1017/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 89 ja 91 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetun lain (603/77) 89 §:n 1 ja 4 momentti ja 91 §,

sellaisina kuin niistä ovat 89 §:n 4 momentti 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1110/82) ja 91 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla lailla (709/93), seuraavasti:

89 §

Lunastustoimituksessa tehtyyn päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla maaoikeuteen jakolaissa säädetyssä järjestyksessä.


Valitusasiaa maaoikeudessa käsiteltäessä on soveltuvin osin noudatettava jakolain säännöksiä.

91 §

Haettaessa muutosta maaoikeuden tämän lain nojalla antamaan ratkaisuun noudatetaan soveltuvin osin, mitä muutoksenhausta säädetään jakolaissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

HE 189/93
LaVM 16/93

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.