1163/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki tullilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tullilain (573/78) 23 §:n 3 momentti ja 62 §:n 3 momentti,

muutetaan 5 §:n 1 ja 3 kohta, 8 §:n j kohta, 10 §:n 2 momentti, 11, 14, 16 ja 19 §, 23 §:n 2 momentti, 25 §, 27 §:n 2 momentti, 31, 37, 37 a ja 39 §, 48 §:n 1 momentti, 62 §:n 2 momentti, 63 § ja 64 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n j kohta 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (791/90), 11 § ja 23 §:n 2 momentti 1 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1311/91), 14 § osittain muutettuna 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetulla lailla (547/82), 19, 25 ja 37 a §, 48 §:n 1 momentti ja 63 § 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1165/87), 31 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 37 § 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (288/83), sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 23 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla, uusi 2 ja 3 momentti ja 8 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 24 päivänä elokuuta 1990 annetulla lailla, uusi k kohta, jolloin nykyinen k ja l kohta siirtyvät l ja m kohdaksi, seuraavasti:

5 §

Tullitoimenpiteitä suorittaessaan on asianomaisella viranomaisella oikeus:

1) pysäyttää ja tarkastaa kulkuneuvo, pidättää tavara ja ottaa haltuunsa tavara, jota ei ole ilmoitettu tullattavaksi, sekä käyttää sellaisia voimakeinoja, joita tullitoimenpiteen laatuun nähden ja tilanne huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavina;


3) saada pyynnöstä viranomaisilta, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä haltuunsa tarpeelliset tavaranhaltijaa, tavaraa, kulkuneuvoa taikka matkustajan tai kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluvan henkilöllisyyttä koskevat asiakirjat ja tiedot; edellä tarkoitetut henkilötiedot tullirikosten ehkäisyä ja esitutkintaa varten myös henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitettuna massaluovutuksena;


Tullirikosten ehkäisemistä ja tutkimista varten tullilaitoksessa pidettävistä henkilörekistereistä säädetään asetuksella. Rekistereistä saa luovuttaa tietoja, myös henkilörekisterilaissa tarkoitettuna massaluovutuksena tai arkaluontoisena otantana, rikosten ehkäisemistä ja tutkimista varten toimivaltaiselle viranomaiselle.

Henkilönkatsastus ja muu kuin henkilön matkatavaroihin tai päällysvaatteisiin kohdistuva tarkastus voidaan 1 momentin 6 kohdan nojalla kohdistaa myös esitutkintaa suorittamatta henkilöön, jota epäillään todennäköisin syin rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta. Toimenpiteestä päättää vähintään tullipäällysmiehen virka-asemassa oleva tullimies. Muutoin noudatetaan näitä toimenpiteitä suoritettaessa soveltuvin osin, mitä menettelystä henkilöön kohdistuvassa etsinnässä säädetään pakkokeinolaissa (450/87).

8 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


j) tullirikoksella rikosta, joka käsittää tämän lain tai muun lain säännösten, joiden noudattamisen valvonta tai täytäntöönpano on tullilaitoksen tehtävänä, taikka tällaisten säännösten nojalla annettujen muiden säännösten tai määräysten rikkomisen, sekä muutakin sellaisten säännösten ja määräysten rikkomista, rikoslain 46 luvussa tarkoitettua laitonta tuontitavaraan ryhtymistä sekä rikoslain 32 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua kätkemisrikosta, johon sisältyy omaisuuden maahan tuontia tai maasta vientiä;

k) tullisanomalla elektronisesti tai muussa automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa toimitettua viestiä;

l) tullitoimipaikalla piiritullikamaria, tullikamaria ja tulliasemaa; sekä

m) tuontipäivällä ja vientipäivällä päivää, jona tulliviranomaiselle on jätetty kulkuneuvo- tai vastaava ilmoitus.

