930/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Ulkoasiainministeriön päätös ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista

Ulkoasiainministeriö on 12 päivänä heinäkuuta 1993 ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun asetuksen (652/93) 11 §:n nojalla päättänyt:

Yleiset säännökset
1 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) Puolisolla virkamiehen aviopuolisoa.

2) Virkamiehen lapsella sellaista lasta,

a) jonka huoltaja virkamies tai hänen puolisonsa on edellyttäen, että lapsi on alle 18-vuotias eikä ansaitse elatustaan omalla työllään;

b) joka on alle 20-vuotias ja opiskelee päätoimisesti koulussa tai vastaavassa oppilaitoksessa ja jonka huoltaja virkamies tai hänen puolisonsa oli ennen kuin lapsi täytti 18 vuotta; tai

c) joka ei sairauden, vian tai vamman vuoksi kykyne elättämään itseään omalla työllään edellyttäen, että virkamies tai hänen puolisonsa on lapsen huoltaja.

3) Perheenjäsenellä virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta.

4) Mukana seuraavalla perheenjäsenellä virkamiehen puolisoa tai virkamiehen lasta, joka pysyvästi oleskelee asemapaikassa asuen samassa taloudessa virkamiehen kanssa. Pysyvällä oleskelulla asemapaikassa tarkoitetaan oleskelua, joka kestää vähintään 6 kuukautta.

2 §

Tässä päätöksessä tarkoitettuja korvauksia maksetaan siltä ajalta, jona virkamies hoitaa asemapaikassa virkatehtäviään, on vuosilomalla tai virkamatkalla. Jos virkamatka ei kuitenkaan kuulu edustuston tavanomaiseen toimintaan, ulkoasiainministeriö päättää virkamatkapäätöksen yhteydessä erikseen, maksetaanko korvauksia ja kuinka suurina ne maksetaan.

Virkavapauden ja virantoimituksen keskeytyksen ajalta maksettavista korvauksista säädetään jäljempänä.

Paikalliskorotus
3 §

Paikalliskorotuksen suuruuden määräämiseksi asemapaikat ryhmitellään kalleusluokkiin (liite 1) ja jokaiselle virkanimelle ja palkkausryhmälle määrätään paikalliskorotuksen perusarvo (liite 2). Virkamiehelle suoritettavan paikalliskorotuksen määrä vuodessa saadaan kertomalla paikalliskorotuksen perusarvo kutakin kalleusluokkaa varten vahvistetulla kalleuskertoimella (liite 3) sekä ulkoasiainministeriön kulloinkin vahvistamalla valuuttakertoimella.

Sivuakkreditointimaassa olevan edustuston johtavalle virkamiehelle, jolle tasavallan presidentti on myöntänyt väliaikaisen asiainhoitajan arvon ja aseman, paikalliskorotuksen perusarvo määrätään yhtä perusarvoluokkaa korkeampana kuin mitä hänen virkanimensä edellyttäisi.

4 §

Jos virkamiehellä on mukana seuraava puoliso, maksetaan paikalliskorotus, jollei jäljempänä toisin määrätä, 20 prosenttia suurempana. Tämä puolisokorotus maksetaan kyseessä olevan edustuston paikalliskorotuksen määräytymisperusteiden mukaisesti, kuitenkin vähintään avustajan paikalliskorotuksesta. Avustajalle ja vastaaville virkamiehille puolisokorotus maksetaan lähetystöneuvoksen paikalliskorotuksesta sekä ulkoasiainsihteerille, lähetystöneuvokselle, ulkoasiainneuvokselle ja vastaaville virkamiehille korkeimmasta ulkoasiainneuvoksen paikalliskorotuksesta laskettuna.

5 §

Jos puolisot on määrätty ulkoasiainhallinnon virkamiehinä samaan asemapaikkaan ja he asuvat samassa taloudessa, ei kummallekaan suoriteta puolisokorotusta. Lisäksi alennetaan sen puolison, jonka paikalliskorotus on suurempi, 3 §:ssä tarkoitettua paikalliskorotusta 25 prosenttia.

Jos virkamiehen puoliso on muussa kuin 1 momentissa mainitussa palvelussuhteessa, päättää ministeriö yksittäistapauksissa maksetaanko puolisokorotusta ja kuinka paljon. Puolisokorotusta ei kuitenkaan evätä tai alenneta, jos puolison ansiotyö on satunnaista tai osa-aikaista tai hänen ansionsa muodostuvat olosuhteet huomioon ottaen vähäisiksi.

6 §

Virkamiehelle maksetaan kunkin lapsen osalta hakemuksesta paikalliskorotuksen lisäystä 8 prosenttia kyseessä olevan edustuston avustajan paikalliskorotuksesta laskettuna (lapsikorotus). Lapsikorotusta ei kuitenkaan makseta sellaisesta lapsesta, jonka osalta suoritettava koulutuskorvaus kattaa asumis- ja ruokakustannuksia.

Lapsikorotus maksetaan vain toiselle puolisoista 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.

Mitä 5 §:n 2 momentissa on säädetty puolisokorotuksesta, noudatetaan soveltuvin osin myös lapsikorotuksen osalta.

Mikäli virkamiehen lapsi saa opintotukilain (28/72) ja opintotukiasetuksen (287/72) perusteella opintorahaa, maksetaan virkamiehelle lapsikorotusta siltä osin kuin hänelle maksettava lapsikorotus ylittää lapselle maksettavan opintorahan.

