1262/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus ja alueellinen soveltaminen

Tässä laissa säädetään kehitysalueen tuotantotoiminnan ja matkailuyritystoiminnan edistämiseksi tuloverotuksessa myönnettävistä veronhuojennuksista.

Kehitysalueella tarkoitetaan tässä laissa alueiden kehittämisestä annetun lain (1135/93) nojalla valtioneuvoston määräämää kehitysalueen I ja II tukialuetta.

2 §
Veronhuojennukseen oikeuttavat investoinnit

Elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovelvollisella, joka vuosien 1994-1997 aikana

1) perustaa kehitysalueelle uuden tuotantolaitoksen tai matkailuyrityksen; tai

2) laajentaa kehitysalueella olevaa tuotantolaitostaan tai matkailuyritystään taikka uudistaa niiden koneistoa, laitteita tai kalustoa niin, että

a) tuotantolaitoksen tuotantokyky tai tuotannon jalostusaste olennaisesti kasvaa; tai

b) matkailuyrityksen toimintakyky olennaisesti kasvaa tai laatutaso olennaisesti nousee,

on oikeus vähentää uutta tuotantolaitosta tai matkailuyritystä taikka tuotantolaitoksen tai matkailuyrityksen laajentamista tai uudistamista varten hankitun käyttöomaisuuden hankintameno siten kuin tässä laissa säädetään.

3 §
Tuotantolaitoksen ja matkailuyrityksen määritelmä

Tässä laissa tuotantolaitoksella tarkoitetaan:

1) laitosta, joka teollisesti valmistaa tai jalostaa tuotteita;

2) kauppapuutarhaa, taimitarhaa, turkistarhaa, kalastustoimintaa, kalanviljelylaitosta ja turvetuotantolaitosta, jos ne muodostavat maataloudesta erillisen liikkeen; sekä

3) työliikettä, joka pääasiallisesti valmistaa tai jalostaa tuotteita.

Tässä laissa matkailuyrityksellä tarkoitetaan:

1) hotellia, motellia ja muuta niihin verrattavaa majoitusliikettä;

2) majoitusliikkeen omistajan sen yhteydessä harjoittamaa ravitsemusliikettä; sekä

3) maatalouden yhteydessä harjoitettua majoitustoimintaa, jos se muodostaa maataloudesta erillisen liikkeen.

4 §
Veronhuojennuksen kohteena oleva käyttöomaisuus

Tuotantolaitoksen käyttöomaisuudella tarkoitetaan irtainta kuluvaa käyttöomaisuutta sekä rakennusta ja rakennelmaa, joita käytetään tehtaana, työpajana, voima-asemana tai varastona taikka muuhun tuotantolaitoksen toimintaan välittömästi liittyvään tarkoitukseen.

Matkailuyrityksen käyttöomaisuudella tarkoitetaan irtainta kuluvaa käyttöomaisuutta sekä rakennusta ja rakennelmaa, joita käytetään matkailuyrityksen toimintaan välittömästi liittyvään tarkoitukseen.

5 §
Korotettu poisto

Poiketen siitä, mitä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 ja 34 §:ssä säädetään, verovelvollisella on oikeus vähentää poistoina tuotannollisessa toiminnassaan tai matkailuyritystoiminnassaan käyttämänsä 2 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuuden hankintamenosta siltä verovuodelta, jona uutta tuotantolaitosta tai matkailuyritystä taikka tuotantolaitoksen tai matkailuyrityksen laajentamista tai uudistamista varten hankittu käyttöomaisuus otetaan käyttöön, sekä kahdelta seuraavalta verovuodelta toimitettavissa verotuksissa määrä, joka on enintään elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa säädetyn poiston enimmäismäärä korotettuna 50 prosentilla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua poistoa ei saa tehdä sellaisen käyttöomaisuuden hankintamenosta, josta on tehty poisto tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain (462/93) nojalla.

6 §
Toiminnan osittaissiirto

Verovelvollisella, joka jatkaa sille elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a §:ssä tarkoitetulla tavalla siirrettyä emoyhteisönsä aikaisemmin harjoittamaa liiketoimintaa, on oikeus vähentää sen harjoitettavaksi siirrettyyn toimintaan liittyvän käyttöomaisuuden hankintameno verotuksessa niin kuin se itse olisi tehnyt emoyhteisön tekemän 2 §:ssä tarkoitetun investoinnin, jos käyttöomaisuuden luovutushintana on käytetty emoyhteisön verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa.

7 §
Kirjanpitoa ja ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännökset

Edellytyksenä tässä laissa tarkoitettujen poistojen vähentämiselle verotuksessa on, että käyttöomaisuuden hankintameno on vähennetty samalla tavalla poistoina verovelvollisen kirjanpidossa. Veronhuojennuksen kohteena olevan käyttöomaisuuden hankintameno ja siitä tehdyt poistot on eriteltävä kirjanpidossa niin selvästi, että ne ovat helposti erotettavissa muista menoista. Verotuksen toimittamista varten verovelvollisen on esitettävä veronhuojennuksen myöntämistä varten tarvittava selvitys.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Lakia sovelletaan verovuosilta 1994-2000 toimitettavissa verotuksissa.

HE 199/93
VaVM 61/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.