1001/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1993

Valtiovarainministeriön päätös tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä suoritteista perittävistä maksuista

Valtiovarainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Seuraavat tullilaitoksen suoritteet ovat maksuttomia:

1) tuonti- ja valmisteverotuksen toimittamista, veron ja maksun määräämistä ja perintää sekä vientitullauksen vahvistamista koskevat suoritteet, kuten tullaus- ja verotuspäätökset sekä niiden laskutus;

2) tullin, muun veron tai maksun huojennuspäätökset, oikaisu- ja valituspäätökset sekä muutoksenhakujärjestyksessä toteutettavat tullietu- ja tullinpalautuspäätökset;

3) täytäntöönpanon kielto- ja keskeytyspäätökset;

4) hallintopäätösten ja -lupien peruuttaminen;

5) salassapitoa, asiakirjajulkisuutta ja hallintokantelua koskevat päätökset;

6) tulliviranomaisen asiakkaalle antama lupa käyttää tulliselvitystä yksinkertaistavia menettelyjä ja tulliselvitykseen liittyvässä tiedonsiirrossa sähköisiä, konekielisiä tai muita toimintaa tehostavia teknisiä menetelmiä;

7) tulliviranomaisen asiakkaalle antama lupa laatia viejän ilmoituksen sisältäviä kauppalaskuja, lupa vahvistaa itse tavaratodistuksia ja lupa vahvistaa pitkän ajanjakson voimassa olevia tavaratodistuksia;

8) matkustajien ja kansainvälisessä liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökunnan mukanaan tuomien matkatavaroiden ja tuomisten tulliselvitys;

9) maahan saapuvan ja maasta lähtevän rautatieliikenteen selvitys sekä ajoneuvoliikenteen TIR-menettely ja muu selvitys lukuun ottamatta passituksia ja luovutuksia;

10) maahan saapuvien ja maasta lähtevien alusten selvitys, mikäli aluksia ei käytetä kaupallisessa tai ammattimaisessa liikenteessä;

11) tulliviranomaisen toimenpiteet, jotka eivät kohdistu suoranaisesti yksittäiseen henkilöön, yritykseen eivätkä muuten tarkoin rajattuun ryhmään tai jotka tehdään yksinomaan tulliviranomaisen omasta aloitteesta sille kuuluvien valvontatehtävien toteuttamiseksi eli tullilaitoksen yleisvalvontaan kuuluvat toimenpiteet;

12) tiedottaminen ja hallintomenettelyyn kuuluva tavanomainen ohjaus sekä sellaiset tilasto- ja muut tietopalvelusuoritteet, joista aiheutuvat kustannukset ovat vähäisiä;

13) tullilaboratorio- ja tilastotutkimukset sekä muut selvitykset, lausunnot ja julkaisut, jotka annetaan kansainvälisille järjestöille tai toimielimille, mikäli tämä on kansainväliseen vastavuoroisuuteen perustuvan käytännön mukaista;

14) tullilaboratorio- ja muut tutkimukset, jotka tehdään tulliviranomaisen aloitteesta veroperusteiden selvittämiseksi tai jotka liittyvät rikostutkintaan tai muutoksenhakuun, sekä

15) yhteistyöviranomaisille tullilaitoksen tehtävien suorittamiseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet.

2 §

Tullilaitoksen maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) ennakkotiedot ja muut päätökset, jolleivät ne ole 1 §:ssä tarkoitettuja suoritteita;

2) kuluttajansuojan toteuttamiseksi tulliviranomaisen aloitteesta tehtävät laboratoriotutkimukset; sekä

3) alusten ja ilma-alusten selvitys, kaupallisten lastiyksiköiden passitus saatteita lukuun ottamatta, lastiyksiköiden ja tuontitavaran luovutus sähköisesti annettua luovutusmääräystä lukuun ottamatta sekä muut toimenpiteet tämän päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

3 §

Tullilaitoksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja suoritteita ovat:

1) asiakkaan tai toisen viranomaisen tilauksesta tehtävät laboratoriotutkimukset;

2) tullilaitoksen ulkopuolisille järjestettävä koulutus;

3) tietojen luovutukset atk-rekistereistä ja tietokannoista, arkisto- ja tilastotutkimukset sekä muut tietopalvelut ulkopuolisesta tilauksesta, jollei kysymyksessä ole 1 §:ssä tarkoitettu suorite;