7 §

Edustuston päällikön sijaisena tai tilapäisenä päällikkönä toimivalle edustuston virkamiehelle maksetaan viranhoitokorvaus, jonka suuruus on 25 prosenttia edustuston päällikön 3 §:n mukaan määräytyvästä paikalliskorotuksesta seuraavasti:

1) edustuston päällikön vuosilomasta johtuvan yhdenjaksoisen yli 7 vuorokautta kestävän asemamaasta poissaolon ajalta;

2) edustuston päällikön ollessa estynyt sairauden johdosta myönnettävän virkavapauden vuoksi siltä ajalta, kun päällikön yhdenjaksoinen poissaolo asemamaasta ylittää 7 vuorokautta;

3) edustuston päällikön ollessa estynyt muiden kuin edellä 1 ja 2 kohdissa mainittujen syiden johdosta siltä ajalta, kun päällikön yhdenjaksoinen poissaolo asemamaasta ylittää 7 vuorokautta;

4) edustuston päällikön ollessa yhdenjaksoisesti estynyt useampien edellä tässä pykälässä mainittujen syiden vuoksi siltä ajalta, kun poissaolo näiden syiden vuoksi yhteensä ylittää 7 vuorokautta; sekä

5) edustuston ollessa ilman vakinaista päällikköä siitä alkaen, kun edustuston vakinaisen päällikön tehtävään määrääminen on päättynyt, siihen saakka, kunnes uudeksi edustuston päälliköksi määrätty on asemamaassa ryhtynyt hoitamaan tehtäväänsä.

Viranhoitokorvauksen maksamisen edellytyksenä muissa kuin edellä 1 momentin 2 kohdassa mainitussa tapauksessa on, että edustuston päällikön poissaolosta on tehty diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 4/70) tai konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 5/70) edellyttämä ilmoitus asemamaan ulkoasiainministeriölle tai muu vastaava ilmoitus kansainväliselle järjestölle.

Olosuhdehaittakorvaus
8 §

Olosuhdehaittakorvauksen maksamiseksi vahvistetaan neljä olosuhdehaittaluokkaa (liite 4). Korvausta maksetaan yhtä luokkaa kohti seuraavasti:


                         mk/kuukausi
1. Diplomaattisen edustuston tai lähetetyn
  pääkonsulin viraston päälliköksi määrätty
  virkamies, ulkoasiainneuvos ja vastaava
  virkamies                       450
2. Lähetystö-, kehitysyhteistyö- ja lehdistöneuvos,
  ulkoasiain-, kehitysyhteistyö- ja lehdistösihteeri,
  I, II ja III palkkausryhmän erityisasiantuntija ja
  lehdistövirkamies, avustaja, hallinnollinen
  ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja,
  osastosihteeri tai vastaava virkamies         360
3. Muu virkamies                     300

Sotatilan tai siihen verrattavien olosuhteiden vallitessa asemapaikassa voidaan 1 momentissa mainittu olosuhdehaittakorvaus maksaa yhtä olosuhdehaittaluokkaa korkeampana ulkoasiainministeriön kulloinkin erikseen tekemän päätöksen nojalla.

9 §

Edellä 8 §:n 1 ja 2 momentissa mainittu olosuhdehaittakorvaus maksetaan 50 prosenttia suurempana, jos virkamiehellä on mukana seuraava puoliso. Kunkin mukana seuraavan lapsen osalta maksetaan 8 §:n 1 ja 2 momentissa mainittu olosuhdehaittakorvaus 25 prosenttia suurempana.

Jos puolisot on määrätty ulkoasiainhallinnon virkamiehinä samaan asemapaikkaan ja he asuvat samassa taloudessa, ei kummallekaan suoriteta edellä 1 momentissa tarkoitettua olosuhdehaittakorvauksen korotusta puolison osalta (olosuhdehaittakorvauksen puolisokorotus). Lisäksi alennetaan sen puolison, jonka olosuhdehaittakorvaus on suurempi, 8 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua olosuhdehaittakorvausta 25 prosenttia.

Jos puoliso on muussa kuin edellä 2 momentissa mainitussa palvelussuhteessa, päättää ministeriö yksittäistapauksissa maksetaanko olosuhdehaittakorvauksen puolisokorotusta ja kuinka paljon. Olosuhdehaittakorvauksen puolisokorotusta ei kuitenkaan evätä tai alenneta, jos puolison ansiotyö on satunnaista tai osa-aikaista tai hänen ansionsa muodostuvat olosuhteet huomioon ottaen vähäisiksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua olosuhdehaittakorvauksen korotusta lapsen osalta (olosuhdehaittakorvauksen lapsikorotus) maksetaan vain toiselle puolisoista 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa.

Mitä 3 momentissa on säädetty olosuhdehaittakorvauksen puolisokorotuksesta, noudatetaan soveltuvin osin myös olosuhdehaittakorvauksen lapsikorotuksen osalta.

Erinäiset säännökset
10 §

Suomesta ulkomaanedustukseen tapahtuvan siirron yhteydessä paikalliskorotus ja olosuhdehaittakorvaus maksetaan siitä päivästä lukien, jona virkamies on asemapaikkaan saavuttuaan ryhtynyt hoitamaan virkatehtäviään. Asemapaikasta toiseen tapahtuvan siirron yhteydessä paikalliskorotusta ja olosuhdehaittakorvausta maksetaan siitä päivästä lukien, kun virkamies on määrätty uuteen asemapaikkaan.

Paikalliskorotuksen ja olosuhdehaittakorvauksen osalta suoritettavan puolisokorotuksen maksaminen aloitetaan siitä päivästä, jolloin mukana seuraava puoliso siirtyy Suomesta asemapaikkaan.

Puolison väliaikainen poissaolo asemapaikasta ei aiheuta paikalliskorotuksen ja olosuhdehaittakorvauksen osalta suoritettavan puolisokorotuksen maksamisen lopettamista.

Siltä osin kuin puolison väliaikainen poissaolo asemapaikasta ylittää 120 vuorokautta vuodessa ei puolisokorotusta makseta, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Väliaikaisena poissaolona ei kuitenkaan pidetä aikaa, jonka puoliso on virkamiehen mukana virkamatkalla tai itse määrätty virkamatkalle. Vuoden määräajan laskeminen alkaa siitä päivästä, kun puoliso on muuttanut virkamiehen Suomesta ulkomaanedustukseen tapahtuvan siirron yhteydessä tai sen jälkeen pysyvästi asemapaikkaan.

