1137/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta 18 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain (954/81) 12 a §,

sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (634/93),

muutetaan 1 §, 10 §:n 1 ja 2 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13-15 §, 16 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentti, 18 § ja 20 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §, 10 §:n 1 ja 2 momentti ja 12 §:n 1 momentti mainitussa 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa, 14 § osittain muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1984 ja 15 päivänä joulukuuta 1989 annetuilla laeilla (901/84 ja 1111/89), 15 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 20 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 21 päivänä joulukuuta 1984 annetulla lailla, uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §

Suomessa suoritettavista tavaran kuljetuksista, jotka alkavat alueiden kehittämisestä annetussa laissa (1135/93) tarkoitetulta kehitysalueelta maksetaan valtion varoista kuljetustukea siten kuin tässä laissa säädetään.

9 §

Uuden tuotteen viennin käynnistämisvaiheessa voidaan viennin vakiinnuttamiseksi myöntää määräaikaista kuljetustukea siten kuin 13 §:ssä säädetään.

10 §

Kuljetustuen määrä 7 §:ssä tarkoitetusta kuljetusmaksusta on kehitysalueen III tukialueelta alkavista rautatie- ja kuorma-autokuljetuksista:


Kuljetettu       Tuki-   Tukiprosentti 2 §:n
matka         prosentti   2 momentissa
                 tarkoitettuihin laiva-
                  kuljetuksiin
                   liittyvissä
                  kuljetuksissa
 101- 130         -        5
 131- 160         -        7
 161- 210         -        8
 211- 260         -        10
 261- 300         5        12
 301- 330         8        14
 331- 400        10        14
 401- 440        12        14
 441- 500        14        14
 501- 540        15        15
 541- 600        17        18
 601- 700        20        20
 701- 800        22        22
 801-1000        24        24
1001-          27        27

Kehitysalueen I tukialueelta alkavista kuljetuksista maksetaan 1 momentissa mainittu tuki neljällä prosenttiyksiköllä korotettuna ja kehitysalueen II tukialueelta alkavista kahdella prosenttiyksiköllä korotettuna.


12 §

Kuljetustuen määrä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa laivakuljetuksissa on:


                           mk/tonni
1) Kalajoen kunnassa ja sen pohjoispuolella
  sijaitsevista Pohjanlahden satamista tai laivaus-
  paikoista sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvissa
  laivakuljetuksissa Joensuun satamasta ja sen
  pohjoispuolelta olevista satamista ja
  laivauspaikoista                   12,20
2) Merikarvian kunnassa sekä sen ja Kalajoen kunnan
  välillä sijaitsevista Pohjanlahden satamista tai
  laivauspaikoista sekä muista kuin 1 kohdassa
  tarkoitetuista Saimaan vesistöalueen satamista tai
  laivauspaikoista alkavista kuljetuksista       6,20
3) muualla kehitysalueella olevassa kunnassa
  sijaitsevasta satamasta tai laivauspaikasta alkavista
  laivauksista, jotka koskevat kunnassa valmistettuja
  tuotteita                       6,20


13 §

Kuljetustukea koskevat asiat käsittelee kauppa- ja teollisuusministeriö tai kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimisto siten kuin siitä asetuksella säädetään. Tässä pykälässä tarkoitettua viranomaista kutsutaan jäljempänä myöntäväksi viranomaiseksi.

14 §

Kuljetustukea on haettava myöntävältä viranomaiselta kultakin puolivuotiskaudelta erikseen kahden kuukauden kuluessa puolivuotiskauden päättymisestä.

Hakemukseen on liitettävä kuljetuskirja tai muu myöntävän viranomaisen hyväksymä selvitys siitä kuljetuksesta, johon kuljetustukea haetaan. Lisäksi hakija on velvollinen toimittamaan myöntävälle viranomaiselle muitakin hakemuksen ratkaisemista varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä.

Jollei hakemusta tehtäessä noudateta, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, on oikeus kuljetustuen saamiseen menetetty. Myöntävä viranomainen voi kuitenkin erityisistä syistä tällöinkin ottaa hakemuksen käsiteltäväksi.

15 §

Myöntävä viranomainen voi hakemuksesta antaa kirjallisella päätöksellään ennakkotiedon siitä, oikeuttaako jokin tietty tai jonkin tietyn tavaran kuljetus kuljetustukeen. Hakija on velvollinen esittämään myöntävälle viranomaiselle ennakkotiedon antamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Kirjallinen päätös ennakkotiedosta on valtiota sitova kahden vuoden ajan päätöksen antamisesta lukien edellyttäen, että kuljetustuen maksamisperusteet eivät kyseisenä aikana ole muuttuneet. Päätös on sitova kuitenkin enintään vuoden 1994 loppuun.

16 §

Jos kuljetustukea koskeva myöntävän viranomaisen päätös on perustunut väärään tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisesti ei ole ollut lainmukainen, myöntävä viranomainen voi asianomaisen hakemuksesta poistaa päätöksen ja ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.


17 §

Tämän lain nojalla annettuun myöntävän viranomaisen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, paitsi milloin asiassa on kysymys 8, 9 tai 16 §:n soveltamisesta.


18 §

Myöntävä viranomainen on oikeutettu valvomaan ja tarkastamaan kuljetuksia, joista on haettu tai joille on myönnetty tämän lain mukaista kuljetustukea, sekä sitä varten saamaan tarvittavat tiedot ja selvitykset 6 §:ssä mainitulta yhteisöltä, säätiöltä tai henkilöltä taikka kuljetuksen suorittajalta.

20 §

Tätä lakia sovelletaan kuljetuksiin, jotka tapahtuvat vuosien 1982-1994 aikana.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lakia sovelletaan kuljetuksiin, jotka alkavat lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

LiVM 12/93

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.