1110/1993

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1993

Liikenneministeriön päätös teletoiminnan yhdysliikenteestä

Liikenneministeriö on 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoimintalain (183/87) 20 §:n 1 ja 2 momentin sekä 11 päivänä syyskuuta 1992 annetun teletoiminta-asetuksen (868/92) 6 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat teletoimintalain 20 §:n 1 momentti 3 päivänä elokuuta 1992 annetulla lailla (676/92) muutettuna ja 20 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Suomi jakautuu teleliikennealueisiin ja teletoiminnan paikallisalueisiin sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

Telelaitosten yhdysliikenteeseen sovelletaan, mitä tässä päätöksessä määrätään.

Tätä päätöstä ei sovelleta ohjelmansiirtoverkkoihin eikä niiden yhdysliikenteeseen muiden televerkkojen kanssa.

2 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1) televerkolla teletoimintalain (183/87) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua kokonaisuutta;

2) verkkoryhmällä aluetta, joka on määritelty 14 päivänä helmikuuta 1979 annetulla liikenneministeriön päätöksellä (1765/05/78) vahvistetussa verkkoryhmäjaossa, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

3) paikallisalueella aluetta, jolla telelaitos harjoittaa paikallista teletoimintaa;

4) kaukoteletoiminnalla televiestien välittämistä eri teleliikennealueilla olevien paikallisten televerkkojen välillä;

5) operaattoritunnuksella Telehallintokeskuksen kaukoteletoimintaa tai kansainvälistä teletoimintaa harjoittavalle telelaitokselle osoittamaa numerotunnusta;

6) radioteletoiminnalla teletoimintaa erikseen vahvistettujen teknisten normien mukaisessa televerkossa, jossa tilaajayhteydet on kokonaan tai osittain toteutettu radioyhteyksinä;

7) ministeriöllä liikenneministeriötä;

8) ilmoituksenvaraisella telelaitoksella telelaitosta, jonka oikeus yleisen teletoiminnan harjoittamiseen perustuu teletoimintalain 5 §:n 2 momentin (676/92) mukaiseen ilmoitukseen;

9) kaukoteleverkolla kaukoteletoimintaan käytettyä kotimaista televerkkoa;

10) kansainvälisellä televerkolla televerkkoa, jonka välityksellä voidaan harjoittaa yhdysliikennettä ulkomaisiin televerkkoihin, sekä

11) ohjelmansiirtoverkolla televerkkoa, jota käytetään pelkästään ohjelmien siirtämiseen.

3 §
Teleliikennealueet

Teleliikennealueet muodostuvat verkkoryhmistä seuraavasti:


Teleliikennealue Verkkoryhmät

Ahvenanmaa    28
Häme       16-19, 31-34, 36, 37
Keski-Suomi    41-47
Kuopio      71, 72, 77-79
Kymi       51-54
Lappi       60, 692-698
Mikkeli      55-59
Oulu       81, 83-86, 88, 89
Pohjois-Karjala  73-76
Turku ja Pori   21-26, 30, 38, 39
Uusimaa      0, 11, 12, 14, 15
Vaasa       61-68

Sen estämättä, mitä 1 momentissa määrätään:

1) Huittisten Puhelin Oy:n toimialue kuuluu Turun ja Porin teleliikennealueeseen;

2) Kuoreveden kunnan alue kuuluu 1 päivästä tammikuuta 1996 lukien Hämeen teleliikennealueeseen.

4 §
Verkkoryhmäjaon lakkauttaminen

Verkkoryhmäjako lakkaa olemasta voimassa 11 päivänä lokakuuta 1996.

5 §
Paikallisalueet

Jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu, toimialue on telelaitoksen paikallisalue. Jos toimialue ulottuu usealle teleliikennealueelle, kullakin teleliikennealueella oleva toimialueen osa on erillinen paikallisalue.

Alueilla, joilla telelaitosten paikallisteletoiminnan toimialueet ovat päällekkäiset, telelaitosten paikallisalueet ovat keskenään samat.

Radioteletoiminnassa telelaitoksen paikallisalue on radioteleverkon se osa, joka toimii saman tukiasemaohjaimen tai vastaavan teknisen laitteen alaisena.

6 §
Yhdysliikenne paikallisalueiden välillä

Telelaitosten tulee sopimallaan tavalla järjestää yhdysliikenne samalla teleliikennealueella olevien paikallisalueiden välille.

7 §
Yhdysliikenne paikallisalueelta kaukoteleverkkoihin

Paikallisalueen televerkoista tulee järjestää yhdysliikenne kaikkiin paikallisalueella oleviin kaukoteleverkkoihin, joissa harjoitetaan vastaavaa teletoimintaa.

