1117/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 43 §:n 1 momentti, 48 §:n 1 ja 2 momentti, 52 §:n 3 momentti ja 53 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 43 §:n 1 momentti ja 53 §:n 1 momentti 30 päivänä marraskuuta 1990 annetussa laissa (1056/90) ja 48 §:n 1 momentti 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa (548/91), sekä

lisätään 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 30 päivänä marraskuuta 1990 annetussa laissa, uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 4 a luku ja 88 b § seuraavasti:

43 §

Sen estämättä, että valtiopäivät on keskeytetty tai eduskunta on lopettanut istuntonsa, kokoontuu ulkoasiainvaliokunta hallituksen ja suuri valiokunta valtioneuvoston pyynnöstä taikka valiokunnan puheenjohtajan aloitteesta tai jos vähintään kolmasosa valiokunnan jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti puheenjohtajalta.


48 §

Ulkoasiainvaliokunnan tulee valmistella asiat, jotka koskevat Suomen kansainvälisten suhteiden kannalta merkittävien valtiosopimusten hyväksymistä tai voimaansaattamista, sekä sinne lähetetyt muutoin ulkoasiain hoitoa koskevat asiat.

Valiokunnan tulee pyynnöstään ja muutenkin tarpeen mukaan saada hallitukselta selonteko valtakunnan suhteista ulkovaltoihin. Valiokunta voi tarvittaessa antaa selonteon johdosta lausunnon hallitukselle.


52 §

Suuren valiokunnan kokouksessa, paitsi silloin kun siinä käsitellään 4 a luvussa tarkoitettua yhdentymisasiaa tai siinä on esillä 53 §:n 3 momentissa tarkoitettu selvitys, on kaikilla eduskunnan jäsenillä sekä myös eduskunnan pääsihteerillä ja puhemiehen määräämällä muulla eduskunnan virkamiehellä oikeus olla saapuvilla.


53 §

Jos valiokunta tarvitsee jonkin asian valmistelua tai suuri valiokunta 4 a luvussa tarkoitetun yhdentymisasian käsittelyä varten virkatoimissa kertyneitä asiakirjoja joltakin viranomaiselta tai sellaiselta yleiseltä laitokselta, joka ei ole eduskunnan hallinnon alainen, taikka jos sen on tarpeen saada niiltä suullisia tai kirjallisia tietoja, on pääministerin tai asianomaisen ministerin ryhdyttävä valiokunnan pyynnöstä sellaiseen toimeen, että vaaditut asiakirjat tai tiedot viipymättä annetaan valiokunnalle.


Suuren valiokunnan tulee pyynnöstään ja muutenkin tarpeen mukaan saada valtioneuvostolta tai ministeriöltä selvitys valmisteluista Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen alalla. Valiokunta voi tarvittaessa antaa asian johdosta lausunnon valtioneuvostolle tai ministeriölle. Puhemiesneuvosto voi päättää selvityksen ottamisesta keskusteltavaksi täysistunnossa, jolloin eduskunta kuitenkaan ei tee päätöstä asiasta.

Euroopan talousaluetta koskevaa selvitystä käsittelevän valiokunnan jäsenen vaitiolovelvollisuudesta on voimassa, mitä 54 c §:n 4 momentissa säädetään.

4 a luku

Euroopan talousaluetta koskevien yhdentymisasioiden ennakkokäsittely

54 a §

Valtioneuvoston on viipymättä kirjelmällään lähetettävä puhemiehelle tietoonsa tullut ehdotus sellaiseksi säädökseksi, josta päätetään Euroopan talousalueen sekakomiteassa tai EFTA-valtioiden pysyvässä komiteassa ja joka Suomessa olisi saatettava voimaan lailla tai joka muutoin vaatisi eduskunnan hyväksymistä. Tällainen asia (yhdentymisasia) otetaan ennakkokäsittelyyn siten kuin tässä luvussa ja eduskunnan työjärjestyksessä säädetään.

54 b §

Eduskunta ei tee päätöstä yhdentymisasian ennakkokäsittelyssä. Puhemiesneuvosto voi kuitenkin päättää yhdentymisasian ottamisesta keskusteltavaksi täysistunnossa.

54 c §

Puhemies toimittaa yhdentymisasiassa valtioneuvostolta saamansa kirjelmän säädösehdotuksineen ennakollisesti käsiteltäväksi suuressa valiokunnassa ja yleensä yhdessä tai useammassa suurelle valiokunnalle lausunnon antavassa erikoisvaliokunnassa. Ennakkokäsittely voi jatkua, kunnes asianomainen kansainvälinen toimielin on päättänyt ennakkokäsittelyn kohteena olevan asian.

Valtioneuvoston on annettava ennakkokäsittelyyn osallistuville valiokunnille tiedot asian käsittelyvaiheista kansainvälisissä toimielimissä sekä ilmoitettava suurelle valiokunnalle hallituksen kanta yhdentymisasiassa.

Suuri valiokunta voi tarvittaessa antaa yhdentymisasiassa lausunnon valtioneuvostolle.

Ennakkokäsittelyyn osallistuvien valiokuntien jäsenten on noudatettava sitä vaiteliaisuutta, jota valiokunta valtioneuvostoa kuultuaan katsoo yhdentymisasian laadun vaativan.

88 b §

Eduskunnan edustajien valitsemisesta kansainväliseen sopimukseen perustuvaan tai muuhun kansainväliseen toimielimeen säädetään lailla tai eduskunnan työjärjestyksessä.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1993.

HE 317/92
PeVM 10/93
SuVM 2/93

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.