4) sopimuksen perusteella muille kuin tulliviranomaiselle kannettavien maksujen laskutus ja perintä;

5) muut kuin 1 §:n 12 ja 13 kohdassa tarkoitetut tilastot ja julkaisut;

6) kirjallinen tai puhelimitse annettava neuvonta, jollei kysymyksessä ole 1 §:ssä tarkoitettu suorite;

7) käteisasiakkaan avustaminen tullausilmoituksen täyttämisessä muulla kuin 1 §:n 12 kohdassa tarkoitetulla tavalla sekä tulliselvityksen suunnittelua koskeva asiantuntija-apu ja muu yrityspalvelu;

8) tullilaitoksen toimitilojen, kaluston ja välineiden käyttö; sekä

9) otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista, tulli- ja muut todistukset sekä postittaminen ja lähettäminen.

4 §

Maksullisen valvontasuoritteen edellyttämästä tullilaitoksen ajoneuvon käytöstä peritään erillinen korvaus tämän päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

5 §

Kulkuneuvoselvityksen maksu kohdistetaan maahan saapuvaan tai maasta lähtevään alukseen ja ilma-alukseen vain kerran, vaikka selvitykseen kuuluisi useita eri toimenpiteitä.

Jos alus tai ilma-alus saapuu maahan ja lähtee maasta saman tunnin aikana, kannetaan kulkuneuvoselvityksen maksu vain kerran.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sellaisesta päätöksestä, jota koskeva hakemus on tullut vireille ennen päätöksen voimaantuloa sekä tullitoimenpiteestä, joka on aloitettu ennen mainittua ajankohtaa, kannetaan maksu tai leimavero hakemuksen vireille tullessa tai tullitoimenpide aloitettaessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vanhempi hallitussihteeri
Sakari Alasalmi

MAKSUTAULUKKO

tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

I TULLITOIMENPITEET

1. Kulkuneuvoselvitys

Lentoliikenne

Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan
ilma-aluksen selvitys kaikkina viikon päivinä:
Helsinki-Vantaan ja Turun lentoasemilla
klo 21.00-7.00                  200 mk
Helsinki-Malmin, Ivalon, Jyväskylän, Kajaanin,
Kemin, Kruunupyyn, Kuopion, Lappeenrannan,
Maarianhaminan, Oulun, Porin, Rovaniemen,
Tampere-Pirkkalan ja Vaasan lentoasemilla
klo 17.00-7.00                  350 mk
Muualla vuorokaudenajasta riippumatta      500 mk
Muussa kuin kaupallisessa ulkomaanliikenteessä
olevan ilma-aluksen selvitys paikan päällä
kaikkina viikon päivinä:
- edellä mainituilla lentoasemilla
 klo 17.00-7.00                 200 mk
- muualla vuorokaudenajasta riippumatta     350 mk

Alusliikenne

Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan aluksen
selvitys yleisissä satamissa kaikkina viikon päivinä:
- klo 16.00-7.00                 200 mk
- Läntisen ja Lapin tullipiirin satamissa
klo 22.00-7.00 kuitenkin             500 mk
Edellä mainitun aluksen selvitys muissa satamissa:
- maanantaista perjantaihin klo 7.00-16.00    250 mk/tunti
- muuna aikana                  350 mk/tunti

2. Passitus

Passitus tullialueella ja vientipassitus
- yleisenä virka-aikana              30 mk
- maanantaista perjantaihin muuna kuin
 yleisenä virka-aikana              40 mk
- lauantaina ja pyhäpäivänä            60 mk
Passitus, joka edellyttää erillisvakuutta
- yleisenä virka-aikana              60 mk
- maanantaista perjantaihin muuna kuin
 yleisenä virka-aikana              80 mk
- lauantaina ja pyhäpäivänä           100 mk

3. Luovutus

- maanantaista perjantaihin muuna kuin
 yleisenä virka-aikana              80 mk
- lauantaina ja pyhäpäivänä           100 mk

4. Lastauslupa ja varastostaotot

Otto tullivarastosta tai muonitusvarastosta
sekä edunalaisen viennin lastauslupa
- yleisenä virka-aikana              40 mk
- maanantaista perjantaihin muuna kuin
 yleisenä virka-aikana              80 mk
- lauantaina ja pyhäpäivänä           100 mk

