1213/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta

Opetusministerin esittelystä säädetään kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta 16 päivänä tammikuuta 1976 annetun lain (48/76) 2 ja 7 §:n nojalla:

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tehtävät
1 §

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tehtävänä on:

1) tutkia kotimaisia kieliä ja suomen sukukieliä;

2) kehittää ja huoltaa kotimaisia kieliä ilmaisuvälineinä;

3) laatia sanakirjoja ja muita kieltä esitteleviä julkaisuja;

4) pitää yllä ja tarpeen mukaan täydentää kielenaineskokoelmiaan julkisina arkistoina; sekä

5) kartuttaa ja hoitaa uralistiikan kirjastoa julkisena tutkimuskirjastona.

Kotimaisilla kielillä tarkoitetaan tässä asetuksessa suomen, ruotsin ja saamen kieltä.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtokunta
2 §

Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta. Johtokuntaan opetusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuusi jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi johtokuntaan kuuluu tutkimuskeskuksen johtaja. Opetusministeriö nimeää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäsenten keskuudesta.

Opetusministeriö asettaa johtokunnan kuultuaan tutkimuskeskuksen alaa edustavia korkeakouluja ja keskeisiä tieteellisiä seuroja sekä tutkimuskeskuksen henkilöstöä. Jäsenten tulee edustaa monipuolisesti tutkimuskeskuksen työalaa siihen kuuluvien eri tehtävien ja kielten kannalta.

3 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää toiminnan yleisistä tavoitteista sekä muista tutkimuspoliittisesti tärkeistä asioista;

2) vahvistaa tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma;

3) tehdä opetusministeriölle esitykset tutkimuskeskuksen tulostavoitteista sekä talousarvioista;

4) hyväksyä työjärjestys; sekä

5) käsitellä muut johtokunnan käsiteltäviksi tässä asetuksessa säädetyt tai työjärjestyksessä määrätyt asiat.

4 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen ollessa läsnä.

Johtokunnan kokouksessa päätetään asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Johtokunta ratkaisee käsittelemänsä asiat esittelystä.

Johtaja ja muu henkilökunta
5 §

Tutkimuskeskuksessa on johtaja. Johtajalla on professorin arvonimi.

Johtaja johtaa tutkimuskeskuksen toimintaa ja vastaa siitä, että tutkimuskeskukselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti.

Johtaja ratkaisee tutkimuskeskuksen asiat, jollei toisin säädetä tai määrätä. Johtaja tekee päätökset esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Johtajan ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa johtokunnan määräämä sijainen.

6 §

Johtajalta vaaditaan virkaan soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä johtamistaito sekä hyvä perehtyneisyys tutkimuskeskuksen toimialaan.

Tutkimuskeskuksen tutkimusvirkoihin vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.

Tutkimusvirat ja -tehtävät määritellään työjärjestyksessä.

7 §

Johtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa johtaja.

8 §

Tutkimuskeskuksen johtajalle myöntää virkavapautta opetusministeriö. Johtajan viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna päättää johtokunta. Virkavapauden muille virkamiehille myöntää johtaja. Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna päättää johtaja.

Lautakunnat
9 §

Tutkimuskeskuksen asiantuntijaeliminä ovat suomen, ruotsin ja saamen kielen lautakunnat. Johtokunta kutsuu kuhunkin lautakuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan vähintään neljä ja enintään kuusi jäsentä, joista yksi on tutkimuskeskuksen henkilöstöön kuuluva. Johtokunta nimeää kullekin lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan jäsenten keskuudesta.

10 §

Suomen, ruotsin ja saamen kielten lautakuntien tehtävänä on alallaan päättää kielenkäyttöä koskevista periaatteellisista tai yleisluonteisista suosituksista.

Lautakuntien toiminnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

Erinäiset säännökset
11 §

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta tutkimuskeskuksessa samoin kuin tarkemmat määräykset tutkimuskeskuksen toiminnasta annetaan työjärjestyksessä.

12 §

Tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivasta kääntäjien tutkintolautakunnasta säädetään erikseen.

13 §

Asianosainen saa valittamalla hakea muutosta tutkimuskeskuksen päätökseen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään muutoksenhausta ylemmän hallintoviranomaisen päätökseen, jollei jäljempänä tässä asetuksessa taikka erikseen laissa tai asetuksessa toisin säädetä.

Valittaa ei saa päätöksestä, joka koskee apurahaa tai tutkimussopimusta.

Voimaantulo
14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta 31 päivänä joulukuuta 1987 annettu asetus (1339/87) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

15 §

Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet määrätään tämän asetuksen mukaan ensimmäisen kerran 1 päivänä huhtikuuta 1994 alkavaksi toimikaudeksi sekä lautakuntien puheenjohtajat ja jäsenet 1 päivänä kesäkuuta 1994 alkavaksi toimikaudeksi.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.