10 §

Ennen tullausta tavara voidaan siirtää vapaa-alueelle tai tullivarastoon taikka lähettää toiselle paikkakunnalle. Toiselle paikkakunnalle lähetettyä tavaraa ei saa lähettää tullaamattomana edelleen ilman tulliviranomaisen suostumusta.


11 §

Tavaran kuljettamiseen tullialueen kautta sovelletaan tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten lisäksi, mitä siitä erikseen säädetään tai määrätään.

14 §

Tuontitavarasta tullausilmoitus on annettava 15 päivän kuluessa tuontipäivästä. Määräaika lasketaan kuitenkin:

1) toiselle paikkakunnalle lähetetyn tavaran osalta siitä päivästä, jona tavara on saapunut perille;

2) väliaikaisesti tullitta tullialueelle tuodun tavaran osalta siitä päivästä, jolloin tullittomuuden edellytykset ovat päättyneet;

3) jaksotullauksessa jakson päättymisestä; sekä

4) tullivarastoon tai vapaa-alueelle siirretyn tavaran osalta siitä päivästä, jona tulliviranomainen on antanut luvan ottaa tavaran varastosta.

Jos tavara halutaan ennen tullausta tulliselvittää muulla 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla, toimenpiteeseen on ryhdyttävä ja tavarasta annettava tulliviranomaiselle valvontaa ja tilastointia varten tarpeelliset tiedot 1 momentissa säädetyssä määräajassa.

Vientitavarasta tullausilmoitus on annettava hyvissä ajoin ennen vientiä sen mukaan kuin tullihallitus tarkemmin määrää.

16 §

Tullausilmoitus ja muu tieto tullausta varten on annettava kirjallisesti tai tullisanomana. Matkustajan mukanaan tuomat tavarat ja kulkuneuvot sekä vähäiset posti- ja lentorahtilähetykset voidaan ilmoittaa tullattaviksi myös suullisesti tai muulla tavoin sen mukaan kuin tullihallitus määrää.

Tiedon toimittaminen tulliviranomaiselle tullisanomana tapahtuu lähettäjän vastuulla. Tullisanomaa voi käyttää rekisteröity asiakas, joka täyttää tullihallituksen määräämät tieto- ja tullaustekniset vaatimukset.

Tullisanoman katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon, kun se on saapunut tämän käyttämään tietojärjestelmään. Jollei tätä ajankohtaa voida selvittää, sanoman katsotaan tulleen vastaanottajalle samana ajankohtana kuin se on lähetetty. Tullisanoman sisältämän tiedon katsotaan tulleen määräajassa, jos se on lähetetty määräajan viimeisen päivän aikana.

19 §

Luvan tulliterminaalin pitämiseen antaa hakemuksesta määräämillään ehdoilla piiritullikamari. Lupa voidaan peruuttaa, jos sen ehtoja ei noudateta tai jos lupaa myönnettäessä vallinneet olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet taikka jos muutoin on painavia syitä luvan peruuttamiseen.

23 §

Luvan vapaa-alueen pitämiseen antaa hakemuksesta määräämillään ehdoilla valtiovarainministeriö. Lupa voidaan peruuttaa, jos sen ehtoja ei noudateta tai jos lupaa myönnettäessä vallinneet olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet.

25 §

Tullivarastoja ovat yleinen tullivarasto, yksityinen tullivarasto ja muonitusvarasto. Yleinen tullivarasto on tarkoitettu yleiseen käyttöön ja yksityinen tullivarasto on rekisteröidyn asiakkaan omaa tarvettaan varten ylläpitämä varasto. Muonitusvarasto on tarkoitettu tulliverolain 7 b ja 16 a §:ssä mainittuun käyttöön sekä verottomien tavaroiden myymälässä myyntiin samoin kuin vientiin tarkoitettujen tavaroiden säilyttämiseen. Tullihallitus määrää, mitä tavaroita saadaan muonitusvarastossa säilyttää.

27 §

Muonitusvarastossa tavaraa saa jalostaa piiritullikamarin luvalla.

