1375/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallinnon maksuista

Liikenneministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään ajoneuvohallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallinnon maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat seuraavat liikenneturvallisuuden edistämiseksi suoritettavat valvontatehtävät:

1) liikenteenvalvonta;

2) ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista annetussa laissa (1371/93) tarkoitetut valvontatehtävät siltä osin kuin jäljempänä ei ole määrätty toisin;

3) liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetussa laissa (570/78) tarkoitetut valvontatehtävät; ja

4) autokoulujen ja ajoharjoitteluratojen valvontatehtävät.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista ajoneuvohallinto perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

Katsastus- ja kuljettajantutkintosuoritteet:

a) tyyppikatsastus;

b) ajoneuvojen rakennetta ja varusteita koskevat päätökset ja todistukset;

c) liikennetarvikkeen asennusta ja korjausta koskevat päätökset ja lausunnot;

d) kuljettajantutkintoihin ja kuljettajaopetukseen liittyvät päätökset; sekä

e) VAK- ja ADR-koulutusta ja -ajolupaa koskevat päätökset.

Autokiinnitysasiat.

Rekisteröintisuoritteet.

Ajokorttisuoritteet.

Muut suoritteet:

a) valokopiot, jotka korvaavat alkuperäisen asiakirjan;

b) kopiot tilastoista;

c) todistus maksetusta verosta; ja

d) todistus muussa asiassa.

Moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/66) 18 §:ssä tarkoitetusta ennakkotiedosta peritään puolet suoritteen omakustannusarvosta.

4 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista ajoneuvohallinto perii omakustannusarvoa alemman maksun, ovat seuraavat:

1) ajoneuvojen katsastustehtävien
toimiluvista annetun lain 9 §:n mukainen 
toiminnan aloittamisen edellytyksenä 
oleva toimiluvan haltijan toimitilojen ja 
laitteiden tarkastus                750 mk
2) päätökset hakemuksiin, joissa 
on haettu oikaisua Autorekisterikeskuksesta 
annetun lain (988/92) 2 §:n tai ajoneuvojen 
katsastustehtävistä annetun lain 12 §:n 
nojalla, sekä päätökset asioissa, 
jotka on siirretty tieliikennelain (267/81) 
106 b §:n nojalla ajoneuvohallinnon ratkaistaviksi 250 mk
3) tieliikennelain 82 d §:n nojalla tehty 
päätös poikkeuksesta, joka 
koskee ajokorttilupaa koskevia terveysvaatimuksia 
ja ajokorttiasetuksen (845/90) 37 §:n 
4 momentin nojalla tehty päätös 
poikkeuksesta, joka koskee henkilöauton 
ammattiajolupaa koskevia terveysvaatimuksia     150 mk

Ajoneuvohallinto perii omakustannusarvoa korkeamman 5000 markan maksun ajoneuvohallinnon päätöksestä erityisen rekisteritunnuksen sisältävien rekisterikilpien antamisesta.

Valvontamaksuna peritään Autorekisterikeskukselta ja muilta ajoneuvojen katsastuksia suorittavilta laitoksilta yksi markka kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka ajoneuvohallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) ajoneuvohallinnon järjestämät ajoneuvohallinnon ulkopuolisilletarkoitetut koulutustilaisuudet, jotka eivät kuulu ajoneuvohallinnon tiedotustoimintaan;

2) muu kuin ajoneuvohallinnon tiedotustoimintaan kuuluva painotuote;

3) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilauspalvelut;

4) muu kuin 3 §:ssä tarkoitettu valokopio, sähköinen tallenne taikka muu jäljennös tai ote ajoneuvohallinnon hallussa olevasta asiakirjasta; ja

5) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.