Jos puoliso muuttaa pysyvästi pois asemapaikasta tai puolisot muuttavat asumaan erilleen, lopetetaan puolisokorotuksen maksaminen edellä mainitun syyn ilmenemistä seuraavan kuukauden alusta. Puolison katsotaan muuttaneen pysyvästi pois asemapaikasta jo siitä hetkestä lukien, kun puoliso poistuu asemapaikasta vuosiloman tai muun syyn vuoksi eikä hänen aikomuksenaan ole enää palata asemapaikkaan.

Olosuhdehaittakorvauksen lapsikorotuksen osalta noudatetaan soveltuvin osin mitä edellä 2-5 momenteissa on puolisokorotuksesta säädetty.

11 §

Kuukausittain maksettavat korvaukset maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta sen 15 päivänä. Jos kuukauden 15 päivä on arkilauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, korvaukset maksetaan näitä päiviä edeltävänä päivänä.

Milloin korvaus maksetaan osalta kuukautta, lasketaan korotuksen päivää kohti tuleva määrä jakamalla korotuksen kuukausimäärä kyseisen kalenterikuukauden päivien lukumäärällä.

Asuntokorvaus
12 §

Asuntokorvauksena maksetaan ministeriön hyväksymästä asunnosta johtuvat asumiskustannukset siltä osin kuin ne ylittävät virkamieheltä perittävän vuokranvastikkeen, jonka suuruus on 12,5 prosenttia kiinteästä palkasta ja 20 prosenttia paikalliskorotuksesta, joka on laskettu ilman lapsikorotusta.

Asuntokorvaus maksetaan ja vuokranvastike peritään virkamiehen koko ulkomaanedustuksen toimikauden ajalta.

Asuntokorvauksena maksettaviin asumiskustannuksiin luetaan varsinainen vuokra, autotallin vuokra ministeriön kulloinkin määräämän omavastuun ylittävältä osin, lämmitys-, vesi-, kaasu- ja sähkömaksut, puhelimen asennus- ja perusmaksu sekä muut asumiseen välittömästi liittyvät tarpeelliset kustannukset.

13 §

Asuntokorvauksena voidaan maksaa toimikauden aikana ulkoasiainministeriön suostumuksella tapahtuvasta väliaikaisesta hotelli- tai muusta vastaavasta asumisesta aiheutuvat kustannukset.

Asuntokorvauksena voidaan myös maksaa edellä 1 momentissa tarkoitetusta väliaikaisesta hotelliasumisesta aiheutuvat lisäkustannukset siltä ajalta, kun tämä asuminen ylittää 14 vuorokautta. Korvauksena maksetaan päivää kohden osuus kulloinkin voimassa olevan valtion virkamiesten matkustussäännön mukaisesta asianomaisen maan päivärahasta seuraavasti:


hotellissa asumisen          15-60 vrk  yli 60 vrk
kestoaika
perheetön virkamies             15 %     20 %
perheellinen (2 henkeä)           20 %     25 %
perheellinen (3-4 henkeä)          25 %     30 %
perheellinen (5 henkeä tai enemmän)     30 %     30 %

Koulutuskorvaus
14 §

Virkamiehelle maksetaan koulutuskorvauksena hänen mukana seuraavan lapsensa koulutuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset siltä ajalta, jona lapsi käy oppimäärältään Suomen peruskoulua tai lukiota vastaavaa oppilaitosta, enintään kuitenkin sen lukukauden loppuun, jonka aikana lapsi täyttää 20 vuotta. Lukion kustannukset maksetaan vain, mikäli lapsi ei ole aikaisemmin lukiota tai sitä vastaavaa keskiasteen oppimäärää suorittanut.

Koulutuskorvauksena voidaan maksaa lukion sijasta myös muusta peruskoulun jälkeisestä Suomen keskiasteen opintoja vastaavasta koulutuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset ulkoasiainministeriön harkinnan mukaan enintään kuitenkin sen lukukauden loppuun, jonka aikana lapsi täyttää 20 vuotta.

Korvausta voidaan maksaa esikoululuokan kustannuksista edellyttäen, että kyse on ensimmäistä varsinaista koululuokkaa edeltävä luokka, jonka käyminen jatkokoulutustakin silmällä pitäen on perusteltua. Korvausta maksetaan kuitenkin aikaisintaan, kun lapsi on täyttänyt viisi vuotta.

15 §

Edellä 14 §:ssä tarkoitettuna koulutuskorvauksena maksetaan kirjoittautumis- ja lukukausimaksut, välttämättömistä oppikirjoista ja muista opetusvälineistä johtuvat kustannukset samassa määrin kuin Suomessa, pakollinen kouluvakuutus ja päivittäisistä yleisin kulkuneuvoin tapahtuvista koulun ja kodin välisistä matkoista aiheutuvat kustannukset sekä muut erityisolosuhteista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Jos lukion tai muun peruskoulun jälkeistä, Suomen keskiasteen opintoja vastaavaa, koulutusta antavan oppilaitoksen lukukausimaksu kattaa välttämättömistä oppikirjoista ja muista opetusvälineistä johtuvat kustannukset, peritään virkamieheltä omavastuuosuutena 1 200 markkaa lukuvuodessa kutakin tällaisessa oppilaitoksessa opiskelevaa lasta kohti.

Korvattavien kustannusten kohtuullisuutta harkittaessa otetaan huomioon muun muassa asemapaikan erityiset olosuhteet, opetuksen taso ja sisältö, opetuskielen ja koulujärjestelmän tarkoituksenmukaisuus ottaen huomioon lapsen aikaisempi koulunkäynti sekä jatkokoulutusmahdollisuudet.

