1155/1993

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47 §:n nojalla:

1 §
Tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on työntekijöiden suojelu heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua altistumisesta biologisille tekijöille työssä.

2 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan toimintoihin, joissa työntekijät altistuvat tai voivat altistua työnsä johdosta biologisille tekijöille.

3 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) biologisilla tekijöillä mikro-organismeja mukaan lukien ne, joita on muunneltu geneettisesti, soluviljelmiä ja ihmisessä eläviä loisia, jotka voivat aiheuttaa jonkin tulehduksen, allergian tai myrkkyvaikutuksen;

2) mikro-organismilla solumaista tai muuta kuin solumaista mikrobiologista rakennetta, joka kykenee lisääntymään tai siirtämään perimää; sekä

3) soluviljelmällä monisoluisista organismeista peräisin olevien solujen kasvattamista elatusalustalla.

4 §
Biologisten tekijöiden jakaminen ryhmiin

Biologiset tekijät jaetaan neljään ryhmään niiden aiheuttaman vaaran tason mukaan seuraavasti:

1) I ryhmään kuuluva biologinen tekijä tarkoittaa sellaista tekijää, joka ei todennäköisesti aiheuta sairautta ihmiselle;

2) II ryhmään kuuluva biologinen tekijä tarkoittaa sellaista tekijää, joka voi aiheuttaa ihmiselle sairauden ja joka voi siten olla vaarallinen työntekijöille mutta ei kuitenkaan todennäköisesti leviä väestöön; käytettävissä on yleensä tehokas ehkäisykeino tai hoito;

3) III ryhmään kuuluva biologinen tekijä tarkoittaa sellaista tekijää, joka voi aiheuttaa ihmiselle vakavan sairauden ja joka siten aiheuttaa työntekijöille vakavan vaaran; biologinen tekijä voi aiheuttaa väestöön leviämisen vaaran, mutta käytettävissä on yleensä tehokas ehkäisykeino tai hoito; sekä

4) IV ryhmään kuuluva biologinen tekijä tarkoittaa sellaista tekijää, joka aiheuttaa ihmiselle vakavan sairauden ja joka siten aiheuttaa työntekijöille vakavan vaaran; biologinen tekijä voi aiheuttaa vakavaa väestöön leviämisen vaaran eikä yleensä käytössä ole tehokasta ehkäisykeinoa tai hoitoa.

5 §
Vaarojen määrittely ja selvittäminen

Kaikessa toiminnassa, johon voi liittyä biologisille tekijöille altistumisen vaara, on työntekijöiden altistumisen luonne, määrä ja kesto määritettävä sen mahdollistamiseksi, että jokainen riski työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle voidaan arvioida ja että voidaan päättää tarvittavista toimenpiteistä.

Toiminnoissa, joihin liittyy altistuminen biologisten tekijöiden useille ryhmille, vaara on arvioitava kaikkien biologisten tekijöiden yhdessä aiheuttaman vaaran perusteella.

Arviointi tulee uusia säännöllisesti ja aina kun olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden altistumiseen biologisille tekijöille.

Työnantajan on annettava pyynnöstä asianomaiselle viranomaiselle se tieto, jota on käytetty arvioinnin tekemisessä.

6 §
Huomioon otettavat tiedot

Edellä 5 §:ssä tarkoitettua arviointia tehtäessä on otettava huomioon kaikki saatavissa oleva tieto kuten:

1) jäljempänä 22 §:ssä tarkoitettu terveydelle vaarallisten ja mahdollisesti vaarallisten biologisten tekijöiden luokittelu;

2) asianomaisen viranomaisen suositukset siitä, että biologista tekijää tulee valvoa työntekijöiden terveyden suojelemiseksi, kun työntekijät altistuvat tai voivat työnsä johdosta altistua sellaiselle biologiselle tekijälle;

3) tiedot sairauksista, joiden osalta voidaan katsoa, että tartunta voi syntyä työntekijöiden työn vuoksi, sekä tiedot mahdollisista työntekijöiden työn vuoksi aiheutuneista allergia- tai myrkkyvaikutuksista; sekä

4) tieto työntekijällä todetusta sairaudesta, jolla on suora yhteys hänen työhönsä.

