1122/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 1 §:n 3 momentti ja 19 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 9 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa laissa (232/90),

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentin 1 kohta, 4 §:n 2 kohta, 5 §:n 3 ja 8 kohta, 6 §:n 3 ja 9 kohta, 9 §:n 1 momentin 10-13 kohta, 10 §:n 1 momentin 8-10 kohta sekä 2 momentti, 11 §:n 6 ja 7 kohta, 12 §, 13 §:n 10-13 kohta, 13 a §:n 5 ja 6 kohta, 15 §:n 2 momentti, 16 ja 20 § ja 21 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti mainitussa 9 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa laissa, 3 §:n 1 momentin 1 kohta, 13 §:n 10-13 kohta ja 15 §:n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1252/87), 5 §:n 3 kohta ja 6 §:n 3 kohta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1616/92), 5 §:n 8 kohta ja 6 §:n 9 kohta 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa laissa (390/88), 9 §:n 1 momentin 13 kohta 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (351/87), 10 §:n 1 momentin 10 kohta 29 päivänä toukokuuta 1981 annetussa laissa (373/81), 11 §:n 6 kohta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1278/90), 13 a §:n 5 ja 6 kohta 19 päivänä helmikuuta 1993 annetussa laissa (229/93) ja 21 §:n 1 momentti 13 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (1039/92), sekä

lisätään lakiin uusi 3 a §, 9 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 27 päivänä maaliskuuta 1987 ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla sekä 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetulla lailla (634/89), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, sekä uusi 5 momentti, lakiin uusi 13 b §, 15 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 31 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla, uusi 4 a kohta, 21 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 9 päivänä maaliskuuta 1990 ja 13 päivänä marraskuuta 1992 annetuilla laeilla, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, lakiin uusi 21 a § ja 29 §:ään, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (582/92), uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Kaupparekisteriä pitää patentti- ja rekisterihallitus, jota tässä laissa sanotaan rekisteriviranomaiseksi. Kaupparekisteriasioiden paikallisviranomaisina toimivat kihlakuntien rekisteritoimistot. Rekisteriviranomainen toimittaa kaupparekisteristä ja siihen liittyvistä asiakirjoista jäljennökset paikallisviranomaisille.


3 §

Perusilmoituksen ovat velvolliset tekemään:

1) avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, hypoteekkiyhdistys, vakuutusyhdistys sekä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tarkoitettu liikelaitos;


3 a §

Kaupparekisteriin merkittävistä luonnollisista henkilöistä rekisteriin merkitään henkilötietoina täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite ja kansalaisuus. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään rekisteriin syntymäaika.

Jos rekisteriin merkittävä elinkeinonharjoittajan toimielimen jäsen on oikeushenkilö, rekisteriin merkitään oikeushenkilön toiminimi, rekisterinumero ja rekisteri, johon se on merkitty.

4 §

Yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoituksessa on mainittava:


2) elinkeinonharjoittajan henkilötiedot;


5 §

Avoimen yhtiön perusilmoituksessa on mainittava:


3) kaikkien yhtiömiesten henkilötiedot;


8) jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, tämän henkilötiedot.

6 §

Kommandiittiyhtiön perusilmoituksessa on mainittava:


3) kaikkien yhtiömiesten henkilötiedot;


9) jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, tämän henkilötiedot.

9 §

Osakeyhtiön perusilmoituksessa on mainittava:


10) hallituksen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot;

11) jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja tai isännöitsijä, kunkin henkilötiedot;

12) milloin yhtiöllä on hallintoneuvosto, sen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot; sekä

13) yhtiöjärjestyksen määräys yhtiön toiminimen kirjoittamisesta, sekä, jos jollekin henkilölle on annettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen henkilötietonsa.

Mitä 1 momentin 3 kohdassa on sanottu toimialasta, on vastaavasti sovellettava asunto-osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiölain (809/91) 2 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön rakennusten sijaintiin ja kiinteistön hallintaperusteeseen sekä mahdolliseen muuhun toimialaan.


Asunto-osakeyhtiölain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun osakeyhtiön osalta on perusilmoituksessa lisäksi mainittava, sovelletaanko yhtiöön asunto-osakeyhtiölakia.

10 §

Osuuskunnan perusilmoituksessa on mainittava:


8) hallituksen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot;

9) milloin osuuskunnalla on hallintoneuvosto, sen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot; sekä

10) osuuskunnan sääntöjen määräys osuuskunnan toiminimen kirjoittamisesta, sekä, jos jollekin henkilölle on annettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen henkilötietonsa.

Osuuspankin perusilmoituksessa on lisäksi mainittava päivä, jona pankin säännöt on vahvistettu, ja 1 momentin 10 kohdan sijasta ilmoitettava sääntöjen määräys osuuspankin toiminimen kirjoittamisesta sekä, jos jollekin henkilölle on annettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen henkilötietonsa.