16 §

Jos virkamiehen lapsi käy koulua kotimaassa ja asuu Kouluasuntolasäätiön ylläpitämässä tai muussa vastaavassa oppilasasuntolassa, maksetaan 14 §:ssä tarkoitettuna koulutuskorvauksena mainitun asuntolan täysihoitomaksu, kuitenkin enintään Kouluasuntolasäätiön ylläpitämän asuntolan täysihoitomaksua vastaava määrä.

Kolmannessa maassa koulua käyvän lapsen koulutuskorvauksena maksetaan, sisäoppilaitosmaksut mukaan lukien, enintään edellä 1 momentissa mainitun Kouluasuntolasäätiön ylläpitämän asuntolan täysihoitomaksua vastaava määrä.

Edustuskorvaus
17 §

Edustuskorvausta maksetaan työtehtävien hoidon kannalta tarpeellisten tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvista ja muista välittömästi edustustoimintaan liittyvistä menoista edustustolle osoitetun määrärahan puitteissa.

Ulkoasiainministeriö päättää vuosittain korvauksen perusteet ja vahvistaa erikseen kotiedustamisen korvausperusteena käytettävät yksikköhinnat.

Varustautumiskorvaus
18 §

Varustautumiskorvausta maksetaan ensimmäisen ulkomaanedustukseen tapahtuvan siirron yhteydessä seuraavasti:


                              mk
1. Diplomaattisen edustuston tai lähetetyn pääkonsulin
  viraston päälliköksi määrätty virkamies       82 000
2. Ulkoasiain-, lähetystö-, kehitysyhteistyö- ja
  lehdistöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija
  ja lehdistövirkamies ja vastaava virkamies     59 700
3. Ulkoasiain-, kehitysyhteistyö- ja lehdistösihteeri,
  II ja III palkkausryhmän erityisasiantuntija ja
  lehdistövirkamies, avustaja ja vastaava
  virkamies                      48 300
4. Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen
  avustaja, osastosihteeri              33 000
5. Muu virkamies                    23 200

Varustautumiskorvausta korotetaan 20 prosentilla virkamiehen mukana seuraavan puolison osalta ja 10 prosentilla jokaisen mukana seuraavan virkamiehen lapsen osalta.

Jos diplomaattisen edustuston tai lähetetyn konsulinviraston päälliköksi määrätyllä virkamiehellä on virkatehtävissään käytössä valtion virka-auto, vähennetään edellä 1 ja 2 momentissa mainitulla tavalla määräytyvästä varustautumiskorvauksesta 20 000 markkaa.

19 §

Varustautumiskorvaus maksetaan hakemuksesta aikaisintaan neljä kuukautta ennen virkamiehen siirtopäivää.

Mukana seuraavien perheenjäsenten osalta varustautumiskorvaus maksetaan hakemuksesta aikaisintaan neljä kuukautta ennen kuin perheenjäsen siirtyy pysyvästi asemapaikkaan. Edellytyksenä korvauksen suorittamiselle mukana seuraavien perheenjäsenten osalta on, että he siirtyvät asemapaikkaan kuuden kuukauden kuluessa virkamiehen siirtopäivästä.

20 §

Jos virkamiehen toimikausi ulkomaanedustuksessa kestää enintään vuoden, ei hänelle makseta varustautumiskorvausta, ellei ulkoasiainministeriö erityisistä syistä toisin päätä. Liikaa maksetun varustautumiskorvauksen takaisinperinnästä on voimassa, mitä aiheettomasti maksettujen korvausten takaisinperinnästä on erikseen säädetty.

Jos perheenjäsenten oleskelu asemapaikalla kestää enintään vuoden, noudatetaan mitä edellä 1 momentissa on määrätty.

21 §

Toista tai useampaa kertaa ministeriöstä ulkomaanedustukseen siirtyvälle virkamiehelle maksetaan edellä 18 §:n mukaan määräytyvästä varustautumiskorvauksesta:

1. 75 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirrosta on kulunut vähintään seitsemän vuotta;

2. 50 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirrosta on kulunut vähintään viisi vuotta; ja

3. muissa tapauksissa 45 prosenttia.

Jos edellisen korvaukseen oikeuttaneen siirron jälkeen virkamiehen tehtävät ovat olennaisesti muuttuneet vaativammiksi, voidaan varustautumiskorvaus suorittaa 1 momentin määräyksistä poiketen, ei kuitenkaan suurempana kuin 75 prosenttia 18 §:n mukaisesta korvauksesta.

22 §

Asemamaasta toiseen määrätylle virkamiehelle maksetaan edellä 18 §:n mukaisesta varustautumiskorvauksesta:

1. 40 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirrosta on kulunut vähintään viisi vuotta; ja

2. 35 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirrosta on kulunut vähintään neljä vuotta.

23 §

Kun virkamies määrätään ensimmäistä kertaa diplomaattisen edustuston tai lähetetyn pääkonsulin viraston päälliköksi, suoritetaan varustautumiskorvaus kuitenkin siten kuin 18 §:ssä määrätään.

Asettautumiskorvaus
24 §

Asettautumiskorvauksena maksetaan ulkomaanedustukseen, ulkomaanedustuksessa asemapaikasta toiseen tai asemamaasta Suomeen tapahtuvan siirron yhteydessä virkamiehelle:


                              mk
1. jonka puoliso ei siirry mukana           12 500
2. jonka puoliso siirtyy mukana            14 900
3. lisäksi jokaisesta asemapaikkaan mukana
  siirtyvästä virkamiehen lapsesta           1 400

Asettautumiskorvaus maksetaan hakemuksesta aikaisintaan kuukautta ennen virkamiehen siirtopäivää. Mukana seuraavien perheenjäsenten osalta asettautumiskorvaus maksetaan hakemuksesta aikaisintaan kuukautta ennen kuin perheenjäsen siirtyy pysyvästi asemapaikkaan.