7 §
Eri pykälien soveltaminen suhteessa vaarojen selvittämiseen

Jos 5 §:ssä tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat, että altistumista tai mahdollista altistumista tapahtuu I ryhmän biologiselle tekijälle eikä tunnistettavaa terveysvaaraa työntekijöiden terveydelle ole, ei 8-20 §:ää sovelleta. Kuitenkin liitteen IV 1 kohta on otettava huomioon.

Jos 5 §:ssä tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat, ettei toimintaan liity tarkoituksellista työtä biologisilla tekijöillä tai niiden käyttöä mutta toiminta voi johtaa työntekijöiden altistumiseen biologiselle tekijälle liitteessä I olevassa viitteellisessä luettelossa tarkoitettujen toimintojen yhteydessä, sovelletaan 8, 10, 11 ja 13-18 §:ää, jolleivät 5 §:ssä tarkoitetun arvioinnin tulokset osoita niitä tarpeettomiksi.

8 §
Korvaaminen

Jos toiminnan luonne sallii, työnantajan on vältettävä haitallisen biologisen tekijän käyttöä korvaamalla se biologisella tekijällä, joka käyttöolosuhteiltaan ei ole vaarallinen tai joka on vähemmän vaarallinen terveydelle nykyisen tiedon mukaan.

9 §
Vaarojen vähentäminen

Siellä, missä 5 §:ssä tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat vaaraa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle, työntekijöiden altistuminen on estettävä.

Missä tämä ei ole teknillisesti mahdollista ottaen huomioon toiminnan ja 5 §:ssä tarkoitetun vaaran arvioinnin, altistumisen vaara on arvioinnin tulokset huomioon ottaen vähennettävä niin pieneksi kuin se on tarpeellista kysymyksessä olevien työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden riittäväksi suojelemiseksi seuraavin toimenpitein:

1) altistuvien ja mahdollisesti altistuvien työntekijöiden määrän pitäminen mahdollisimman alhaisena;

2) työmenetelmien ja teknillisten torjuntatoimenpiteiden suunnittelu siten, että vältetään biologisten tekijöiden työpaikalle pääseminen tai pidetään ne mahdollisimman vähäisinä;

3) yleisten suojelutoimenpiteiden ja, missä altistumista ei muilla keinoin voida välttää, henkilökohtaisten suojelutoimenpiteiden käyttöönottaminen;

4) hygieniaan liittyvät toimenpiteet, joiden tarkoituksena on biologisen tekijän vahingossa työpaikalta tapahtuvan siirtymisen tai vapautumisen ehkäisy tai vähentäminen;

5) liitteessä II kuvatun tartuntavaaraa osoittavan merkin ja muiden asiaan kuuluvien varoitusmerkkien käyttö;

6) suunnitelmien laatiminen sellaisten onnettomuuksien varalta, joihin liittyy biologisia tekijöitä;

7) missä se on tarpeellista ja teknillisesti mahdollista, työssä käytettyjen biologisten tekijöiden esiintymisen tarkkailu varsinaisen fyysisesti eristetyn tilan ulkopuolella;

8) työntekijöiden suorittama jätteiden turvallinen kerääminen, varastointi ja hävittäminen sopivan käsittelyn jälkeen, milloin se on tarkoituksenmukaista, mukaan lukien turvallisten ja tunnistettavien säiliöiden käyttö; sekä

9) työpaikan sisällä tapahtuvaan biologisten tekijöiden turvalliseen käsittelyyn ja kuljettamiseen liittyvät järjestelyt.

10 §
Asianomaiselle viranomaiselle annettava tieto

Siellä, missä 5 §:ssä tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat vaaraa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle, työnantajan on pyydettäessä annettava asianomaisen viranomaisen käyttöön asianmukaista tietoa:

1) arvioinnin tuloksista;

2) toiminnasta, jonka yhteydessä työntekijät ovat altistuneet tai voineet altistua biologisille tekijöille;

3) altistuvien työntekijöiden lukumäärästä;

4) työsuojelusta vastuussa olevan henkilön nimestä ja pätevyydestä;

5) suoritetuista suojelu- ja ehkäisytoimenpiteistä mukaan lukien työtavat ja työmenetelmät; sekä

6) valmiussuunnitelmista, joita on laadittu työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta III tai IV ryhmään kuuluville biologisille tekijöille siltä varalta, että fyysinen eristys mahdollisesti pettää.

Työnantajan on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle kaikista onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jotka ovat voineet johtaa biologisen tekijän vapautumiseen ja jotka voisivat aiheuttaa vakavan tartunnan vaaran tai sairauden ihmiselle.