8 §
Telemaksujen perintä

Liittymäsopimuksen tehnyt telelaitos on velvollinen telelaitosten keskenään sopimin ehdoin perimään telemaksut liittymästä käytetyistä muidenkin telelaitosten suoritteista.

Jos telelaitos, jonka suoritteita on käytetty, ilmoittaa itse perivänsä telemaksut nimeämiltään toisen telelaitoksen tilaajilta, liittymäsopimuksen tehnyt telelaitos ei saa kohtuullisen siirtymäajan jälkeen periä näitä maksuja.

Telelaitos, jonka suoritteita on käytetty, voi periä itse kaikki telemaksunsa. Liittymäsopimuksen tehneen telelaitoksen tulee tällöin antaa tälle telelaitokselle tieto niiden liittymien tilaajanumeroista, joista kyseisiä suoritteita on käytetty, sekä kustakin liittymästä menevien maksujen maksamiseen velvollisen nimestä ja osoitteesta.

Telelaitoksen tulee teleyhteyden aikana siirtää toisen telelaitoksen televerkkoon tieto sen liittymän tilaajanumerosta, josta televiestintää harjoitetaan. Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista, liittymäsopimuksen tehneen telelaitoksen on annettava sille telelaitokselle, joka perii itse telemaksunsa, tiedot käytettyjen suoritteiden lukumäärästä, ajasta, kestosta ja muista käyttäjäkohtaisista laskutustiedoista.

Jos liittymäsopimuksen tehnyt telelaitos ei voi teknisistä syistä antaa 4 momentin mukaisia liittymäkohtaisesti eriteltyjä tietoja, sen tulee periä telemaksut 1 momentin mukaisesti.

Liittymäsopimuksen tehneellä telelaitoksella, joka kykenee antamaan 4 momentin mukaiset tiedot, on oikeus vaatia, että 1 momentissa tarkoitettu muu telelaitos perii itse telemaksunsa kohtuullisen siirtymäajan jälkeen.

9 §
Televerkon valinta

Milloin se on teknisesti mahdollista eikä tästä pykälästä muuta johdu, käyttäjällä on oltava pysyvä yhteydenottokohtainen mahdollisuus itse valita käyttämänsä kaukoteleverkko.

Telelaitoksen tulee käyttäjän tilauksesta veloituksetta järjestää 1 momentissa tarkoitettu valinta siten, että operaattoritunnuksetta valittu kutsu ohjataan käyttäjän etukäteen ilmoittamaan kaukoteleverkkoon. Telelaitos ei saa tarjota kotitalouksille tällaista palvelua, ellei käyttäjälle jää yksinkertaista ja yhteydenottokohtaista mahdollisuutta valita myös muiden telelaitosten vastaava kaukoteleverkko.

Kun käyttäjä on valinnut kaukoteleverkon, telelaitos ei saa ohjata televiestintää muuhun kaukoteleverkkoon, elleivät telelaitokset ole toisin keskenään sopineet.

Telelaitos saa tarjota kotitalouskäyttäjille vain sellaista valinnan estopalvelua, joka on tasapuolinen kaikkiin kilpaileviin telelaitoksiin nähden.

Yhdysliikenne kansainvälisiin televerkkoihin on ohjattava kansainvälistä teletoimintaa harjoittavalle telelaitokselle tämän osoittaman kaukoteleverkon kautta, jolleivät telelaitokset toisin sovi tai 14 §:n 1 momentista muuta johdu.

10 §
Kaukoverkon valinta ilman operaattoritunnusta

Jos käyttäjä ei valitse operaattoritunnusta, kutsu on ohjattava sellaiseen kaukoteleverkkoon, joka voi välittää otetun yhteyden. Milloin tällaisia verkkoja on useampia, kutsu on ohjattava niihin sen mukaan kuin 2 ja 3 momentissa määrätään.

Jos usean kaukoteleverkon valinta on yhteydenottokohtaisesti mahdollista telelaitoksen paikallisalueen jokaisesta teleliittymästä, kutsut on ohjattava eri kaukoteleverkkoihin sen mukaan kuin telelaitos ja kaukoteletoimintaa harjoittavat telelaitokset ovat keskenään sopineet.

Jolleivät telelaitokset pääse 2 momentissa tarkoittuun sopimukseen kuukauden kuluessa siitä, kun yhtä useamman kaukoteleverkon käyttö on tullut mahdolliseksi, ministeriö päättää televiestinnän ohjauksesta kaukoteletoimintaa harjoittavan telelaitoksen vaatimuksesta.

11 §
Yhdysliikenne kaukoteleverkkojen välillä

Telelaitoksilla on oikeus harjoittaa yhdysliikennettä kaukoteleverkkojen välillä, jos niiden kaukoteletoiminnan toimialueet ovat kokonaan tai osittain päällekkäiset.