5. Muut tullitoimenpiteet

Siirto verottomien tavaroiden myymälään     140 mk
Tavaranhaltijan tai varastonpitäjän syystä
johtuva tarkastuskäynti tai muu tullitoimenpide
vapaa-alueella, tullivarastossa tai rekisteröidyn
asiakkaan muussa varastossa ja
tulliterminaalissa                250 mk/tunti
Tullitoimipaikan antama purkauslupa muuna kuin
yleisenä virka-aikana               40 mk
Tulliterminaaliin erikseen tilatun
tullivirkailijan antama lastiyksikön
purkauslupa tai lastauslupa:
- maanantaista perjantaihin klo 17.00-22.00
- - ensimmäisestä valvottavasta yksiköstä    250 mk
- - seuraavista yksiköistä            50 mk
- maanantaista perjantaihin klo 22.00-7.00 sekä
 lauantaina ja pyhäpäivänä
- - ensimmäisestä valvottavasta yksiköstä    450 mk
- - seuraavista yksiköistä            100 mk
Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien
käsittely myyntikelvottomiksi, kuljetuksen
saattovalvonta ja muut näihin verrattavat
asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet      250 mk/tunti
Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä
tullilaitoksen kulkuneuvon käyttö, jos matka
toimipisteestä yhteen suuntaan on ollut yli
10 kilometriä                   3 mk/km

II TULLIHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET JA LUVAT

1. Ennakkotietopäätökset

Tullitariffin nimikettä tai valmisteverotusta
koskeva ennakkotietopäätös, joka on vaatinut
tullilaboratorion tutkimusta         2 000 mk/tavara
Tullitariffin nimikettä tai valmisteverotusta
koskeva ennakkotietopäätös, joka ei ole
vaatinut tullilaboratorion tutkimusta     1 000 mk/tavara
Ennakkotietopäätös, kun hakijana on
yksityishenkilö eikä kysymys ole
kaupallisesta toiminnasta            500 mk
Muu ennakkotieto               1 000 mk
Päätös olla antamatta ennakkotietoa       100 mk
2. Etupäätökset ja tasausverottomuutta
  koskevat päätökset              300 mk

3. Muut päätökset ja luvat

Tullilaitoksen rekisteröityä asiakasta
koskeva päätös                3 000 mk
Tulliselvitysajan pidennys ja muu
poikkeuslupa tulliselvitysvelvollisuuteen;
vapaa-alueen rajojen muuttamista ja vapaa-
aluetavaran käsittelyä koskeva lupa;
keskitetyn tullauksen lupa sekä valmistevero-
lainsäädäntöön perustuvat päätökset ja luvat 1 500 mk
Edellä mainitun tullihallituksen aikaisemmin
myöntämän luvan uusiminen tai pitennys     500 mk

III PIIRITULLIKAMARIN PÄÄTÖKSET JA LUVAT

Jaksotullauslupa;
tulliterminaalin ja tullivaraston perustamislupa;
lupa valmistuksessa käytettävien raaka-
aineiden kirjanpidolliseen erotteluun     1 200 mk
Tullitietä ja yleistä liikennepaikkaa
koskeva poikkeuslupa;
tulliselvitysajan pidennys ja muu
tulliselvitysvelvollisuuden poikkeuslupa;
tavaran tullivarastointiajan pitennyspäätös;
tullivarastotavaran käsittelylupa;
valmisteverolainsäädäntöön perustuvat
päätökset ja luvat               500 mk
Edellä mainitun piiritullikamarin aikaisemmin
myöntämän luvan uusiminen tai pitennys;
tulliverolain 9 b §:n 2 kohtaan, 18 §:n
2 momenttiin, 21 §:n 3 momenttiin ja
23 §:n 2 momenttiin perustuvat pitennyshakemukset;
moottoriajoneuvoveron vapautus         250 mk
Tullauskirja, saattomieslupa ja väylämaksun
vapautustodistus                100 mk

IV TULLILABORATORION SUORITTEET

Laboratoriotutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta:
- elintarvikeasetuksen (408/52)
 1 §:ssä tarkoitetut
 elintarvikkeet         1 350 mk/tutkittu tavaraerä
- muut tavarat          1 000 mk/tutkittu tavaraerä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.