Jäljempänä 15 §:ssä tarkoitettu luettelo ja tiedot 18 §:ssä tarkoitetuista terveystarkastuksista on annettava asianomaisen viranomaisen käyttöön silloin, kun yritys lopettaa toimintansa.

11 §
Hygienia ja henkilökohtainen suojaus

Työnantaja on velvollinen kaikissa tapauksissa, joissa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle on vaaraa biologisten tekijöiden kanssa työskentelystä, ryhtymään tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että:

1) työntekijät eivät syö tai juo työskentelyalueilla, joissa on vaara saastua biologisilla tekijöillä;

2) työntekijöiden käyttöön annetaan tarkoituksenmukainen suojavaatetus tai muu tarkoituksenmukainen erityisvaatetus;

3) työntekijöiden käyttöön annetaan tarkoituksenmukaiset ja riittävät pesu- ja käymälätilat sekä tarvittaessa silmänpesulaitteet ja antiseptiset ihonpuhdistusaineet;

4) kaikki tarpeelliset suojeluvälineet:

a) varastoidaan asiallisesti selvästi määritellyssä paikassa;

b) tarkastetaan ja puhdistetaan, mikäli mahdollista ennen jokaista käyttöä ja joka tapauksessa jokaisen käytön jälkeen; sekä

c) korjataan tai korvataan, mikäli vikoja löydetään, ennen jatkokäyttöä;

5) ihmis- ja eläinperäisten näytteiden ottamista, käsittelyä ja niillä työskentelyä koskevat menettelytavat yksilöidään.

Mahdollisesti biologisilla tekijöillä saastuneet työvaatteet ja suojeluvälineet, mukaan lukien 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu suojavaatetus, on riisuttava lähdettäessä työskentelyalueelta ja säilytettävä erillään muusta vaatetuksesta ennen edellä tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamista.

Työnantajan tulee varmistaa, että 2 momentissa tarkoitetut vaatteet ja suojeluvälineet puhdistetaan saasteesta ja pestään tai, milloin se on tarpeellista, hävitetään.

12 §
Työntekijöille annettava tiedotus ja opetus

Työnantajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että työntekijät saavat kaiken käytettävissä olevan tiedon perusteella riittävää ja asianmukaista opetusta erityisesti sellaisen tiedottamisen ja ohjauksen muodossa, joka koskee:

1) mahdollisia terveysvaaroja;

2) varotoimenpiteitä altistumisen ehkäisemiseksi;

3) hygieniavaatimuksia;

4) suojeluvälineiden ja suojavaatetuksen käyttöä; sekä

5) työntekijöiden tehtäviä vaaratilanteissa ja niiden estämisessä.

Opetus tulee:

1) antaa sellaisen työn alkaessa, jossa ollaan tekemisissä biologisten tekijöiden kanssa;

2) sopeuttaa siten, että siinä otetaan huomioon uudet ja muuttuneet vaarat, sekä

3) tarvittaessa toistaa määräajoin.

13 §
Tiedottaminen työntekijöille erityistapauksissa

Työnantajan on laadittava työpaikalle kirjalliset ohjeet ja, milloin se on tarkoituksenmukaista, asetettava nähtäviksi ohjeita, joiden tulee sisältää vähintään noudatettavat menettelytavat:

1) sellaisen vakavan onnettomuuden tai vaaratilanteen sattuessa, johon liittyy biologisen tekijän käsittelyä; sekä

2) IV ryhmään kuuluvan biologisen tekijän käsittelyssä.

Työntekijän on heti ilmoitettava esimiehelle tai työsuojelusta vastuussa olevalle jokaisesta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta, johon liittyy biologisen tekijän käsittelyä.

Työnantajan on viivytyksettä ilmoitettava työntekijöille tai työntekijöiden edustajille kaikista onnettomuuksista tai vaaratilanteista, joihin on voinut liittyä biologisen tekijän leviäminen ja jotka voivat aiheuttaa vakavan tartunnan tai vakavan sairauden ihmiseen.

Lisäksi työnantajan on ilmoitettava työntekijöille tai työntekijöiden edustajille yrityksessä tai laitoksessa niin pian kuin mahdollista vakavan onnettomuuden tai vaaratilanteen sattumisesta, sen syistä ja tehdyistä tai tehtävistä toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi.