11 §

Säästöpankin perusilmoituksessa on mainittava:


6) pankin toimitusjohtajan sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jokaisen jäsenen sekä varajäsenen henkilötiedot sekä, milloin pankilla on hallintoneuvosto, sen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen henkilötiedot; sekä

7) sääntöjen määräys säästöpankin toiminimen kirjoittamisesta sekä, jos jollekin henkilölle on annettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen henkilötietonsa.

12 §

Hypoteekkiyhdistyksen perusilmoituksessa on sen lisäksi, mitä hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain (936/78) 10 §:n 1 momentissa on säädetty kaupparekisteriin ilmoitettavaksi, mainittava:

1) yhdistyksen postiosoite;

2) jokaisen hallituksen jäsenen ja varajäsenen muut henkilötiedot; sekä

3) sääntöjen määräys yhdistyksen toiminimen kirjoittamisesta sekä, jos jollekin henkilölle on annettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen muut henkilötietonsa.

13 §

Vakuutusyhdistyksen perusilmoituksessa on mainittava:


10) hallituksen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot;

11) toimitusjohtajan henkilötiedot;

12) jos yhdistyksellä on hallintoneuvosto, sen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot; sekä

13) yhdistysjärjestyksen määräys yhdistyksen toiminimen kirjoittamisesta sekä, jos jollekin henkilölle on annettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, hänen henkilötietonsa.

13 a §

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen perusilmoituksessa on mainittava:


5) sivuliikkeen jokaisen toiminimen kirjoittajan henkilötiedot sekä miten toiminimi kirjoitetaan; sekä

6) elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä edustamiseen kelpoiset henkilöt sekä heidän henkilötietonsa.

13 b §

Valtion liikelaitoksen perusilmoituksessa on mainittava:

1) laitoksen nimi;

2) toimiala;

3) päätoimipaikka ja postiosoite;

4) hallituksen jäsenten ja varajäsenten henkilötiedot; sekä

5) toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan henkilötiedot.

15 §

Rekisteri-ilmoituksen tekemisestä ovat vastuussa:


4 a) valtion liikelaitoksen puolesta hallituksen varsinaiset jäsenet.


Muutosilmoituksen tekemisestä on osakeyhtiössä, säästöpankissa, vakuutusyhdistyksessä ja valtion liikelaitoksessa vastuussa myös toimitusjohtaja ja osakeyhtiössä, johon sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia, lisäksi isännöitsijä. Jos elinkeinotoiminnan luovutus toiselle käsittää myös toiminimen, on uusi haltija vastuussa luovutusta koskevan ilmoituksen tekemisestä. Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja tai avoimen yhtiön yhtiömies taikka kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies kuolee, ovat myös hänen kuolinpesänsä osakkaat, ei kuitenkaan perintökaaren (40/65) 21 luvun 18 §:ssä tarkoitettu osakas, vastuussa ilmoituksen tekemisestä.

16 §

Perusilmoitus on jokaisen sen tekemisestä vastuussa olevan allekirjoitettava.

Muutosilmoitus on jonkun sen tekemisestä vastuussa olevan allekirjoitettava. Jokainen, joka on eronnut kaupparekisteriin merkitystä asemastaan tai jonka rekisteriin merkitty tehtävä on lakannut, saa itse tehdä tästä ilmoituksen.

20 §

Toiminimi voidaan merkitä kaupparekisteriin, jos se on toiminimilain mukainen ja selvästi erottuu rekisterissä ennestään olevista toiminimistä.

21 §

Jos ilmoitus on puutteellinen tai jos rekisteriviranomainen havaitsee muun esteen rekisteröinnille, ilmoituksen tekijää on kehotettava määräajassa, jonka tulee olla vähintään kaksi kuukautta, antamaan lausuntonsa tai ryhtymään tarvittaviin toimiin uhalla, että asia muuten raukeaa.

Ilmoitusta tehtäessä on suoritettava säädetty maksu. Ilmoitus katsotaan tehdyksi vasta, kun maksu on suoritettu.


21 a §

Patentti- ja rekisterihallitus on oikeutettu tarvittaessa väestötietojärjestelmästä päivittämään tiedostojaan ja tarkistamaan ilmoituksissa ja niiden liitteissä mainittujen henkilöiden henkilötiedot niiden oikeellisuuden toteamiseksi.

29 §

Haettaessa muutosta paikallisviranomaisen 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen noudatetaan, mitä rekisteriviranomaisen päätöksestä tehtävän valituksen käsittelystä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lain 19 a ja 29 §:n muutokset tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994 ja 13 a §:n muutokset asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tämän lain 3 §:ssä tarkoitetun valtion liikelaitoksen, joka on aloittanut toimintansa ennen tämän lain voimaantuloa, on tehtävä tässä laissa tarkoitettu perusilmoitus kuuden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Henkilötunnus ja osoite on ilmoitettava kaupparekisteriin viimeistään, kun elinkeinonharjoittajalle on syntynyt muu henkilötietoja koskeva ilmoitusvelvollisuus.

HE 246/93
TaVM 46/93

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.