919/1993

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1993

Laki arvo-osuustileistä annetun lain 6 ja 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvo-osuustileistä 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (827/91) 6 §:n 2 ja 3 momentti ja

lisätään 32 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

6 §

Edellä 1 momentissa mainitun oikeuden, rajoituksen tai toimenpiteen kirjauksessa on mainittava se sitoumus tai muu peruste, jonka nojalla kirjaus on tehty, sekä se, onko arvo-osuuksille tuleva tuotto tai pääoma suoritettava tilinhaltijalle vai pantinhaltijalle tai asianomaiselle ulosottoviranomaiselle. Jollei toisin ole sovittu tai määrätty, suoritetaan osinko, korko tai muu sellainen tuotto tilinhaltijalle ja lyhennykset, merkintä- ja optio-oikeudet, oikeus saada uusi osake ja muut sellaiset pantattujen arvo-osuuksien pääomana pidettävät suoritukset pantinhaltijalle tai asianomaiselle ulosottoviranomaiselle. Arvo-osuustilille kirjattuun panttioikeuteen ei voida kirjata panttausta. Arvo-osuustilille, jolle jo on kirjattu panttaus, ei myöskään saa kirjata panttioikeutta toisen sitoumuksen perusteella.

32 §

Tuomioistuimen on viran puolesta ilmoitettava arvo-osuusyhdistykselle sellaisesta vireille tulleesta arvo-osuusrekisterin vahingonkorvausvelvollisuutta koskevasta riidasta, jonka seurauksena arvo-osuusyhdistys voi arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 17 §:n nojalla joutua toissijaiseen vahingonkorvausvastuuseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa arvo-osuustilille tehty panttausta, ulosmittausta tai turvaamistoimenpidettä koskeva kirjaus, josta ei käy 6 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla ilmi kirjauksen perusteena oleva sitoumus, on korvattava sanotun lainkohdan mukaisella kirjauksella kuuden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

HE 136/93
TaVM 31/93

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.