14 §
Työntekijän tiedonsaantioikeus

Jokaisella työntekijällä on oikeus saada nähtäväkseen 15 §:ssä tarkoitetussa luettelossa olevat häntä itseään koskevat tiedot.

Työntekijällä ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada nähtäväkseen ryhmätason tiedot ilman henkilöiden nimiä.

Työnantajan on annettava työntekijöille tai heidän edustajilleen yrityksessä tai laitoksessa näiden pyynnöstä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu tieto.

15 §
Altistuneiden työntekijöiden luettelo

Työnantajan on pidettävä III ja IV ryhmään kuuluville biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä luetteloa, joka ilmaisee tehdyn työn laadun ja, milloin se on mahdollista, altistumisen aiheuttaneen biologisen tekijän sekä asianmukaiset tiedot altistumisista, onnettomuuksista ja vaaratilanteista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa on säilytettävä vähintään 10 vuotta altistumisen päättymisen jälkeen.

Sellaisten altistumisten osalta, jotka voivat johtaa tartuntoihin:

1) joihin liittyy biologinen tekijä, jonka tiedetään voivan aiheuttaa pysyvän tai piilevän tartunnan;

2) joita nykyisen tiedon mukaan ei voida määrittää ennen kuin sairaus kehittyy monta vuotta myöhemmin;

3) joilla on erityisen pitkä itämisaika ennen sairauden kehittymistä;

4) jotka johtavat sairauksiin, jotka uusiutuvat ajoittain pitkän ajan kuluessa hoidosta huolimatta; tai

5) joilla voi olla vakavia pitkäaikaisia jälkivaikutuksia,

luetteloa on säilytettävä 40 vuotta viimeisen tiedossa olevan altistumisen jälkeen.

Työpaikan työterveyshuollosta vastaavalla lääkärillä ja asianomaisella viranomaisella sekä kaikilla muilla työsuojelusta vastaavilla henkilöillä on oikeus saada nähtävikseen 1 momentissa tarkoitettu luettelo.

16 §
Työnantajan ja työntekijöiden yhteistyö

Työnantajan on toimittava yhteistyössä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa tämän päätöksen ja siihen kuuluvien liitteiden tarkoittamia asioita käsiteltäessä siten kuin työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetussa laissa (131/73) säädetään.

17 §
Ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle

Asianomaiselle viranomaiselle on tehtävä ennakkoilmoitus, kun ensimmäistä kertaa käytetään II, III tai IV ryhmään kuuluvia biologisia tekijöitä.

Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista.

Ennakkoilmoitus täytyy tehdä myös, kun ensimmäistä kertaa käytetään uutta IV ryhmään kuuluvaa biologista tekijää ja uutta sellaista III ryhmään kuuluvaa biologista tekijää, jonka työnantaja itse väliaikaisesti luokittelee sellaiseksi.

Laboratorioilta, jotka harjoittavat IV ryhmään kuuluvien biologisten tekijöiden diagnostisointipalvelutoimintaa, vaaditaan ainoastaan alkuilmoitus aikomuksestaan käyttää biologisia tekijöitä.

Uusi ilmoitus tulee tehdä aina, kun tapahtuu työturvallisuudessa, työmenetelmissä tai menettelytavoissa tärkeitä olennaisia muutoksia, jotka tekevät edellisen ilmoituksen vanhentuneeksi.

Tässä pykälässä tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää:

1) yrityksen tai laitoksen nimi ja osoite;

2) työsuojelusta vastaavan henkilön nimi ja pätevyys;

3) edellä 5 §:ssä tarkoitetun arvioinnin tulokset;

4) biologisten tekijöiden lajit; sekä

5) suunnitellut suojelu- ja ehkäisytoimenpiteet.

18 §
Työterveyshuolto

Biologisille tekijöille altistuville työntekijöille on järjestettävä lääkärintarkastukset siten kuin työterveyshuoltolaissa (743/78) säädetään ja sen nojalla määrätään.

Tehokkaita rokotteita on mahdollisuuksien mukaan annettava niille työntekijöille, jotka eivät ennestään ole immuuneja biologiselle tekijälle, jolle he altistuvat tai voivat altistua.

Kaikki sairaus- ja kuolemantapaukset, joiden on todettu johtuneen altistumisesta työssä biologisille tekijöille, on ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle.

