentissa tarkoitettujen henkilönsuojaimien osalta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.