1386/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (912/92) 7 §:n 3 momentti, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 ja 2 momentti ja 29 §:n 1 momentti,

näistä 7 §:n 3 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 29 §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1648/92), sekä

lisätään asetukseen uusi 9 a §, 10 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella, uusi 3 momentti, 25 §:ään uusi 2 momentti, asetukseen uusi 28 a § ja 32 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, uusi 5 momentti seuraavasti:

7 §
Terveyskeskuksen avohoidon maksut

Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta voidaan periä enintään 30 markkaa hoitokerralta.

9 §
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta voidaan periä perusmaksuna enintään 30 markkaa käynniltä. Erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta voidaan kuitenkin periä perusmaksuna enintään 60 markkaa käynniltä.

9a§
Suun ja leukojen erikoissairaanhoito

Silloin kun terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen tutkimus ja hoito annetaan hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriön tai vaikean, toimintaa haittaavan laajaalaisen synnynnäisen hampaistopuutoksen ja kehityshäiriön, pään ja leukojen alueen kiputilan, kaulan ja pään aiueen säteilytyksen, sytostaattihoidon tai muun kuin hammassairauden takia välttämättömän hammashoidon vuoksi, peritään hoidosta 9 §:ssä säädettyjen maksujen sijasta 8 §:n 1 momentissa säädetty maksu.

10 §
Sairaankuljetus

Terveyskeskuksen sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuijetuksesta voidaan periä enintään liikenneministeriön vahvistaman taksan mukainen maksu. Tämä maksu voidaan periä myös silloin, kun annetun ensihoidon ansiosta potilaan tila on korjaantunut siinä määrin, että kuljetusta hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa.


Sairausvakuutuslain (364/63) mukaan vakuutetulla on oikeus saada sairaankuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista korvausta siten kuin mainitussa laissa säädetään.

11 §
Sarjassa annettava hoito

Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta voidaan periä enintään 30 markkaa hoitokerralta. Maksu saadaan kuitenkin periä enintään 50 hoitokerralta kalenterivuodessa.


14 §
Kuntoutushoidon maksut

Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen (1015/91) 3 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetusta vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 40 markkaa hoitopäivältä.


16 §
Työterveyshuoltopalvelut

Terveyskeskuksen tuottamista kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa ja 14 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista työterveyshuoltopalveluista työnantaja on velvollinen suorittamaan terveyskeskukselle maksut tai korvaukset, joiden suuruuden terveyskeskus päättää ja jotka ovat enintään:

1) toimenpiteistä käyntikerralta

a) lääkärin vastaanotolla 165 mk
b) terveydenhoitajan tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolla 83 mk
c) lääkärin määräämistä asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön suorittamista erikoistutkimuksista 139 mk

2) laboratorio- ja röntgentutkimuksista sairausvakuutuslain 13 §:n nojalla vahvistetun, vakuutetulle tulevaa korvausta koskevan taksan mukaiset määrät kuitenkin siten, että maksua tai korvausta ei peritä terveyden- tai sairaanhoitajan suorittamista laboratoriotutkimuksia koskevan taksan I ryhmään kuuluvista tutkimuksista; sekä

3) terveyskeskuksen henkilökunnan suorittamista työpaikkaselvityksistä sekä neuvonta–, ohjaus ja terveyskasvatustoiminnasta aiheutuneet todelliset matkakustannukset ja korvausta matkoihin käytetty aika huomioon ottaen kultakin alkavalta puolelta tunnilta:

a) lääkärin osalta 247 mk
b) muiden henkilöiden osalta 123 mk

Mitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään, sovelletaan myös terveyskeskuksen terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan pyynnöstä suorittamiin neuvotteluihin, suunnitteluun, seurantaan ja yhteistyöhön, toimintakertomuksen ja muiden selvitysten laadintaan sekä ryhmä- ja yksilökohtaisiin työ- ja toiminlakyvyn selvityksiin. Samaa säännöstä sovelletaan matka-ajan ja matkakustannusten korvaamiseen, jos työterveyshuollon vastaanotto on järjestetty työpaikalla tai työnantajan pyynnöstä työpaikan läheisyydessä. Lisäksi mainittua säännöstä sovelletaan silloin, kun terveyskeskus on sopinut työnantajan kanssa työterveyshuollon järjestämiseen käytettävästä kokonaisajasta.


25 §
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa eikä hoitopaikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen hoitosuhteen alkamista, voidaan lapsen vanhemmilta periä puolet 4 §:n mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

28 a §
Metsätulo

Metsätulona otetaan huomioon varallisuusverotusta varten määritelty metsän puhdas tuotto, josta vähennetään metsätalouden korot ja 10 prosenttia puhtaan tuoton arvosta.

Edellä 1 momentissa määriteltyä metsätuloa on alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin 1 momentissa tarkoitettu metsätulo. Alennus on 1 momentissa tarkoitetun metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

29 §
Tulot, joita ei oteta huomioon

Edellä 27 ja 28 §:ssä tarkoitettuina tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.


32 §
Maksun periminen poissaolon ajalta

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta ei saa periä 12 §:ssä tarkoitettua maksua niiltä täysiltä vuorokausilta, jolloin palvelun käyttäjä on hoitojakson aikana poissa laitoksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.