19 §
Muut terveys- ja eläinlääkintäpalveluyksiköt kuin diagnostiset laboratoriot

Edellä 5 §:ssä tarkoitettua arviointia silmällä pitäen on erityistä huomiota kiinnitettävä:

1) epätietoisuuteen siitä, onko ihmisissä tai eläimissä taikka näistä otetuissa materiaaleissa ja näytteissä biologisia tekijöitä;

2) vaaroihin, joita aiheuttavat ihmisissä tai eläimissä taikka näistä otetuissa materiaaleissa ja näytteissä olevat tai epäiltävissä olevat biologiset tekijät; sekä

3) työn luonteesta johtuviin vaaroihin.

Tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä terveys- ja eläinlääkintäpalveluyksiköissä asianomaisten työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Suoritettavien toimenpiteiden tulee sisältää erityisesti:

1) sopivien puhdistus- ja desinfiointimenettelyjen määrittely; sekä

2) sellaisia menettelytapoja, joiden avulla saastunutta jätettä voidaan käsitellä ja hävittää vaaratta.

Eristystiloissa, joissa on III tai IV ryhmään kuuluvasta biologisesta tekijästä tartunnan saaneita ihmisiä tai eläimiä taikka joiden epäillään saaneen tällainen tartunta, on eristystoimenpiteet valittava liitteen III sarakkeesta A tartuntavaaran vähentämiseksi mahdollisimman pieneksi.

20 §
Erityistoimenpiteitä laboratorioita ja eläintiloja varten

Sellaisissa laboratorioissa mukaan lukien diagnostiset laboratoriot ja laboratorion eläintilat, joissa pidetään eläimiä, jotka ovat tarkoituksella tartutettu II, III tai IV ryhmään kuuluvilla biologisilla tekijöillä tai jotka ovat tai joiden epäillään olevan sellaisten tekijöiden kantajia, tulee suorittaa seuraavia toimenpiteitä:

1) laboratorioissa, joissa suoritetaan tutkimus-, kehitys-, opetus- tai diagnostisointityöhön liittyvää II, III tai IV ryhmään kuuluvien biologisten tekijöiden käsittelyä, on eristystoimenpiteet määriteltävä liitteen III mukaisesti tartuntavaaran vähentämiseksi mahdollisimman pieneksi; sekä

2) seurattaessa 5 §:ssä tarkoitettua arviointia toimenpiteet määritellään liitteen III mukaisesti sen jälkeen, kun fyysisen eristyksen taso on määritelty biologisille tekijöille vaaran suuruuden mukaan.

Toimenpiteitä, joihin liittyy biologisten tekijöiden käsittelyä saa suorittaa:

1) vain työskentelyalueilla, joiden eristystaso II ryhmän biologiselle tekijälle on vähintään 2;

2) vain työskentelyalueilla, joiden eristystaso III ryhmän biologiselle tekijälle on vähintään 3; sekä

3) vain työskentelyalueilla, joiden eristystaso IV ryhmän biologiselle tekijälle on vähintään 4.

Sellaisia materiaaleja käsittelevissä laboratorioissa, joiden osalta ei tiedetä, onko käsiteltävissä materiaaleissa ihmiselle sairautta aiheuttavia biologisia tekijöitä ja joissa ei ole tarkoituksena työskennellä biologisia tekijöitä käyttäen sellaisenaan kuten viljellä tai konsentroida niitä, tulee omaksua vähintään eristystaso 2. Eristystasoja 3 tai 4 tulee käyttää, milloin se on asianmukaista siellä, missä tiedetään tai epäillään, että se on tarpeen, paitsi milloin asianomaisen viranomaisen antamat ohjeet osoittavat, että alhaisempi eristystaso on asianmukainen.

21 §
Eristystoimenpiteitä teollisia prosesseja varten

Edellä tarkoitettuihin II, III tai IV ryhmään kuuluvia biologisia tekijöitä käyttävien teollisten prosessien osalta on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

1) edellä 20 §:n 2 momentissa asetettuja eristysperiaatteita tulisi soveltaa myös teollisiin prosesseihin liitteessä IV esitettyjen käytännön toimenpiteiden ja asianmukaisten menettelytapojen pohjalta;

2) II, III tai IV ryhmään kuuluvia biologisten tekijöiden käyttöön liittyvän vaarojen arvioinnin mukaisesti asianomainen viranomainen voi päättää sopivista toimenpiteistä, joita on sovellettava sellaisten biologisten tekijöiden teolliseen käyttöön; sekä

3) kaikkia sellaisia tämän pykälän tarkoittamia toimintoja, joiden osalta ei ole ollut mahdollista suorittaa biologisen tekijän lopullista arviointia, mutta joiden osalta odotettavissa olevaan käyttöön näyttäisi liittyvän vakava terveysvaara työntekijöille, saadaan suorittaa vain työpaikoilla, joissa eristys vastaa vähintään eristystasoa 3.

