1317/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Sisäasiainministeriön päätös lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla

kumonnut 23 päivänä kesäkuuta 1993 lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen (642/93) 2 §:n 2 momentin 16 kohdan, 3 §:n 2 momentin 1 kohdan ja 5 §:n 4 momentin,

muuttanut päätöksen 3 §:n johdantolauseen sekä 1 momentin 2 ja 3 kohdan ja 5 §:n 3 momentin sekä päätöksen liitteen elinkeinolupia, muita päätöksiä ja valituksia koskevat kohdat sekä

lisännyt 2 §:n 2 momenttiin uuden 18 ja 19 kohdan, jolloin nykyinen 17 kohta siirtyy 16 kohdaksi ja 18 kohta 17 kohdaksi, ja 3 §:n 1 momenttiin uuden 4 kohdan:

2 §
Maksuttomat suoritteet

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista lääninhallituksen suoritteista:


16) lääninhallitusasetuksen (638/92) 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtion edun ja oikeuden valvonta tuomioistuimessa taikka muussa viranomaisessa tai toimituksessa;

17) valtiolle tulevien haasteiden ja asiakirjojen tiedoksianto;

18) päätös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) 81 §:n 2 momentin [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1993), alkuperäinen sanamuoto kuului: 18 §:n 2 momentin ] mukaiseen valitukseen sekä

19) yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden täytäntöönpano.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksun lääninhallitus määrää suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:


2) lääninhallitusasetuksen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion edun ja oikeuden valvonta tuomioistuimessa taikka muussa viranomaisessa tai toimituksessa;

3) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset lääninhallituksessa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta suoritteita, jotka ovat valtion maksuperustelain 5 ja 6 §:n nojalla maksutonta virkatoimintaa sekä

4) talletuksen tai vakuuden vastaanottaminen. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos talletuksen tai vakuuden antaminen liittyy osana muuhun lääninhallituksen päätökseen, josta on erikseen säädetty maksu. Maksua ei niin ikään peritä, jos kyseessä on ulosottomiehen ulosottolain nojalla tekemä talletus eikä talletuksesta aiheutuvaa maksua voida sisällyttää ulosottoasian täytäntöönpanoa koskeviin kuluihin tai jos kyseessä on luonnonsuojelullisesta syystä tehty pakkolunastusta koskeva talletus.


5 §
Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen maksut

Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus perii alusrekisteriviranomaisena suoritteistaan maksut sen mukaan kuin merenkulkulaitoksen alusrekisterisuoritteista perimistä maksuista on erikseen säädetty tai määrätty.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Ritva Viljanen

Liite

MAKSUTAULUKKO

Lääninhallituksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset päätökset ja todistukset


Elinkeinoluvat                   mk
Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden kauppalupa        500
Ampuma-aseiden valmistus- ja korjauslupa         500
Autokoululupa                       500
Henkilöliikennelupa
 - luvan myöntäminen                   800
 - luvan epääminen                    300
Liikkuvaa kauppaa koskeva lupa tai hyväksyminen      300
Poroteurastamon hyväksyminen              1 400
Tavaraliikennelupa                    700
Tartuntatautilain (583/86) mukainen mikrobiologian
  laitokselle annettu hyväksyminen            500
Ulkomaalaisen elinkeino-oikeutta koskeva lupa tai
  hyväksyminen                      500
Vartioimisliikkeen toimilupa ja muu vartioimisliike-
  toimintaan liittyvä lupa tai hyväksyminen       500
Yksityisen lastensuojelulaitoksen toimilupa        700
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
  koskeva lupa                      900
Öljylämmityslaitoksen käyttöönottolupa          800
Öljylämmityslaitoksen perustamislupa          1 200
Muu elinkeinolupa                  272 mk/h
Muu elinkeinotoimintaan liittyvä lupa, hyväksyminen
  tai päätös                    272 mk/h

Muut päätökset                   mk
Kouluhallinnon tutkintoon osallistumisesta
  tutkintomaksuna                    200
Nimenmuutos                        400
Poronhoitolain (848/90) mukainen päätös         1 500
Rantakaavan laatijan ja kaavoitettavan alueen
  hyväksyminen                     2 000
Muu hakemuksesta tehty päätös            272 mk/h

Valitukset                    400

Tämän päätöksen 2 §:n 2 momentin 3 ja 18 kohdassa tarkoitetuista valituksista ei peritä maksua. Maksua ei peritä asianosaisen oikeutta ja etua koskevassa asiassa, jos henkilö on todistettu asianmukaisesti varattomaksi tai muutoin on painavia perusteita maksuttomuudelle henkilön taloudellisen aseman vuoksi. Jos lääninhallitus muuttaa kunnan tai muun viranomaisen päätöstä hakijan eduksi, maksua ei myöskään peritä.

Jos samalla kirjelmällä yhtä useampi asianosainen saattaa valitusasian käsiteltäväksi, peritään heiltä vain yksi päätöstä koskeva maksu. Jos lääninhallitus erottaa eri asianosaisia koskevat asiat erikseen käsiteltäviksi, peritään kustakin näin erotetusta asiasta asianosaiselta maksu erikseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.