1287/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/92) 34 §:n 1 momentti, 38 § ja 46 §:n 1 momentti,

näistä 46 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1215/92), sekä

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 45 a § seuraavasti:

34 §
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen niin kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.


38 §
Kaavojen vahvistaminen

Hankesuunnitelma ja perustamishankkeista tehtävä valtionosuusselvitys on laadittava tarkoitusta varten vahvistettujen kaavojen mukaan. Kaavat vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.

45 a §
Vuoden 1994 käyttökustannusten valtionosuuden vähennys

Edellä 12 §:n mukaisesti kunnalle lasketusta vuoden 1994 käyttökustannusten valtionosuudesta vähennetään:

1) kutakin kunnan asukasta kohden 224 markkaa; sekä

2) markkamäärä, joka saadaan jakamalla 1 692 miljoonaa markkaa kaikkien kuntien yhteenlaskettujen veroäyrien määrällä ja kertomalla tulos kunnan veroäyrien määrällä.

Vähennystä laskettaessa käytetään kunnille verotusvuodelta 1992 toimitetussa verotuksessa kertyviksi arvioitujen veroäyrien määrää.

46 §
Aikaisempien säännösten soveltaminen

Kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen tämän lain voimaantuloa, suoritetaan valtionosuus tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Ennen tämän lain voimaantuloa syntyneisiin käyttökustannuksiin suoritettavat valtionosuuden loppuerät maksetaan kuitenkin vuosittain tasasuuruisin erin vuosina 1993-1997. Näin jaksotetuista loppueristä maksetaan vuoden 1994 erä kuitenkin vasta vuonna 1998.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lain 45 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994 ja sitä sovelletaan myönnettäessä ja suoritettaessa vuoden 1994 käyttökustannusten valtionosuudet.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 168/93
StVM 50/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.