1364/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus

Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

lisätään Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annettuun asetukseen (696/80) uusi 2 b § sekä 6 a §:ään, sellaisena kuin se on 20 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1047/92), uusi 2 momentti seuraavasti:

2 b §

Sen estämättä, mitä 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetään, voidaan kohdassa tarkoitettu ministeriön päätös julkaista ministeriön määräyskokoelmassa. Säädöskokoelmassa on tällöin julkaistava päätöksestä ministeriön ilmoitus, josta käy ilmi, missä päätös on yleisön saatavissa.

Ministeriön määräyskokoelmasta säädetään erikseen.

6 a §

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti 2 b §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tätä asetusta sovelletaan myös sellaiseen ennen sen voimaantuloa annettuun ministeriön päätökseen, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 tai sen jälkeen.

Kunnes toisin säädetään, on tämän asetuksen 2 b §:ssä tarkoitettuna ministeriön määräyskokoelmana viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä annetun valtioneuvoston päätöksen (786/89) 3 §:ssä tarkoitettu määräyskokoelma, josta 2 b §:ssä tarkoitettujen päätösten osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen 6 a §:n 1 momentissa säädetään. Voimassa oleva päätös, joka on julkaistu tämän asetuksen 2 b §:ssä säädetyllä tavalla, on myös edellä mainitun valtioneuvoston päätöksen voimassaolon päätyttyä pidettävä yleisön saatavissa.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.