1198/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki huoneenvuokralain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun huoneenvuokralain (653/87) 23 ja 54 § sekä

muutetaan 2 §:n 3 momentti, 25 §:n 2 momentti, 36 §:n otsikko ja 1 momentti ja 43 § seuraavasti:

2 §
Soveltamisalan rajoitukset

Valtion asuntolainoittaman asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen sovelletaan tätä lakia 36 ja 43 §:ssä säädetyin rajoituksin.


25 §
Perussäännös asuinhuoneiston vuokran suuruudesta

Sinä aikana, kun asuinhuoneistoon sovelletaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain (1190/93) säännöksiä vuokran määrityksestä, vuokran suuruuteen on tämän luvun säännöksistä sovellettava 27 ja 32-36 §:ää ja lisäksi, mitä siitä mainitussa laissa säädetään tai sen nojalla määrätään.


36 §
Valtion asuntolainoittamaa vuokra-asuntoa koskevat erityissäännökset

Mitä 28 §:n 3 momentissa sekä 29 ja 30 §:ssä säädetään, ei sovelleta aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun vuokra-asuntona käytettävän asuinhuoneiston vuokralaiselta perittävään vuokraan sinä aikana, joksi laina on myönnetty, ellei mainitusta laista muuta johdu.


43 §
Arava-asuntoja koskeva erityissäännös

Mitä 41 tai 42 §:ssä säädetään, ei sovelleta aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettuun vuokra-asuntona käytettävään huoneistoon sinä aikana, jonka huoneisto on mainitussa laissa tarkoitettujen rajoitusten alainen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 177/93
YmVM 13/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.