1374/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus ajoneuvohallinnosta

Liikenneministerin esittelystä säädetään ajoneuvohallinnosta 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1373/93) 5 §:n nojalla:

1 §
Ajoneuvohallinnon tehtävät

Ajoneuvohallinnon tehtävistä on voimassa, mitä ajoneuvohallinnosta annetussa laissa (1373/93) säädetään. Ajoneuvohallinnolla voi olla myös muita sille erikseen säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä.

2 §
Ajoneuvohallinnon ylijohtaja

Ajoneuvohallintoa johtaa ylijohtaja.

Ylijohtaja vastaa ajoneuvohallinnon toiminnan tehokkuudesta, taloudellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Ylijohtajan tulee seurata alalla tapahtuvaa kehitystä sekä tehdä aloitteita tarpeellisiksi uudistuksiksi ja parannuksiksi.

Ylijohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan työjärjestyksessä määrätty virkamies.

3 §
Ylijohtajan kelpoisuusvaatimukset

Ylijohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin.

4 §
Nimitystoimivalta

Ylijohtajan nimittää liikenneministeriö.

Ajoneuvohallinnon muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan ottaa ylijohtaja.

5 §
Virkavapauden myöntäminen

Virkavapautta myöntää ajoneuvohallinto siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin ylijohtajalle liikenneministeriö.

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

6 §
Valtion puhevallan käyttäminen

Ajoneuvohallinto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa ajoneuvohallintoa koskevissa asioissa.

7 §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset organisaatiosta, henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta, asioiden käsittelemisestä sekä ajoneuvohallinnon toiminnan muusta järjestelystä antaa ylijohtaja työjärjestyksessä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.