1318/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on

muuttanut rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista 2 päivänä huhtikuuta 1993 annetun sisäasiainministeriön päätöksen (328/93) 1 §:n, 2 §:n 1 momentin, 3 §:n, 4 §:n 5 kohdan, liitteenä olevan maksutaulukon VI osan sekä VII osan otsikon ja virkatodistusta koskevan kohdan, sekä

lisännyt päätöksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon uuden VIII osan seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään väestörekisterikeskuksen ja rekisteritoimistojen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista lukuun ottamatta kaupparekisterin, julkisen notaarin ja kaupanvahvistajan suoritteita.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän ylläpito ja toimivuuden varmistaminen;

2) uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin pito;

3) vihkimisoikeusrekisterin pito; sekä

4) rekisterihallinnon paikallisviranomaisten ohjaus.


3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat:

1) väestötietopalvelut valtion ja kunnallisille viranomaisille sekä evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkkokunnalle;

2) väestötietopalvelut yhteisöille viranomaistoimintaa varten;

3) väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten;

4) väestötietojärjestelmästä annettavat yksittäiset todistukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat;

5) otteet uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä;

6) vihkimisoikeusrekisteristä annettavat todistukset;

7) otteet yhdistysrekisteristä ja oikeaksi todistetut jäljennökset siihen liittyvistä asiakirjoista;

8) painovapauslaissa tarkoitetut todistukset; sekä

9) kaivosasetuksessa (663/65) tarkoitetut todistukset.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen ja rekisteritoimistojen muut maksulliset suoritteet ovat:


5) muut kuin 3 §:ssä tarkoitetut jäljennökset sekä lähettämis- ja postituspalvelut.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Vt. ylitarkastaja
Päivi Pekkarinen

Liite

MAKSUTAULUKKO

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet


VI Väestötietopuhelin               mk/minuutti
Paikallispuhelumaksu ja                 8,05
VII Väestötietojärjestelmän asiakirjapalvelu   mk/asiakirja
Virkatodistus, johon on merkitty yhtä henkilöä,
tämän aviopuolisoa ja lapsia koskevia tietoja;     12,00
ja jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä
sukupolvelta                   10 markkaa.

VIII Muu asiakirjapalvelu            mk/asiakirja
Ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä        50
Vihkimisoikeusrekisteristä annettava todistus       50
Ote yhdistysrekisteristä ja oikeaksi todistettu
jäljennös siihen liittyvästä asiakirjasta         100
Painovapauslaissa tarkoitetut todistukset         100
Kaivosasetuksessa tarkoitetut todistukset         100

Toimitettaessa edellä mainitut asiakirjat asiakkaalle postitse ei posti- ja lähetysmaksuja peritä.

Telekopiona toimitetusta asiakirjasta peritään sama maksu kuin edellä tarkoitetusta alkuperäisestä asiakirjasta perittäisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.