22 §
Biologisten tekijöiden luokitus

Työministeriö luokittelee päätöksellään ne biologiset tekijät, jotka perustuvat 4 §:ssä esitettyihin II-IV ryhmän määritelmiin.

Niiltä osin kuin työministeriö ei ole luokitellut biologisia tekijöitä, työnantajan on luokiteltava ihmisen terveydelle vaaralliset tai mahdollisesti vaaralliset biologiset tekijät siten kuin 4 §:ssä esitettyjen määritelmien perusteella määrätään.

Jollei arvioitavaa biologista tekijää voida selvästi luokitella yhteen 4 §:ssä määriteltyyn ryhmään, on se luokiteltava vaihtoehtoisista ryhmistä korkeimpaan vaararyhmään.

23 §
Asianomainen viranomainen

Asianomaisella viranomaisella tarkoitetaan tässä päätöksessä työsuojelupiirin työsuojelutoimistoa.

24 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa työministeriö.

25 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

ETA-sopimuksen liite XVIII: neuvoston direktiivi (90/679/ETY).

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1993

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

VIITELUETTELO TOIMINNOISTA

(7 §:n 2 momentti)

1. Työ elintarviketehtaissa
2. Maataloustyö
3. Työ, jossa joudutaan kosketuksiin eläinten tai
   eläinperäisten tuotteiden kanssa
4. Terveydenhoitotyö, mukaan lukien työ eristysyksiköissä ja
   yksiköissä, joissa käsitellään ruumiita
5. Työ kliinisissä, eläinlääketieteellisissä ja
   diagnostisissa laboratorioissa, lukuun ottamatta
   diagnostisia mikrobiologisia laboratorioita
6. Työ jätteidenkäsittelylaitoksissa
7. Työ jätevedenpuhdistamoissa

TARTUNTAVAARAA OSOITTAVA MERKKI

(9 §:n 2 momentin 5 kohta)

ERISTYSMENETELMIÄ JA ERISTYSTASOJA KOSKEVIA SEIKKOJA

(19 §:n 2 momentti ja 20 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta)

Alustava huomautus

Tässä liitteessä olevia menetelmiä on sovellettava toimintojen luonteen, työntekijöille aiheutuvaa vaaraa koskevan arvioinnin ja kysymyksessä olevan biologisen tekijän luonteen mukaisesti.

A.Eristysmenetelmät B.Eristystasot
2 3 4
1. Työpaikka on eristettävä kaikesta muusta toiminnasta samassa rakennuksessa Ei Suositellaan Kyllä
2. Työpaikan tulo- ja poistoilma suodatetaan käyttäen HEPA-suodatinta tai vastaavaa Ei Kyllä, poistoilma Kyllä, poisto- ja tuloilma
3. Sisäänpääsy rajataan ainoastaan nimettyihin työntekijöihin Suositellaan Kyllä Kyllä, ilmasulun kautta
4. Työpaikan tulee olla suljettavissa ilmatiiviisti desinfioinnin mahdollistamiseksi Ei Suositellaan Kyllä
5. Desinfiointimenettelystä erilliset ohjeet Kyllä Kyllä Kyllä
6. Työpaikalla on pidettävä alipaine Ei Suositellaan Kyllä
7. Tehokas tartunnanlevittäjien kuten jyrsijöiden ja hyönteisten valvonta Suositellaan Kyllä Kyllä
8. Vettäläpäisemättömät ja helposti pestävät pinnat Kyllä, työtasoilla Kyllä, työtasoilla ja lattialla Kyllä, työtasoilla, seinillä, lattialla ja katossa
9. Happoja, emäksiä, liuotinaineita ja desinfektioaineita kestävät pinnat Suositellaan Kyllä Kyllä
10. Biologisen tekijän turvallinen säilytys Kyllä Kyllä Kyllä, varma säilytys
11. Sisällä olevien näkemiseksi tulee olla havainnointi-ikkuna tai vastaava järjestely Suositellaan Suositellaan Kyllä
12. Laboratoriossa tulee olla vain siellä käytettävät laitteet Ei Suositellaan Kyllä
13. Tartunnan saanutta materiaalia mukaan lukien eläimet on käsiteltävä turvakaapissa, eristetyssä tilassa tai muutoin sopivasti eristettynä Milloin se on tarpeellista Kyllä, milloin tartunta voi tapahtua ilmateitse Kyllä
14. Jätteidenpolttouuni eläinruhojen hävittämiseksi Suositellaan Kyllä(saatavilla) Kyllä, paikan päällä