Jos yhdysliikenteestä valtakunnallista kaukoteletoimintaa harjoittavien telelaitosten kesken ei sovita, se on ohjattava kansainvälisten televerkkojen kautta siten kuin 12 §:ssä määrätään.

12 §
Yhdysliikenne kaukoteleverkoista kansainvälisiin televerkkoihin

Jokaisesta kansainvälisestä televerkosta tulee järjestää yhdysliikenne kaikkiin sellaisiin paikallisverkkoihin, joiden televiestinnän välitykseen kansainvälistä teletoimintaa harjoittavalla telelaitoksella on oikeus. Jollei 14 §:n 1 momentista muuta johdu, yhdysliikenne on järjestettävä jonkin kaukoteleverkon kautta.

13 §
Radioteleverkkojen yhdysliikenne

Mitä edellä 6-7 ja 9-12 §:ssä on määrätty, ei koske radioteleverkkojen yhdysliikennettä.

14 §
Kansainvälinen yhdysliikenne

Kansainvälistä teletoimintaa harjoittava telelaitos saa toimilupansa mukaisin rajoituksin välittää televiestintää kansainvälisiltä siirtoyhteyksiltään kaukoteleverkkoihin ja vastaavasti kaukoteleverkoista kyseisille siirtoyhteyksille. Suora yhdysliikenne paikallisverkon ja kansainvälisten siirtoyhteyksien välillä on sallittu vain silloin, kun oikeus siihen on myönnetty telelaitoksen toimiluvassa tai ministeriö erikseen niin määrää.

Telelaitoksen, jolla on oikeus rajoitettuun kansainväliseen teletoimintaan, on huolehdittava, että yhdysliikenteestä ulkomaisten telelaitosten kanssa tehtävissä sopimuksissa:

1) ulkomainen telelaitos sitoutuu välittämään televiestintää telelaitoksen siirtoyhteyksille ja näiltä siirtoyhteyksiltä ainoastaan telelaitoksen toimiluvan ehtojen ja rajoitusten mukaisesti,

2) ulkomainen telelaitos sitoutuu ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen estämiseksi, että televiestintää ei välitetä tai edelleen välitetä telelaitoksen toimiluvan vastaisesti, ja

3) telelaitos pidättää itselleen oikeuden heti lopettaa yhdysliikenteen, jos televiestintää välitetään toimiluvan vastaisesti.

Telelaitos ei saa aloittaa kansainvälistä teletoimintaa ennen kuin se on toimittanut ministeriölle tiedoksi ulkomaisten telelaitosten kanssa tekemänsä sopimukset.

Yhdysliikennejärjestelyt on tehtävä siten, että televiestinnän välitys ulkomaan yhteyksille voidaan viipymättä keskeyttää, jos viranomainen on todennut toimilupaehtoja rikottavan.

Tämä pykälä ei koske ilmoituksenvaraisen telelaitoksen harjoittamaa teletoimintaa.

15 §
Yhdysliikenne eräissä muissa tapauksissa

Pohjanmaan Puhelinosuuskunnalla on rajoitukseton oikeus yhdysliikenteeseen toimialueidensa välillä.

Ilmoituksenvaraisella telelaitoksella on rajoitukseton oikeus yhdysliikenteeseen muiden telelaitosten kanssa.

16 §
Vastuu yhdysliikenteen toteuttamisesta

Edellä 7 ja 12 §:ssä tarkoitetun yhdysliikenteen toteuttamisesta vastaavat pykälissä tarkoitetut telelaitokset yhdessä.

17 §
Telehallintokeskuksen toimivalta

Telehallintokeskuksella on toimivalta:

1) erityisestä syystä hakemuksesta vapauttaa telelaitos 7 ja 12 §:n mukaisesta yhdysliikennevelvoitteesta määräajaksi, sekä

2) määrätä yksittäistapauksessa yhdysliikenteen järjestämisestä, milloin se tämän päätöksen mukaisesti järjestettynä olisi teknisesti tai taloudellisesti epätarkoituksenmukaista taikka telelaitokset eivät voi siitä sopia.

Myös edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa käyttäjän telelaskun on muodostuttava samalla tavoin kuin siinä tapauksessa, että yhdysliikenne olisi järjestetty tämän päätöksen mukaisesti.

18 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

19 §
Kumottavat määräykset

Tällä päätöksellä kumotaan teletoiminnan aluejaosta ja yhdysliikenteestä 13 päivänä toukokuuta 1993 annettu liikenneministeriön päätös (451/93). Päätöksen 3 §:n 2 momentin 2 kohta on kuitenkin voimassa 13 päivään tammikuuta 1994 saakka.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1993

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Hallitusneuvos
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.