25 §

Jos virkamiehen toimikausi asemapaikassa kestää alle kuusi kuukautta, ei asettautumiskorvausta makseta. Jos toimikausi on lyhyempi kuin yksi vuosi, mutta kuitenkin vähintään kuusi kuukautta, maksetaan korvaus ulkomaanedustukseen tai ulkomaanedustuksessa asemapaikasta toiseen siirtymisen yhteydessä, mutta ei kuitenkaan kotimaahan siirryttäessä.

Jos mukana seuraavien perheenjäsenten oleskelu asemapaikassa kestää alle vuoden, noudatetaan heidän osaltaan suoritettavaan korvaukseen mitä edellä 1 momentissa on säädetty, ellei erityisistä syistä muuta johdu.

26 §

Asettautumiskorvaus maksetaan myös, kun ulkomaanedustuksen virkamies siirtyy eläkkeelle tai kun hänet asetetaan valtioneuvoston käytettäväksi.

Jos virkamies eroaa ulkoasiainhallinnon palveluksesta siten, että palvelussuhde päättyy ulkomaanedustuksessa, ministeriö päättää erikseen maksetaanko asettautumiskorvausta ja kuinka suurena se maksetaan.

Muutto- ja eräiden muiden matkakustannusten korvaus
27 §

Muuttomatkan matkakustannukset korvataan siten kuin valtion virkamiesten ulkomailla tehtyjen virkamatkojen kustannusten korvaamisesta on säädetty, määrätty tai valtion virkaehtosopimuslain (664/70) nojalla sovittu, jollei ulkoasiainministeriö erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin määrää. Perheenjäsenten muuttomatkan matkakustannukset korvataan samojen perusteiden mukaan kuin virkamiehen matkakustannukset. Lasten osalta maksetaan kuitenkin puolet päivärahasta.

28 §

Virkamiehelle korvataan hänen ja hänen mukana seuraavien perheenjäsentensä välttämättömän henkilökohtaisen matkatavaran ja koti-irtaimiston kuljetuksesta ja vakuuttamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Koti-irtaimistoksi ei lueta muun muuassa kotieläimiä, rakennusmateriaaleja, ilma- ja vesialuksia eikä moottorikulkuneuvoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun koti-irtaimiston muuttokustannuksina korvataan muuttotavaran kuljetuskuntoon saattamisesta, kuljetuksesta, tilapäisestä varastoinnista, purkamisesta ja vakuutusmaksusta aiheutuvat kustannukset.

29 §

Pintakuljetuksena kuljetettaessa korvattavien muuttotavaroiden enimmäiskuutiomäärät ovat:


                    Perus-m3 Puoliso Lapsi
Ulkoasiainneuvos, diplomaattisen
edustuston tai lähetetyn pääkonsulin
viraston vakinainen päällikkö tai
siihen verrattavassa tehtävässä
oleva henkilö               35    7    5
Lähetystö-, kehitysyhteistyö- ja
lehdistöneuvos (ellei kuulu ed. ryhmään),
I palkkausryhmän erityisasiantuntija
ja lehdistövirkamies sekä vastaava
virkamies                 30    7    5
Ulkoasiain-, hallinnollinen ulkoasiain-,
kehitysyhteistyö- ja lehdistösihteeri,
II palkkausryhmän erityisasiantuntija
ja lehdistövirkamies sekä vastaava
virkamies                 25    7    5
Avustaja, hallinnollinen avustaja,
kehitysyhteistyö- ja lehdistöavustaja,
III palkkausryhmän erityisasiantuntija
ja lehdistövirkamies, kielenkääntäjä
ja osastosihteeri sekä vastaava
virkamies                 20    7    5
Muut virkanimet              15    7    5

Ministeriö päättää erikseen vuodeksi tai sitä lyhyemmäksi ajaksi ulkomaanedustukseen määrätylle virkamiehelle korvattavien muuttotavaroiden enimmäismäärän.

Jos virkamiehen asunto on kokonaan tai osittain kalustettu valtion varoin, edellä 1 momentin mukaan määräytyvää peruskuutiomäärää vähennetään ministeriön harkinnan mukaan kuitenkin niin, että peruskuutiomäärä on vähintään 8 m3. Peruskuutiomäärää vähennettäessä lasketaan ruokailuryhmän kuutiomääräksi 4 m3 ja peruskalustepaketin kuutiomääräksi 7 m3.

30 §

Edellä 28 ja 29 §:issä tarkoitetun muuttotavaran lisäksi korvataan virkamiehen omistaman yhden henkilöauton tai vastaavan ajoneuvon kuljetuksesta valtiolle edullisimmalla tavalla asemapaikkaan ja asemapaikasta Suomeen aiheutuvat rahti- tai ajokilometrien mukaiset kustannukset kuitenkin niin, että korvauksen enimmäismäärä on 12 000 markkaa.

31 §

Edellä 28-30 § tarkoitetun omaisuuden osalta korvattava kuljetusvakuutusmäärä on enintään seuraava:


                              mk
Ulkoasiainneuvos, diplomaattisen edustuston tai
lähetetyn pääkonsulin viraston vakinainen päällikkö
tai siihen verrattavassa tehtävässä oleva henkilö   330 000
Lähetystö-, kehitysyhteistyö- ja lehdistöneuvos
(ellei kuulu ed. ryhmään), I palkkausryhmän
erityisasiantuntija ja lehdistövirkamies
sekä vastaava virkamies                256 000
Ulkoasiain-, hallinnollinen ulkoasiain-,
kehitysyhteistyö- ja lehdistösihteeri,
II palkkausryhmän erityisasiantuntija ja
lehdistövirkamies sekä vastaava virkamies       221 000
Avustaja, hallinnollinen avustaja, kehitysyhteistyö-
ja lehdistöavustaja, III palkkausryhmän
erityisasiantuntija ja lehdistövirkamies,
kielenkääntäjä ja osastosihteeri sekä
vastaava virkamies                  200 000
Muut virkanimet                    151 000

Ministeriö päättää erikseen vuodeksi tai sitä lyhyemmäksi ajaksi ulkomaanedustukseen määrätylle virkamiehelle korvattavan kuljetusvakuutusmäärän.