TEOLLISTEN PROSESSIEN ERISTYS

(7 §:n 1 momentti ja 21 §:n 1 kohta)

I ryhmän biologiset tekijät

Työssä I ryhmän biologisilla tekijöillä mukaan lukien elävät tai heikennetyt rokotteet on noudatettava hyvän työsuojelun ja työhygienian periaatteita.

II-IV ryhmien biologiset tekijät

Saattaa olla tarkoituksenmukaista valita ja yhdistellä alla olevien eri ryhmien eristysvaatimuksia kuhunkin eri prosessiin tai prosessin osaan liittyneen vaaran arvioinnin perusteella.

Eristysmenetelmät Eristystasot
2 3 4
1. Elinkykyisiä organismeja tulisi käsitellä järjestelmässä, joka fyysisesti erottaa prosessin ympäristöstä: Kyllä Kyllä Kyllä
2. Suljetusta järjestelmästä johdettavia poistokaasuja tulisi käsitellä: Päästön minimoimi- seksi Päästön minimoimi- seksi Päästön minimoimi- seksi
3. Näytteenotto, materiaalien lisääminen suljettuun järjestelmään sekä elinkykyisten organismien siirtäminen toiseen suljettuun järjestelmään tulisi suorittaa: Päästön minimoimi- seksi Päästön estämiseksi Päästön estämiseksi
4. Viljelmäliuoksia ei saisi poistaa suljetusta järjestelmästä ennen kuin elinkykyiset organismit on: Inaktivoitu luotettavalla menetelmällä Inaktivoitu luotettavalla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä Inaktivoitu luotettavalla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä
5. Sulut tulisi suunnitella: Päästön minimoimiseksi Päästön estämiseksi Päästön estämiseksi
6. Suljettujen järjestelmien tulisi sijaita valvotulla alueella Vapaaehtoinen Vapaaehtoinen Kyllä, tarkoituksella rakennettuna
a) Tartuntavaaraa osoittavat merkit tulisi laittaa näkyville Vapaaehtoinen Kyllä Kyllä
b) Pääsy tulisi rajoittaa vain nimettyihin henkilöihin Vapaaehtoinen Kyllä Kyllä, ilmasulun kautta
c) Henkilökunnan tulisi käyttää suojavaatetusta Kyllä, työvaatteita Kyllä Kaikkien vaatteiden vaihto
d) Puhdistus- ja pesumahdollisuudet tulisi järjestää henkilökunnalle Kyllä Kyllä Kyllä
e) Työntekijöiden tulisi käydä suihkussa ennen valvotulta alueelta poistumista Ei Vapaaehtoinen Kyllä
f) Pesualtaiden ja suihkujen poistovesi tulisi kerätä ja inaktivoida ennen sen poislaskemista Ei Vapaehtoinen Kyllä
g) Valvotulla alueella tulisi olla riittävä ilmanvaihto ilman saastumisen minimoimiseksi Vapaaehtoinen Vapaaehtoinen Kyllä
h) Valvotulla alueella tulisi olla alipaine Ei Vapaaehtoinen Kyllä
i) Valvotun alueen tuloilma ja poistoilma tulisi suodattaa HEPA-suodattimella Ei Vapaehtoinen Kyllä
j) Valvottu alue tulisi suunnitella sellaiseksi, että koko suljetun järjestelmän ulosvuotanut sisältö tarvittaessa mahtuu vuotamaan siihen Ei Vapaaehtoinen Kyllä
k) Valvotun alueen tulisi olla suljettavissa kaasudesinfioinnin mahdollistamiseksi Ei Vapaaehtoinen Kyllä
l) Poistoveden käsittely ennen lopullista poislaskemista Inaktivoidaan luotettavalla menetelmällä Inaktivoidaan luotettavalla kemiallisella menetelmällä Inaktivoidaan luotettavalla kemiallisella menetelmällä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.