1250/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Valtiovarainministeriön päätös valtiokonttorin maksullisista suoritteista

Valtiovarainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtiokonttori perii omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) rikosvahinkokorvausten hoito;

2) syyttömästi vangituille ja tuomituille maksettavien korvausten hoito; sekä

3) lainanotto- ja velanhoitopalvelut valtion asuntorahastolle.

2 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka valtiokonttori hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) taloushallinnon tietojärjestelmiin ja laskentatoimeen liittyvät konsultointi-, koulutus- ja käytönohjauspalvelut sekä muut kuin valtion keskuskirjanpitoon liittyvät kirjanpitopalvelut;

2) valtion keskushenkilörekistereitä lukuunottamatta henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien käyttöönotto-, ylläpito-, koulutus- ja konsultointipalvelut sekä palkanlaskentapalvelut;

3) työpaikkaterveydenhuolto;

4) hirvieläinten moottoriajoneuvoille aiheuttamien vahinkojen korvaustoiminnan hoito;

5) henkilöstövoimavarojen uudelleen järjestämistä tukevat palvelut;

6) pyynnöstä tehdyt valtion eläketurvan piiriin kuuluvien henkilöiden kirjalliset eläkearviot ja ennakkoselvitykset, lukuunottamatta eläketurvan piiriin kuuluvan henkilön pyytämiä itseään koskevia mainittuja tietoja, kun todennäköiseen eläketapahtumaan on aikaa alle vuosi tai kun laskelma on tarpeen hakijan eläkkeelle siirtymisen edellytysten harkitsemiseksi;

7) työnantajan järjestämät eläkkeelle valmentautumistilaisuudet eläkearvioineen, kun ne eivät suoranaisesti tue valtiokonttorin maksutonta viranomaistoimintaa;

8) sopimukseen perustuva muun kuin valtion varoista suoritettavan eläketurvan hoitopalvelu eläketurvasta vastuussa olevalle eläkelaitokselle tai yhteisölle;

9) lainanotto-, velanhoito- ja sijoituspalvelut valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) mukaisille liikelaitoksille ja valtion kassatalouden piiriin kuulumattomille valtion rahastoille;

10) pyynnöstä toimitetut lainojen saldo- ja vakuustodistukset, jälkipanttaussitoumukset, vakuuksien uudistamiset ja vaihdot ja muut asiakirjat sekä muut lainoja koskevat pyynnöstä toimitetut tulosteet lukuunottamatta viranomaistoimintaa varten tarvittavia asiakirjoja, tulosteita ja muita tallenteita;

11) valtiokonttorin hallinnassa olevien toi-mitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut valtiokonttorin ulkopuolisille;

12) julkaisut ja jäljenteet lukuunottamatta valtiokonttorin viranomaistoimintaan liittyvää jakelua sekä tiedotus- ja ohjeluonteisia julkaisuja; sekä

13) tilaukseen perustuva henkilöstön käyttö valtiokonttorin ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Ylitarkastaja
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.