32 §

Muuttokuljetuksen ajankohdan määrää ulkoasiainministeriö tai ministeriön erikseen antamien ohjeiden mukaisesti edustusto.

33 §

Asemapaikassa tapahtuneesta ministeriön tai edustuston hyväksymästä muutosta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korvataan muutto-oikeuden mukaisen tavaramäärän osalta.

34 §

Virkamiehen siirron yhteydessä Suomeen varastoidun koti-irtaimiston varastointi- ja varastovakuutuskulut korvataan siihen saakka, kunnes kolme kuukautta on kulunut virkamiehen siirtopäivästä Suomeen.

35 §

Korvausta virkamiehen ja mukana seuraavien perheenjäsenten Suomeen tapahtuvan kotiloman matkustamiskustannuksista voidaan hakemuksesta maksaa Euroopan ulkopuolella olevassa edustustossa työskentelevälle joka vuosi ja Euroopassa olevassa edustustossa työskentelevälle joka toinen vuosi. Korvaus suoritetaan alkuperäisiä tositteita vastaan, kuitenkin enintään edustustoille vuosittain vahvistettavien enimmäismäärien puitteissa. Edellytyksenä kotilomamatkan korvaamiselle on, että Suomessa vietetään vuosilomasäännösten mukaan laskettu yhtäjaksoinen vähintään 12 arkipäivän pituinen aika.

Perheenjäsenen tapaamismatkasta aiheutuvia kustannuksia voidaan hakemuksesta korvata kerran vuodessa.

Virkamiehen siirtyessä asemapaikasta toiseen tai muusta perustellusta syystä voidaan tämän pykälän säännöksistä poiketa, jos poikkeaminen on ulkoasiainhallinnon toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista.

36 §

Liitteessä 5 mainitussa asemapaikassa olevassa edustustossa työskentelevälle virkamiehelle voidaan hakemuksesta maksaa hänen ja hänen mukana seuraavien perheenjäsentensä huoltomatkasta aiheutuvat kustannukset. Korvausta suoritetaan matkustamis- ja majoituskustannuksista alkuperäisiä tositteita vastaan liitteessä 5 vahvistettujen enimmäismäärien puitteissa.

37 §

Hautajaismatkan matkustamiskustannuksia voidaan hakemuksesta korvata seuraavasti:

1) virkamiehen ja hänen perheenjäsentensä matkat virkamiehen puolison tai hänen lapsensa kuolemantapauksen johdosta;

2) virkamiehen perheenjäsenten matkat virkamiehen kuolemantapauksen johdosta;

3) virkamiehen ja hänen puolisonsa matkat heidän vanhempiensa kuolemantapauksen johdosta; sekä

4) virkamiehen matka hänen muunkin kuin tässä päätöksessä 1 §:ssä olevan määritelmän mukaisen lapsensa samoin kuin puolison matka puolison lapsen kuolemantapauksen johdosta.

Edellä 1 momentin 1 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa voidaan virkamiehen ja hänen perheenjäsentensä matkustamiskustannukset korvata myös 18 vuotta täyttäneen tai naimisissa olleen lapsen kuolemantapauksen johdosta.

38 §

Virkamiehelle voidaan ulkoasiainministeriön harkinnan mukaan hakemuksesta maksaa korvausta kotiapulaisen muuttomatkan ja kotilomamatkan kustannuksista. Muuttomatkan kustannuksina korvataan matkustamiskustannukset ja muuttokustannukset enintään vuoden väliajoin ellei virkamiehen siirrosta muuta johdu. Korvattavien muuttokuutioiden enimmäismäärä on 2 m3.

Kotiapulaisella tarkoitetaan kotitaloustyöntekijäin työsuhteesta annetussa laissa (951/77) tarkoitettua henkilöä, joka on työsopimussuhteessa virkamieheen.

Virantoimituksen keskeytysaika
39 §

Virkamiehelle maksetaan paikalliskorotusta, olosuhdehaittakorvausta, asuntokorvausta ja lasten koulutuskustannusten korvausta täysimääräisesti virkavapauden ja virantoimituksen keskeytysajalta seuraavasti:

1) todistetusta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi siltä ajalta, jolta virkamiehelle maksetaan kiinteä palkkaus vähentämättömänä;

2) raskauden ja synnytyksen vuoksi siltä ajalta, jolta virkamies saa kiinteää palkkausta;

3) virkamiehen alle 10-vuotiaan tai vammaisen lapsen äkillisesti sairastuessa hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi siltä enintään kolme työpäivää sisältävältä ajalta, jolta virkamiehelle maksetaan kiinteä palkkaus vähentämättömänä;

4) seuraavilta päiviltä: virkamiehen 50- tai 60-vuotispäivä, oman avioliiton vihkimispäivä, lähiomaisen hautajaispäivä, perheenjäsenen kuolemantapauksen johdosta enintään yksi päivä tai muun perheenjäsenen kuin alle 10-vuotiaan tai vammaisen lapsen sairastumispäivältä edellyttäen, että virkamiehelle maksetaan tältä ajalta kiinteä palkkaus vähentämättömänä;

5) virkamiehen osallistuessa valtion virkamiesten ammattiyhdistyskoulutusta koskevan virkaehtosopimuksen mukaiseen ammattiyhdistyskoulutukseen siltä ajalta, kun hänelle maksetaan kiinteä palkkaus kokonaan; ja

6) siltä ajalta, kun hänet on kutsuttu reservin kertausharjoituksiin, maanpuolustuskurssille tai väestönsuojelulain (438/58) 6 §:n 2 momentin nojalla väestönsuojelukoulutukseen.