31 §

Luvan verottomien tavaroiden myymälän pitämiseen antaa hakemuksesta valtiovarainministeriö määräämillään ehdoilla määräajaksi. Lupa voidaan peruuttaa, jos sen ehtoja ei noudateta tai jos lupaa myönnettäessä vallinneet olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet.

37 §

Jos 36 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitettu viivästys tai muu virheellisyys koskee tullausta, jossa ei määrätä tullia tai jossa tullin määrä on vähäinen, eikä tullinkorotusta ole määrätty, voidaan kantaa virhemaksua vähintään 50 ja enintään 15 000 markkaa.

Virhemaksua voidaan kantaa myös, jos viivästys tai muu virheellisyys koskee muuta 9 tai 10 §:ssä tarkoitettua tulliselvitystä kuin tullausta. Virhemaksua voidaan kuitenkin tällöin kantaa enintään 10 000 markkaa.

37 a §

Edellä 36 §:ssä tarkoitettu tullinkorotus tai 37 §:ssä tarkoitettu virhemaksu voidaan määrätä 35 §:ssä säädetyssä määräajassa siitä, kun tullauspäätös annettiin taikka muu tulliselvitystoimenpide suoritettiin tai olisi pitänyt suorittaa.

39 §

Tullauksesta ja muusta veron määräämisestä annetaan tullauspäätös, joka voidaan antaa myös tullisanomana. Tullauspäätöksestä on käytävä ilmi sen perusteet ja siihen on liitettävä valitusosoitus.

48 §

Piiritullikamarin päätökseen haetaan muutosta valittamalla tullihallitukseen. Valtion puolesta valitusoikeus on piiritullikamarissa olevalla tulliasiamiehellä. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa tullitoimipaikkaan. Jos päätös, josta valitetaan, on saatu tullisanomana, siitä on liitettävä valituskirjelmään selväkielinen kirjallinen tuloste.


62 §

Takavarikoitu tavara, joka on määrätty palautettavaksi omistajalle tai sille, jolla on muutoin oikeus tavaraan, on asianmukaisesti tulliselvitettävä.

63 §

Tullihuutokaupalla myydään tavara:

1) joka on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä menetetyksi valtiolle;

2) joka on luovutettu valtiolle;

3) joka on tullivalvonnassa ja jota ei ole tullattu tai josta menevää tullia ei ole maksettu säädetyssä ajassa;

4) joka on jätetty tulliviranomaisen haltuun ja jota ei ole noudettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tavaranhaltijaa on kirjallisesti kehotettu noutamaan se tai, jos kehotuksen antaminen ei ole mahdollista, siitä kun tavara on jätetty.

Jos 1 momentissa tarkoitettua tavaraa ei voida myydä sen käyttöä tai myyntiä rajoittavan lainsäädännön tai muun tavaran laatuun liittyvän syyn vuoksi tai jos sen myynti olisi epätarkoituksenmukaista eikä tavaran käytöstä, luovuttamisesta tai hävittämisestä ole säädetty erikseen, tavara voidaan valtiovarainministeriön kussakin tapauksessa antamalla päätöksellä tai ministeriön antamien yleisohjeiden mukaisesti luovuttaa valtion laitokselle tai erityisestä syystä muullekin taikka hävittää. Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun tavaran omistusoikeuden katsotaan luovutettaessa siirtyvän valtiolle tai muulle luovutuksen saajalle.

64 §

Ylijäämä on tilitettävä valtiolle, jollei tavaranhaltija vaadi sitä vuoden kuluessa huutokaupasta. Tavaranhaltijalle on, mikäli mahdollista, ilmoitettava ylijäämästä.

Vajaus on perittävä tavaranhaltijalta, jos tavara on ilmoitettu tullattavaksi eikä sitä ole luovutettu valtiolle tai jos tavara on ollut käytössä tullialueella ilman asianmukaista tulliselvitystä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 223/93
VaVM 59/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.