1373/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Laki ajoneuvohallinnosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Ajoneuvohallinnon tarkoitus

Ajoneuvojen liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja niiden aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä eräiden muiden ajoneuvoihin ja ajokortteihin liittyvien viranomaistehtävien hoitamiseksi on liikenneministeriön alainen ajoneuvohallinto.

2 §
Tehtävät

Ajoneuvohallinnon tehtävänä on:

1) pitää tieliikenteen tietojärjestelmää ja sen osana olevia ajoneuvo-, ajokortti-, moottoriajoneuvovero- ja autokiinnitysrekistereitä sekä käsitellä näiden rekistereiden pitämistä koskevat periaatteellisesti merkittävät asiat siten kuin siitä tieliikenteen tietojärjestelmästä annetussa laissa (819/89) erikseen säädetään;

2) käsitellä tyyppikatsastusta ja EY-tyyppihyväksymistä koskevat asiat;

3) hoitaa ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista annetussa laissa (1371/93) sille säädetyt tehtävät;

4) hoitaa liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetussa laissa (570/78) sille säädetyt ja muut liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvät valvontatehtä- vät;

5) käsitellä ja ratkaista autokiinnitystä koskevat asiat; sekä

6) käsitellä ja ratkaista sille erikseen säädetyt tai määrätyt lupa-, poikkeuslupa-, oikaisuvaatimus- ja valitusasiat sekä huolehtia sille säädetyistä tai määrätyistä valvontatehtävistä.

Ajoneuvohallinnon tehtävänä on lisäksi käsitellä auto- ja moottoripyöräverosta annetussa laissa (482/67) Autorekisterikeskukselle säädetyt tehtävät, moottoriajoneuvoverosta anne- tun lain (722/66) mukaiset varsinaista ajoneuvoveroa koskevat jälkiverotuspäätökset ja lausuntoja koskevat asiat sekä moottoriajoneuvoveron lisäveroasiat sekä ajoneuvohallinnolle tai Autorekisterikeskukselle säädetyt tai määrätyt valtionaputehtävät.

Ajoneuvohallinnon tehtävänä on huolehtia myös niistä muista toimialaansa liittyvistä viranomaistehtävistä, jotka sille erikseen säädetään tai määrätään, sekä suorittaa ne toimek- siannot, jotka liikenneministeriö sille antaa.

3 §
Muutoksenhaku

Ajoneuvohallinnon tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään, jollei muualla laissa tai asetuksessa toisin säädetä.

4 §
Maksut

Ajoneuvohallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

5 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset ja määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella ja sen nojalla ajoneuvohallinnon työjärjestyksessä.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

7 §
Siirtymäsäännökset

Mitä ajoneuvohallinnon tehtäviin kuuluvissa asioissa säädetään tai määrätään Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksiköstä tai ajoneuvohallinnon yksiköstä, koskee tämän lain voimaan tultua vastaavasti tämän lain mukaista ajoneuvohallintoa.

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikössä vireillä olevat asiat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa ajoneuvohallinnon käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi, jollei muualla toisin säädetä.

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön virat siirtyvät tämän lain mukaisen ajoneuvohallinnon viroiksi. Ajoneuvohallinnon yksikön henkilöstö siirtyy tämän lain mukaisen ajoneuvohallinnon palvelukseen ja säilyttää aikaisempiin palvelussuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

HE 180/93
LiVM 13/93

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.