Ulkoasiainministeriö määrää erikseen edellä 1 momentissa tarkoitettujen korvausten maksamisesta muulta sellaiselta virantoimituksen keskeytysajalta, jolta valtion yleisen virkaehtosopimuksen mukaan maksetaan kiinteä palkkaus, sekä opintovapaan ajalta. Korvauksia voidaan maksaa enintään siltä ajalta, jolta virkamiehelle maksetaan kiinteä palkkaus kokonaan.

40 §

Edellä 39 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitun ajan ylittävältä ajaa maksetaan virkamiehelle paikalliskorotusta ja olosuhdehaittakorvausta enintään sen prosenttiosuuden suuruisena, jonka mukaan hänelle maksetaan kiinteä palkkaus.

Edellä 39 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitun ajan ylittävältä virkavapausajalta sekä siltä 39 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitun ajan ylittävältä virkavapausajalta, johon virkamiehelle sairausvakuutuslain mukaan tulevan äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan katsotaan kohdistuvan, maksetaan lasten koulutuskorvaus ja asuntokorvaus samoin kuin virantoimituksen ajalta. Virkamiehelle, jonka raskauden ja synnytyksen vuoksi myönnetty virkavapaus on alkanut ennen 1.8.1993, maksetaan puolet täysimääräisestä paikalliskorotuksesta siltä 39 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitun ajan ylittävältä virkavapausajalta, johon hänelle sairausvakuutuslain mukaan tulevan äitiys- ja vanhempainrahan katsotaan kohdistuvan.

Jos virkamiehelle on myönnetty palkatonta virkavapautta ajaksi, johon hänelle sairausvakuutuslain mukaan tulevan äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan katsotaan kohdistuvan, ja jos asunto on virkamiehen tai hänen mukana seuraavien perheenjäseniensä käytössä, peritään 12 §:ssä tarkoitettu vuokranvastike virasta normaalisti kyseiselle virkamiehelle maksettavasta täysimääräisestä kiinteästä palkasta ja paikalliskorotuksesta.

Jos virkamies on lomautettu, maksetaan lasten koulutuskorvaus ja asuntokorvaus samoin kuin virantoimituksen ajalta.

Muut erinäiset säännökset
41 §

Virkamiehen kuollessa maksetaan tässä päätöksessä tarkoitetut korvaukset kyseisen kuukauden loppuun, ellei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos virkamies tai hänen perheenjäsenensä kuolee ulkomailla, korvataan vainajan Suomeen kuljettamisesta ja kuljettamisen edellyttämästä varustamisesta aiheutuvat välttämättömät kustannukset, jos korvausta ei voida saada vakuutuksen perusteella.

42 §

Tässä päätöksessä vahvistetut korvausten määrät ja päätöksen liitteenä olevat taulukot tarkistetaan tarvittaessa muuttuneita olosuhteita vastaaviksi.

Ulkoasiainministeriö päättää minkä maan valuuttana ja minkä valuuttakurssin mukaan korvaukset kulloinkin maksetaan.

Tarkemmat määräykset
43 §

Tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta antaa ulkoasiainministeriö.

Voimaantulo
44 §

Tämä päätös tulee 11 §:n 1 momenttia ja 36 §:ää lukuunottamatta voimaan 1 päivänä elokuuta 1993, ja sitä sovelletaan korvauksiin, jotka on maksettava 1 päivän elokuuta 1993 jälkeiseltä ajalta.

Tämän päätöksen 10 §:n 4 momenttia sovelletaan ennen 1.8.1993 ulkomaanedustukseen siirtyneelle virkamiehelle maksettaviin korvauksiin kuitenkin vasta 1.1.1994 lukien siten, että 10 §:n 4 momentissa tarkoitettu vuoden määraika lasketaan 1.1.1994 tai siitä myöhemmästä päivästä lukien, jolloin virkamiehen puoliso on muuttanut virkamiehen Suomesta ulkomaanedustukseen tapahtuvan siirron yhteydessä tai sen jälkeen pysyvästi asemapaikkaan. Ennen 1.8.1993 ulkomaanedustukseen siirtyneen virkamiehen puolison väliaikainen poissaolo asemapaikasta ei kalenterivuoden 1993 aikana aiheuta paikalliskorotuksen tai olosuhdehaittakorvauksen osalta suoritettavan puolisokorotuksen suorittamisen lopettamista, jos poissaolo johtuu virkamiehen vuosilomasta, virkamatkasta tai sairaslomasta, virkamiehen puolison tai lapsen sairastumisesta, koulunkäynnin aloittamisesta tai päättämisestä tai näihin rinnastettavasta syystä. Jos puolison poissaolo asemapaikasta johtuu muusta kuin edellä mainitusta syystä, lopetetaan paikalliskorotuksen ja olosuhdehaittakorvauksen osalta suoritettavan puolisokorotuksen maksaminen, kun tällainen poissaolo kalenterivuodessa ylittää 60 vuorokautta.

Tämän päätöksen 11 §:n 1 momentti tulee voimaan 1.1.1994. Paikalliskorotus ja olosuhdehaittakorvaus maksetaan tämän päätöksen 11 §:n 1 momentin voimaantuloa seuraavilta kolmelta kalenterikuukaudelta seuraavasti: tammikuulta sen 4 päivänä, helmikuulta sen 8 päivänä ja maaliskuulta sen 11 päivänä. Ennen 11 §:n 1 momentin voimaantuloa maksetaan kuukausittain maksettavat korvaukset kalenterikuukausittain etukäteen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, kuitenkin siten että jos kuukauden ensimmäinen arkipäivä on arkilauantai, korvaukset maksetaan kuukauden toisena arkipäivänä.

