916/1993

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1993

Laki leipomotyölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 9 päivänä kesäkuuta 1961 annetun leipomotyölain (302/61) 3 ja 4 §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 § osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1988 ja 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetuilla laeilla (1353/88 ja 641/90) ja 4 § muutettuna 3 päivänä toukokuuta 1968 ja 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetuilla laeilla (247/68 ja 264/83), sekä

muutetaan 1, 2, 5 ja 8-11 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § muutettuna mainituilla 18 päivänä maaliskuuta 1983 ja 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetuilla laeilla, 2 § muutettuna mainituilla 3 päivänä toukokuuta 1968, 18 päivänä maaliskuuta 1983 ja 29 päivänä joulukuuta 1988 annetuilla laeilla ja 5 § muutettuna mainituilla 3 päivänä toukokuuta 1968 ja 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetuilla laeilla, seuraavasti:

1 §

Tämän lain alaista on työsopimuslain (320/70) 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun työsopimuksen perusteella tehtävä leipomotyö, jolla tavaraa tuotetaan myytäväksi, leipomossa tapahtuva leipomotuotteiden pakkaaminen ja lähettäminen sekä leivän valmistus tehtaassa tai teollisuuslaitoksessa niin myös leipomotuotteiden valmistus muussa liikkeessä, yrityksessä tai laitoksessa.

2 §

Kello 22:n ja 5:n välisenä aikana sekä sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä saadaan leipomotyötä teettää työntekijän suostumuksella.

5 §

Kello 22:n ja 6:n välisenä aikana tehdystä työstä on työntekijälle maksettava vähintään 100 prosentilla korotettu palkka.

Työnantajien ja työntekijöiden yhdistyksillä, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on oikeus sopia 1 momentissa tarkoitetusta korotetusta palkasta toisinkin.

8 §

Jokaisessa työpaikassa, jossa tehdään tämän lain alaista työtä, työnantajan on pidettävä sopivassa paikassa työntekijöiden nähtävänä tämä laki.

9 §

Tämän lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset.

10 §

Työnantaja, joka rikkoo tämän lain 2 §:n säännöstä tai muusta syystä kuin maksukyvyttömyyden johdosta laiminlyö yötyökorvauksen suorittamisen, on tuomittava leipomotyöaikarikkomuksesta sakkoon.

Jos rikkomus on tapahtunut työsuojeluviranomaisen huomautuksesta huolimatta tai jos asianhaarat ovat muutoin raskauttavat, työnantaja on tuomittava leipomotyöaikarikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Joka muuten rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on tuomittava leipomotyölain säännösten tai määräysten rikkomisesta sakkoon.

Jos työnantajan edustaja havaitaan syypääksi tässä pykälässä mainittuun rikkomukseen eikä sitä samalla voida lukea työnantajan syyksi, on ainoastaan edustaja tuomittava.

11 §

Tässä laissa mainitut rikkomukset on virallisen syyttäjän pantava syytteeseen, 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa kuitenkin ainoastaan, milloin asianomistaja on ilmoittanut rikkomuksen syytteeseen pantavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

HE 108/93
TyVM 5/93

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.