Tämän päätöksen 36 § tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994, ja sitä sovelletaan korvauksiin, jotka on maksettava 1 päivän tammikuuta 1994 jälkeiseltä ajalta.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Osastopäällikkö
Jorma Inki

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSLUOKAT JA KALLEUSLUOKITTAIN LIUKUVAT KERTOIMET

Kalleus- Asemapaikka        Kerroin
luokka
34                 4.884-5.126

33                 4.650-4.883

32    Tokio           4.429-4.649

31                 4.218-4.428

30                 4.016-4.217

29    Bern            3.825-4.015
     Geneve
     Göteborg
     Oslo
     Reykjavik
     Tukholma

28    Kööpenhamina        3.643-3.824

27    Seoul           3.470-3.642
     Wien

26    Abidjan          3.305-3.469
     Bagdad
     Berliini
     Bonn
     Bryssel
     Frankfurt am Main
     Hampuri
     Kiova
     Moskova
     Munchen
     Pariisi
     Pietari
     Riika
     Rooma
     Strasbourg
     Teheran
     Tel Aviv
     Tripoli
     Vilna

25    Barcelona         3.148-3.304
     Buenos Aires
     Damaskus
     Dublin
     Haag
     Lontoo
     Los Angeles
     Madrid
     New York
     Riad
     Singapore
     Washington

24    Abu Dhabi         2.998-3.147
     Beograd
     Dar es Salaam
     Hongkong
     Kuwait
     Las Palmas
     Lissabon
     Malaga
     Ottawa
     Peking
     Rabat
     Tallinna
     Toronto
     Vancouver

23    Addis Abeba        2.855-2.997
     Alger
     Ateena
     Budapest
     Bukarest
     Canberra
     Managua
     Praha
     Sofia
     Sydney
     Varsova

22    Hanoi           2.719-2.854
     Jakarta
     Lusaka

21    Ankara           2.590-2.718
     Brasiilia
     Caracas
     Kuala Lumpur
     Lagos
     Manila
     Maputo
     Mexico
     Pretoria
     Windhoek

20    Bangkok          2.467-2.589
     Harare
     Islamabad
     Kairo
     Katmandu
     Nairobi
     Santiago de Chile

19    Colombo          2.349-2.466
     New Delhi

ULKOMAANEDUSTUKSEN VIRKAMIESTEN PAIKALLISKOROTUSTEN PERUSARVOT VIRKANIMITTÄIN


Paikallis-  Virkanimike
korotuksen
perusarvo
mk/v
50 000    ulkoasiainneuvos, edustuston päälliköksi
       määrätty kehitysyhteistyöneuvos
       (S29, S28, A29, A28)
45 000    ulkoasiainneuvos, edustuston päälliköksi
       määrätty kehitysyhteistyöneuvos (A27, A26)
43 000    edustuston päälliköksi määrätty
       kehitysyhteistyöneuvos (A25)
40 000    lähetystöneuvos, lehdistöneuvos,
       kehitysyhteistyöneuvos
35 000    ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiain-
       sihteeri, lehdistösihteeri, kehitysyhteistyö-
       sihteeri, kielenkääntäjä
30 000    avustaja, hallinnollinen avustaja, lehdistö-
       avustaja, kehitysyhteistyöavustaja
25 000    osastosihteeri
23 000    toimistosihteeri, virastomestari
22 000    toimistovirkailija (vähintään A5), vahtimestari
       (vähintään A4)

ULKOMAANEDUSTUKSEN TILAPÄISTEN, MÄÄRÄAJAKSI OTETTUJEN VIRKAMIESTEN PAIKALLISKOROTUSTEN PERUSARVOT PALKKAUSRYHMITTÄIN


Paikallis-  Palkkausryhmä
korotuksen
perusarvo
mk/v
34 000    tilapäinen erityisasiantuntija, tilapäinen
       lehdistövirkamies (I palkkausryhmä)
27 000    tilapäinen erityisasiantuntija, tilapäinen
       lehdistövirkamies (II palkkausryhmä)
22 000    tilapäinen erityisasiantuntija, tilapäinen
       lehdistövirkamies (III palkkausryhmä)

ULKOMAANEDUSTUKSEN PAIKALLISKOROTUKSEN MÄÄRÄÄMISESSÄ KALLEUSLUOKITTAIN SOVELLETTAVAT KALLEUSKERTOIMET 1.5.1993 LUKIEN


           Sovellettava
Kalleusluokka    kalleuskerroin
  34          4.884
  33          4.650
  32          4.429
  31          4.218
  30          4.016
  29          3.825
  28          3.643
  27          3.470
  26          3.305
  25          3.148
  24          2.998
  23          2.855
  22          2.719
  21          2.590
  20          2.467
  19          2.349

ASEMAPAIKKOJEN OLOSUHDEHAITTALUOKAT

Luokka 1    Luokka 2   Luokka 3    Luokka 4
Abu Dhabi   Abidjan    Addis Abeba  Hanoi
Caracas    Ankara    Alger     Kuwait
Islamabad   Bangkok    Bagdad     Maputo
Kairo     Beograd    Colombo    Tripoli
Kuala Lumpur  Bukarest   Dar es Salaam
Manila     Damaskus   Lagos
Rabat     Jakarta    Lusaka
Seoul     Katmandu   Riad
Tel Aviv    Kiova     Teheran
Varsova    Managua    Vilna
        Mexico
        Moskova
        New Delhi
        Peking
        Pietari
        Riika
        Tallinna

HUOLTOMATKAT JA NIIDEN LASKENNALLISET MATKAKOHTEET 1.1. - 31.12.1994


Matka/vuosi           Kaksi matkaa/vuosi
Asemapaikka  Matkakohde    Asemapaikka   Matkakohde

MAJOITUSKORVAUS HUOLTOMATKOJA VARTEN

Majoituskuluista maksetaan korvausta laskennallisten matkakohteiden mukaan enintään seuraavasti:


             Matkakohdeluokka  Matkakohdeluokka
                I          II
Virkamiehelle        mk/matka       mk/matka
Mukana seuraavalle
puolisolle         mk/matka       mk/matka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.